Sverige toppar fel liga …!

I söndags …!

I söndags, den 21 april, inträffade Sveriges Overshoot Day d.v.s. då hade vi förbrukat vår andel av Jordens naturresurser! Resten av året tär vi således på de begränsade resurserna och lämnar en mindre hållbar planeten Jorden till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare varje år! Den 29 december 1970 överskred planeten i sin helhet denna ödesdigra gräns för första gången. Detta datum har därefter inträffat allt tidigare! För 2024 kommer Overshoot Day att inträffa redan den 25 juli! Det skulle i stort sett behövas två jordklot för att försörja världens befolkning på ett hållbart sätt!!!

Vi är farligt ute ….!

OBS! Vi är farligt ute! Det finns en gräns för hur mycket våra ekosystem klarar! Når de sina tippingpoints så finns det ingen återvändo! Då faller dom av sig själva! Ett sådant exempel är världens korallrev!

Korallreven i fara …!

Världens korallrev har det senaste året drabbats av omfattande korallblekning rapporterar den amerikanska vädermyndigheten NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Bakgrunden är de extremt höga temperaturerna i havsbassängerna världen runt. Detta är ett dödligt hot för korallerna, som fungerar som värd för mikroskopiska alger som bor inuti korallerna. När vattnet blir för varmt lämnar algerna korallerna, förlorar sina färger och riskerar att dö om inte algerna flyttar in igen.

Viktiga ekosystem …!

Korallrev är inte bara vackra, utan också oerhört viktiga ekosystem för mängder av fiskar, andra vattenlevande arter och icke minst i förlängningen för oss människor! OBS! Minst 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning och näringskälla. Dessutom skyddar korallreven kusterna från stormar och erosion!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig lång ifrån Overshoot Day och världens korallrev, men så är icke fallet! Till sist och syvende så är det vår överkonsumtion och våra CO2-utsläpp som skapar värmestressen på Jorden både till lands och till sjöss! Ett tips ! För att bidraga till att vända på utvecklingen kan DU som en ClimateDoer och enskild individ i dina fortsatta konsumtionsbeslut tillämpa 5R-strategin! Den handlar om att minska konsumtionen och lyder ”Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot” i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avlivar myter – Nr 5 …!

”Våra utsläpp är försumbara”

”Våra utsläpp är försumbara” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Sveriges utsläpp per capita, ca 10 ton CO2 per person och år, ligger högt i utsläppsligan t.o.m. högre än Kina! Vi har också i avtal förbundit oss att minska våra utsläpp i Paris-avtalet från 2015! Så! Vad gäller denna myt pratar vi om ett rejält DUBBELFEL! Avliva och se över dina utsläpp! ”Pronto”! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Ny kärnkraft – Ett villospår …!

Villospår …!

Climate for Life (CFL) har under våren publicerat inläggsserien ”Reaktorgate” med ett antal avslöjanden under temat – Ny kärnkraft och verkligheten! Våra avslöjanden har hittills inte fått något fokus i den politiska retoriken eller har t.o.m. medvetet mörkats. Vår utgångspunkt inför inläggsserien var att befintlig kärnkraft hittills har tjänat Sverige väl och kommer att göra det i ytterligare 2-3 decennier förutsatt att kraven på säkerhet och ekonomi kan innehållas. MEN att ny kärnkraft än så länge är ett osäkert kort! Efter research och analyser i samband med inläggsserien kan vi konstatera att ny kärnkraft allt mer och mer framstår som ett villospår!

Korta versionen …!

Den korta versionen bakom vår slutsats är att kärnkraftens roll i den framtida globala elförsörjningen kommer att bli obetydlig jämfört med förnybara alternativ, att det på leverantörsmarknaden inte längre finns några för Sverige lämpliga, fristående och kompletta reaktorleverantörer, att produktionskostnaderna för ny kärnkraft har rusat i höjden och numera är 2-3 gånger högre än förnybara alternativ, att planerbarheten för kärnkraft i det korta perspektivet i praktiken är obefintlig, att kärnkraftens karaktär av storskalighet, nolltolerans mot allvarliga olyckor och universella tekniska lösningar gör den sårbar både politiskt och tekniskt!

Långa versionen …!

