Bakläxa …???

Norges självbedrägeri att med stöd av dess Högsta domstol fortsätta att exploatera sin oljetillgångar med risk för kommande generationer har nu hamnat i Europadomstolen!

Högsta Domstolen överprövas …!

Högsta domstolen i Norge, Höyesterett, överprövas i Europadomstolen! Dess dom att ge norska staten rätt att fortsätta med att exploatera sina oljetillgångar kan få bakläxa i Europadomstolen! Bakgrunden är att norska ungdomar, Greenpeace m.fl. under flera år drivit en process mot norska staten och hävdat att staten bryter mot grundlagen om man fortsätter att exploatera sina oljetillgångar och därmed berövar ungdomarna sin framtid. Målet avgjordes hösten 2020 till norska statens fördel. Läs mer på http://climateforlife.se/vi-haller-andan/. NU har domen överklagats! Vi håller alla tummar för att Norges självbedrägeri mot kommande generationer inte skall lyckas!

Glad midsommar …!

Eftertanke …!

Climate for Life önskar en Glad Midsommar med förhoppningen att det blir rika tillfällen till både avkoppling och eftertanke! Skänk gärna då också tankar om hur DU kan bli en doer för klimatet – en ”climateforlifedoer” helt enkelt. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om! Att bli en climateforlifedoer görs steg för steg genom att prioritera, prata, lära, reflektera och agera! OCH Climate for Life finns där för DIG för att DU skall kunna bli en doer – en climateforlifedoer!

Följetongen Keystone XL …!

Äntligen slut …!

Följetongen Keystone XL lika med oljepipelinen från kanadensiska Alberta genom hela USA ner till Texas och mexikanska golfen är äntligen slut? NU har de ansvariga aktörerna för ledningen och oljetransporten, Trans Canada Energy Corporation och kanadensiska delstaten Alberta, äntligen kastat in handduken och gett vika för våldsamma protester, människorättsorganisationer, medborgarinitiativ och Joe Biden! Anm. USA:s president Joe Biden tog som ett av sina första beslut efter sitt inträde som president beslutet att upphäva Trumps tillstånd att fortsätta med utbyggnaden av denna gigantiska oljeledning.

Keystone XL …!

Pipelinen skulle i färdigt skick transportera ca 1 miljon fat olja per dygn från Alberta till Texas för raffinering och vidare export till världsmarknaden! En miljon fat olja per dygn (1 fat=150 l) är en ansenlig mängd olja! Mängden motsvarar 1 % av av den dygnsvisa globala förbrukningen av olja på ca 100 miljoner fat olja. Den aktuella oljan är dessutom av den värsta sorten utvunnen ur tjärsand i Alberta. Den är mer eller mindre att likna med flytande asfalt!

Långdragen process …!

Protesterna mot Keystone XL har pågått i flera år och pipelinen är till vissa delar redan på plats. F.d. president Obama stoppade utbyggnaden av ledningen som ett av sina sista beslut som president 2015! Läs mer på http://climateforlife.se/obama-sista-spiken-och-proppen-ur/. Under Trumps presidentperiod återinfördes tillståndet och utbyggnaden fortsatte! Förhoppningsvis har nu Joe Biden och huvudmännen Trans Canada och delstaten Alberta slagit in sista spiken i kistan!

Klimatet dubbelt så dyrt – varje år …!

Klimatkrisen …!

Enligt en ny undersökning av det schweiziska försäkringsföretaget Swiss Re är klimatfrågan det överlägset enskilt största långsiktiga hotet mot världsekonomin under innevarande sekel. Undersökningen visar att om världens länder inte skärper sina nuvarande klimatmål så passerar vi Paris-avtalets översta gräns 2 grader redan 2050 med förödande ekonomiska konsekvenser som följd. För G7-länderna handlar det om hisnande belopp! En minskning av BNP med 8.5 % varje år f.o.m. 2050!

Två pandemier varje år …!

Enligt undersökningen uppstår de enorma ekonomiska konsekvenserna genom allmän förstörelse till följd av extremväder, behov av anpassning i form av fysiska skydd m.m. till följd av havsnivåhöjning, bekämpning av hungersnöd och svält, omhändertagande av en massiv migration m.m. Den framräknade minskningen av BNP på 8,5 % för G7-länderna är dubbelt så mycket som minskningen av BNP för G7 under det första pandemiåret 2020/2021! OBS! Enligt Swiss Re blir således de ekonomiska konsekvenserna för G7 till följd av ett förändrat klimat som om det inträffar två pandemier varje år f.om. 2050! HUGHAAA!

