MR BOND installerar solceller – Del2

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till ekonomin!

Mr Bond har  ett något oortodoxt tänkande vad gäller ekonomin och lönsamheten! Han menar att DU kan inte se en privat investering i solceller baserat på strikt lönsamhet. Traditionella investerings-kalkyler kan därför inte inte användas här! Sådana mer avancerade kalkyler används framförallt i näringslivet för selektering mellan olika investeringsalternativ. Detta är ju inte fallet för Mr Bond/DIG! Hur räknar DU till exempel på en ny soffgrupp? Ja just det! Här kommer helt andra värden in i bilden som estetiska värden, komfort och liknande!

Mjuka värden med solceller!

Han resonerar ungefär så här!  Med solceller på mitt hus uppnår jag en form av ”branding” som vittnar om ett kvalitets- och framtidstänkande som i slutänden ökar värdet på mitt hus i minst lika hög grad som den ursprungliga investeringen.  Konsekvensen i det ekonomiska perspektivet blir att han inte behöver räkna med en årlig s.k. avskrivningskostnad ( i traditionella investeringskalkyler skulle man i solcellsfallet räkna med en avskrivning av investeringen på 30 år d.v.s. 1/30-del av investeringen som kostnad varje år i 30 år).

Så här räknar Mr Bond!

I den överslagskalkyl som han anser skall ligga till grund för om han skall gå vidare med projektet eller ej tänker han så här. Som i all kalkylering av lönsamhet ställer han uppoffringen i form av kostnader mot intäkterna! I hans fall utgörs kostnaderna enbart av finansieringskostnader (OBS! Han har resonerat bort avskrivningskostnaderna! Och driftkostnaderna är ju noll för solceller). Oavsett om han lånar pengar för investeringen eller om han tar av ”egna” pengar handlar det om kostnader antingen i form av räntekostnader eller förlorade ränteintäkter. Han sätter nivån 3 % på räntan i båda fallen! Nu till intäkterna! Dessa består av dels ersättning för levererad el till det svenska elnätet och dels av minskade kostnader för inköpt el.

Resultatet! Skall han gå vidare?

I hans fall har han räknat med en solcellsanläggning på mellan 60-100 m2. Säg 80 m2! Med ett kvadratmeterpris på ca 2000 kr/m2 blir investeringen 160000 kr. Kostnaden blir 3 % på 160000 kr eller ca 5000 kr/ år.  Intäkterna utgörs dels av ersättning för försåld el 1,20 kr/kWh (skattesubvension på 0,60 kr/kWh ingår) och dels minskade inköp av el också värt ca 1,20 kr/kWh (nätavgift, elhandel, skatt och moms ingår). Baserat på en årlig produktion av 10000kWh blir intäkterna ca 12000kr/ år.  Mr Bond  tycker att  resultatet är fullt tillräckligt och entydigt för att gå vidare med solcellsprojektet! Han känner sig faktiskt riktigt nöjd med sitt resonemang och går  med vidare med stor tillförsikt.

Mr Bond återkommer med en mer detaljerad kalkyl!

Mr Bond kommer att återkomma till ekonomin med en mer detaljerad kalkyl  när det föreligger verkliga förutsättningar såsom anbud på installationen, avtal om försåld el, investeringsbidrag (f.n. 20 % av investeringen) etc. Han inser dock att till sist och syvendes kan man aldrig räkna exakt på ett sådant här projekt! Det är som att skjuta på rörligt mål! Framförallt intäktssidan är svår att förutsäga i ett längre perspektiv. Just nu är elpriserna väldigt låga beroende på ett relativt stabilt utbud av elkraft på elmarknaden. Med Sveriges energimix på utbudssidan med ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft lär detta förhållande inte bestå i och med att avveckling av kärnkraften ligger i korten.  Nuvarande situation kan alltså lätt ändras till en bristssituation på lite sikt med kraftigt ökade elpriser som följd. Egen el blir då guld värd!!!

Mr Bond  undersöker  leverantörsmarknaden – Del3

I nästa avsnitt undersöker Mr Bond vilka produkter respektive vilka teknologier som finns ute på marknaden. Nästa strategiska val blir alltså val av lämplig teknologi/produkt baserat på kriterier som effektivitet, pris och kvalitet. Vidare undersöks hur utförarmarknaden fungerar d.v.s. vilka aktörer kan utföra själva installationen. MEN mer om detta i nästa avsnitt dock!

EN MÄRKESDAG klart med varumärke!

