Kategoriarkiv: c) EU gör ….

EU till företagen …!

Skärper tonen …!

EU skärper nu tonen mot företag som sysslar med greenwashing! Enligt ett läckt dokument kommer EU-kommissionen inom kort att presentera ett förslag som innebär att företagen måste kunna bevisa sina miljöpåståenden. Respektive medlemsland åläggs att utforma de praktiska reglerna. I princip handlar det om ett system av oberoende granskning och sanktioner vid falska miljöpåståenden! OBS! Danmark har gått före! Redan under 2022 införde man regler mot ”gröntvätt”! Läs mer på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/

Exemplet Arla …!

Ett färskt talande exempel bland svenska företag är Arla, som på sina produkter använde texten ”netto noll”! Texten har uppfattas som starkt vilseledande och har anmälts av olika konsumentorganisationer till KO, som i sin tur har tagit fallet till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolens utslag har kommit i dagarna! Den går på konsumenternas och KO:s linje! Texten får därför inte finnas kvar! Anm. Arla har dock själva insett sitt övertramp och långt före domstolsutslaget tagit bort texten! SENSMORAL! Arlas chansning a la ”går det så går det” indikerar tydligt att generella regler och sanktioner är nödvändiga!

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arlas huvudsakliga klimatavtryck ligger sannolikt i leverantörskedjan då boskapsnäringen på det globala planet tillhör Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långtifrån att kunna påverka företagens greenwashing, men som konsument, vare sig det gäller rena konsumtionsbeslut eller i din yrkesroll, kan du påverka genom att välja bort produkter eller företag där miljöpåståendena är tvivelaktiga! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU mot förnybart …!

Sol och vind …!

Enligt tankesmedjan Ember Climate är produktionen av sol- och vindel inom EU lika med ”All Time High” under 2022! Totalt har produktionen av förnybart uppgått till över 600 TWh, varav ca 400 TWh vind och ca 200 TWh sol. Andelen förnybar el motsvarar nu hela 22 % av elbalansen inom EU , vilket bl.a. innebär att sol och vind nu har gått om naturgas! Enligt tankesmedjan har tillväxten av sol och vind delvis sin förklaring i det pågående energikriget i Europa. Vad gäller andelen solel ligger Nederländerna i topp med 14 % i sin elmix tätt följd av Grekland och Ungern. Inom vindel ligger Danmark i topp med hela 50 % (!!!) följt av Litauen med 40 % och Irland med 35 %. EU går före! HEJA!

EU växlar upp …!

Importrestriktioner …!

EU-kommissionen lade i förra veckan fram ett nytt lagförslag som syftar till att skydda världens regnskogar! Det handlar om importen av både livsmedel såsom palmolja, kakao, soja, kött m.m. och varor som t.ex. trä, möbler, läder etc. som för sin produktion tar mark med regnskog i anspråk! Lagen kan träda i kraft efter beslut i EU-parlamentet och godkännande av respektive medlemsland. Efter godkännande och offentliggörande träder den nya lagen i kraft inom tre veckor. För vissa berörda produkter förutsätts dock en övergångstid för lagens ikraftträdande på upp till 18 månader.

Viktig kolsänka …!

Världens regnskogar är en viktig kolsänka d.v.s. växterna använder CO2 från atmosfären för sin tillväxt genom fotosyntesen. OBS! Skövling av regnskogar räknas in bland de ”Big Five” vad gäller de stora klimatbovarna! De övriga fyra är energiförsörjning, transporter, köttkonsumtion och allmän konsumtion! Läs mer om de fem största klimatbovarna på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

Att hämta en metafor från djurriket vad gäller klimatriskerna är ingen tillfällighet då det ju delvis till följd av klimatförändringarna i kombination med människans rovdrift på Jordens resurser parallellt pågår en accelererande artutrotning!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån skövlingen av världens regnskogar! I själva verket är det DU som konsument som sitter längst ut i kedjan räknat från t.ex. en soja- eller palmoljeplantage i Brasilien eller på Borneo! I fortsättningen! Kolla ursprunget för de produkter DU konsumerar! För övrigt kan DU som enskild konsument påverka hela spektrat bland klimatbovarnas ”Big Five”! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU förbjuder bensin och diesel …!

Från 2035 …!

I torsdags i förra veckan klubbade EU-parlamentet inkl. dess ministerråd en lagtext, som innebär att inga nya bensin- och dieselbilar får tillverkas inom EU f.o.m. 2035! Beslutet kan ses som ett led i att uppnå EU:s klimatmål ”Fit for 55” d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivå till 2030. Uppfyllelsen av det kommande förbudet skall följas upp vid två kontrollstationer – 2025 och 2030. ”Ett historiskt beslut”, säger Pascal Canfin från Frankrike, föredragande och talesperson för klimatomställningen inom EU-parlamentet. Elbilsracet fortsätter!

