Hjälpryttare till oljeindustrin …!

Techjättarna Google, Microsoft och Amazon framställer sig som gröna, men hjälper oljeindustrin ”i det fördolda” med att tillhandahålla avancerad teknik för att pumpa upp ännu mer olja till en allt mindre kostnad!

Dold agenda …!

Techjättar som Google, Microsoft och Amazon kör med en dold agenda vad gäller klimatet! Å ena sidan framställer de sig som gröna i den egna verksamheten genom förnyelsebar energi för sina serverhallar och liknande! Å andra sidan fungerar dessa företag som oljeindustrins hjälpryttare genom att leverera avancerad teknik för att upptäcka mer olja respektive att göra varje fat billigare att ta upp! Det finns ett synonymt ord för detta dubbelspel! GREENWASHING!

Sensmorlal …!

Det finns en viktig sensmoral för företag i allmänhet här! Man måste se förbi den egna verksamheten i klimatarbetet! Leverantörs- och brukarkedjor måste också tas med i bilden! I fallet med techjättarna Google etc är det sannolikt att konsekvensen av deras tjänster till oljeindustrin i form av ökade klimatutsläpp vida överskrider de minskade utsläpp man kan åstadkomma med ”förnyelsebara” serverhallar! TIPS! Snälla, ta upp huvudet ur sanden och se hela bilden!

Att inte se konsekvenserna av klimatutsläppen i företagens vittförgrenade leverantörskedjor eller att inte se konsekvenserna av levererade produkter och tjänster är som att stoppa huvudet i sanden!

Gigantisk greenwashing …!

Oljeindustrin pumpar på så länge det finns efterfrågan, men försöker samtidigt dölja detta genom att framställa sig som grön genom tomma löften och skenmanövrar!

Oljeindustrin …

Nu har oljeindustrin ändrat strategi! Redan på 70- och 80-talet kände företag som Exxon, BP m.fl. till att förbränning av olja, kol och naturgas leder till global uppvärmning. Under flera decennier har oljebolagen mörkat och t.o.m. lobbat mot vetenskapen. Sedan något decennium tillbaka på 2000-talet går det inte längre! Nu har man bytt strategi! Under galgen erkänner man nu klimatvetenskapen och har börjat framställa sig som gröna! Greenwashing var ordet!

Exxon:s dimridå …!

Exxon t.ex. har, genom en påkostad annonsering i världspressen, gjort ett stort nummer av att man kommer att framställa olja ur alger 2025 motsvarande 10000 fat (ett fat = 150 l) per dygn. Därmed lägger man ut en dimridå för oss vanliga konsumenter, eftersom denna mängd är marginell jämfört med dagens produktion av fossil olja på 5 miljoner fat per dygn. Dessutom ligger 2025 en bit bort! Man säger inte heller att man planerar att öka (!) sin nuvarande produktion med 35 % till 2030! Greenwashing var ordet!

BP:s nollutsläpp …!

BP har nyligen gått ut och informerat om att företaget skall bli koldioxidneutralt till 2050. D.v.s. man skall upphöra med att ta upp olja och naturgas ur marken vid halvsekelskiftet! Man säger också att man skall hjälpa länder, städer och företag att också bli koldioxidneutrala! Hört talas om räven i hönsgården? Man säger dock inget om hur detta förvandlingsnummer skall gå till eller om att man skall öka sin oljeproduktion med 20 % till 2030! Greenwashing var ordet!

Problematiskt …!

Det skall medges att problematiken kring fossilindustrins framtid är minst sagt komplicerad! Å ena sidan säger klimatvetenskapen att 70- 80 % av idag kända fossiltillgångar måste stanna i marken för att vi skall kunna begränsa den global uppvärmningen till under två grader! Å andra sidan sitter världen i ett fossilberoende och industrin fortsätter följaktligen att hämta upp tillgångarna och exploatera nya så länge det finns en efterfrågan.

Går inte ihop …! …!

