Planeten Jorden i fara …!

Tippingpoints …!

Enligt en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Science har planeten Jorden redan med nuvarande globala uppvärmning på 1,1 grader lämnat sitt stabila tillstånd! I detta sammanhang talar man om s.k. tippingpoints d.v.s. då den globala uppvärmningen har nått en sådan nivå att för villkoren på Jorden kritiska eko- och klimatsystem helt enkelt kollapsar av sig själva utan ytterligare utsläpp/uppvärmning. Av 16 st undersökta eko- och klimatsystem är det åtminstone 5 (!) som redan vid 1,1 grader kan ha uppnått sina tippingpoints! Planeten Jorden är i fara!

Arktis och Antarktis …!

Ett konkret exempel är avsmältningen av landisarna i Arktis respektive på Antarktis, vilket i förlängningen skulle innebära havsnivåhöjningar på tiotals meter! Givet kilometertjocka istäcken kommer detta dock inte att ske förrän om ett hundratal år. MEN sett i perspektivet av Jordens ålder på ca 4,5 miljarder år skulle ju ändå detta betyda katastrofala konsekvenser för levnadsvillkoren på Jorden för kommande generationer inom rimligt lång tid!

Korallreven …!

Ett annat exempel i den omedelbara farozonen är utdöendet av världens korallrev till följd av förhöjda vattentemperaturer! OBS! Ca 90 % av energin från obalansen mellan solens instrålning och utgående energi från Jorden i form av värmestrålning och reflexion hamnar i världshaven! Till skillnad från avsmältningen av landisarna vid polerna kan detta visa sig vara ett betydligt snabbare förlopp och i verklig närtid kunna äventyra matförsörjningen för hundratals miljoner människor på i första hand tropiska breddgrader!

Havsströmmarna och permafrosten …!

Bland de eko-och klimatsystem som är i den omedelbara farozonen återfinns också försvagning av de atlantiska havsströmmarna och upptining av permafrosten på norra halvklotet! Försvagning av havsströmmarna berör Golfströmmen, vilket skulle innebära minskad nederbörd i Europa och Nordamerika med allvarliga konsekvenser för jordbruket och matförsörjningen som följd. Upptiningen av permafrosten i sin tur skulle kraftigt boosta den globala uppvärmningen till följd av frigörelse av den mycket potenta växthusgasen metan (ca 80 ggr större växthuseffekt än CO2).

Röd linje …!

Studien visar att redan vid Paris-avtalets undre gräns, 1,5 grader, kan en röd linje ha passerats! Vid denna ökade nivå på uppvärmningen skärper forskarna sin bedömning för de fem utpekade mest hotade eko- och klimatsystemen dramatiskt! Vid nuvarande nivå på 1,1 grader säger man lite vagt att en tippingpoint ”kan ha” passerats medan man med betydligt större säkerhet säger att det är ”sannolikt” vid en ökning till 1,5 grader! Anm. Studiens alarmerande resultat i kombination med FN:s nyligen utfärdade varning (http://climateforlife.se/code-red-fn-varnar-varlden/) att vi är helt ur spår vad gäller att minska våra utsläpp gör situationen dubbelt oroande!

Fler röda linjer …!

Det vetenskapliga faktumet att vi med nuvarande klimatlöften i Paris-avtalet är på väg mot en global uppvärmning på uppemot 3 grader gör det uppenbart att vi med studiens resultat i beaktande går mot fler röda linjer! Enligt forskarna, bl.a. från University of Exeter i England, Stockholm Resilience Center i Sverige och Potsdam Institute i Tyskland, tillkommer ytterligare 5 hotade eko- och klimatsystem vid en uppvärmning större än 1, 5 grader. Vid större än 2 grader tillkommer ytterligare 6 hotade system som bl.a. berör risken att regnskogarna i Amazonas dör ut och förvandlas till savann, att permafrosten på norra halvklotet kan kollapsa helt, att de atlantiska havsströmmarna kan kollapsa helt etc.

SLUTSATS …!

