Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

Sveriges viktigaste lag!!!

Klimatlagen …!

Den 1 januari 2018 trädde Sveriges viktigaste lag i kraft! KLIMATLAGEN! Lagen är proaktiv och inte reaktiv som de flesta andra lagar! Lagen riktar sig mot sittande regering och sätter press på den att agera! Den säger att en 4-årig handlingsplan skall upprättas utifrån över partigränserna fastställda klimatmål, bl.a. NOLL koldioxidutsläpp senast 2045! OCH regeringen kan inte fuska! En oberoende kommitté kommer att granska varje år. Sverige som förebild!? JA! Vi får hålla tummarna och se!

Häpnadsväckande! – Huvudet i sanden!!!

Enkät om framtiden …!

Analys- och konsultföretaget Accenture har i sin rapport Energimarknaden 2016 redovisat resultatet av sin enkät till 30 st svenska energiföretag, både privata och offentliga, om hur man rangordnar de 25 viktigaste framtidsfrågorna.

Huvudet i sanden …!

På 1:a plats kom hur man skall kunna tjäna pengar på att inte förändra sig!!! D.v.s. hur skall dom krama ur de sista kronorna ur befintlig infrastruktur, alltså ur nuvarande i viss mån förlegade produktionsanläggningar och elnät! På 2:a plats kom skatter! Först på 11:e plats kom övergången till förnyelsebara energikällor! Långt ner kom också av ”energisamfundet” omvittnade (!?)  framtidsfrågor som kundnöjdhet (18:e), energitjänster (18:e) och digitalisering allra sist på 25:e plats! Snacka om att stoppa huvudet i sanden!

Betalat dyrt ….!

En del stora produktionsinriktade energibolag som svenska Vattenfall och tyska Eon och RWE har alla fått svälja den bittra kalken av stora ekomomiska förluster till följd av trögrörlighet och bristande framtidsvisioner. Vattenfall, d.v.s. i praktiken vi skattebetalare, har fått ta förluster uppemot 160 miljarder SEK de senaste 5 åren. De nämnda tre bolagen har dock alla ändrat sin strategi för att möta en framtida förändrad energimarknad antingen genom att dela upp verksamheten mellan ”gammal” och ”ny” verksamhet eller genom att sälja av ”gammal” verksamhet ( läs Vattenfall och försäljningen av den tyska brunkolen).

Slutsats ….!

MEN på det hela taget visar ju Accentures enkät att trögrörligheten och bristen på framtidsvisioner består.  Resultatet rimmar mycket dåligt med intentionerna i det av världssamfundet accepterade övergripande målet att begränsa den globala uppvärmningen  till under 2 grader. Detta mål innebär i praktiken att vi måste lämna gamla strukturer och vara nästintill 100 % förnybara till senast 2050! Man kan med fog undra över om de 30 företagen enligt enkäten, dock med vissa undantag, ”satt och sov på den lektion” då den globala uppvärmningen avhandlades!!!

KLIMATET! – En valfråga 2018!

(M)Maria Malmer Stenergard …!

Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger så här: ”Jag tror att miljöfrågorna kommer att segla upp som en valfråga 2018. Sedan förra valet har vi enats om väldigt ambitiösa klimatmål, dels genom Parisavtalet och dels genom miljömålsberedningen. För att nå de här målen måste vi staka ut vägen, tiden håller på att rinna ut”.

Påtryckningar ….!

M som har legat lågt länge i klimatfrågorna har således äntligen kommit till skott! Kanske som ett resultat av påtryckningar från bl.a. media! Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson har analyserat problematiken. Han har bl.a. kommit fram till att M sannolikt hittills har betraktat klimatfrågan som en vänsterfråga! MEN det är ingen vänsterfråga, enligt PM Nilsson! Läs mer på http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/

Börsbolagen dåliga på HÅLLBARHET! – Inte bra!

Ny undersökning visar …!