Mycket hårdare …!

I undersökningen finns det dock länder som kommer att drabbas mycket hårdare än G7! För Indien t.ex. kommer Swiss Re fram till ökade kostnader motsvarande en minskning av BNP på uppemot 25 %, Australien 12,5 %, Sydkorea 10 %, Filippinerna 35 % (!) etc. Det säger sig självt att denna nivå på ekonomiska konsekvenser till följd av nuvarande takt i klimatförändringarna inte är acceptabel för någon – för den enskilda individen, för politikersamfundet eller för näringslivet!

Även sociala aspekter …!

Förutom de ekonomiska konsekvenserna tillkommer de sociala aspekterna! Det enormt mänskliga lidande som kommer att följa på en sådan ekonomisk utveckling går inte att värdera i pengar och kommer självfallet att vara helt oacceptabla!

Tajming ..!

Swiss Re:s larmrapport, som lyser RED ALERT lång väg, tajmades väl med G7-ländernas möte i Cornwall, England i förra veckan. I ett gemensamt uttalande efter mötet sade G7 att man står bakom flera länders och regioners hittillsvarande klimatlöften om klimatneutralitet till 2050. På kort sikt var dock det allra viktigaste i uttalandet att man ställer sig bakom att de rika länderna skall finansiera utvecklingsländernas klimatomställning. Enligt Paris-avtalet skall detta ske med 100 miljarder dollar per år f.om. 2020! Det blir upp till bevis vid FN:s kommande klimatmöte COP26 i Glasgow senare i år!

Good Old Britannia regerar …!

Pressar företagen …!

På Världsmiljödagen förra lördagen den 5 juni passade premiärminister Boris Johnson på att sätta press på företagen i Storbritannien! Regeringen tillkännagav då att företagen inte skall få deltaga i Storbritanniens offentliga upphandlingar om man inte förbinder sig till att bli klimatneutrala till 2050! Dessutom måste berörda företag presentera en tydlig och trovärdig reduktionsplan före september i år! HEJA Good Old Britannia!

Medveten strategi …!

Beslutet är en medveten strategi från Johnsons sida! I spåren av Brexit vill han demonstrera landets självständighet! Han vill profilera Storbritannien som ledare i klimatfrågan i Europa! Som ytterligare ett exempel på detta kan noteras att Storbritannien går betydligt snabbare fram än EU för att nå klimatneutralitet till 2050! I förhållande till 1990 års nivå skall Storbritannien minska sina CO2-utsläpp med 68 % till 2030 och med 78 % till 2035! För EU gäller än så länge målet att minska med minst 55 % till 2030. Plan efter 2030 saknas! HEJA Good Old Britannia!

Unik dom mot Shell …!

Måste halvera …!

Enligt en unik dom i förra veckan i en distriktsdomstol i Haag måste holländsk-brittiska olje- och gaskoncernen Shell, Europas största olje- och gaskoncern, halvera sina CO2-utsläpp till 2030 jämfört med 2019 års nivå. OBS! Shells CO2-utsläpp inklusive leverantörs- och brukarkedjor är 10 ggr större än hela nederländska befolkningens! I praktiken betyder detta att Shell måste halvera sin nuvarande verksamhet, om man inte gör ett dramatiskt byte till det förnyelsebara! För första gången vann nu folket en klimatprocess mot ett enskilt företag! Fru Justitia regerar!!!

Roger Cox …!

Roger Cox, den inom miljö- och klimatrörelsen kände advokaten, har tidigare vunnit en uppmärksammad klimatprocess, folket vs staten, det s.k. Urgenda-målet mot holländska staten. Cox åberopade i båda fallen den andra och åttonde paragrafen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. De aktuella paragraferna säger i korthet att de framtida levnadsvillkoren för Europas invånare inte får äventyras. Stärkt av framgångarna ser sig Roger Cox som folkets, kommande generationers och planeten Jordens försvarare i kampen mot såväl passiva politiker i allmänhet som samvetslösa företag! Var så säkra! Vi kommer att få höra mer från Roger Cox!!!