Enligt forskningen är det möjligt att flera av Jordens eko-och klimatsystem redan idag, vid en global uppvärmning på 1,1 grader, kan ha lämnat sitt stabila tillstånd, men sannolikt vid ytterligare uppvärmning till 1,5 grader! Vid nuvarande trend med en global uppvärmning uppemot 3 grader inom detta sekel är det följaktligen en grov underdrift att påstå att planeten Jorden är i fara! Det handlar snarare om att planeten Jorden är HOTAD! Den nya forskningen kring tippingpoints har gett klimatkrisen ett nytt skrämmande ansikte!

VAKNA …!

Nu är det dags att vakna! Det håller inte längre att stoppa huvudet i sanden och fortsätta med ”business as usual” d.v.s. agera som om ingenting har hänt! Alla aktörer alltifrån beslutsfattare på olika nivåer inom politiken och näringslivet till ideella organisationer och enskilda individer måste nu lyfta på huvudet och se sanningen i vitögat!

DU …!

Vad kan DU göra? Det finns tyvärr många rena myter kring att DU som enskild individ skulle ha en begränsad förmåga att kunna bidra till klimatomställningen! Ingenting kunde vara mera fel! I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som beslutsfattare, konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Heart Aerospace flyger vidare …!

Framtidens regionala inrikesflyg under snabb utveckling mot eldrift!

Storsatsar …!

Heart Aerospace, en startup för elflyg i Göteborg, lämnar utvecklings- och laboratoriestadiet! Läs mer om tekniken på http://climateforlife.se/flyga-med-el/! Företaget satsar nu på en storskalig fabrik i Göteborg, fullt färdig ca 2028 med över 1000 anställda. Det handlar om två flygplanstyper, ES19 och ES30 för 19 respektive 30 passagerare, inriktade på regional inrikestrafik med flygsträckor upp till 40 mil. Försvarskoncernen SAAB och flygbolaget Air Kanada går in som minoritetsdelägare med en första investering på 5 miljoner USD vardera. Flera flygbolag, såsom amerikanska United Airlines, Finnair och SAS, har hittills tecknat avsiktsförklaringar om köp av plan . OBS! Flygskam är på väg att komma på skam!!!

Code Red! – FN varnar världen …!

Konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser är här sedan länge!

Helt ur spår …!

Världens länder är helt ur spår vad gäller att begränsa den globala uppvärmningen! För att vi skall klara 1,5-gradersmålet måste ländernas klimatåtaganden enligt Paris-avtalet sjufaldigas jämfört med nuvarande klimatlöften till 2030! Detta framgår av en rapport från WMO (World Meteorological Organization), som publicerades i förra veckan. Det mest uppseendeväckande i rapporten! CO2-utsläppen fortsätter att öka! Trots klimatlöften om årliga minskningar fortsätter vi alltså att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen!

Bråttom …

OCH det är bråttom! CO2-halten i atmosfären ökar hela tiden och ligger f.n. på ca 420 ppm, vilket kan jämföras med ca 280 ppm under förindustriell tid! Problemet är att huvuddelen av utsläppen stannar kvar i atmosfären i 100-tals för att inte säga 1000-tals år! Det betyder att även om vi helt teoretiskt skulle upphöra med alla CO2-utsläpp över en natt så skulle den globala uppvärmningen ändå öka utöver den hittills uppmätta uppvärmningen på 1.1 grader!

CO2-budgeten …!

Det fysikaliska faktumet att utsläppen stannar kvar i atmosfären över lång tid innebär också att man kan fastställa en budget, en s.k. CO2-budget, för hur mycket mer vi kan släppa ut! Man kan använda liknelsen med att fylla upp ett badkar. För eller senare rinner det över om man inte stänger tillflödet! Läs mer om de grundläggande mekanismerna på http://climateforlife.se/harda-fakta-om-co2-utslapp/ eller se nedanstående grafik!

Tillflödet till badkaret/CO2-budgeten fortsätter att öka trots att världens samlade vetenskap har kommit fram till att utsläppen måste minska kraftigt varje år fram till 2050!

Verkligheten …

Den aktuella larmrapporten från WMO, producerad av United in Science (ett samarbete mellan ett antal globala klimatorganisationer med koppling till FN), syftar till att visa gapet mellan FN:s klimatmål och verkligheten! Med en, enligt rapporten, fortsatt trend av ökade CO2-utsläpp, 1,2 % ökning jämfört med 2019 (se anm), istället för en kraftig årlig minskning kan konstateras att gapet är ENORMT! Anm. Det relevanta jämförelseåret är 2019 d.v.s. året före ”pandemiåret” 2020 då utsläppen minskade med ca 5 % till följd av globala nedstängningar.

