Sverige för långsamma…!

Vi har ett resultat …!

Enligt Trafikverkets senaste statistik från CO2-utsläpp från biltrafiken minskade utsläppen under 2017 med 2 %. Det är för lite! Om Sveriges klimatmål för biltrafiken, att minska utsläppen med 70 % till 2030 jämför med 2010, så behöver minskningen vara i snitt  8% per år, enligt Trafikverket!

Bonus/Malus …!

Ett av styrmedlen för att nå dit är det beslutade Bonus/Malus-systemet , som börjar gälla  f.o.m. 1 juli 2018! Systemet innebär fördyrade avgifter för nya fossilbilar. Beroende på motortyp kan avgifterna komma att uppgå till flera tusenlappar per år! Huruvida detta styrmedel räcker är tveksamt! Flera länder som Frankrike, Storbritannien, Norge, Indien har också tillämpat lagstiftning. I Norge till exempel är nybilsförsäljning av fossilbilar stoppat redan f.o.m. 2025!

Borgfred …!

Sverige har en blocköverskridande klimatöverenskommelse över partigränserna, som är upphöjd till lag genom den s.k. klimatlagen. Sveriges viktigaste lag! Läs mer på http://climateforlife.se/sveriges-viktigaste-lag/! Målen i överenskommelsen är mycket ambitiösa, inte minst vad gäller utsläppen från transportsektorn! OBS! Man är överens om samtliga mål över partigränserna. Det råder således borgfred om klimatmålen!

Håller borgfreden …?

Den stora frågan är dock om man kan komma överens om medlen för att nå målen? Risken är att det går för mycket partipolitik i diskussionen om de framtida medlen! En uppmaning till Sveriges riksdagspolitiker! Var nu lite mer pragmatiska! Annars når vi aldrig upp till klimatmålet framförallt inte i transportsektorn, vilket den senaste statistiken från Trafikverket visar!

Kan vi lita på dom?

Sveriges riksdag

Riksdagsledamöter likgiltiga …!

Efter de senaste veckornas debatt i traditionella media som Expressen, Aftonbladet, GP etc om svenska folkets flygvanor och därmed CO2-utsläpp har SvD frågat samtliga 349 riksdagsledamöter om det är ”okej” att öka sitt flygande! Endast 170 har svarat! Svårt att tolka svarsfrekvensen, men med tanke på frågans aktualitet både medialt och ur ett klimatperspektiv ligger det när till hands att tolka det som likgiltighet!

Mest anmärkningsvärt …!

Det mest anmärkningsvärda är dock att 6 av 10 av de 170 ledamöter som har svarat tycker att det är ”okej”.  2 av 10 svarar ”okej” helt utan reservationer (!!!) medan resten som har svarat  ”okej” lägger till förbehållet ”förutsatt ökning av inblandning av biobränsle”!

Johan Rocksröm dissar …!

Vår främste och internationellt erkände klimatforskare, Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, säger att biobränsle inte är tillräckligt! Citat Johan Rockström: Om vi skall ha en chans att klara FN:s 2-graders-mål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskad flygning med teknologiutveckling!

Flyget i perspektiv…!

För närvarande svarar flyget för ca 3 % av världens CO2-utsläpp (1,5 miljarder ton CO2-ekv per år lika med ca 30 ggr mer än Sveriges totala utsläpp alla kategorier). OCH antalet flygresor ökar snabbt. Antalet flygresenärer från Arlanda t.ex. har ökat från 16 miljoner resenärer 2010 till 26 miljoner resenärer 2017.  OBS! Svenskarnas flygresor, både inrikes och utrikes, ger lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige! Flyget är alltså ingen marginell företeelse ur ett klimatperspektiv!

Likgiltiga …???

En fri tolkning av riksdagsledamöternas  reaktion på Svenska Dagbladets fråga är att det i grund och botten handlar om att försvara sitt riksdagsmandat. Ingen vill gå emot det politiskt korrekta (åtminstone inte under ett valår) och införa inskränkningar i den potentiella väljarkårens flygande.

2-gradersmålet …!

Faktum är dock att vi västvärlden måste minska våra CO2-utsläpp radikalt med hänsyn till 2-gradersmålet i Paris-avtalet! Notera att Sveriges långsiktiga klimatmål är att bli koldioxidneutralt till 2045! Överfört till ett individuellt perspektiv innebär det att vi i Sverige skall gå från idag ca 8 ton CO2 per capita och år till 1-2 ton per capita och år till 2045. Ett HETT tips är att detta av nödvändighet kommer att innebära förändringar även på det personliga planet inklusive flygresor!

WWF om framtiden …!

Följande  bild från WWF sätter den globala uppvärmningen i perspektiv!