Stora konsekvenser …!

Domen mot Shell gäller inte bara moderföretaget i Holland utan även alla 11000 (!) dotterföretag i ca 140 länder. I praktiken innebär domen att det blir omöjligt för Shell att göra nyinvesteringar i olja och gas. Om företaget skall fortsätta att verka inom energiområdet blir den naturliga följden att alla nyinvesteringar måste ske inom förnyelsebar energi.

Överklaga hjälper inte …!

Det sannolika är att Shell kommer att överklaga till högre instans, men distriktsdomstolen i Haag har varit väldigt tydlig med att företaget inte kan glida med att verkställa domstolens beslut i avvaktan på en en långt utdragen överklagandeprocess! För Shell och motsvarande jättar inom olje-,gas- och kolindustrin gäller det nu att rädda det som räddas kan och skyndsamt växla över till förnyelsebar energi!

Ännu en seger …!

Juridiken med Fru Justitia i spetsen har nu i och med domen vunnit ännu en seger. Senast var det mot tyska staten! Läs mer på http://climateforlife.se/fru-justitia-ditt-skyddshelgon/.

Roger Cox igen …!

Förutom att domen sannolikt ger ringar på vattnet kommer, enligt Roger Cox, den omedelbara följden bli att hela fossilbranschen blir mycket mer defensiv. Alla förslag till nyinvesteringar kommer att granskas hårt av finansiärer och investerare. Han nämner Exxon, ett av världens största fossilföretag, som exempel där aktieägarna helt nyligen gick samman och rundade såväl företagsledning som styrelse! På eget initiativ och i organiserad form krävde man att företaget skärper sin klimatmål! En klar bakläxa till företaget från ägarna! Mammon talar! Ägarna ser sina tillgångar hotade!

Spiken i kistan …!

Domen mot ett enskilt företag som Shell, som i praktiken pekar ut fossilindustrin som ett framtida hot för mänskligheten, jämte IEA:s senaste rapport (läs mer på http://climatforlife.se/iea-kraver-stopp/), som kräver ett omedelbart stopp för alla nyinvesteringar för exploatering av kol, olja och naturgas, kommer att ge extra bränsle till kommande klimatförhandlingar vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow senare i år! Exemplen Shell, IEA, m.fl. är tydliga tecken i skyn som mycket väl kan visa sig att bli början till slutet för fossilindustrin!

CO2 som råvara …!

I betongtillverkning …!

Det kanadensiska företaget Carboncure har utvecklat en metod för att injicera CO2 vid tillverkning av betong och därmed bidra till att minska andelen cement i betongen. OBS! Cement är ur klimatsynpunkt boven i dramat vid betongtillverkning! Nära 10 % av världens CO2-utsläpp kan härledas till cementtillverkning. Enligt företagets hållbarhetschef Christie Gamble är visionen att minska CO2-utsläppen med 500 miljoner ton per år till 2030. Vinsten med metoden blir dubbel! Dels kan betongen användas som kolsänka för infångad CO2. Dels minskar man användning av den stora klimatboven! Cement! Tekniken har hittills tillämpats i begränsad skala i USA och nu står en uppskalning och en export, framförallt till Europa. för dörren! HEJA Carboncure! Anm. Världens totala CO2-utsläpp ligger idag på ca 35 miljarder ton per år, men förväntas enligt övergripande politiska mål halveras till 2030!

IEA kräver stopp…!

Skärper tonen …!

IEA (International Energy Agency) skärper nu tonen i sin rapportering! I en skarpt formulerad rapport pekar IEA nyligen ut vägen för hur världens länder skall kunna nå nollutsläpp inom energisektorn till 2050 och vara konsistenta mot 1,5-gradersmålet i Paris-avtalet. Det kanske mest uppseendeväckande i förslagen, förutom en mångdubbling av satsningarna på förnyelsebar energi, är (1) ett omedelbart stopp för exploatering av fossil energi d.v.s. stopp för investeringar i nya olje- och gasfält och kolgruvor, (2) ett omedelbart stopp för investeringar i nya kolkraftverk, (3) en avveckling av föråldrade kolkraftverk i industriländerna till senast 2030 och (4) en avveckling av ALLA kolkraftverk till senast 2040.

Utvidgar rollen …!