Enligt en ny undersökning, med titeln ”Walk the talk”, av Handelshögskolan i Stockholm är storbolagen dåliga på hållbarhet! Det handlar mest om svepande beskrivningar och inga konkreta åtgärder!

Mer talk än walk …!

Enligt studien är det mer ”talk” än ”walk” d.v.s. en stor del av börsbolagen intar positionen ”Business as usual” och ägnar sig istället åt s.k. greenwashing. VW-exemplet och den s.k. avgasskandalen från 2015 visar att denna positionering  dock kan sluta illa ! Läs mer på http://climateforlife.se/greenwashing-kostar/

Katten på råttan …!

Katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktaren … osv.  OCH längst ut sitter DU och jag som enskilda individer för att leva upp till klimatomställningen i det vardagliga livet! Just så fungerar det också i marknadsekonomin! Om inte storbolagen ställer om och tar konkret hänsyn till klimatomställningen så gör inte deras leverantörer det heller o.s.v. OCH till syvende och sist sitter DU och jag längst ut på repet utan konkret alternativ till klimatanpassade produkter och tjänster!

Allvarligt läge ….!

Situationen är allvarlig och undersökningen kommer förhoppningsvis att leda till en tankeställare lite högre upp i näringskedjan hos politikerna och regeringen.

Hållbarhetsredovisning otillräcklig …!

Frågan om hållbarhet har i viss mån tacklats på det politiska planet genom att det numera, f.o.m. årsskiftet 2016/2017, föreligger krav på s.k. hållbarhetsredovisning för medelstora och stora företag. Lagen om hållbarhetsredovisning  är uppenbarligen, enligt undersökningen ”Walk the talk”, otillräcklig och mer eller mindre   tandlös!

Det är bara att inse …!

Så länge inte företagen ser konsekvenserna av ett felaktigt handlande, som i VW-fallet, så händer inget! MEN det skall inte behöva gå så långt! Därför måste lagen  om hållbarhetsredovisning kompletteras bl.a. med förebyggande riskanalyser! Detta  BUDSKAP har CFL (Climate for Life) sedan tidigare skickat till: Statrådsberedningen, Näringsdepartement, och Energi-och Miljödepartementet! DOCK hittills utan reaktion och resultat!

 

Enligt forskare från handelshögskolan i Stockholm påstår flera finans- och spelbolag att de arbetar mer med hållbarhet än vad de faktiskt gör. 

Studien ”Walking the talk?” är genomförd tillsammans med Misum (Mistra center for sustainable markets) och granskar hållbarhetskommunikationen hos flera stora bolag på Stockholmsbörsen Large Cap. ”More talk than walk” konstaterar dom.

Flera av bolagens hållbarhetskommunikation består av svepande beskrivningar och otydliga målsättningar. 83 procent av företagen kommunicerar mer generellt kring hållbarhet, istället för att redovisa vad för konkreta åtgärder de vidtagit.

Tveeggat budskap om diesel!

Biodiesel ….?

Kolla bilden! Vad ser du? En skövlad regnskog i Sydostasien! Den har fått lämna plats för palmoljeväxter! Vad har det med dieselbränsle att göra? JO! Enligt organisationen Gröna bilister blir det allt vanligare att använda restprodukter från palmoljetillverkning s.k. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) som råvara i biodiesel s.k. HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) d.v.s. enligt definitionen helt fossilfri diesel!?

Problemet …!

Skövling av regnskogar för beredning av plats för palmoljeväxter, som sker i stor utsträckning i Sydostasien i Indonesien och på Borneo (endast 25 % av regnskogen finns kvar på Borneo), är ett stort problem genom att det bidrar till ökning av CO2-utsläppen. Växande regnskog är en s.k. koldioxidsänka i och med att CO2 tas upp från atmosfären i den s.k. fotosyntesprocessen. Ca 25 % av ökningen av CO2 i atmofären bedöms härröra från skogsskövling! Så problemet är stort!