Ekvationen går ju inte ihop ! I en fri marknad måste marknadskrafterna, ”den osynliga handen”, icke desto mindre få styra! Det handlar därför om att för marknaden påverka både efterfrågesidan, d.v.s. att minska konsumtionen av fossila bränslen, och påverka utbudssidan, d.v.s. att stoppa den ökande produktionen t.ex. genom att finansmarknaden stryper tillgången till kapital för nyinvesteringar, reinvesteringar etc.

På gång …!

En utveckling i denna riktning är lyckligtvis på gång! Kolindustrin t.ex. är inne i en kraftig omstrukturering. Minst hälften av världens kolkraftverk är redan olönsamma och håller på att läggas ner på löpande band! Vidare är transportindustrin också inne i en kraftig omstrukturering mot eldrift och biobränslen!

Farten …?

Problemet är farten i den marknadsstyrda omstruktureringen! Är den tillräcklig? Sannolikt inte! Om vi, enligt FN:s klimatpanel IPCC, skall klara att bryta den ökande utsläppskurvan under innevarande år, 2020, och minska utsläppen med 7-8 % per år under resten av årtiondet så kommer det sannolikt också att krävas kraftiga regleringar från samhällets sida! Ett första steg är att oljeindustrins greenwashing lyfts upp i ljuset och genomskådas!

Om vi skall klara temperaturbegränsningarna enligt Paris-avtalet så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av kol, olja och naturgas stanna i marken!!!

CO2 peakar …!?

CO2-utsläppen från energisektorn planade ut under 2019 enligt IEA-rapport och förhoppningsvis peakade utsläppen under föregående år!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterade i veckan om att CO2-utsläppen från energisektorn, ca 33 miljarder ton CO2 per år, har planat ut under 2019. Chefen för IEA, Fatih Birol, tror att vi kan ha sett peaken på CO2-utsläppen från energisektorn under 2019. Utvecklingsländerna, framförallt i Asien har dock ökat sina utsläpp medan utvecklade länder som länder i Europa, Japan, USA m.fl. har minskat sina utsläpp med ungefär lika mycket, vilket innebär en utplaning.

Flykt från kolet …!

Det vi ser är i praktiken en flykt från kolet till förnyelsebart energi och naturgas. OBS! 2020 blir avgörande för den fortsatta trenden! För att klara 1,5-gradersmålet krävs en minskning totalt sett på 7-8 % per år under resten av 20-talet! En tuff utmaning med tanke på att tendensen hittills har varit ökande! FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på 2020, då länderna skall redovisa sina förnyade klimatlöften, blir avgörande för det nödvändiga trendbrottet!

Senast vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på året måste ett radikalt trendbrott ske i CO2-utsläppen!!!

Alla hjärtans dag …!

Idag den 14 februari är det Alla Hjärtans Dag! Ta hand om dina nära och kära! Låt oss också avge ett kärlekslöfte till planeten Jorden att vi skall ta hand om DIG så att det nödvändiga trendbrottet kan bli verklighet!!!

Väckarklocka …!

Vinodlingarna i världen är hotade av den globala uppvärmningen och kan verka som en väckarklocka rakt in i vardagen!

Vinregioner hotade ..,

Världens vinregioner är hotade av den globala uppvärmningen! Vinrankan är ytterst känslig för klimatväxlingar! Enligt en nyligen publicerad rapport av amerikanska forskningsorganet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) så kommer redan vid en uppvärmning på 2 grader 50 % av vinskörden att försvinna. Vid 3-4 grader handlar det om 80 %!!! Vinet blir därmed en perfekt väckarklocka rakt in i vardagen!

Kanariefågeln …!?

Även om vin inte är en överlevnadsfråga kan vinrankan i rollen som väckarklocka jämföras med gamla tiders kolgruvearbetare och deras säkerhetstänkande genom vanan att ta med sig en kanariefågel ner i gruvan! Man räknade kallt med att en kanariefågel skulle bli medvetslös först och därmed varna för om halten av farliga gaser som kolmonooxid och metan blev för hög i gruvgångarna! Vilken av arterna homo sapiens och vinrankan som försvinner först är dock ännu en öppen fråga med hänsyn till nuvarande takt i klimatomställningen!

Steget före …!

