Kategoriarkiv: c) EU gör ….

EU och taxonomin – Sommarens lågvattenmärke …!

Godkännande …!

I början på juli godkände EU-parlamentet EU-kommissionens förslag att på vissa villkor ta med både kärnkraft och naturgas i EU:s förslag till taxonomi. I praktiken klassas således dessa båda energislag som hållbara verksamheter (???)! Rent teoretiskt och vetenskapligt är detta en grov övertolkning av begreppet hållbarhet! Läs mer på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ . Beslutet får ses som en eftergift till vissa EU-länder, som Tyskland och Frankrike plus några till, där naturgas och kärnkraft är kopplade till starka ekonomiska intressen!

Löjets skimmer …!

Beslutet riskerar dock att dra ett löjets skimmer över EU:s riktlinjer för klassning av hållbara företag. I praktiken handlar det om ren och skär greenwashing, vilket knappast kan vara andemeningen i en taxonomi kring hållbarhet! De senaste månaderna utveckling på energimarknaden i Europa har ytterligare accentuerat att EU har tvättat grönt i det här fallet!

Verkligheten ikapp …

Nu har verkligheten kommit ikapp detta ytterst tveksamma beslut bl.a genom Vladimir Putins energikrig mot Europa! Putins skruvande på gaskranen är ett konkret och för energikunder i Europa kännbart bevis på att naturgasen förutom att vara fossil också klassar ut sig i andra avseenden! Alla länder i EU flyr nu naturgasen med alla till buds stående medel. I Tyskland t.ex. tvingas regering och myndigheter att både återstarta nedlagda kolkraftverk och förlänga drifttiden för återstående kärnkraftverk.

Klimatförändringarna …!

Klimatförändringarna stoppar nu kärnkraften! Det handlar om sommarens utbredda torka i Syd- och Mellaneuropa! Vatttenbrist i de floder som förser kärnkraften med kylvatten har inneburit att anläggningarna har fått köras med reducerad effekt! I floder som Rhone i Frankrike har både vattennivån sjunkit och medeltemperaturen ökat så att kyleffekten i flodvattnet ej räcker till!

Slutsats …!

Både Putins energikrig och extrema väderhändelser som sommarens torka visar att varken naturgasen eller kärnkraften kan klassificeras som hållbara helt bortsett från att dessa båda energislag rent teoretiskt INTE uppfyller ett adekvat hållbarhetsbegrepp d.v.s. lika med cirkularitet och nollutsläpp! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara varken i vid eller specifik mening!

EU:s beslut i början på sommaren att klassificera naturgas som hållbart har snabbt visat sig irrelevant till följd av Putins energikrig mot Europa!

EU:s taxonomi – Förnuftet på väg att segra …!

NEJ …!

EU-Kommissionens kompromissförslag från i mars i år att räkna in både naturgaskraft och kärnkraft som hållbara verksamheter inom ramen för EU:s s.k. taxonomi får bakläxa! I förra veckan i EU-parlamentets utskott för miljö respektive för ekonomi och valutafrågor röstade man NEJ till att räkna ”gammelkraft” till hållbara verksamheter! OBS! Att räkna gaskraft och kärnkraft som hållbara har varit suspekt från början, men skall ses som en eftergift till länder med särintressen i frågan, främst Tyskland och Frankrike! Läs mer om bakgrunden på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ ! NU håller vi tummarna för ett fortsatt NEJ när frågan kommer upp i parlamentet!

EU:s taxonomi …!

EU:s taxonomiförslag handlar om en utökning av nuvarande EU-regler om hållbarhetsredovisning för företag med en relativt detaljerad hållbarhetsklassning. Det går ut på att EU:s medelstora och större företag skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem (läs taxonomin). Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Vad händer nu …!

