Kategoriarkiv: konsekvenser

Läs om bonden Ali Sheik …!

Ett raserat sjukhus i den lilla byn Naria i Bangladesh, förr tillflyktsort vid översvämningar, som nu själv håller på att försvinna till följd av floderosion!

Från jordbruk till tak i Dhaka …!

Bonden Sukum Ali Sheik är en av tusentals klimatflyktingar i Bangladesh som har fått lämna sitt hem som jordbrukare på låglandet för att bosätta sig i huvudstaden Dhaka. I Ali Sheiks fall handlar det om att deras hem och jordbruk i den lilla byn Naria, har ätits upp genom floderosion. Padmafloden tar emot ständigt ökande mängder av smältvatten från glaciärerna i Himalaya. Enligt FN flyttar 2000 människor dagligen till huvudstaden. En stor del av dessa är klimatflyktingar. Dhaka med förstäder har nu en befolkning på över 20 miljoner. Ali Sheik bor numera tillsammans med sin fru , mamma och två söner i ett ”rum” på ett höghustak i händerna på lokala maffialedare som styr både bostadsmarknad och kostnader för el och vatten. Anm. Ali Sheiks öde har hämtas från boken ”Klimatflykt” författad av den svenske journalisten Troy Enekvist.

Värmeböljor i tiden …!

Enligt en rapport från universitet i Cambrige beror den långvariga torkan i Europa under sommarmånaderna sedan 2015 på mänsklig påverkan och klimatförändringarna!

Hårda fakta …!

Enligt en nyligen publicerad forskarrapport i facktidskriften Nature Geoscience framtagen av ett forskarlag från universitetet i brittiska Cambridge saknar de senaste årens långvariga torka från 2015 och framåt i Europa motstycke. Undersökningen sträcker sig så långt tillbaka som till romarriket för 2000 år sedan. OCH det handlar om hårda vetenskapliga fakta! Genom att studera syreatomer och kolisotoper i årsringarna på upp till 2100 år gamla ekstammar har säkra slutsatser kunnat dras om fukthalter år från år.

Inte normalt …!

Torkan under de senaste somrarna är inga normala väderfenomen! Historiskt har det enligt rapporten visserligen förekommit torra somrar tidigare under åren 40, 590, 950 och 1510, men inget av dessa år kan jämföras med torkan under de senaste åren. Det oroande i sammanhanget är att ”dagens torka” beror på klimatförändringarna som följd av vårt sätt att leva! Vi är inne på en farlig väg! Vi är på väg att lämna den nuvarande geologiska tidsepoken, holocen, där naturen styr på planeten Jorden och gå in i den s.k. antropocen där människan besinningslöst styr klimat och ekosystem!

Väder och klimat …!

Meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg har uttryckt sambandet mellan väder och klimat väldigt bra! Han säger: ”Klimat är statistik på väder! OCH enligt statistiken är det 100 gånger vanligare med värmeböljor nu jämfört med för ett par decennier sedan”. Förutom betydelsen av ökningen av Jordens medeltemperatur har jetströmmar från Arktis, lika med kraftiga vindar på 10000 meters höjd i riktning mot sydligare breddgrader, stor betydelse för uppkomsten av låsta väderlägen som värmeböljor och extrem nederbörd. Läs mer om året 2018 och dess värmebölja på norra halvklotet på http://climateforlife.se/planeten-jorden-sager-ifran/

HHuuugghhhaaaa! Vi går mot alltmer låsta väderlägen som högtryck med värmeböljor och lågtryck med extrem nederbörd på grund av att vi har dopat klimatsystemet genom våra utsläpp av växthusgaser!

28 000 000 000 000 ton …!

Isarna försvinner …!