För att ta del av hela inläggsserien ”Reaktorgate” i retrospekt tillhandahåller vi hela listan av inlägg i ett sammanhang inklusive länk till respektive avsnitt i enlighet med följande:

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är långt ifrån den svenska energipolitiken i allmänhet och ny kärnkraft i synnerhet, men så är icke fallet! DU kan nu leva upp till din roll som en ClimateDoer och i dina nätverk sprida CFL:s budskap vidare att ny kärnkraft är ett villospår! OM energipolitiken fortsätter i detta spår riskerar den att lägga en våt filt på industrins kortsiktiga behov av MYCKET mer grön el plus långsiktigt förorsaka stora ekonomiska påfrestningar på statsbudgeten kombinerat med både tekniska och politiska risker för svåra bakslag!!! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Volvo går före …!

Tisdagen den 26/3 2024 …!

För ett par veckor sedan! Tisdagen den 26/3 2024 blev en milstolpe för Volvo Cars! Då rullade den sista dieseln, en XC90, av bandet på Volvo i Torslanda! En epok, som började 1979 för Volvo, har tagit slut! Elbilarna har tagit över! Nu tillverkar Volvo enbart bensinhybrider och rena elbilar! OCH 2030 handlar det bara om rena elbilar! Omställningen har gått snabbt! 2019 var 30 % av produktionen dieselbilar och 0 % elbilar! Under 2023 var andelen dieselbilar nere under 10 % medan andelen rena elbilar hade ökat till 19 % med en superstark ökande trend! Elbilsracet fortsätter!!! HEJA Volvo Cars!

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 6 , det andra av två avsnitt om kärnkraftens säkerhet, där vi avslöjar att kärnkraften är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv dels till följd av sin komplexitet, storskalighet och nolltoleransen mot allvarliga olyckor och dels till följd av att den bygger på ett fåtal standardiserade och universella lösningar!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Generiska fel …!

Komplexiteten i tekniken, i stor utsträckning till följd av de extremt höga säkerhetskraven, i kombination med standardiserade och universella tekniska lösningar gör att eventuella latenta fel och brister i konstruktionen, s.k. generiska fel, också kan få stora tekniska smittoeffekter, d.v.s. med krav på mer eller mindre omfattande ombyggnader för hela eller delar av kärnkraftsflottor, när de väl upptäcks.

Exemplet Fukushima …!

Reaktorerna i Fukushima 2011 uppvisade stora säkerhetsbrister i konstruktionens avseende skyddet mot potentiella yttre störningar! Själva händelseförloppet, som så småningom ledde till reaktorernas kollaps och härdsmälta, bottnade i en extrem yttre störning i form av en kraftig jordbävning med efterföljande tsunami, som i sin tur ledde till ett totalt bortfall av elkraftförsörjningen till reaktorerna både vad gäller det yttre nätet och anläggningarnas egen nödkraft.

Alla världens reaktorer drabbas …!

Olyckan satte fingret på att inte bara reaktorerna i Fukushima utan även alla vid denna tidpunkt ca 400 reaktorer i världen inte klarade av att kyla reaktorhärden utan tillgång till elkraftförsörjning. Som en konsekvens har både befintliga reaktorer (inklusive de svenska) och reaktorer under utveckling tvingats till kompletteringar i form av s.k. passiva säkerhetssystem. Det handlar om nya tekniska funktioner för att klara av att kyla reaktorhärden under en begränsad tid utan tillgång till såväl yttre som inre elkraft.

Klimatförändringarna …!

Ett annat kanske lite oväntat yttre hot, långt bortom dramatiska naturkatastrofer som tsunamin i Fukushima, som kan slå ut hela eller delar av en kärnkraftflotta är klimatförändringarna! Under sommaren 2022, kännetecknad bl.a. av extrema värmeböljor i södra Europa, fick flera av Frankrikes kärnkraftverk lokaliserade till dess floder, vars vatten används för att kyla bort restvärmen i turbinprocessen, stoppas eller gå ner på dellast till följd av en kombination av lågt vattenstånd och höga vattentemperaturer.

Sverige …!

Även det svenska kärnkraftprogrammet har varit behäftat med allvarliga säkerhetsbrister av typen generiska fel! Ett av de allvarligaste upptäcktes i samband med den s.k. ”silincidenten” i Barsebäck 2 1992. Felet upptäcktes av en ren tillfällighet då säkerhetssystemet för tryckavlastning av den s.k. reaktorinneslutningen utlöstes obefogat. Den efterföljande händelsekedjan visade att den tänkta funktionen att tryckavlasta reaktorinneslutningen vid allvarliga missöden som rörbrott aldrig skulle ha fungerat i en autentisk olyckssituation.