EU vässar klorna i elbilsracet …!

Var sjätte mil …!

EU-parlamentet beslutade i förra veckan att det till 2026 (!) skall finnas laddstationer var sjätte mil längs de stora vägarna i Europa och till 2028 vätgasstationer var tionde mil! Enligt föredraganden Ismail Erzug (SPD) är detta nödvändigt för att EU skall kunna uppnå sitt klimatmål d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå! I praktiken betyder beslutet en revolution vad gäller antalet offentliga laddstationer! Som exempel kan tas Tyskland! Där skall antalet laddstationer i urbana miljöer öka från idag ca 70000 st till ca 1 miljon 2030! Parlamentets beslut skall nu förhandlas och detaljeras i en lagtext i förhandlingar med respektive EU-land. Elbilsracet fortsätter!

Taxonomin till EU-domstolen …!

Österrike överklagar …!

Regeringen i Österrike överklagar EU-parlamentets beslut från i somras att kärnkraft och naturgas skall räknas som hållbara inom ramen för EU:s s.k. taxonomi. (Anm. EU:s nya riktlinjer för vilka produkter och företag som kan betraktas som hållbara syftar till att vägleda kapital- och finansmarknaderna mot hållbara investeringar). Att kärnkraft och naturgas skall finnas med på denna lista betraktas av flera EU-länder, miljöorganisationer m.fl. som en stor plump i protokollet! Österrike har nu blivit budbärare för missnöjet och ger EU-parlamentet bakläxa!

Klimatet får ge vika …!

Klimatet har tyvärr fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-och-taxonomin-sommarens-lagvattenmarke/! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft den 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det efter Putins pågående energikrig mot Ukraina och Europa nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara!

Österrike åberopar …!

Österrike åberopar såväl juridiska som framförallt reella invändningar mot att såväl kärnkraft som naturgas skall ingå i taxonomin. I definitionen av hållbarhet enligt taxonomin står det fritt översatt: ”För att produkter och tjänster skall kunna betraktas som hållbara får de inte vara förknippade med risken för stora miljöproblem vare sig vid användningen eller vid störningar och olyckor”. Österrike menar att varken kärnkraft eller naturgas kan uppfylla denna definition.

Kärnkraften …!

Österrike hävdar att kärnkraften är förknippad med okalkylerbara risker och hänvisar till de tidigare olyckorna i Tjernobyl och Fukushima, men lyfter även fram Putins pågående energikrig och bombningarna av Ukrainas kärnkraftanläggningar där landets största anläggning Zaporizjzja är hårt utsatt. Den har flera gånger blivit av med sin elförsörjning och därmed sin förmåga att kontrollera anläggningens säkerhet!

Naturgasen …!

Att naturgasen inte är hållbar varken vid sin användning (Anm. Naturgas är ju ett fossilt bränsle och genererar CO2 vid förbränning) eller med tanke på olycksrisker och störningar i en känslig infrastruktur är uppenbart inte minst efter det aktuella attentatet mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 och Putins skruvande på gaskranarna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om DU som enskild individ är långt ifrån händelsernas centrum i detta sammanhang, men DU kan indirekt påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp problematiken med att klimatet alltför ofta får ge vika i politiken till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

EU och taxonomin – Sommarens lågvattenmärke …!

Godkännande …!

I början på juli godkände EU-parlamentet EU-kommissionens förslag att på vissa villkor ta med både kärnkraft och naturgas i EU:s förslag till taxonomi. I praktiken klassas således dessa båda energislag som hållbara verksamheter (???)! Rent teoretiskt och vetenskapligt är detta en grov övertolkning av begreppet hållbarhet! Läs mer på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ . Beslutet får ses som en eftergift till vissa EU-länder, som Tyskland och Frankrike plus några till, där naturgas och kärnkraft är kopplade till starka ekonomiska intressen!

Löjets skimmer …!

Beslutet riskerar dock att dra ett löjets skimmer över EU:s riktlinjer för klassning av hållbara företag. I praktiken handlar det om ren och skär greenwashing, vilket knappast kan vara andemeningen i en taxonomi kring hållbarhet! De senaste månaderna utveckling på energimarknaden i Europa har ytterligare accentuerat att EU har tvättat grönt i det här fallet!

Verkligheten ikapp …

Nu har verkligheten kommit ikapp detta ytterst tveksamma beslut bl.a genom Vladimir Putins energikrig mot Europa! Putins skruvande på gaskranen är ett konkret och för energikunder i Europa kännbart bevis på att naturgasen förutom att vara fossil också klassar ut sig i andra avseenden! Alla länder i EU flyr nu naturgasen med alla till buds stående medel. I Tyskland t.ex. tvingas regering och myndigheter att både återstarta nedlagda kolkraftverk och förlänga drifttiden för återstående kärnkraftverk.