PFAD felklassat …!

Problemet med palmoljan och skogsskövling är uppmärksammat sedan länge! OCH det finns internationellt överenskomna regler som säger att all palmolja måste certifieras ur ett hållbarhets-perspektiv. Tyvärr funkar/efterlevs ej reglerna i den långa kedjan från växt till tillverkarna av olika palmoljeprodukter. I fallet med HVO eller biodiesel är problemet att råvaran PFAD är klassad som en restprodukt. Den blir då automatiskt klassad som en råvara med liten klimatpåverkan! D.v.s. fritt fram att använda ur ett hållbarhetsperspektiv!

Nya regler för diesel och bensin…!

All konsumtion av diesel och bensin kommer f.o.m. årsskiftet 2017/2018 att lyda under den s.k. reduktionsplikten. Detta betyder att det blir lag på inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.  Det kommer att ske successivt så att andelen biodiesel kommer att stiga till minst 40 % till 2030. De nya reglerna är ett led i ett politiskt beslut över blockgränserna, som innebär att Sveriges transportflotta (alla kategorier av fordon) skall vara fossilfri till senast 2030.

Hur agera som konsument ….?

Bl.a. organisationen Gröna bilister driver frågan kring innehållet i biodiesel genom att kräva att DU som konsument skall kunna se vid pumpen vilken råvara som använts vid inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.

Annan råvara än PFAD …!

Parallellt pågår även en utveckling på det politiska planet genom att klassa om PFAD till en s.k. samprodukt, vilket skulle betyda att den faller under palmoljans certifieringsregler. Det blir då inte lika attraktivt för drivmedelsbranschen at använda PFAD som råvara till HVO. OCH därmed har man minskat trycket på Sydostasiens regnskogar!!! OCH därmed öppnat upp för mer hållbara alternativ som råvara till biodiesel t.ex. svensk skogsråvara!

Lyhörd! – (M) Ulf Kristersson!

Han lyssnade på tipset …!

Ulf Kristersson lyssnade på tipset att profilera sig med miljö- och klimatfrågorna. Se http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/! I samband med att han formerar sitt nya team meddelar han att M hittills har varit svaga på miljöpolitik. Hans nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger: ”Dagens väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor skall vara en självklar del av hela partiets politik”. Sent skall syndaren vakna! väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del av hela partiets politik. Jag tror att det finns stort utrymme för att blanda upp det blåa med mer grönt, säger hon till TT.Dagens väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del av hela partiets politik. Jag tror att det finns stort utrymme för att blanda upp det blåa med mer grönt, säger hon till TT.

Tips till (M) Ulf Kristersson! – MILJÖN!

Ny partiledare …!

Den 1 oktober valdes Ulf Kristersson till ny partiledare för moderaterna. OBS! Climate for Life  är oberoende såväl politiskt som i relation till leverantörer av produkter och tjänster, ideella organisationer etc! MEN  vi kan inte låta bli att haka på Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson och hans tips apropå moderaternas hittills ointresse för miljöpolitik!

Citat PM Nilsson!

”En progressiv miljöpolitik bör vara en självklarhet för varje regeringsbildare i Sverige. Alla länder i världen kommer att behöva ägna kommande decennieråt att minimera skadorna i hav, luft och på land. Att slarva på detta område och i sak sälla sig till Trumps ogenerade ansvarslöshet är usel politik. Miljöpolitik är inte vänster utan snarare ett uttryck för en konservativ grundsyn.”.

Klimathotet? – ”Har en SUV och bor i vårt område!”

Ändrar sitt beteende…!