Apropå att flyga kan Shoran Esmailians, kulturredaktionen i SDS den 12 februari, tänkvärda ord citeras: Det är ingen rättighet att flyga. Det är inte hållbart, inte ballt, inte fritt – det är frihet på bekostnad av andra människors liv!

Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling, säger miljöprofessor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center, till SvD.

Soldater med gröna fingrar!

I Kina …!

I Kina har 60000 soldater fått nya uppgifter! Plantering av träd! För att komma till rätta med luftföroreningarna i städerna har soldaterna flyttats från  de norra gränstrakterna till områdena kring Peking för att istället för försvar ägna sig åt att plantera träd.

Grön substitution …!

Soldater mot träd! En vinnare? Åtminstone resonerar de kinesiska myndigheterna så! Enligt ett statligt program skall skogsarealen öka från ca 21 % 2016 till 23 % 2020. Under 2018 skall 7 miljoner ha (1 ha=10000  m2) planteras i provinsen Hebei, som omger Peking. Utsläppen från industrierna i Hebei sägs ligga bakom stora delar av luftföroreningarna i Peking.

Partiklarna fastnar …

Enligt den amerikanska naturskyddsföreningen och dess rapport ”Träd renar städer” av forskaren Rob McDonald är den genomsnittliga minskningen av partiklar nära ett träd mellan 7-24 % Partiklar av en viss storlek fastnar helt enkelt på träden. En ytterligare positiv bieffekt är naturligtvis att träden genom fotosyntesen minskar CO2-halten i luften  och därmed minskar bidraget till den globala uppvärmningen!

 

Sverige bäst i klassen!

 

Förnybart i EU …!

EU:s förnybarhetsmål är 20 % till 2020 och 35 % till 2030. 11 av EU:s 28 länder har redan uppnått sina 2020-mål.  Länderna har helt olika fysiska förutsättningar så målen skall ses som ett genomsnitt i EU.

Sverige ”bäst i klassen …!

Vad gäller ländernas individuella mål har Sverige det högst ställda målet lika med 49 % förnybart!  Bakgrunden är att Sverige sedan länge har en stor andel vattenkraft i elförsörjningen och en stor andel biomassa  i värmeförsörjningen! Sverige har redan uppnått målet och ligger på 53,8 %  enligt 2016 års statistik!

Ligger efter …

Ser man på länder som har en bit kvar till sina individuella mål till 2020 så sticker vissa stora EU-länder som Frankrike och Storbritannien ut med sina 16/23 % respektive 9/15 %. Av små länder har Luxemburg också mycket kvar att göra med sina 6/14%! Se alla 28 länderna här!

Inga handelsavtal utan klimat!

 

Inga handelsavtal…!

Häromveckan drog Frankrikes utrikesminister Jean-Baptiste Lemoyne  upp en linje i sanden som inte får överträdas! Det land som inte ratificerar Paris-avtalet kan inte räkna med handelsavtal med EU! Handelskommisionären inom EU, svenska Cecilia Malmström, bekräftade att detta är EU:s hållning.

Alla utom USA …!

Av totalt  197 länder (alla FN:s länder utom USA) har 174 länder haft Paris-avtalet uppe i sina parlament och ratificerat avtalet. Resten lär göra det inom en snar framtid. D.v.s. alla utom USA! Vad detta betyder i praktiken vad gäller handelsförbindelserna med USA är osäkert med Trump i Vita Huset! Möjligen får det bara ett symboliskt värde med hänsyn till Trump-administrationens protektionistiska inriktning!

Korallreven hotade av plast!

Inte nog med blekning …!

Att korallreven är hotade av förhöjda vattentemperturer till följd av den globala uppvärmningen är ett känt faktum sedan länge! Stora barriärrevet t.ex. som sträcker sig över 2000 km längs Australiens nordöstra kust är allvarligt hotat. Enligt lokala forskare är endast 7 % av barriärrevet opåverkat av s.k. korallblekning. NU har forskare identifierat en ny fiende! PLAST!

Plasten fastnar …!

Enligt forskare som har undersökt 150 korallrev i Stilla havet och Indiska oceanen har över 11 miljarder plastbitar fastnat i korallernas strukturer. Plasten förhindrar syre och  solljus från att nå korallerna och gör dom därmed svagare. Plasten kan även innehålla bakterier och mikroorganismer som gör att dom blir lättare angripna.

Allvarligt …!

Av de 8 miljoner ton plast som hamnar i världshaven varje år fastnar en stor mängd i korallreven. Om inget görs så kommer mängden plast i t.ex. Indiska oceanen öka med 40 % till 2025!

Största hotet …!