Det bör noteras att ledamöterna i de aktuella utskotten i förra veckan trots allt kunde enas om att betrakta gas- och kärnkraft som övergångslösningar! Dock icke som hållbara! Samtliga 705 ledamöter i EU-parlamentet kommer att rösta om ”gammelkraftens” vara eller icke vara inom ramen för taxonomin någon gång under perioden 4-7 juli. Enkel majoritet gäller. Därefter skall förslaget i sin helhet godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023.

Bindande gasavtal …!

Kan ej lämna …!

Helt oavsett möjliga alternativa leverantörer till rysk naturgas kan många EU-länder bl.a. Tyskland inte bryta sina gasavtal! Avtalen är av typen ”Take or Pay”, vilket betyder att köparen måste betala leverantören, i det här fallet ryska Gazprom, oavsett om man tar emot gasen eller ej. Avtalen är dessutom mycket långsiktiga i storleksordningen 25-30 år. För det tyska energiföretaget Uniper (f.d. Eon Ruhrgas) går avtalet med Gazprom ut 2036 (!). Juridiken ser alltså ut till att sätta stopp för ett snabbt utträde från den ryska naturgasen!

Förhastad analys …!

Redan i början på angreppskriget på Ukraina bedömde EU att man genom alternativa leverantörer skulle kunna minska gasimporten från Ryssland med två tredjedelar (!) redan i år (läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/). Med tanke på att det finns väldigt få kryphål (läs mer nedan) i avtalen med Gazprom var denna analys tyvärr förhastad och alltför optimistisk!

Standardavtal …!

Den aktuella typen av avtal är mer eller mindre standard på naturgasmarknaden sedan årtionden tillbaka för att infrastrukturhållaren (den aktör som äger gasledningarna) skall vara försäkrade om att få förräntning på de tunga investeringarna i gassystemet.

Få kryphål …!

Enligt den tyska advokatbyrån Raue i Berlin och dess energirättsexpert Christian von Hammerstein finns det bara två situationer som gör att man kan bryta avtalen med Gazprom i förtid. Den ena är vid ett ingrepp från en högre instans, som varken är kopplad till köparen eller leverantören. Denna situation gäller t.ex. om EU eller en enskild EU-stat skulle besluta om ett gasembargo d.v.s. ett förbud att importera gas från Ryssland. Den andra situationen är om leverantören, Gazprom, själv bryter avtalet genom att helt enkelt sluta med att leverera gas. Anm. Det senare har redan skett i fallet med Polen och Bulgarien. I Polens fall hade Polen själva redan sagt upp avtalet (då det gick ut vid kommande årsskifte) innan Ryssland avbröt leveranserna.

Slutsats …!

EU har hamnat i ett gasdilemma till följd av typen av gasavtal, ”Take or Pay”! Ingendera parten torde dock ha ett intresse av att bryta avtalen varken i form av gasembargo eller i form av att sluta leverera då det ligger alltför stora ekonomiska intressen bakom. Eftersom avtalen i sina detaljer är konfidentiella kan man inte veta om det trots allt går att minska ner gasköpen till en viss undre gräns utan att behöva betala. Rent hypotetiskt kan man i så fall tänka sig detta som ett första steg på kort sikt. På längre sikt är det en genuint öppen fråga hur EU skall komma ur sitt gasdilemma!!!

EU nobbar …!

Flera länder avslog Sveriges begäran att tillfälligt ta bort skatten på bensin och diesel!

Flera länder …!

Flera av EU.s länder var emot Sveriges begäran att sänka skatterna på bensin och diesel! På förra fredagens (25/3) toppmöte i Bryssel om säkerhetsläget, sanktionerna mot Ryssland etc hade Sveriges statsminister Magdalena Andersson även uppdraget från Sveriges riksdag att lägga fram en begäran från Sverige att tillfälligt, under tre månader, ta bort skatten på bensin och diesel. Sverige fick dock NEJ på denna begäran med hänvisning till EU:s energiskattedirektiv. Direktivet har en minimigräns för bränsleskatterna, som Sveriges regering redan har tangerat genom en planerad skattesänkning på sammanlagt 1,80 SEK/l.