Climate for Life har blivit registrerat som varumärke!

I förra veckan erhöll infokampanjen ”Climate for Life” en officiell bekräftelse på den nya varumärkesstatusen! Det är i sig verkligen värt att FIRA! Nu kan vi jobba vidare med den nya statusen i ryggen mot målet att ALLA kan bidra till klimatomställningen. Enkelt! Det gäller bara att alla tar små steg i rätt riktning hela tiden! Det yttersta målet är ju att inte överskrida 2 grader. Som det är nu är vi på god väg mot 5-6 grader. URSÄKTA, men nu skall jag inte förstöra feststämningen!

Varumärke Climate for Life

MR BOND installerar solceller- Del 1

 

Mr Bond/NILS A Bond gör entré!

Det som Mr Bond gör det kan DU göra är hans paroll! Läs mer om Mr Bond på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/.  NU gör han sin entré i DIN värld och kommer i ett antal inlägg framöver att beskriva hur han gör för att installera solceller. Första delen kommer här!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond kollar dom tekniska/fysiska förutsättningarna!

Han bor i villa i södra Sverige och konstaterar att det innebär att han kan räkna med ca 1000 soltimmar per år. I ett nordligare läge hade det rört sig om 100-200 timmar mindre. D.v.s. ingen större skillnad! Solceller passar alla med rätt tekniska/fysiska förutsättningar! Han konstaterar också att villan har tillräckligt stor takyta i lämpliga väderstreck. Sydvästläge och 30-45 graders taklutning är det optimala! Han tänker sig att använda 60 m2 av takytan för solceller. En sådan yta skulle ge ca 10 kW soleffekt och ett energitillskott på ca 10000 kWh per år!

MEN solenergin matchar ju inte hans elbehov!

Ja, det stämmer! Mr Bond förbrukar ca 20000 kWh el per år för uppvärmning och hushållsel (15000 respektive 5000 kWh).  För uppvärmning har han en kombination av värmepump (luft/vatten) och elpatron för tillskott vid utetemperaturer mindre än – 5 grader. Han behöver alltså elen framförallt på vinterhalvåret och dygnet runt. Detta stämmer ju inte med när solenergin produceras d.v.s. framförallt på sommarhalvåret och på dagtid! Mr Bond löser detta genom att kontakta den s.k. nätleverantören (det lokala elnätet), i hans fall Eon, och begära utbyte av elmätaren. Han får då en elmätare som kan hålla reda på hur många av de egenproducerade ca 10000 kilowattimmarna som används direkt och hur många han inte använder direkt själv och därför levererar till Eon. Han bli alltså elleverantör under de perioder på sommaren  när hans elbehov är relativt litet! Dessa kilowattimmar kan han sedan ”få tillbaka” på vinterhalvåret.

MR BOND installerar solceller- Del2

I nästa avsnitt av Mr Bonds solcellsprojekt kommer han att göra en överslagskalkyl på ”lönsamheten” i projektet. Han är något oortodox i sitt ekonomiska tänkande och har följaktligen ett lite annorlunda synsätt än vad som tillämpas vid strikt kalkylering av investeringar. MER om detta i nästa avsnitt dock!

Hallå JORDEN! Sjätte massutrotningen på gång!

DU och jag, asteroider och vulkanutbrott har en sak gemensamt!

Någon som såg Vetenskapens värld i måndags på SVT? Gör det! Ligger på SVT Play! Filmen i programmet handlar om hur livet på Jorden har utplånats totalt 5 ggr under sin livstid (ca 5 miljarder år). De senaste gångerna för 250 respektive 65 miljoner år sedan handlade det om vulkanutbrott i Sibirien  respektive en asteroid med ca 1 mils diameter som träffade jorden  och slog ner i Mexikanska golfen. Asteroiden för 65 miljoner år sedan  innebar utrotning av dinosarierna!

VAD har detta med DIG och mig att göra?

Jo, konsekvenserna av våra nuvarande koldioxidutsläpp kan jämföras med de klimatförändringar som blev följden av vulkanutbrottet i Sibirien eller asteroiden i Mexikanska golfen. OTROLIGT! Svårt att fatta! Det som ställer till det för oss är tidsperspektivet. Det tar trots allt 100-200 år innan vi har ”släckt ner”! MEN hallå! Vad DU och jag håller på med är dock en mycket snabbare process än vulkanbrottet i Sibirien. Så ”fimpa” utsläppen NU!!!

352250460_ee2f9e5565_z-638x478[1]

Regeringen och Vattenfall kör ett cyniskt spel!