Enligt en enkätundersökning på uppdrag av ZeroMission utförd av Novus årligen sedan 2013 har mer än hälften av svenskarna ändrat sitt beteende till följd av klimatproblematiken. Har DU? Andelen har ökat år för år sedan undersökningen startade. Det kanske mest intressanta med resultatet är att endast 15 % (!) av svenskarna inte tänker ändra sitt beteende.  Apropå denna minoritet kommer man ju osökt att tänka på KPA Pensions TV-trailer om klimathotet. Citat!  Läraren: ”Någon som kan säga något om klimathotet?” Eleven: ”JAG VET”! ”Han har en SUV och bor i vårt område!”

Sveriges minskning av CO2! – SÅ DÄR …. !!!

Utsläppen oförändrade…!

Sveriges utsläpp av CO2, nota bene inom Sveriges gränser, var oförändrade från 2015 till 2016 lika med ca 56 miljoner ton per år enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Beräkningen innefattar inte CO2-utsläpp från tillverkning utomlands och från konsumtion av importerade produkter. Allt som allt orsakar således Sverige mer utsläpp än ovan. Utslaget per capita motsvarar de totala utsläppen ca 8 ton CO2 per person och år.

Chanslösa om vi inte steppar upp….!

För att vi i Sverige och övriga västvärlden skall kunna ge Paris-avtalet från 2015 (mindre än 2 graders global uppvärmning) en chans måste vi ner på i genomsnitt 2 ton CO2 per person och år! Enligt den nya klimatlagen (2016) skall vi i Sverige dessutom vara koldioxidfria till 2045. Detta gäller oavsett vilken regering som sitter vid makten. Här gäller det uppenbarligen att STEPPA UPP alltifrån politiker till DIG och mig!!! OBS! Det funkar med rätt ”mindset”! D.V.S. om ”alla tar små steg i rätt riktning hela tiden”! YOU CAN DO IT!

 

 

 

SVERIGE säkrar klimatfrågan politiskt!

Ingen kommer undan …. !

I förra veckan säkrade Sveriges politiker klimatfrågan över blockgränserna genom ett förslag att upphöja den till lag.  Om man så vill kan man säga att Sverige har fått ett eget Paris-avtal d.v.s. alla inblandade parter är överens om de långsiktiga målen. Vindflöjelpolitik eller Trumpism där nytillträdande regeringar med ett enkelt penndrag kan kullkasta allting är ute ur bilden! Undertecknandet av förslaget gjordes också med en talande blinkning till Trumpismens/patriarkatets företrädare. Denna subtila demonstration har för övrigt blivit viral på sociala medier över hela världen!

Vad innebär förslaget…?

Det nya svenska, politiska ramverket kring klimatfrågan innebär i korthet att den blir en övergripande fråga för alla departement. Hanteringen av frågan skall redovisas varje år inför höstbudgeten (med facit i hand kan man säga att Näringsdepartementets hantering av Vattenfall och brunkolsfrågan sannolikt hade fått ett helt annat utfall). Ett klimatpolitiskt råd bestående av utomstående experter skall ”övervaka” departementens löpande arbete med klimatfrågan. Inför varje ny mandatperiod måste den sittande regeringen upprätta en handlingsplan för de kommande 4 åren. De konkreta klimatpolitiska målen innebär att Sverige skall ha minskat sina CO2-utsläpp från trafiken med 70% till 2030 och totalt sett med 85 % till 2045 i förhållande till 1990 års nivå.

Hur skarpt är det…?

Ur ett EU-perspektiv eller i förhållande till Paris-avtalet är målen inte särskilt anmärkningsvärda utan detta är vad som minst krävs för att Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader skall innehållas! Förslaget kommer att leda till en proposition i mars 2017 till grund för ett riksdagsbeslut före sommaren och ett ikraftträdande 1 januari 2018. Man kan förutse att det blir en svår politisk diskussion kring vilka åtgärder som skall leda oss mot målen. Helt oavsett kan man dock säga att den stora vinsten med förslaget är att man över blockgränserna har lyft klimatfrågan över alla andra frågor. BRA JOBBAT!!!