Enligt the Guardian har brittiska forskare kommit fram till att 28 biljoner ton (talet 28 plus tolv nollor) av planeten Jordens istäcken har smält bort sedan 1994 till följd av den globala uppvärmningen! 28 biljoner ton av land- och havsis! Mängden is är som om hela Storbritanniens yta skulle vara täckt av ett 100 meter tjockt istäcke! Förutom att de smältande isarna hotar världens vattenförsörjning innebär denna process minst 1 meters havsnivåhöjning till nästa sekelskifte! OCH, säger forskarna, varje centimeters havsnivåhöjning innebär en migration på över 1 miljon människor! D.v.s. vi pratar om minst 100 miljoner människor!

Arktis isfritt …!

Om 15 år kan sommarisen i Arktis vara borta enligt en forskarrapport som publicerades i ”Nature Climate Change” i augusti! Uppvärmningen i Arktis går tre gånger snabbare än ökningen av den globala medeltemperaturen! Bara det senaste decenniet (!) har temperaturen ökat med 1 grad i Arktis. Avsmältningen av havsisen i Arktis går mycket snabbare än vad forskarna har trott! Enligt den svenske glaciologen och professorn på Stockholms universitet, Per Holmlund, ser han inte hur man skall kunna rädda sommarisen i Arktis!

Beviset …!

Beviset kan utläsas genom att kolla utvecklingen i diagrammet nedan! Den gröna kurvan visar vintermånaden april då isen är som tjockast och den svarta kurvan visar sommarmånaden september när den är som tunnast. Sedan 1980 har ca 10000 kubikkilometer (km3) av sommarisen försvunnit! Omräknat till ton blir det 10 biljoner ton is! Grov extrapolering ger att sommarisen i Arktis är borta om ca 15 år d.v.s. betydligt snabbare än vad forskarna hittills har trott!

Figuren visar minskningen av havsisen i Arktis från 1980-2020. Den svarta kurvan visar sommaren (september) då isen är som tunnast och den gröna kurvan visar vintern (april) när isen är som tjockast.

Stora konsekvenser …!

Utvecklingen får stora konsekvenser! Dels genom att den globala uppvärmningen ökar till följd av att solinstrålningen absorberas i havet istf att reflekteras tillbaka ut i rymden! Dels genom att ett isfritt Arktis kommer att påverka luftströmmarna och därmed förändra klimatet dramatiskt på norra halvklotet! Dels genom katastrofal påverkan på det marina djurlivet till följd av förändrade habitat för isbjörn, säl och fisk!

Utan havsis på sommarhalvåret i Arktis påverkas det marina djurlivet radikalt bl.a. tvingas isbjörnen att bli delvis landfast d.v.s. tvingas att leva helt utanför sitt naturliga habitat!

Oönskat världsrekord …!

Den karikerade bilden visar var vi befinner oss i den globala uppvärmningen och vart vi är på våg inklusive förmodade konsekvenser!

54,4 …!

För någon vecka sedan slogs ett nytt världsrekord i högsta uppmätta lufttemperatur i skuggan! 54,4 grader! Denna temperatur uppmättes i Mojaveöknen i den s.k. Death Valley i södra Kalifornien söndagen den 16 augusti! Det förra rekordet är från samma plats 2013 och låg på 54,0 grader! Det nya rekordet är en konsekvens av den värmebölja som härjar i västra USA med flera skogsbränder som följd.

Energibalansen …!

Planeten Jordens energibalans är i olag! Solen tillför mer energi än vad som går ut till följd av att CO2-lagret i atmosfären delvis hindrar utstrålningen! Fortsatta utsläpp av växthusgaser, framförallt genom förbränning av fossila bränslen, måste stoppas ”NU”!

Klimatkänslighet …!

På ett vetenskapligt plan pratar man om klimatkänsligheten d.v.s. hur många graders uppvärmning som orsakas av en fördubbling av CO2-halten i atmosfären. Enligt en rapport nyligen, juli 2020, från WCRP (World Climate Research Program) i facktidskriften ”Review Geophysics” ligger känsligheten någonstans i intervallet 2,6-3,9 grader. Med dagens ca 413 ppm CO2 är vi halvvägs jämfört med ca 280 ppm från förindustriell tid. Än så länge har den globala medeltemperaturen ökat med med drygt 1 grad. Fortsätter vi med nuvarande nivå på CO2-utsläppen i 15-20 år till går vi alltså oundvikligt mot en förhöjning på 3-4 grader d.v.s. mot en i stort sett obeboelig planeten Jorden!