Stänger fungerande kärnkraftverk i förtid!

Enligt pressmeddelande i förra veckan planerar Vattenfall  med Regeringens goda minne att stänga två av kärnkraftverken i Ringhals ca 8 år tidigare än planerat. Skälet uppges vara dålig ekonomi för just dessa båda verk! Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att de ekonomiska skälen ligger djupare än så. I själva verket ser hela Vattenfall-affären inte bra ut just nu! Här på hemmaplan behöver man få upp elpriserna för att öka lönsamheten och få råd till att täcka fortsatta förluster i Europa som följd av både brunkol och den s.k. NUON-affären.

Ett cyniskt spel!

Den planerade nedläggningen är ett cyniskt spel som i förlängningen innebär en förmögenhetsöverföring från oss elkonsumenter (högre elpriser) till staten och Vattenfall på bekostnad av både miljö- och säkerhetshänsyn. Genom att ta två så stora kraftanläggningar ur drift som Ringhals 1 och 2 minskar man utbudet av kraft i det svenska elsystemet. Resultatet blir ökade elpriser till följd av att den svenska/nordiska elmarknaden bygger på tillgång och efterfrågan som prismodell. Vem i den fria marknaden skulle inte vilja ha en sådan knapp att trycka på? Riksrevisionens kritik av både regeringen och Vattenfall nyligen (läs mer på http:// climateforlife.se/riksrevisionen-kritiserar-regeringen-och-vattenfall/) verkar synnerligen befogad!

Kärnkraftsäkerheten ligger i potten!

Låt oss  fundera på hur personalen på de svenska kärnkraftverken  resonerar! Signalen är tydlig! Här kan vad som helst hända vad  gäller den fortsatta driften för kärnkraften. Det fram till nu planerade tidsschemat innebärande att Ringhals skulle börja tas ur drift 2025, Forsmark 2040 etc verkar ej hålla! Konsekvensen blir en minskad attraktionskraft för kärnkraftindustrin i sin helhet med uttunning av kompetens och därmed ökade säkerhetsrisker som följd. Problematiken har redan uppmärksammats av Strålsäkerhetsmyndigheten, som är högsta myndighet på området.

Koldioxidutsläppen ligger i potten!

Hur man än vrider och vänder på frågan om ”abrupt” minskad kärnkraftel i det svenska elsystemet så blir en av slutsatserna ökade koldioxidutsläpp. Förnybar el i form av vind och sol kan än så länge ej kompensera för så stora produktionsbortfall som det handlar om. OCH  av lätt införstådda skäl kan vind och sol ej heller fungera som primär kraftkälla. Följden blir ett ökat behov av att importera kraft under perioder med hög efterfrågan utan kontroll på vilka kraftkällor som används. I perioder med överskott av el  skulle bibehållen kärnkraftel från Ringhals kunna utnyttjas för export t.ex. till Tyskland. Våra vänner i Tyskland behöver all kodioxidfri el de kan få inte minst med tanke den brunkolsproblematik som Vattenfall i hög grad är en del av!

 

FÖRSTA MAJ! Upp till kamp! Ta striden!

Ta kampen mot den globala uppvärmningen!

Den viktigaste striden/kampen står inte på fabriksgolven längre! NU gäller det kampen för att undvika en dysfunktionell värld för oss själva, våra barn och barnbarn. Om vi inte agerar NU riskerar vi ännu mer extremväder i form av utbredd torka, förödande stormar, orkaner och översvämningar OCH ej tidigare skådad migration från kustnära områden till följd av stigande havsvattennivåer. Konsekvenserna är oöverskådliga! KAMPEN blir lång! Den kommer inte att gå över en natt!  ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Ett bra motto är att hela tiden kunna svara JA på frågan:  ”Pappa/Mamma får vi Jorden tillbaka?” Vi i vuxenvärlden har ett speciellt ansvar! Vi har ställt till det! Vi har makt, resurser och verktyg för att rätta till det. Vi kan stoppa huvudet i sanden och förneka att det händer! MEN vi kan inte undgå ansvaret för att ha bidragit till en dysfunktionell värld!!!

Daddy

OBAMA UNPLUGGED talar klarspråk

”What kind of stupid, shortsighted, irresponsible bull!