Dåvarande säkerhetsmyndighet, Statens kärnkraftinspektion (SKI), beordrade samtliga berörda kraftverksägare, dåvarande Sydkraft, Vattenfall och OKG, att omedelbart stoppa alla reaktorer med denna allvarliga latenta säkerhetsbrist lika med anläggningarna Barsebäck 1-2, Ringhals 1 och Oskarshamn 1 -2 med omfattande ombyggnader som följd!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens sårbarhet vad gäller tekniska säkerhetsbrister, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avlivar myter – Nr 4 …!

”Jag följer partilinjen” …!

”Jag följer partilinjen” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Klimatet har ingen politisk filosofi utan handlar om ren vetenskap! Dina utsläpp av växthusgaser stannar kvar i Jordens atmosfär i 100- till 1000-tals år och rubbar energibalansen så att det blir varmare! Var därför försiktig med att villkorslöst följa ditt partis hållning i klimatfrågan! Utsläppen måste minska snabbt! NU! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 5 , det första av två avsnitt om kärnkraftens säkerhet, där vi avslöjar att kärnkraften är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv dels till följd av sin komplexitet, storskalighet och nolltoleransen mot allvarliga olyckor och dels till följd av att den bygger på ett fåtal standardiserade och universella lösningar!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

I grunden sårbar …!

Konventionell kärnkraft är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv då varje incident eller i värsta fall olycka kan smitta av sig både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det fåtal olyckor och allvarliga incidenter som hittills inträffat bekräftar att den s.k. politiska smittorisken är betydande! En allvarlig olycka, oavsett i vilket land den inträffar, kan således leda till nationell omprövning av kärnkraften som en framtida energikälla både för det drabbade landet och andra länder med kärnkraft!

Three Mile Island 1979 …!

En av de första allvarliga olyckorna med radioaktiva utsläpp till omgivningen till följd av en partiell härdsmälta lika med Three Mile Island 1979 utanför Harrisburgh, Pennsylvania i USA smittade t.ex. av sig på det politiska Sverige genom att den ledde till folkomröstningen 1980 om kärnkraften.

Fukushima 2011 …!

På samma sätt fick den betydligt senare, 2011, inträffade katastrofala olyckan i Fukushima också stora politiska konsekvenser. Alla Japans ca 60 reaktorer fick stängas under obestämd tid. I dagsläget är endast 10 reaktorer i drift med ytterligare 15 reaktorer under ombyggnad för senare uppstart.

Vidare tog Tyskland som direkt följd av denna olycka, med dåvarande rikskansler Angela Merkel i spetsen, ett beslut att avveckla alla deras vid tillfället 22 kärnkraftverk på relativt kort tid d.v.s. under tiden fram till 2022.

Tjernobyl 1986 …!

Tjernobyl-olyckan i Ukraina 1986 i dåvarande öst fick inte samma omedelbar politiska konsekvenser som Three Mile Island och Fukushima beroende på en extrem slutenhet kring olyckan och själva händelseförloppet! En annan faktor av betydelse för en utebliven politisk smittoeffekt var det faktum att den aktuella reaktortypen vad gäller s.k. säkerhetsbarriärer inte kunde jämföras med västvärldens reaktorer.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens sårbarhet vad gäller den s.k politiska smittorisken, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

En flygtaxi, tack …!

Framtiden redan här …!

NU är företaget Volocopter på väg att få alla nödvändiga tillstånd av det tyska Luftfartsverket för att kunna påbörja serieproduktion och försäljning av sin eldrivna flygtaxi ”Volocity”! Farkosten påminner om en helikopter rent prestandamässigt d,v.s. utformad för flygturer i urbana områden med vertikal start och landning. Den stora skillnaden rent konstruktionsmässigt är att helikoptervingarna har ersatts av 18 st eldrivna motorer plus att den rör sig mer eller mindre ljudlöst över tättbefolkade områden! Läs mer om att ”Volocity” planeras att användas på OS i Paris nu i sommar! Läs på http://climateforlife.se/luften-ar-fri/ …! Framtiden redan här!!!