Stopp för diesel och bensin …!

F.o.m. 1 januari 2035 är nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor inte tillåtet inom EU!

EU-beslut …!

I tisdags 14/2 tog EU-parlamentet genom ett beslut i Strasbourg det definitiva beslutet om att det är stopp för nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor f.o.m 1 januari 2035. Beslutet är förberett i andra EU-instanser sedan oktober/november 2022, men nu är det definitivt! En politisk stridsfråga har gällt om huruvida s.k. e-fuels skulle kunna utgöra ett undantag. MEN så blev icke fallet! Personbilar med förbränningsmotor är således på väg ut och helt borta 2035!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka detta gigantiska systemskifte inom bilindustrin, men som konsument kan du påverka genom att efterfråga en bil med någon form av eldrift vid ditt nästa bilbyte! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer genom att vid första lämpliga tillfälle gå med i elbilsracet! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Ett steg i rätt riktning …!

Regeringstillstånd …!

Sista tillståndet avseende en undervattenskabel för elanslutningen av en vindkraftspark på Kriegers flak lämnades av Regeringen i förra veckan! Ett steg i rätt riktning! Vattenfall står bakom projektet och meddelar att planen är att ta ett investeringsbeslut 2025 för att färdigställa parken till 2028! Det handlar om 30-50 vindkraftverk uppemot 300 m höga (effektmässigt som ett medelstort kärnkraftverk) placerade ca 3 mil från den svenska sydkusten på det s.k. Kriegers flak! OBS! Inget är dock klart förrän det är klart! Nu handlar det om att Vattenfall får ihop ekonomin! Anm. Lönsamheten för havsbaserad vindkraft har försvårats av Regeringens beslut att staten (Svenska Kraftnät) inte skall ta kostnaden för elanslutningen av havsbaserad vindkraft!

Töväder på Antarktis …!

Havsisen runt Antarktis har nått sin tippinpoint och minskar allt snabbare!

Bottenrekord …!

Enligt grafiska data från amerikanska NSIDC ( National Snow and Ice Data Centre) är utbredningen av sommarisen på Antarktis den lägsta sedan mätningarna började för drygt 40 år sedan! Det som förbryllar forskarna är att det är först under de senaste 8 åren som havsisen runt Antarktis har börjat minska! Man har i dagsläget inget svar på minskningen då havsisen förhållit sig stabil i över 30 år för att nu under senare år börjat minska i allt snabbare takt! Det korta svaret! Den globala uppvärmningen! Det långa svaret! Det handlar om en kombination av ökad lufttemperatur, ändringar i havsströmmar och ökad vattentemperatur. Kombinationen av dessa parametrar antas ligga bakom att utbredningen av havsisen har nått sin tippingpoint! Konsekvenserna för den globala uppvärmningen blir en snabbare uppvärmning!

Snabbare uppvärmning …!

Minskad utbredning av havsisen innebär att den globala uppvärmningen går snabbare genom s.k. ”positiv återkoppling”! Balansen mellan inkommande energi till Jorden genom solinstrålning och utgående energi från Jorden i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning (infrarött ljus) rubbas! Den del av solinstrålningen som normalt reflekteras tillbaka till atmosfären, s.k. albedo, från ytor av snö och is, framförallt vid polerna, minskar vid mindre havsis och Jorden blir varmare!

Oroande scenario …!

Det framtida scenariot för avsmältningen av havsisen på Antarktis och Arktis är oroande! Forskarna hade tidigare en prognos på när havsisen skulle vara borta d.v.s. till 2050 -2070 vid respektive sommarhalvår. Nu tror man att havsisen kan vara helt borta redan till 2035! Denna tidigareläggning är definitivt inget som gagnar kampen med att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader!

Havsnivåhöjning …!

Den beskrivna avsmältningen av havsis påverkar inte havsnivåhöjningen direkt utan indirekt till följd av effekten av en ökad global uppvärmning. Havsnivåhöjningen som de senaste åren legat på ca 3 mm per år (dock ständigt ökande) påverkas normalt både av avsmältning av landis (från glaciärer och istäcken vid polerna) och ökande vattentemperaturer till följd av värmeutvidgning. Anm. Mer dramatiska ökningar kan dock komma att inträffa om glaciärer vid polerna kommer på glid ut i havet s.k. kalvning!!!

Kalvande glaciär!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån det beskrivna förloppet med avsmältning av havsis på Antarktis, men DU och alla andra kan påverka genom att ringa i larmklockan! NU får det vara nog med att bara köra på mot avgrunden utan att tänka på hur levnadsvillkoren på Jorden blir för kommande generationer!!! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Mer el …!

IEA …!

Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste prognos kommer världens efterfrågan på el att öka med i genomsnitt 3 % per år de kommande åren! 2025 kommer världens klimatutsläpp från elproduktion baserat på fossila källor som kol, olja och naturgas att minska för första gången! Ett paradigmskifte är på gång! Det banar väg för elproduktion baserat på förnyelsebart och kärnkraft! Så gott som all nyproduktion av el (90%) kommer, enligt IEA, att baseras på förnyelsebart och kärnkraft! GODA NYHETER för klimatutsläppen! Det är dock en lång väg att vandra! Nota bene! Klimatutsläppen från el baserat på fossila källor utgör hela 13 miljarder ton av världens totala utsläpp på 36 miljarder ton per år!