Tåget har gått …!

EU:s avslag på Sveriges begäran är förståelig då ändringar i EU:s energiskattedirektiv kräver ett enhälligt beslut bland medlemsländerna. Flera av länderna har dessutom redan drivit olika egna koncept för tillfälliga lättnader i bränslepriserna. Tåget har således redan gått för någon form av enighet kring hur man skall tackla konsekvenserna för den enskilde konsumenten vad gäller volatiliteten i bränslepriserna till följd av det oroliga säkerhetsläget.

Reflexion …!

Helt oavsett varaktigheten i nuvarande krig mellan Ukraina och Ryssland så kommer volatiliteten i olje- och naturgaspriserna att bestå under lång tid d.v.s. även efter ett förhoppningsvis nära förestående fredstillstånd. EU har redan lagt fram ett förslag på hur importen av olja och naturgas från Ryssland skall minskas så snabbt som möjligt och vara helt avvecklad till 2030. Läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/. Den sannolika följden blir att volatiliteten i bränslepriserna, med trend uppåt, kommer att bestå under lång tid i flerårsskalan! Olika former av statliga lättnader är därför bara att betrakta som konstgjord andning och ett ineffektivt sätt att bara skyla över den verkliga problematiken d.v.s. att vara fast i en energiförsörjning delvis i händerna på oberäkneliga despoter typ Putin.

Slutsats …!

När EU:s stater har parerat de omedelbara konsekvenserna av volatiliteten i bränslepriserna till följd av det akuta krigstillståndet genom tillfälliga ekonomiska lättnader för konsumenterna måste andra statlig strategier tillämpas riktade mot problemets kärna . För EU:s stater gäller det då att, av både säkerhets- och klimatskäl, snabbast möjligt implementera strategier som underlättar för konsumenterna att lämna fossilbaserade transporter d.v.s EU måste fortsätta kampen för klimatet. Genom kriget och de nuvarande tillfälliga subventionerna av fossila bränslen har klimatarbetet fått ett kännbart ”hack i kurvan”!

Vad kan DU göra …!

OBS! Med all respekt för just DINA transportbehov! Det är ingen naturlag att man måste fortsätta bilåkandet precis som tidigare! I synnerhet inte med hänsyn till den pågående klimatkrisen och att varje droppe diesel i tanken hjälper till att finansiera Putins angrepp på Ukraina! Istället för att ropa på subventioner från staten för att fortsätta som tidigare finns det ju andra alternativ! Dra ner, samåk, åk kollektivt etc. Att ändra DITT beteende är ett win-win-win-koncept! DU sparar pengar, hjälper klimatet och medverkar till att få bort Putin! Att fortfarande ända sedan bilens barndom för hundra år sedan betrakta den som en symbol för frihet måste med förlov sagt betraktas som lite väl anakronistiskt/otidsenligt! I dessa tider av klimatkris, fossilt energiberoende, utarmning av Jordens resurser m.m. är den på sin tid fantastiska innovationen BILEN numera snarare ett av flera verktyg för DINA transporter från punkt A till B! Klimatet kan inte vänta!

Köpstopp på rysk energi …!

Hårda sanktioner …!

Enligt ett förslag från EU-kommissionen skall EU helt sluta att köpa gas och olja från Ryssland senast till 2030! Detta förslag togs fram i tisdags i förra veckan och fick bifall senare under veckan vid EU:s toppmöte i Versailles! Förslaget bygger på att vi redan i år skall kunna minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar! EU:s plan handlar om sanktioner som på kort sikt slår hårt mot Rysslands krigskassa och på lång sikt vrider energivapnet ur händerna på oberäkneliga despoter! Anm. Under 2021 var, enligt Eurostats statistik, Ryssland EU:s tredje största importland varav energi utgjorde nära 70 % till ett värde av ca 100 miljarder euro.

På kort sikt…!