Homo sapiens får dock sägas ligga steget före bl.a. beroende på att kolet nu är besegrat av sol och vind på rent marknadsmässiga grunder! Dock! Notera att kolet som bränsle har tjänat industrialiseringen väl ända sedan 1800-talet! I dagens moderna samhälle passar det emellertid inte in främst beroende på dess roll som den största klimatboven av dem alla!

Går snabbt …!

Avvecklingen av kolindustrin går historiskt snabbt i Europa just nu! Det syns särskilt väl i Storbritannien, som för fem år sedan hade 42 % kolkraft, men idag endast 2 %! Vidare kan noteras att enligt en EU-rapport står sol- och vindkraft i Europa nu för en större andel av elproduktionen än kolkraft (18 % kontra 15 %). Bara för fem år sedan var kolkraften dubbelt så stor som det förnybara!

Kolgruvearbetare från gamla tider! Den teknologiska utvecklingen inom kolindustrin har gått framåt betydligt sedan dess, men det räcker inte på långa vägar mot dagens och morgondagens sol- och vindkraft!!!

VIND i seglen …!

Nytt världsrekord …!

Just nu byggs världens största vindkraftpark, Dogger Bank Wind Farm på 3600 MW (jfr 4 stora kärnkraftverk), i Nordsjön på Doggers bankar, ett grund 300 km långt och 17600 kvadratkilometer stort utanför Storbritannien!!! När parken blir klar, 2023, kommer den att täcka 5 % (!) av Storbritanniens elbehov.

Jättekliv …!

OBS! Den nya rekordhållaren, brittiska SSE Renewables och norska Equinor (f.d. Statoil), har här med 3600 MW tagit ett JÄTTEKLIV jämfört med det förra rekordet, Walney Extension i Irländska sjön, från 2018 på 689 MW. En kombination av minskade styckkostnader, skalfördelar och inte minst teknologisk utveckling har gjort det möjligt att ta detta jättekliv!

Tekniksprång …!

Tekniksprånget handlar framförallt om storleken på turbinerna. GE (General Electric) skall leverera turbinerna, som vardera ligger på 12 MW (!). Jfr det tidigare rekordet, Walney Extension, där turbinerna ligger på ca 8 MW! Från havsytan till vingspets mäter de nya 12 MW:s rekordturbinerna 260 m (jfr Eiffeltornet lika med 300 m)! Det handlar om ca 300 dylika turbiner! Tänk er 300 Eiffeltorn i Nordsjön! Wow!!! Med havsbaserad vindkraft tas nu klivet in i framtiden! Välkommen till framtiden!

Med Dogger Bank Wind Farm tas klivet in i framtiden – en framtid baserad på förnyelsebar energi!!!

Elbilar krossar …!

En islossning är på väg vad gäller andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen!!!

Med 100 % …!

I den senast månadsstatistiken för januari från Bil Sweden har andelen laddbara bilar ökat med nära 100 % jämfört med januari i fjor! Av totala antalet nyregistreringar på ca 17000 enheter utgörs ca en tredjedel av laddbara bilar. Noterbart är också att totala antalet nyregistreringar har gått ner med 18 % jämfört med januari 2019! Enligt Mattias Bergman på Bil Sweden beror nedgången i den totala nybilsförsäljningen på den fordonsskattehöjning för fossilbilar som infördes vid årsskiftet. OBS! En islossning för laddbara bilar är på väg i takt med den snabba ökningen av utbudet av märken och modeller!

Svar på tal …!

USA:S försvarsminister Steven Mnunchin fick svar på tal från oväntat håll efter att ha angripit Greta Thunberg!

”Jag är inte min man” …!

USA:s finansminister Steven Mnunchin angrep Greta Thunberg för hennes tal under förra veckan på World Economic Forum i Davos! ”Hon bör skaffa sig en examen i ekonomi innan hon läxar upp världsledarna”, sa Mnunchin. Han fick ordentligt svar på tal av sin egen hustru Louise Linton! ”Jag är inte min man”! ”Jag står på Gretas sida”, säger hon på twitter. ”Jag har inte heller någon ekonomiexamen, men förstår ändå att ekvationen inte går ihop”! Ridå! Steven Mnunchin fick gå ut och erkänna sitt självmål för att inte helt tappa ansiktet! 1-0 till Greta!!!