Den globala uppvärmningen måste stoppas ”NU”! Med nuvarande takt på CO2-utsläppen går vi oundvikligen mot en obeboelig planeten Jorden!

Oljan har peakat …!

Flera faktorer talar för att efterfrågan på olja har peakat under coronakrisen!

Peak Oil …!

Den ständiga ökningen av oljeproduktionen har dödförklarats otaliga gånger! NU har dock Peak Oil sannolikt inträffat! Under coronakrisen, med världens ekonomier i viloläge, har efterfrågan på olja av naturliga skäl minskat. OBS! Vid kortvariga dippar har historien hittills visat att efterfrågan hämtar sig igen. Flera faktorer talar nu dock för motsatsen! Virtuella möten med minskat resande som följd har fått fäste! Elbilsrevolutionen har fått luft under vingarna! Allt fler har sett fördelarna av utsläppsfria städer! En grön återstart har hamnat högt på agendan! Oljeindustrin har stämplats som krisbransch! Peak Oil! Willkommen, Bienvenu, Welcome!!!

Amazonas i fara …!

Amazonas regnskogar är fortsatt på fallrepet efter oroväckande avverkning under årets första månader!

Skövlas …!

Skogsskövlingen i Brasiliens del av Amazonas har ökat med 55 % (!) under årets fyra första månader jämfört med motsvarande period förra året! En yta på ca 1200 kvadratkilometer, lika med 2,5 gånger Göteborg, har avverkats hittills i år! Det handlar om att få jordbruksmark till sojaodlingar och betesmark för nötkreatur! MEN det handlar också om klimathotet! Politisk makt för att tygla den oroväckande avverkningen fungerar inte i Bolsonaros Brasilien! Konsumentmakt är det enda som kan fungera! BUDSKAP! Köp inte sojabaserade produkter eller kött som kan spåras till Brasilien!

Svensk handel ….!

Coop, Ica och och Axfood har dessvärre kött och sojabaserade produkter från Brasilien i sina diskar! De hävdar dock att man har kontroll på leverantörskedjorna! Tyvärr förekommer det mycket fusk i kvalitetskontrollen och spårbarhetsprocesserna i dessa kedjor! Under rådande kaotiska förhållanden i Brasilien går dessa garantier inte att lita på! BUDSKAP! Köp inte sojabaserade produkter eller kött som kan spåras till Brasilien!

Svenska Finansinstitut …!

Flera banker som Nordea, SEB m.fl. och AP-fonderna har dessvärre placeringar i företag kopplade till skogsskövlingen i Amazonas. Det gäller de stora köttjättarna JBS och Minerva, sojabolagen Bunge och ADM samt riskkapitalbolaget Blackstone, som är engagerat i uppbyggnad av infrastruktur i Amazonas. Totalt handlar det om 3, 5 miljarder SEK. BUDSKAP! Ha inte dina tillgångar hos dessa finansinstitut om dom inte divesterar/ flyttar till andra placeringar!

Regnskogarna och CCS …!

Världens regnskogar behöver vara kvar för att genom naturens egen process, fotosyntesen, ta upp en del av den CO2 som vi släpper ut genom förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas! Vid sidan av CCS-system (Carbon Capture and Storage), d.v.s. koldioxidinfångning direkt vid källan från fossilbaserad tung industri respektive energiproduktion, är biosfären, framförallt regnskogarna, en viktig och avgörande komponent för att vi skall klara målen om nollutsläpp till 2050 respektive därefter gå mot negativa utsläpp!

”Big Five” …!