På Vita Huset-korrarnas årliga middag i lördagskväll i Washington DC kunde inte Obama hålla sin normalt välbalanserade profil utan talade om vad han tyckte om s.k. climate deniers! Det hör till saken att över hälften av republikanerna i kongressen är av denna sort! Otroligt! Watch this! http://www.youtube.com/watch?v=G6NfRMv-4OY&sns=em

VILKEN VÄRLD väljer du?

Det finns två val!

Yes! Bara två! Kolla figuren nedan! Antingen väljer du världen till vänster eller till höger! Skillnaden är enorm! Världen till vänster innebär omställning och en värld där den globala uppvärmningen håller sig inom 2 grader. Världen till höger är den värld vi går mot idag d.v.s. ”Business as usual” och en uppvärmning på 5-6 grader.

SPM2a-638x264[1]

Hört talas om grodan?

Analogin mellan vad vi håller på med när vi idag går mot den högra världen och grodan som inte reagerade i tid på att vattnet blev varmare och varmare är uppenbar. Grodan tyckte att det var OK i början och riktigt skönt tills det var för sent. Vi har fortfarande chansen att reagera! MEN tiden är knapp! Utsläppskurvan måste brytas senast 2020. Parisförhandlingarna till hösten blir avgörande då FN/IPCC under COP21 har sista chansen att reagera! Vi vill väl inte identifiera oss med grodan!  Eller?s_07202009_520[1]

 

RIKSREVISIONEN kritiserar regeringen och Vattenfall

Planerna för brunkolsverksamheten starkt ifrågasatta!

Riksrevisionen riktar idag 2015-04-23 stark kritik mot regeringens och Vattenfalls avsikter att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Kritiken går ut på att Vattenfall inte är tillräckligt tydliga med att försäljningen inte minskar utsläppen utan bara flyttar utsläppen till annan aktör. En försäljning har alltså inte överhuvudtaget med hållbarhet att göra! Regeringen får i sin tur svidande kritik för att man låter Vattenfall agera praktiskt taget utan styrning. Citat: ”Det kan inte vara så att man delegerar till ett bolag att göra vad som helst”.  Se även tidigare inlägg  http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb

Inspireras av Mr Bond/Nils A Bond!

 

Vem är Mr Bond/Nils A Bond!

Mr Bond/Nils A Bond kommer i fortsättningen  att dela med sig av sina erfarenheter dels från konkreta åtgärder i och utanför hemmet dels genom fria tankar kring högt och lågt i klimatfrågan. Han kommer att beskriva sina åtgärder och redovisa sina tankar genom inlägg på bloggen under kategorin e) DU gör…

Hur är HAN?

HAN är som DU och jag d.v.s. en gräsrot som känner ansvar för kommande generationer. HAN har bestämt sig för att agera. HAN är ingen fundamentalist inom klimat-och miljöfrågor utan inser att allt handlar om  att alla kan bidra genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden. HAN har höga krav på aktörer med makt i klimatfrågan d.v.s. politiker på lokal, nationell och global nivå!

Mr Bonds mission!

Mr Bond vill inspirera DIG till att vara klimatsmart genom att vara förebild och själv utföra ett antal åtgärder ”från A till Ö”.  D.v.s. hur tar man sig från den första idén till färdigt utförande.  Kort och gott  gör som Mr Bond  för att bli klimatsmart vare sig det gäller mer komplicerade åtgärder som installation av solceller eller enklare tips !!!

Mr Bond utmanar ”makten” !

Mr Bond kommer att utmana makten genom att ge fritt utlopp för sina tankar om  ”etablissemangets”  hittillsvarande  tillkortakommanden. Ett av de mest flagranta exemplen på tillkortakommanden i  det svenska perspektivet är kopplat till följande ultimatum kring kärnkraften! ” Ingen statsrådspost i världen kan vara så attraktiv att jag dagtingar med mitt samvete”! Alla vet hur det gick! F.d. statsministern Torbjörn Fälldin har fått äta upp detta uttalande ett otal gånger! Ironiskt nog har kärnkraften, inte minst i ett klimatperspektiv, tjänat Sverige väl under flera decennier sedan detta bevingade uttalande gjordes!

OBS! Han utmanar även DIG!

Den stora frågan när det gäller DIG är vad det är för allmänmänskligt, psykologiskt fenomen som spelar in när DU allt som oftast sticker huvudet i sanden. Klimatfrågan handlar ju trots allt om  överlevnad för oss själva, våra barn och barnbarn. Av någon outgrundlig anledning kan vi som individer inte se ens 50 år framåt i tiden. MEN släktforska och navelskåda oss själva flera hundra år tillbalka går bra! Märkligt!!