På kort sikt d.v.s. redan i år har EU-kommissionen kommit fram till att andra leverantörer kan ersätta 40 % av den ryska naturgasen i form av LNG (flytande naturgas) och gas i rörledning. Resterande del av de snabba minskningarna kan enligt kommissionen åstadkommas genom energieffektiviseringar i samband med att tidigarelägga renoveringar av bostäder.

På lång sikt …!

På lång sikt d.v.s. för att helt stoppa import av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen att snabba upp utbyggnaden av förnyelsebar energi i kombination med vätgassatsningar. Vätgasen kan användas för att göra den förnyelsebara energin planerbar. Den kan lagras och användas som bränsle istället för naturgas i befintliga gaskraftverk då vind och sol inte kan generera! För att underlätta den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi uppmanar kommissionen också medlemsländerna att se över och förenkla nödvändiga tillståndsprocesser.

Även Big Oil …!

Läs även om att Ryssland kommer att få svårt att hålla sin olje- och gasindustri igång på lång sikt, helt oavsett EU:s minskning av sin import, till följd av att de stora utländska oljebolagen, Big Oil, redan har lämnat Ryssland och därmed har dränerat dess fossilindustri på kompetens och experter s.k. ”braindrain”! Läs på http://climateforlife.se/big-oil-lamnar-putin/.

EU stoppar greenwashing …!

Hälften fuskar …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler för att stoppa utsläppsfusket! De nya reglerna kräver att företagens miljöpåståenden skall skall kunna styrkas genom ett s.k. Product Environment Footprint baserat på en typ av livscykelanalyser. EU följer därmed Danmarks exempel. Läs mer om Danmarks initiativ på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/.

Kreativ bokföring …!

Problematiken med kreativ bokföring vad gäller CO2-utsläpp gäller dock inte bara företagen inom EU utan beteendet är generellt förekommande i hela storleksspektrat av företag och på global basis!

Bara tre godkända …!

Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom! OBS nr 1! Bara 8 av bolagen hade en tillräcklig nivå på rapporteringen av sina CO2-utsläpp! OBS nr 2! Hela 18 av de 25 bolagen baserade sina reduktionsmål i huvudsak på klimatkompensering d.v.s. inte på reella utsläpp från den egna verksamheten! Kreativ bokföring var ordet!

EU:s taxonomi – JA till ”gammelkraft” …!?

Hållbara eller inte …?

Inför EU-kommissionens stundande förslag om vilka verksamheter som skall klassas som hållbara i den s.k. taxonomin håller det på att blåsa upp till strid om ”gammelkraft” som naturgasbaserad gaskraft och kärnkraft! Vissa medlemsländer, med egna särintressen i frågan, yrkar på att gaskraft och kärnkraft skall klassas som hållbara. Det har enligt uttalanden tagits emot positivt både av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Angela Merkel! Hur den sedan i onsdags nya tyska regeringen ställer sig i denna fråga är oklart. Det torde dock knappast vara möjligt att få med De Gröna på att klassa ”gammelkraft”som hållbart!

EU:s taxonomi …!

EU:s kommande förslag handlar om hållbarhetsklassning för medelstora till stora industrier genom att gällande hållbarhetsredovisning utökas med ytterligare krav. Förslaget går ut på att företagen skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem den s.k. taxonomin. EU-kommissionen kommer sannolikt att lägga fram sitt förslag om taxonomin innan årsskiftet. Därefter skall förslaget godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023. Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Trovärdigheten på spel …!

Propåerna från vissa medlemsländer att klassa gaskraft och kärnkraft som hållbara har väckt starka motreaktioner både politiskt och inom miljö- och klimatrörelsen! EU:s trovärdighet som förebild och föregångare i klimatomställningen står här minst sagt på spel!

Per definition …!

Per definition är det tveklöst så att ingetdera av alternativen gaskraft och kärnkraft är hållbara om man med hållbarhet menar att en verksamhet inte innebär löpande förbrukning av Jordens ändliga resurser. Anm. Cirkulära industriprocesser och produktion av förnyelsebar energi är med denna definition typexempel på hållbara verksamheter.