Hört talas om ”Big Five”? Säkert, men nu talar vi inte om lejon, elefant, noshörning, buffel eller leopard utan om de fem största klimatbovarna! Skövling av regnskogarna är en av dessa! Övriga i detta antropocena, mindre smickrande ”Big Five” är företeelser som vi alla nästan dagligen kommer i kontakt såsom Energiförsörjning, Transporter, Köttkonsumtion och Allmän konsumtion! SENSMORAL! Vi kan alla göra något åt ”Big Five”! Börja idag med att bojkotta sojaprodukter och kött från Brasilien!!!

Biosfären, framförallt regnskogarna, är en viktig komponent för att vi skall nå klimatmålen nollutsläpp till 2050 och därefter negativa utsläpp!

Ur led är naturen …!

Björnarnas livscykel har hamnat ur balans!

Vaknat …!

Nu när Coronakrisen tar allt fokus är det lätt att andra kriser som klimatkrisen kommer i skymundan! Sorry! Klimatkrisen är kvar och pågår för fullt! Ett litet tecken. men dock, på att naturen är ur led till följd av klimatförändringarna! Björnarna har vaknat! Minst en månad för tidigt!

CBS News …!

Enligt CBS News i veckan rapporterades från flera naturparker i USA, Kanada, Finland och Ryssland att ”nallarnas” livscykel är ur balans!! Bakgrunden är den milda vintern! Enligt CBS News meteorolog Jeff Berardelli så har medeltemperaturen i Europa från december till februari varit 6 grader (!) högre än normalt. OCH vintern i Moskva ha inte varit så mild sedan 1891: O.s.v….!

Lex Corona …!

Är det något som den nu pågående Coronakrisen har visat så är det att världssamfundet är kapabelt att hantera globala kriser som pandemier med dramatiska och kraftfulla åtgärder! Läxan från den nu pågående krisen bör vara ”Yes we can” för att citera en f.d. amerikansk president! Låt oss mynta ett nytt begrepp, Lex Corona, för den fortsatta hanteringen av klimatkrisen!

Samma men olika …!

Klimatkrisen och Coronakrisen är förvisso två olika sorters kriser, men konsekvenserna är ack så allvarliga i båda fallen! Skillnaden är att den ena visar sig med full kraft och den andra genom en mängd olika varningsklockor som med ”nallarna” i USA, Kanada, Finland och Ryssland! MEN båda är faktiskt akuta och kräver kraftfulla verktyg, dock icke från samma verktygslåda!

Planeten Jorden och homo sapiens behöver tas om hand både på kort och lång sikt! Yes we can!

Hjälpryttare till oljeindustrin …!

Techjättarna Google, Microsoft och Amazon framställer sig som gröna, men hjälper oljeindustrin ”i det fördolda” med att tillhandahålla avancerad teknik för att pumpa upp ännu mer olja till en allt mindre kostnad!

Dold agenda …!

Techjättar som Google, Microsoft och Amazon kör med en dold agenda vad gäller klimatet! Å ena sidan framställer de sig som gröna i den egna verksamheten genom förnyelsebar energi för sina serverhallar och liknande! Å andra sidan fungerar dessa företag som oljeindustrins hjälpryttare genom att leverera avancerad teknik för att upptäcka mer olja respektive att göra varje fat billigare att ta upp! Det finns ett synonymt ord för detta dubbelspel! GREENWASHING!

Sensmorlal …!

Det finns en viktig sensmoral för företag i allmänhet här! Man måste se förbi den egna verksamheten i klimatarbetet! Leverantörs- och brukarkedjor måste också tas med i bilden! I fallet med techjättarna Google etc är det sannolikt att konsekvensen av deras tjänster till oljeindustrin i form av ökade klimatutsläpp vida överskrider de minskade utsläpp man kan åstadkomma med ”förnyelsebara” serverhallar! TIPS! Snälla, ta upp huvudet ur sanden och se hela bilden!