Räddar omställningen …!

Fördubbling …!

Enligt en färsk utredning från Energimyndigheten i samarbete med andra statliga aktörer såsom Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Trafikverket etc kan, förutsatt den gröna energiomställningen inom industrin, Sveriges elbehov komma att fördubblas till 280 GWh redan till 2035! Energimyndigheten bedömer också att en så historiskt stor ökning av el baserat på fossilfria alternativ endast kan realiseras med hjälp av landbaserad vindkraft! Framförallt av tidsmässiga skäl! Statens egna myndigheter och aktörer har nu pekat ut vägen! Dags för verkstad!

Fortsatt ökning …!

Enligt utredningen kommer därefter elbehovet att öka ytterligare till 370 GWh fram till 2045! Andra produktionsformer med längre tidshorisonter för förverkligande kan då komma att bli aktuella såsom havsbaserad vindkraft och kärnkraft!

Stora krav …!

Den utpekade vägen ställer stora krav på samhällets aktörer såsom politiken, statliga aktörer, näringslivet, finansmarknaden m.fl.! Överlägset Nummer ETT på kravlistan är en politisk överenskommelse över block- och partigränser kring en realistisk färdplan! Energimyndighetens färska utredning kan vara en möjlig startpunkt! Eftersom det handlar om långsiktiga och kapitalintensiva investeringar kommer ”borgfred” att vara ett absolut minimikrav från marknadens aktörer!

Kasta över bord …!

Politiken måste kasta nuvarande låsningar kring specifika produktionsslag över bord! Alla fossilfria alternativ funkar, men inom ramen för vad som är tidsmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt! Den största utmaningen i sammanhanget blir att balansera ett framtida elsystem med en stor andel förnyelsebar kraft!

Utmaningen …!

Utmaningen handlar rent tekniskt om att att gör elsystemet flexibelt/ reglerbart! I dagens energisystem är detta inget problem där både vattenkraft och kärnkraft kan användas för balansering. Med det skisserade framtida elsystemet krävs dock betydligt fler möjligheter alltifrån ny fossilfri kraftproduktion (kraftvärme, gaskraftverk (vätgas, biogas), pumpkraftverk, kärnkraft m.m.) till utjämning med andra länders kraftsystem, lagringsmöjligheter, smarta elnät med bortkopplingar etc ! Sammanfattningsvis så är den politiska, finansiella och tekniska utmaningen enorm och kräver att alla inblandade aktörer lyfter blicken och slutar med att stoppa huvudet i sanden med pseudodebatter om enskilda energislag!

Stopp för pseudodebatter om enskilda energislag!!!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att att DU befinner dig långt ifrån att påverka Sveriges framtida elsystem, men DU kan påverka genom att undvika att gå i den tankefälla som just nu präglar energidebatten där enskilda energislag ställs mot varandra t.ex. havsbaserad vindkraft mot ny kärnkraft. Lösningen på Sveriges kraftigt utökade elsystem handlar inte om det! Så! Kasta loss från irrationella låsningar och bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Tysk effektivitet …!

Generalplan …!

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz meddelade i söndags den 5/2 att man kommer att ta ett helhetsgrepp på utbyggnaden av vindkraften genom en övergripande generalplan fram till 2030! Nuvarande installerade effekt på ca 60000 MW, motsvarande 60 stora kärnkraftverk, skall ökas till det dubbla till 2030! Ökningen innebär att 4-5 verk per dag (!) behöver färdigställas! Uppföljningen av planen kommer att ske genom att respektive förbundsstat får redovisa framstegsrapporter varje månad! Utbyggnadstakten kontrolleras! Vid avvikelser korrigeras takten! Tysk effektivitet var ordet! HEJA!

EU till företagen …!

Skärper tonen …!

EU skärper nu tonen mot företag som sysslar med greenwashing! Enligt ett läckt dokument kommer EU-kommissionen inom kort att presentera ett förslag som innebär att företagen måste kunna bevisa sina miljöpåståenden. Respektive medlemsland åläggs att utforma de praktiska reglerna. I princip handlar det om ett system av oberoende granskning och sanktioner vid falska miljöpåståenden! OBS! Danmark har gått före! Redan under 2022 införde man regler mot ”gröntvätt”! Läs mer på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/

Exemplet Arla …!

Ett färskt talande exempel bland svenska företag är Arla, som på sina produkter använde texten ”netto noll”! Texten har uppfattas som starkt vilseledande och har anmälts av olika konsumentorganisationer till KO, som i sin tur har tagit fallet till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolens utslag har kommit i dagarna! Den går på konsumenternas och KO:s linje! Texten får därför inte finnas kvar! Anm. Arla har dock själva insett sitt övertramp och långt före domstolsutslaget tagit bort texten! SENSMORAL! Arlas chansning a la ”går det så går det” indikerar tydligt att generella regler och sanktioner är nödvändiga!

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arlas huvudsakliga klimatavtryck ligger sannolikt i leverantörskedjan då boskapsnäringen på det globala planet tillhör Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långtifrån att kunna påverka företagens greenwashing, men som konsument, vare sig det gäller rena konsumtionsbeslut eller i din yrkesroll, kan du påverka genom att välja bort produkter eller företag där miljöpåståendena är tvivelaktiga! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/