IEA är genom sina årliga prognoser, bl.a. via World Energy Outlook, en betydande maktspelare bland världens länder på energi- och klimatområdet! Nu utvidgar man sin roll! Förutom att förse världens regeringar med prognoser på utvecklingen i energisektorn tar man nu för första gången i och med den senaste rapporten en aktivt styrande roll! IEA signalerar tydligt att man nu vill vara med i leken och aktivt påverka hur världens länder hanterar klimatkrisen!

Rapporten …!

De skarpa formuleringarna i rapporten får i praktiken ses som ett underkännande av hur världens länder hittills har hanterat klimatkrisen! I kraft av sitt helikopterperspektiv har man uppenbarligen bedömt det som oundvikligt att blanda sig i leken på allvar! Rapporten är en kraftig markering till politikersamfund, näringsliv och organisationer inför FN:s kommande klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet av året! Hela rapporten, ”Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector”, kan läsas via följande länk: ”https://iea.blob.core.windows.net/assets/4719e321-6d3d-41a2-bd6b-461ad2f850a8/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf

Vad gör FN och Världssamfundet …!

Vid FN:s klimatmöte COP 21 i Paris 2015 lades grunden för klimatarbetet för världens alla ca 200 länder med syftet att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader!

FN och Paris-avtalet …!

Världssamfundet har på ett organiserat sätt via FN alltsedan i början på 90-talet uppmärksammat och agerat för att begränsa den globala uppvärmningen. Det första klimatmötet i FN:s regi det s.k. COP1 (möte nr 1 benämnt COP = Collaboration of Parties) hölls i Rio de Janeiro 1994. Sedan dess har FN:s klimatmöten hållits varje år förutom 2020 då mötet ställdes in till följd av en världsomfattande Coronapandemi. Det uppskjutna mötet lika med COP26 skall istället hållas i Glasgow i slutet på 2021.

För att underbygga de diskussioner och beslut som görs på de årliga klimatmötena med vetenskapligt underlag kring den globala uppvärmningens utveckling har FN:s klimatmöten som stöd en klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som sammanställer de senaste forskningsresultaten på området baserat på 2000-3000 klimatforskare världen över.

Efter mötet i Rio de Janeiro 1994 slöts ganska snart, i samband med COP4 i Kyoto i Japan, ett bilateralt klimatavtal, det s.k. Kyoto-protokollet. Detta blev det första avtalet mellan världens länder med kvantifierade mål vad gäller att minska CO2 utsläppen. Tyvärr accepterade inte de stora utsläpparländerna som USA, Kina, Ryssland, Kanada och några till villkoren i avtalet.

Ur ett klimatperspektiv kan man därför betrakta Kyoto-protokollet som knappt ett halvt steg mot ett fungerande klimatavtal. Europas länder lika med EU anslöt sig till avtalet och dess uppställda mål och kom att agera pådrivare för att fler länder skulle ansluta sig.

Så småningom, egentligen efter alltför lång tid eftersom varje år utan att de större utsläpparländerna är med är ett förlorat klimatår, började klimatdiskussionerna breddas i och med att USA på allvar gick in i diskussionerna omkring 2008 i samband med att f.d. president Obama påbörjade sin första period som USA:s president 2008.

Vid COP15 i Köpenhamn 2009 började de första konturerna av ett konkret globalt klimatavtal kunna skönjas. Även om man rent formellt misslyckades med att komma fram till ett nytt avtal efter det då alltjämt gällande Kyoto-protokollet från 1997 så lade man fast två viktiga grundstenar i Köpenhamn.

Det handlade om dels att den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 2 grader och dels att den rika världen måste ta på sig att finansiera klimatomställningen i de mindre rika länderna de s.k. utvecklingsländerna.

Efter COP15 i Köpenhamn följde ett antal klimatmöten innan man slutligen kom fram till ett globalt klimatavtal vid COP21 i Paris, det s.k. Paris-avtalet, som kom att omfatta alla FN:s ca 200 länder utom några få länder däribland även, tråkigt nog, USA, som begärde utträde ur avtalet 2016 omedelbart efter det att Donald Trump hade tillträtt som USA:s president.