Klimatförändringarna …!

Klimatförändringarna stoppar nu kärnkraften! Det handlar om sommarens utbredda torka i Syd- och Mellaneuropa! Vatttenbrist i de floder som förser kärnkraften med kylvatten har inneburit att anläggningarna har fått köras med reducerad effekt! I floder som Rhone i Frankrike har både vattennivån sjunkit och medeltemperaturen ökat så att kyleffekten i flodvattnet ej räcker till!

Slutsats …!

Både Putins energikrig och extrema väderhändelser som sommarens torka visar att varken naturgasen eller kärnkraften kan klassificeras som hållbara helt bortsett från att dessa båda energislag rent teoretiskt INTE uppfyller ett adekvat hållbarhetsbegrepp d.v.s. lika med cirkularitet och nollutsläpp! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara varken i vid eller specifik mening!

EU:s beslut i början på sommaren att klassificera naturgas som hållbart har snabbt visat sig irrelevant till följd av Putins energikrig mot Europa!

EU:s taxonomi – Förnuftet på väg att segra …!

NEJ …!

EU-Kommissionens kompromissförslag från i mars i år att räkna in både naturgaskraft och kärnkraft som hållbara verksamheter inom ramen för EU:s s.k. taxonomi får bakläxa! I förra veckan i EU-parlamentets utskott för miljö respektive för ekonomi och valutafrågor röstade man NEJ till att räkna ”gammelkraft” till hållbara verksamheter! OBS! Att räkna gaskraft och kärnkraft som hållbara har varit suspekt från början, men skall ses som en eftergift till länder med särintressen i frågan, främst Tyskland och Frankrike! Läs mer om bakgrunden på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ ! NU håller vi tummarna för ett fortsatt NEJ när frågan kommer upp i parlamentet!

EU:s taxonomi …!

EU:s taxonomiförslag handlar om en utökning av nuvarande EU-regler om hållbarhetsredovisning för företag med en relativt detaljerad hållbarhetsklassning. Det går ut på att EU:s medelstora och större företag skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem (läs taxonomin). Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Vad händer nu …!

Det bör noteras att ledamöterna i de aktuella utskotten i förra veckan trots allt kunde enas om att betrakta gas- och kärnkraft som övergångslösningar! Dock icke som hållbara! Samtliga 705 ledamöter i EU-parlamentet kommer att rösta om ”gammelkraftens” vara eller icke vara inom ramen för taxonomin någon gång under perioden 4-7 juli. Enkel majoritet gäller. Därefter skall förslaget i sin helhet godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023.

Bindande gasavtal …!

Kan ej lämna …!

Helt oavsett möjliga alternativa leverantörer till rysk naturgas kan många EU-länder bl.a. Tyskland inte bryta sina gasavtal! Avtalen är av typen ”Take or Pay”, vilket betyder att köparen måste betala leverantören, i det här fallet ryska Gazprom, oavsett om man tar emot gasen eller ej. Avtalen är dessutom mycket långsiktiga i storleksordningen 25-30 år. För det tyska energiföretaget Uniper (f.d. Eon Ruhrgas) går avtalet med Gazprom ut 2036 (!). Juridiken ser alltså ut till att sätta stopp för ett snabbt utträde från den ryska naturgasen!

Förhastad analys …!

Redan i början på angreppskriget på Ukraina bedömde EU att man genom alternativa leverantörer skulle kunna minska gasimporten från Ryssland med två tredjedelar (!) redan i år (läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/). Med tanke på att det finns väldigt få kryphål (läs mer nedan) i avtalen med Gazprom var denna analys tyvärr förhastad och alltför optimistisk!

Standardavtal …!

Den aktuella typen av avtal är mer eller mindre standard på naturgasmarknaden sedan årtionden tillbaka för att infrastrukturhållaren (den aktör som äger gasledningarna) skall vara försäkrade om att få förräntning på de tunga investeringarna i gassystemet.

Få kryphål …!

Enligt den tyska advokatbyrån Raue i Berlin och dess energirättsexpert Christian von Hammerstein finns det bara två situationer som gör att man kan bryta avtalen med Gazprom i förtid. Den ena är vid ett ingrepp från en högre instans, som varken är kopplad till köparen eller leverantören. Denna situation gäller t.ex. om EU eller en enskild EU-stat skulle besluta om ett gasembargo d.v.s. ett förbud att importera gas från Ryssland. Den andra situationen är om leverantören, Gazprom, själv bryter avtalet genom att helt enkelt sluta med att leverera gas. Anm. Det senare har redan skett i fallet med Polen och Bulgarien. I Polens fall hade Polen själva redan sagt upp avtalet (då det gick ut vid kommande årsskifte) innan Ryssland avbröt leveranserna.