Nota bene …!

Nota bene! Både gaskraft och kärnkraft kräver ändliga resurser för att hållas igång! Gaskraften ger dessutom direkta växthusgasutsläpp dels vid utvinningen och distributionen av naturgasen genom läckage (naturgas/metan är en betydligt mer potent växthusgas än CO2) och dels genom CO2-utsläpp vid förbränningen av naturgasen i kraftverket. Kärnkraften är i motsats till gaskraften fri från utsläpp av växthusgaser, men kan rent definitionsmässigt inte betraktas som hållbar. Kärnkraften strider såväl mot förbrukningskravet, genom ett ändligt bränsle i form av uran, som mot cirkularitetskravet, genom en komplex problematik kring det högaktiva avfallet!

Politikens dilemma …!

Hela diskussionen om gaskraftens och kärnkraftens hållbarhet visar på politikens dilemma inför klimatfrågan! För att inte förlora röster hos väljarna tenderar politiker i maktposition att prioritera kortsiktiga särintressen, framförallt ekonomiska, före det långsiktiga intresset av att skydda planeten Jorden mot den globala uppvärmningen!

Saknas politiskt mod …!

Det saknas helt enkelt politiskt mod i klimatfrågan! Alltsedan kopplingen mellan fossila bränslen och den globala uppvärmningen blev vetenskapligt belagd d.v.s. för 30-40 år sedan har den förda ”laissez faire”- eller låt gå-politiken med all önskvärd tydlighet visat att det generellt sett har saknats tillräckligt politiskt mod för att stoppa/begränsa den globala uppvärmningen!

Medeltemperaturen i atmosfären på planeten Jorden har till följd av mänsklig påverkan, framförallt genom förbränning av fossila bränslen, ökat med drygt 1 grad de senaste 100 åren sedan början på industrialismen för att dessförinnan ha legat ”stabil” i tusentals år!

EU stoppar skogsskövling …!

Sedan 1990 har 420 miljoner hektar skog försvunnit d.v.s på bara 30 år har 10 % (!) av världens skogar försvunnit motsvarande en yta större än hela EU!

Föreslår förbud …!

I samband med EU-kommissionens s.k. naturpaket i onsdags föreslogs ett förbud mot import av konsumentvaror, som ger upphov till illegal avskogning och framförallt skövling av regnskogar. Det föreslagna importförbudet handlar om sex populära produkter lika med kaffe, kakao, palmolja, sojabönor, nötkött och trävaror. Om förslaget går igenom i EU-parlamentet blir EU först i världen med konkreta åtgärder med syftet att indirekt stoppa illegal skogsskövling. Importförbudet kommer att träffa aktörer längre bak i kedjan som producenter och importörer. För att möjliggöra uppföljning och kontroll, för t.ex. satellitövervakning, måste dessa aktörer ange exakta koordinater på berörda plantager, skogar och betesmarker. Vi som konsumenter skall således kunna känna oss trygga utan att behöva ta ansvaret för hållbarheten på dessa produkter i butikerna! HEJA EU!

EU antar klimatlag …!

Minst 55 % …!

I onsdags röstade EU-parlamentet i en första omgång igenom EU:s nya klimatlag. Baserat på ett framförhandlat förslag av EU:s stater och regeringschefer hösten 2020 beslutades att EU skall minska sina CO2-utsläpp med minst 55 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå, en skärpning från tidigare 40 %, och bli helt klimatneutralt till 2050! EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen: ”Vi gör EU grönt på en generation, vilket är en bindande förpliktelse till våra barn och barnbarn”. Klimatlagen skall nu förankras i respektive medlemsstaters parlament innan den formellt fastställs genom ännu en omröstning i EU-parlamentet.

Genomförandet …!