Gapet …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste de globala utsläppen halveras till 2030 med en årlig minskningstakt på 7-8 % och därefter fortsätta på samma sätt med en halvering varje decennium för att nå nollutsläpp till 2050. OBS! Detta är nödvändigt för att vi skall hålla oss inom vår tillgängliga CO2-budget! De årliga minskningarna innebär i sin tur att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader, under detta sekel! I själva verket sker ju nu en ökning med 1,2 % per år, vilket ger en skillnad på vad som sker och vad som borde ske på nära 10 % per år!!! SLUTSATS! Vi är HELT ur spår!

Just nu är världens länder helt ur spår vad gäller sina klimatåtaganden. Klimatlöftena till 2030 måste skärpas sjufalt för att inte äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer!

Frankrike stoppar reklam för fossilt …!

Först i världen …!

Enligt det franska nyhetsorganet Le Figaro blir Frankrike först i världen med att förbjuda reklam för fossila bränslen! Åtgärden ligger inom ramen för landets klimatlag och skall börja gälla f.o.m. 1 januari 2023. Företag som bryter mot förbudet får böter mellan 20000-100000 Euro! Förbudet får anses ligga inom signalpolitikens område, men är icke desto mindre viktigt då det visar det politiska etablissemangets position gentemot fossila bränslen! Fossila bränslen skall fasas ut så snabbt som möjligt! Vive la France! Anm. Om Paris-avtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller helst till 1,5 grader skall nås så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av fossila bränslen stanna i marken!

EU och taxonomin – Sommarens lågvattenmärke …!

Godkännande …!

I början på juli godkände EU-parlamentet EU-kommissionens förslag att på vissa villkor ta med både kärnkraft och naturgas i EU:s förslag till taxonomi. I praktiken klassas således dessa båda energislag som hållbara verksamheter (???)! Rent teoretiskt och vetenskapligt är detta en grov övertolkning av begreppet hållbarhet! Läs mer på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ . Beslutet får ses som en eftergift till vissa EU-länder, som Tyskland och Frankrike plus några till, där naturgas och kärnkraft är kopplade till starka ekonomiska intressen!

Löjets skimmer …!

Beslutet riskerar dock att dra ett löjets skimmer över EU:s riktlinjer för klassning av hållbara företag. I praktiken handlar det om ren och skär greenwashing, vilket knappast kan vara andemeningen i en taxonomi kring hållbarhet! De senaste månaderna utveckling på energimarknaden i Europa har ytterligare accentuerat att EU har tvättat grönt i det här fallet!

Verkligheten ikapp …

Nu har verkligheten kommit ikapp detta ytterst tveksamma beslut bl.a genom Vladimir Putins energikrig mot Europa! Putins skruvande på gaskranen är ett konkret och för energikunder i Europa kännbart bevis på att naturgasen förutom att vara fossil också klassar ut sig i andra avseenden! Alla länder i EU flyr nu naturgasen med alla till buds stående medel. I Tyskland t.ex. tvingas regering och myndigheter att både återstarta nedlagda kolkraftverk och förlänga drifttiden för återstående kärnkraftverk.

Klimatförändringarna …!

Klimatförändringarna stoppar nu kärnkraften! Det handlar om sommarens utbredda torka i Syd- och Mellaneuropa! Vatttenbrist i de floder som förser kärnkraften med kylvatten har inneburit att anläggningarna har fått köras med reducerad effekt! I floder som Rhone i Frankrike har både vattennivån sjunkit och medeltemperaturen ökat så att kyleffekten i flodvattnet ej räcker till!

Slutsats …!

Både Putins energikrig och extrema väderhändelser som sommarens torka visar att varken naturgasen eller kärnkraften kan klassificeras som hållbara helt bortsett från att dessa båda energislag rent teoretiskt INTE uppfyller ett adekvat hållbarhetsbegrepp d.v.s. lika med cirkularitet och nollutsläpp! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara varken i vid eller specifik mening!

EU:s beslut i början på sommaren att klassificera naturgas som hållbart har snabbt visat sig irrelevant till följd av Putins energikrig mot Europa!