Trump, Volvo, Preem och Vasaloppet …???

Vad har Vasaloppet , president Trump, Volvo och Preem gemensamt?

Gemensam nämnare …!

Kan DU finna sambandet och den gemensamma nämnaren? Voila! Alla sätter den kortsiktiga ekonomin före klimatet! Mammon går före! Vasaloppet? Jo, Vasaloppet har både Volvo och Preem, båda i snäv mening klimatförstörare, som sina huvudsponsorer i direkt strid mot sin klimatpolicy! ”Att motarbeta klimatförändringarna är ett globalt mål som verksamheten satsar mycket på”, heter det i policyn! Ironin för Vasaloppet är att kortsiktigheten kan slå tillbaka redan i år med ett än så länge rekordvarmt januari! Det är därför kris med snötillgången och för varmt för att tillverka konstsnö! I detta nu är det fortfarande barmark och lervälling i målområdet i Mora.

Trump …!

Vad gäller Trump är egentligen ord överflödiga i sammanhanget! Han vet med all säkerhet att han skadar klimatet, men Mammon är för mäktig!

Volvo …!

Volvo har på lång sikt, 2025, en plan att alla bilar ska ha någon form av eldrift. Det är ju i grunden bra, men till dess säljer Volvo sina fossildrivna SUV:ar som smör i solsken! En tredubbling sedan 2009! Till yttermera visso så har man sannolikt genom effektivt lobbyarbete lyckats påverka regeringen till att att höja utsläppsgränsen för CO2 från 60 till 70 gram per kilometer med följden att 6 av Volvos modeller kvalar in på listan för miljöbilar!

Preem …!

Bränsleföretaget Preem är Sveriges tredje största, industriella utsläppare (!) av CO2 genom sina raffinaderier i Lysekil. Icke desto mindre slår Preem på trumman med sin Svanenmärkta miljödiesel i allehanda media! I själva verket handlar det om en förhållandevis liten mängd, ynka 100000 m3 per år! Denna mängd är ungefär lika mycket som företaget planerar att importera i form av råolja VARJE DAG, om man får regeringens tillstånd att fördubbla sin raffinaderikapacitet i Lysekil!

Sensmoral …!

För Vasaloppet, president Trump, Volvo och Preem går kortsiktig ekonomi före klimatet! Inte minst i Vasaloppets fall är det ett självbedrägeri och direkt kontraproduktivt! Volvo har ju en plan för bot och bättring, men Trump och Preem kör med huvudet i sanden! OBS! Huvuddelen av idag kända fossila tillgångar (70-80%) i form av kol, olja, och naturgas måste stanna i marken om vi skall ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader enligt Paris-avtalet!

Huvudet i sanden är ett effektivt sätt att prioritera den egna kortsiktiga ekonomin före klimatet, men ödesdigert för klimatet och tyvärr alltför vanligt!

Johan Rockström säger sanningar …!

Johan Rockström tidigare chef för Stockholm Resilience Center och numera chef för tyska Potsdam Institut för klimatforskning presenterar en ny rapport med båda hårda och mjuka sanningar för att klara Paris-avtalets temperaturmål.

Ny rapport …

Johan Rockström, en av våra mest internationellt kända klimatforskare, och hans kollegor på Potsdam Institut i Köln säger sanningar i en ny rapport lagom till World Economic Forum i Davos! Förutom det mest uppenbara att sluta med att subventionera fossilindustrin, att sluta med att investera i fossilindustrin, att sluta med att finansiera fossilindustrin, att sätta ett globalt pris på CO2, att bygga klimatsmarta städer, att decentralisera energiförsörjningen genom utbyggnad av sol och vind säger forskarna också sanningar om vårt leverne och våra konsumtionsmönster!

CO2-deklaration …!