Klimatlagen skall följas upp av ett klimatråd på 15 experter, som utifrån en fastställd koldioxidbudget skall se till att utsläppen minskar i önskad takt årtionde för årtionde fram till 2050. Hur genomförandet skall gå till rent konkret kommer att att preciseras av EU-kommissionen genom kompletterande lagförslag och föreskrifter under de kommande månaderna fram till juni 2021.

Stor stötesten …!

En av de stora stötestenarna i sammanhanget blir hanteringen av minskningen av den relativt stora andelen fossil energi, kol och naturgas, i elförsörjningen i vissa av EU:s medlemsstater. Polen t.ex. är till 80 % beroende av kol i elförsörjningen. Även Tyskland ligger illa till med 35 % av elförsörjningen baserat på kol.

Inlåsningen av kolet blir en av de stora stötestenarna när EU skall bli klimatneutralt till 2050!

Draghjälp …!

Enligt de första preliminära rapporterna från USA:s och president Joe Bidens digitala klimatmöte under torsdag och fredag i denna vecka kan EU och världen nu få ordentlig draghjälp av USA! Under torsdagens möte tillkännagav Joe Biden att USA skall halvera sina utsläpp jämfört med 2005 års nivå och bli klimatneutralt till 2050! Den transatlantiska klimatlänken mellan EU och USA ser ut till att kunna bli verklighet! Läs mer om förutsättningarna för den transatlantiska klimatlänken på http://climateforlife.se/transatlantisk-klimatlank/

Statsskulden – Hot mot klimatet …!

Nyckeltal …!

Enligt EU:s finansiella regler måste vissa nyckeltal uppfyllas t.ex. vad gäller nivån på statsskulden i förhållande till BNP. Detta kan bli ett problem för klimatomställningen i vissa länder med höga statsskulder. I dessa fall riskerar EU:s s.k. kreditbroms att säga stopp! Detta är fallet i Tyskland där det förutom behovet av statens, inom EU ledande, engagemang i klimatomställningen även kommer att krävas ökade statliga investeringar för att klara av en åldrande befolkning och upprustning av sjukvårdsapparaten i spåren av Coronapandemin.

Enorma belopp …!

Enligt en rapport från konsultfirman McKinsey kommer klimatomställningen i Europa de närmaste 30 åren, d.v.s. fram till klimatneutralitet 2050, att innebära investeringar på 28000 miljarder euro (!). Omräknat till tyska förhållanden innebär det ökade statliga investeringar på 35 miljarder euro per år att jämföra med dagens totala statliga, tyska investeringar på 100 miljarder euro per år. SLUTSATS! Klimatomställningen plus de tillkommande övriga behoven kommer att innebära en betydande ökning av den tyska, statliga investeringsbudgeten med en uppenbar risk för ökad upplåning.

Tre möjligheter …!

I Tysklands fall riskerar således EU:s kreditbroms att slå till! Ur ett statsfinansiellt perspektiv finns då bara tre möjligheter (1) att skära i de offentliga utgifterna, (2) att öka skatterna eller (3) att ignorera EU:s finansiellar regler.

Goda nyheter …!

Enligt konsultfirman McKinsey finns dock en 4:e möjlighet till följd av att klimatomställningen också ger staten inkomster i form av skatteintäkter från ett stort antal nya arbetstillfällen. Enligt McKinsey kommer klimatomställningen att skapa uppemot 6 miljoner nya arbetstillfällen i Europa. OCH! Skatteintäkter från dessa kommer enligt McKinsey att balansera klimatkostnaderna. HEUREKA! Att uppnå klimatneutralitet till 2050 blir helt enkelt ett ekonomiskt nollsummespel för Europas stater! Detta öppnar i sin tur upp för olika möjligheter att lyfta ut klimatomställningen från statsbudgeten. Detta är goda nyheter för klimatet inte minst för de av Europas stater som har hög statsskuld!

Det föreligger en uppenbar målkonflikt mellan EU:s finansiella regler och tvågradersmålet i Paris-avtalet då klimatomställningen kommer att kräva enorma statliga investeringar varje år för att uppnå klimatneutralitet till 2050!