IKEA minskar DINA energikostnader …!

Säljer värmepumpar …!

I slutet på augusti började IKEA sälja värmepumpar i samarbete med en etablerad värmepumpsleverantör! Den nya produkten är ett led i IKEA:s satsning på produkter inom segmentet ”Ekosystemtjänster”, enligt utvecklingschef Reza Shomali på IKEA Sverige. Sedan tidigare kan DU också köpa solceller och teckna elavtal enligt ett liknande koncept. IKEA gör också omfattande satsningar på att gå mot klimatneutralitet i den egna verksamheten! Läs mer på http://climateforlife.se/ikea-tror-pa-solen/! MEN man tänker också på DIG och DIN hållbarhet genom att värma och elektrifiera DITT hem med grön teknik! HEJA IKEA!

USA och klimatet – Sommarens höjdare …!

Här skriver Joe Biden under den nya klimatlagen Inflation Reduction Act!

USA i pool position …!

President Joe Biden fick i mitten på augusti igenom sitt omfattande klimatpaket motsvarande stöd och stimulanser på ca 400 miljarder dollar över en 10-årsperiod! USA är därmed, sedan Obama, åter i pool position i klimatracet! Nota bene! Biden gick ju till val på att USA åter skulle ta ledningen i klimatomställningen! Ett och ett halvt år senare har detta blivit verklighet! Resan har varit något ”bumpy” till följd av intern motstånd inom demokraterna, främst från senator Joe Manchin från den kol-och naturgasdominerade delstaten West Virginia. MEN nu är det klart! Utan tvekan sommarens höjdare!

Mål och medel …!

Målet är att minska utsläppen med 40 till 42 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Stödet är inriktat på utbyggnad av förnybar kraftproduktion, energilagring, elektrifiering av transporter, grön väteanvändning, avskiljning och lagring av CO2, förlängning av livslängden för befintliga kärnkraftverk, energieffektivisering m.m.

Industrirevolution …!

Den amerikanska konsultfirman Wood Mackenzie bedömer att paketet på 400 miljarder dollar kommer att resultera i investeringar mångdubbelt större! Enligt Mackenzie kommer det att innebära en industrimässig revolution inom klimatomställning! Konsultfirman uppskattar totalinvesteringarna till minst 1200 miljarder dollar! Vidare bedömer man att det kommer att skapas över 1000 nya företag inom klimatbranschen fram till 2035!

In i vätgassamhället – med tåg …!

I Niedersachsen …!…..

I tyska Niedersachsen var det premiär för världens första vätgaståg i reguljär trafik för någon vecka sedan! Denna milstolpe i omställningen av Tysklands i stor utsträckning dieseldrivna tågtrafik skedde på sträckan Buxtehude- Bremerhaven strax väster om Hamburg. Tågen har levererats av franska Alstom. Enligt dess VD Henri Poupart-Lafarge handlar det om ren och skär järnvägshistoria! Tåget på just denna sträcka minskar CO2-utsläppen med ca 5000 ton per år i ett första skede! OBS! Vätgas är ett energitätt medium, går att lagra och har ett brett användningsområde! I ett framtida ”vätgassamhälle” kan det användas icke minst inom transportområdet i kombination med bränsleceller, men även för konvertering av världens stålindustri från kol till fossilritt, för produktion av planerbar kraft etc, etc HEJA!

10 st myter om klimatet …!

Climate for life avlivar myter …!

Under sommaren har Climate for Life avlivat 10 st myter om klimatet! Det underliggande budskapet till DIG! Det finns inga ursäkter för att inte bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Ursäkter såsom ”Jag betyder inget”, ”Jag har inte tid”, ”Jag kan inte”, ”Jag orkar inte”, ”Jag har inget ansvar” handlar visserligen om oftast rent mänskliga reaktioner i en alltmer stressad vardag! MEN dessa ursäkter är just myter! Den tionde och sista myten publiceras idag! Det får bli avslutningen på sommarläsningen om myter och klimatet! Att den globala uppvärmningen skulle bottna i naturliga orsaker är ren och skär klimatförnekelse! Läs mer om den tionde och sista myten, ”Naturliga orsaker”, på http://climateforlife.se/sommarlasning-climate-for-life-avlivar-myter-del-10/