Slutsats …!

EU har hamnat i ett gasdilemma till följd av typen av gasavtal, ”Take or Pay”! Ingendera parten torde dock ha ett intresse av att bryta avtalen varken i form av gasembargo eller i form av att sluta leverera då det ligger alltför stora ekonomiska intressen bakom. Eftersom avtalen i sina detaljer är konfidentiella kan man inte veta om det trots allt går att minska ner gasköpen till en viss undre gräns utan att behöva betala. Rent hypotetiskt kan man i så fall tänka sig detta som ett första steg på kort sikt. På längre sikt är det en genuint öppen fråga hur EU skall komma ur sitt gasdilemma!!!

EU nobbar …!

Flera länder avslog Sveriges begäran att tillfälligt ta bort skatten på bensin och diesel!

Flera länder …!

Flera av EU.s länder var emot Sveriges begäran att sänka skatterna på bensin och diesel! På förra fredagens (25/3) toppmöte i Bryssel om säkerhetsläget, sanktionerna mot Ryssland etc hade Sveriges statsminister Magdalena Andersson även uppdraget från Sveriges riksdag att lägga fram en begäran från Sverige att tillfälligt, under tre månader, ta bort skatten på bensin och diesel. Sverige fick dock NEJ på denna begäran med hänvisning till EU:s energiskattedirektiv. Direktivet har en minimigräns för bränsleskatterna, som Sveriges regering redan har tangerat genom en planerad skattesänkning på sammanlagt 1,80 SEK/l.

Tåget har gått …!

EU:s avslag på Sveriges begäran är förståelig då ändringar i EU:s energiskattedirektiv kräver ett enhälligt beslut bland medlemsländerna. Flera av länderna har dessutom redan drivit olika egna koncept för tillfälliga lättnader i bränslepriserna. Tåget har således redan gått för någon form av enighet kring hur man skall tackla konsekvenserna för den enskilde konsumenten vad gäller volatiliteten i bränslepriserna till följd av det oroliga säkerhetsläget.

Reflexion …!

Helt oavsett varaktigheten i nuvarande krig mellan Ukraina och Ryssland så kommer volatiliteten i olje- och naturgaspriserna att bestå under lång tid d.v.s. även efter ett förhoppningsvis nära förestående fredstillstånd. EU har redan lagt fram ett förslag på hur importen av olja och naturgas från Ryssland skall minskas så snabbt som möjligt och vara helt avvecklad till 2030. Läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/. Den sannolika följden blir att volatiliteten i bränslepriserna, med trend uppåt, kommer att bestå under lång tid i flerårsskalan! Olika former av statliga lättnader är därför bara att betrakta som konstgjord andning och ett ineffektivt sätt att bara skyla över den verkliga problematiken d.v.s. att vara fast i en energiförsörjning delvis i händerna på oberäkneliga despoter typ Putin.

Slutsats …!

När EU:s stater har parerat de omedelbara konsekvenserna av volatiliteten i bränslepriserna till följd av det akuta krigstillståndet genom tillfälliga ekonomiska lättnader för konsumenterna måste andra statlig strategier tillämpas riktade mot problemets kärna . För EU:s stater gäller det då att, av både säkerhets- och klimatskäl, snabbast möjligt implementera strategier som underlättar för konsumenterna att lämna fossilbaserade transporter d.v.s EU måste fortsätta kampen för klimatet. Genom kriget och de nuvarande tillfälliga subventionerna av fossila bränslen har klimatarbetet fått ett kännbart ”hack i kurvan”!

Vad kan DU göra …!

OBS! Med all respekt för just DINA transportbehov! Det är ingen naturlag att man måste fortsätta bilåkandet precis som tidigare! I synnerhet inte med hänsyn till den pågående klimatkrisen och att varje droppe diesel i tanken hjälper till att finansiera Putins angrepp på Ukraina! Istället för att ropa på subventioner från staten för att fortsätta som tidigare finns det ju andra alternativ! Dra ner, samåk, åk kollektivt etc. Att ändra DITT beteende är ett win-win-win-koncept! DU sparar pengar, hjälper klimatet och medverkar till att få bort Putin! Att fortfarande ända sedan bilens barndom för hundra år sedan betrakta den som en symbol för frihet måste med förlov sagt betraktas som lite väl anakronistiskt/otidsenligt! I dessa tider av klimatkris, fossilt energiberoende, utarmning av Jordens resurser m.m. är den på sin tid fantastiska innovationen BILEN numera snarare ett av flera verktyg för DINA transporter från punkt A till B! Klimatet kan inte vänta!