Efter tillträdet av nuvarande president Joe Biden är dock USA tillbaka i avtalet. Förutom de två viktiga grundstenarna, som lades fast under COP15 i Köpenhamn, har Paris-avtalet konkretiserats med avseende på hur begränsningarna av CO2-utsläppen skall gå till. Vart och ett av FN:s ca 200 länder skall således vart 5:e år konkretisera hur mycket CO2-utsläppen skall begränsas.

Detta skall göras genom att varje land autonomt bestämmer sina utsläppsminskningar sina s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Baserat på klimatlöftena 2015 d.v.s. varje lands NDC:s i samband med Paris-avtalet kan konstateras att målen för utsläpps-minskningarna totalt sett blev för lågt ställda för att begränsa uppvärmningen till avtalets krav på väl under 2 grader.

FN:s klimatpanel IPCC har påtalat detta i ett antal rapporter från 2017 och framåt. I praktiken säger IPCC att världens länder måste minska sina utsläpp med 50 % varje årtionde fram till 2050 för att Paris-avtalet skall kunna uppfyllas. Nya NDC:s kommer att tillhandahållas till COP26 i Glasgow 2021 som bas för nästa 5-års-period i Paris-avtalet.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) USA – Fullt krig om klimatet, (2) Divestment-rörelsen växer, (3) Kina ”polar” med USA – kryper till korset under galgen, (4) Monsieur Trumps skräckkabinett, (5) Folket reser sig, (6) New Dehli kvävs, (7) Breaking News- Minska utsläppen räcker inte, (8) Paris-avtalet i gungning, (9) Klimatstrejk över hela världen, (10) Franska revolutionen 2.0, (11) Politiken i otakt, (12) Kanslern har talat, (13) Mer om Lex Corona, (14) Klimatet dubbelt så dyrt – varje år, (15) IEA kräver stopp, (16) Transatlantisk klimatlänk, (17) Årets WEF – Ny ekonomisk världsordning, (18) Idag den 4/11 – En historisk dag, (19) FN:s klimatpanel – 2 grader är för mycket, (20) Paris-avtalet hotas, (21) Red Alert, (22) Är du mörkrädd – läs inte, (23) Modern version av ”Davids kamp mot Goliat” !

Vad gör Sverige …!

I Sveriges riksdag har genom ett klimatpolitiskt ramverk grunden lagts för att Sverige skall ha förutsättningar för att uppfylla målen i Paris-avtalet!

Klimatpolitiskt ramverk …!

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer respektive som medlem i FN att ta hänsyn till övergripande klimatmål och olika mekanismer för att uppfylla målen. Detta gäller inte minst  mål och mekanismer i Paris-avtalet.

Sverige har därutöver en nationell klimatpolitik, som i flera avseenden går längre än både vad som gäller inom EU och FN. Sedan januari 2018 har Sverige som ett av få länder en klimatlag med ett tillhörande klimatpolitiskt ramverk som reglerar hur Sverige som land skall förhålla sig till klimatfrågan.

Ramverket innehåller såväl konkreta klimatmål som rent administrativa regler för hur Sverige skall styra mot de uppställda målen. Vad gäller målen gäller att utsläppen från transporter skall minsks med 70 % till 2030 i förhållande till 2010 års nivå. Vidare gäller att Sverige skall ha en 100 % förnybar elförsörjning till 2040 och vara klimatneutrala till 2045.

I det klimatpolitiska ramverket regleras att det gäller oberoende av regeringskonstellation och att sittande regering vart 4:e år skall presentera en handlingsplan för hur målen skall uppnås. Därutöver gäller att ett från regeringen oberoende Klimatpolitiskt råd varje år skall granska regeringen arbete med klimatfrågan.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Breaking news – Tickande miljöbomb, (2) Skymf mot klimatet – Vattenfall ställer av i förtid, (3) Kolet – Regeringen och Vattenfall mot väggen, (4) Regeringen Löfven på hal is – Vattenfall och brunkolet, (5) Breaking news – Energiuppgörelsen i hamn, (6) Löfven sätter Paris-avtalet ur spel, (7) Sverige säkrar klimatfrågan politiskt, (8), Sveriges viktigaste lag, (9) Borgfreden räddar klimatet, (10) Sverige på rätt håll, men, (11) Elektrifieringskommision för transporter, (12) Sanningens minut, (13) Regeringen kraftsamlar, (14) Ryter till, (15) Preem – Förnuftet segrade, (16) Målet mot svenska staten, (17) Sverige i medvind!