Korallblekning är trots allt det största hotet! Det är allvarligt eftersom korallerna utför livsviktiga ekotjänster dels genom att reven utgör ett skydd mot tsunamis och dels genom att de utgör lekplatser för mängder av fiskarter viktiga för människan. 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning.  Det gäller inte minst turistnäringen. Stora barriärrevet t.ex. inbringar över motsvarande 30 miljarder SEK (jfr Sveriges försvarsbudget) per år i turistinkomster.

Gemensam nämnare …!

Hoten mot korallerna i form av blekning och plast har en gemensam nämnare i oljan! Ungefär 90 miljoner fat olja (ett fat = 150 l) pumpas upp VARJE DYGN! Kurvan måste brytas NU! För att vi skall nå Paris-avtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader måste oljan stanna i marken!

Känd hockeyklubba…!!!

”The hockeystick” …!

Världens mest kända hockeyklubba är fiktiv! I själva verket handlar det inte om hockey utan om den globala uppvärmningen. Grafen ovan (blå linje) visar medeltemperaturen på jorden under de senaste 11000 åren.

Kommentar …

Kurvan visar tydligt att ökningen de senaste 150 åren, d.v.s. sedan förindustriell tid,  har brutit den långsiktiga kylande trenden de senaste 5000 åren och gått över till en brutal ökning. I själva verket är förändringen 50 ggr (!) snabbare än minskningstakten under den tidigare förhärskande kylande trenden!

Slutliga beviset …!

Efter en vetenskaplig artikel i tidskriften ”Science” 2013 spreds budskapet över världen långt utanför de vetenskapliga kretsarna. ”The hockeystick” har sedan 2013 mer eller mindre betraktats som det ”slutliga” beviset på att fossila bränslen d.v.s. motorn i industrialiseringen hittills ligger bakom den kraftiga ökningen!

Ny studie …!

En ny färsk studie publicerad i tidskriften ”Nature” i februari 2018 bekräftar vårt i nuläget katastrofala vägval! I den nya studien påpekas det också att Jorden ju egentligen befinner sig i en kylande period så de fossila bränslena har bidragit med en större temperaturökning än hittillsvarande drygt 1 grad!

En gåta …!

Det mest remarkabla är att det vetenskapliga beviset har funnits i 5 års tid och att det fortfarande finns tvivlare! Halva USA (största ”syndaren”) inklusive Trump-administrationen tillhör ju tvivlarna eller i folkmun PJS (Platta Jorden Sällskapet) ! I sanning en av vår tids största gåtor! ELLER är det Mammon och USA:s egna fossila tillgångar som förblindar? MEN det mest skrämmande av allt är att vi är på väg mot minst 3-4 grader om inte trenden bryts NU!!! Så här kan USA komma att se ut 2100! HUUUGGHHHAAA!

Sol och vind slår kol!!!

Slår kol …!

Enligt tankesmedjorna Agora Energiewende i Tyskland och Sandbag i Storbritannien var produktionen av el från sol, vind och biomassa inom EU större än från stenkol och brunkol under 2017.  Det är GODA NYHETER! Tänk på att sol, vind och biomassa introducerades på allvar först omkring år 2000!

I rekordfart …!

Andelen el från förnyelsebart (sol, vind, vatten och biomassa) växer snabbt! Från 2010 har andelen fördubblats! Vissa länder sticker ut t.ex. Danmark som fick 74 % av sin el från framförallt vind under 2017. Sverige ligger på drygt 50 % tack vare vattenkraften, varav vind utgör ca 10 % av totalen.

EU:s mål …!

Ser man på målen inom EU så beslutade EU-parlamentet i mitten på januari i år enligt det s.k. förnybarhetsdirektivet att  den totala energitillförseln d.v.s. förutom el även värme och transporter skall öka till 35 % till 2030. Motsvarigheten i Sverige regleras av den partiöverskridande klimatöverenskommelsen mellan partierna (utom SD). Den ambitiösa målsättningen vad gäller transporter (minskning av CO2-utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå) gör att vi ligger bra till i ett EU-perspektiv. Plus att nästan all värmetillförsel i Sverige är baserad på biomassa! Redan 2020 kommer vi att nå 50 % förnybart vad gäller den totala energitillförseln! HEJA Sverige!

Globala perspektivet …!

Enligt ansedda, amerikanska analysfirman Bloomberg New Energy Finance (BNEF) är nu förnyelsebar el den billigaste energiformen i flera länder! För tio år sedan, 2007, var andelen förnyelsebar el ca 15 % av all ny elkapacitet i världen.  2016 var denna andel uppe i ca 60 %! OCH hisnande framtida investeringar väntar! 10000 miljarder dollar! Tre fjärdedelar (75 %) av dessa investeringar i energisektorn worldwide fram till 2040  handlar om förnyelsebar energi! Sol, vind och vatten! Se nedan!