Forskarna tar således också upp förslag som har med vår vardag att göra! Kom ihåg att huvuddelen av utsläppen till sist och syvende kan kopplas till hur vi konsumerar produkter och tjänster i vår vardag såsom transporter, bostäder, mat, kläder etc! Vad gäller detaljhandeln så föreslår forskarna att CO2-avtrycket varudeklareras vid sidan av idag befintliga deklarationer kring näringsvärden, miljövärden m.m.! BRA förslag!!! Sannolikt inom en snar framtid en nödvändig åtgärd! Idag råder anarki, okunskap och förvirring kring huruvida man ”gör rätt” när man fyller varukorgen på ICA, HM, Claes Ohlsson m. fl.!

Förflytta normer …!

Ett annat måhända mer kontroversiellt, men icke desto mindre nödvändigt förslag, handlar om att förflytta normer och värderingar mot ett mer hållbart leverne ifrån dagens mer eller mindre okritiska konsumtion t.ex. av fossila bränslen för transporter, uppvärmning, arbetsmaskiner etc, Vid en sådan normförskjutning blir per automatik mycket av dagens icke hållbara konsumtion att betrakta som ”omoralisk”!

Känsligt område …!

Att skambelägga är självfallet ett känsligt område, men man kan dock säga att denna utveckling redan har påbörjats genom att nya begrepp har fått fäste i samhället de senaste åren såsom ”flygskam”, ”köttskam” etc. Nya typer av folkrörelser för att lyfta upp klimatfrågan i det allmänna medvetandet som Fridays for Future, Extinction Rebellion, Sunrise Movement etc kan också sägas verka i denna riktning, d.v.s. ett sätt att förflytta normer och värderingar i samhället. Man kan också spåra att det börjar bli en statusmarkör att leva hållbart!

Hållbarhet i skolan ….!

Johan Rockström och hans kollegor inser också att denna typ av ändringar av normer och attityder i livsmönstret inte utan vidare kan implementeras i det invanda vuxenbeteendet! Man föreslår därför att det sker från grunden genom att hållbarhet och miljö blir obligatoriska ämnen i skolan redan från tidiga år! Bra förslag!!! Inte minst Greta Thunbergs skolstrejker, som spritt sig över hela världen genom folkrörelsen Fridays for Future, visar att ungdomen är en kritisk och påverkbar målgrupp. OBS! I Italien har man som första land redan insett detta och infört klimatkunskap i skolan som ett obligatoriskt ämne! Sverige och andra länder inom EU! KOM IGEN! Låt skolan hoppa på klimattåget!!!

Johan Rockström med kollegor på Potsdam Institut i Köln skriver ut både mjuka och hårda piller för att klara klimatmålen, alla med innehållet – 100 % för planeten! Alla d.v.s. politiker, näringslivet, frivilligorganisationer, DU och jag måste bli PLANETSKÖTARE för att medicinen skall bita!

GRETA på väg …!

På sin väg till World Economic Forum i Davos stannade Greta Thunberg till i Lausanne i fredags för att deltaga i en skolstrejk!

World Economic Forum …!

Greta Thunberg är en av öppningstalarna på World Economic Forum ( WEF) 2020 som startar idag tisdag 21/1! När hon anlände till Schweiz i förra veckan deltog hon i fredags i en skolstrejk i Lausanne! Hon mottogs där som en större rockstjärna av journalister och anhängare! I årets program på WEF har hon haussats före Donald Trump i marknadsföringen! Detta är om något en stark signal för att de unga håller på att ta över klimatfrågan och ställa makthavare bland politiker och näringsliv mot väggen! HEJA GRETA!

Hakar på …!

Karl Schwab, WEF:s grundare och president, har hakat på! Han har tagit intryck av Greta Thunberg och hennes anhängare och profilerat årets möte som ett möte för ”Stakeholders for a cohesive and sustainable world”! Fritt översatt: ”Seså, skärp er”! Anm. Karl Schwab, en högst intellektuell och diplomatisk person som gått i bräschen för en bättre värld i snart 50 år då WEF bildades, skulle säkert inte hålla med om denna översättning, men däremot om dess innebörd, tveklöst ja!

På årets världsekonomimöte WEF i Davos uppmanas de ca 3000 deltagarna att fokusera på klimatfrågan och dess konsekvenser, som enligt en WEF-rapport inför mötet har hamnat överst, från plats 1-5, bland de risker som kan hota världsekonomin!