Att inte se konsekvenserna av klimatutsläppen i företagens vittförgrenade leverantörskedjor eller att inte se konsekvenserna av levererade produkter och tjänster är som att stoppa huvudet i sanden!

Väckarklocka …!

Vinodlingarna i världen är hotade av den globala uppvärmningen och kan verka som en väckarklocka rakt in i vardagen!

Vinregioner hotade ..,

Världens vinregioner är hotade av den globala uppvärmningen! Vinrankan är ytterst känslig för klimatväxlingar! Enligt en nyligen publicerad rapport av amerikanska forskningsorganet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) så kommer redan vid en uppvärmning på 2 grader 50 % av vinskörden att försvinna. Vid 3-4 grader handlar det om 80 %!!! Vinet blir därmed en perfekt väckarklocka rakt in i vardagen!

Kanariefågeln …!?

Även om vin inte är en överlevnadsfråga kan vinrankan i rollen som väckarklocka jämföras med gamla tiders kolgruvearbetare och deras säkerhetstänkande genom vanan att ta med sig en kanariefågel ner i gruvan! Man räknade kallt med att en kanariefågel skulle bli medvetslös först och därmed varna för om halten av farliga gaser som kolmonooxid och metan blev för hög i gruvgångarna! Vilken av arterna homo sapiens och vinrankan som försvinner först är dock ännu en öppen fråga med hänsyn till nuvarande takt i klimatomställningen!

Steget före …!

Homo sapiens får dock sägas ligga steget före bl.a. beroende på att kolet nu är besegrat av sol och vind på rent marknadsmässiga grunder! Dock! Notera att kolet som bränsle har tjänat industrialiseringen väl ända sedan 1800-talet! I dagens moderna samhälle passar det emellertid inte in främst beroende på dess roll som den största klimatboven av dem alla!

Går snabbt …!

Avvecklingen av kolindustrin går historiskt snabbt i Europa just nu! Det syns särskilt väl i Storbritannien, som för fem år sedan hade 42 % kolkraft, men idag endast 2 %! Vidare kan noteras att enligt en EU-rapport står sol- och vindkraft i Europa nu för en större andel av elproduktionen än kolkraft (18 % kontra 15 %). Bara för fem år sedan var kolkraften dubbelt så stor som det förnybara!

Kolgruvearbetare från gamla tider! Den teknologiska utvecklingen inom kolindustrin har gått framåt betydligt sedan dess, men det räcker inte på långa vägar mot dagens och morgondagens sol- och vindkraft!!!

Vetet räcker inte …!

Gigantisk obalans i den globala vetemarknaden väntar till följd av klimatförändringarna!

Visste du …!

VISSTE du att 20 % av mänsklighetens kaloriintag kommer från vete! Det är föga förvånande! Vete är nämligen en gröda som är exceptionellt motståndskraftig mot både torka och skadedjur! MEN vatten måste trots allt till, vilket inte självklart kommer att ske till följd av klimatförändringarna!

Utbredd torka …!

Tillgång på vatten ingen självklarhet! Enligt en vetenskaplig artikel på plattformen Science Advances från september 2019 riskerar 60 % av vetearealerna i världen att drabbas av svår torka om vi fortsätter som hittills d.v.s. ”Business as usual”! OBS! Även om vi uppfyller 2-gradersmålet i enlighet med Paris-avtalet är så mycket som 30 % av vetearealerna hotade!

Gigantisk obalans …!

Samtidigt gäller att efterfrågan på spannmål förväntas öka med 40 % fram till 2050 enligt FN:s organisation för livsmedel och jordbruk (FAO). Ekvationen går inte ihop! En gigantisk obalans väntar och frågan måste adresseras på hög nivå inom FN, WHO och liknande! SLUTSATS! Vi är på god väg mot en kris i världens matförsörjning, om vi inte lyckas vända utvecklingen! Enligt IPCC:s rapport från hösten 2015 handlar en vändning om att i första handt halvera växthusgasutsläppen till 2030 och därefter komma ner till noll till 2050!