Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

Vattenfall på offensiven …!

Vattenfall lägger ner det koleldade miljardkraftverket Moorburg i Hamburg i förtid!?

Kolet skrotas …!

Vattenfall har ansökt hos tyska staten om att lägga ner sitt kolkraftverk Moorburg i Hamburg långt i förtid! Kraftverket är ett s.k. megakraftverk idrifttaget så sent som 2015! Vattenfall har investerat 30 miljarder SEK i Moorburg, men har nödgats att göra stora avskrivningar från dag 1 på grund av olönsamhet! Vattenfall kräver ersättning från tyska staten för att lägga ner! Den tyska politiska agendan vad gäller kolet i energimixen är att det skall vara avvecklat till senast 2038! Vattenfall går nu på offensiven och vill snabba på processen och lägga ner Moorburg redan 2021! HEJA Vattenfall!

Preem – Förnuftet segrade …!

Preem överraskar …!

Under måndagen 28/9 överraskade Preem alla genom att meddela att man lägger ner sina planer på att utöka sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Beslutet togs av Preemraffs styrelse under söndagen. Man utnyttjar därmed inte kommunens och Mark-och miljööverdomstolens klartecken att bygga ut, enligt uppgift ett beslut baserat på kommersiella grunder! Preemraff tar nu själva kontrollen över sin framtid och meddelar samtidigt att frigjorda resurser skall allokeras för omställning till produktion av biobaserad diesel och flygbränsle. STARKT beslut Preem! STARKT jobbat Sverige! STARKT jobbat alla Planetskötare! Konsekvens! Sverige, Preem och Planetskötare går före!

Ryter till …!

Maria Wetterstrand ryter till och säger att coronapandemin visar att det är fullt rimligt att klimatneutralitet skall vara normalläget för varje företag – inte sedan utan NU!

Lex Corona i omstarten …!

Maria Wetterstrand, f.d. språkrör för Miljöpartiet, ryter till mot Regeringen och företagen i samband med hennes uppdrag att ge impulser till ”Omstartskommissionen”! Hon säger att den snabba hanteringen av coronapandemin visar att det är fullt rimligt att kräva att klimatneutralitet skall vara normalläget för varje företag redan NU! Det företag som inte är klimatneutralt redan idag bör klimatkompensera ”pronto” för att täcka upp för det som fattas innan man blir klimatneutrala i den egna verksamheten! Bra Maria! Äntligen ett systemkritiskt, tufft och fullt genomförbart förslag, som skulle göra skillnad!

Tvivla inte …!

För den individ eller det företag som eventuellt tvivlar på att vi parallellt med den pågående hälsokrisen också befinner oss i en akut klimatkris påminner hon om att på senaste World Economic Forum (WEF) i Davos 2020 så rankades risker med koppling till miljö och klimat på plats ett till fem bland topp tio av systemhotande samhällsrisker. Klimatriskerna rankades således betydligt högre än pandemier, som icke desto mindre just nu lamslår samhällen och länder världen över!

Memo Löfven …!

Det är bara att hålla med Maria Wetterstrand och skicka bollen vidare till Stefan Löfven och hans regering med samarbetspartier i samband med sjösättningen av föreslagna gröna stimulanser i budgetarna för 2021 och 2022! Alltså! Stefan Löfven! I samband med statligt stöd till företagen! Kräv att klimatneutralitet skall vara normalläget – inte sedan utan NU

Gröna stimulanser…!

I budgeten för 2021 ingår 10 miljarder SEK för omfattande gröna stimulanser såsom investeringsstöd för batteri-, biodrivmedels- och vätgasproduktion, utökad skattebefrielse för solenergi, energieffektivisering i bostäder, upprustning av järnvägen, utökat stöd till elbilar och stöd till kollektivtrafik och cykelvägar. Dessutom ingår kreditgarantier på 50 miljarder SEK för industrins strukturella klimatomställning.

I Regeringens kommande budgetar för 2021 och 2022 gäller ”100% for the planet” speciellt med inriktning på företagen!

Svenska stålet biter …!

Världens första pilotanläggning för tillverkning av fossilfritt stål under varumärket HYBRIT invigdes hos LKAB/SSAB i Luleå måndagen den 31 augusti 2020!

Ny epok …!

Måndagen den 31 augusti påbörjades en ny epok i svensk ståltillverkning! En pilotanläggning för tillverkning av fossilfritt stål togs i drift genom ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Den nya metoden benämnd HYBRIT skall kunna göra det möjligt att ersätta kolet med vätgas i ståltillverkningen. Om pilotprojektet faller väl ut skall en större demonstrationsanläggning byggas och stå klar 2025. Både LKAB och SSAB tillhör Sveriges klimatvärstingar! SSAB ensamt svarar idag för ca 14 % av Sveriges totala inhemska CO2-utsläpp! Förväntningarna på ett internationellt genombrott för metoden och därmed svensk ståltillverkning är STORA! Svenskt stål biter!

Regeringen kraftsamlar …!

Efter hård kritik kraftsamlar nu regeringen genom att införa ett särskilt kollegium för att samordna klimatomställningen mellan alla politikområden!

Hård kritik …!

Efter att ha fått hård kritik av Klimatpolitiska rådet för sin första klimathandlingsplan daterad december 2019 har regeringen beslutat att kraftsamla! Enligt Sveriges klimatlag från 2018 skall Regeringen presentera en dylik plan varje år! Kritiken handlade i huvudsak om att planen, med förslag på ett 100-tal åtgärder, inte var tillräckligt konkret. Regeringen kraftsamlar nu och har i veckan beslutat om att bilda ett särskilt kollegium av ministrar för att samordnat styra klimatomställningen!

Lex Corona …!

Att kraftsamla för klimatomställningen just nu är ett synnerligen väl valt tillfälle! Erfarenheterna hittills från coronapandemin har lärt oss att Sverige och övriga länder kan utföra kraftfulla åtgärder vid allvarliga kriser för att påverka hela samhället i grunden! Aha! Lex Corona nr 1! Pandemin har förutom hälsomässiga tragedier också resulterat i en ekonomi på halvfart. Det senare har i sin tur NU gett oss en unik möjlighet att bygga ekonomierna på ett annat sätt än hittills! Aha! Lex Corona nr 2!

Håller inte …!

Det håller inte längre att bygga ekonomierna på ohämmad tillväxt utan hänsyn till planeten Jordens resurser och ett skenande klimat! Kommande stimulanspaket vid återstarten efter coronapandemin måste därför präglas av hållbarhet och bättre hänsyn till allas vårt gemensamma hem, planeten Jorden! Flera aktörer såväl inom näringslivet som inom politikersamfundet och miljöorganisationer har satt världens regeringar under hård press för grönare stimulanspaket! Läs mer på http://climateforlife.se/kupp-mot-finans-departementet/

Stimulanspaketen vid återstarten av ekonomin efter coronapandemin måste präglas av hållbarhet och en bättre hushållning med planeten Jordens resurser!

Kupp mot Finans-departementet …!

I fredags passade Greenpeace på att genom en kupp byta namn på Finansdepartementet utförd i planeten Jordens tjänst!

Namnbyte …!

Greenpeace ”demonstrerade” för klimatet i fredags på Världsmiljödagen genom att egenmäktigt byta namn på Finansdepartementet till Klimat-,Miljö- och Omställningsdepartementet! Budskapet är att NU är det dags att göra de finansiella stödpaketen grönare! Paketen hittills på ca 240 miljarder SEK har varit inriktade på de akuta behoven d.v.s. på att hålla arbetslösheten nere och näringslivet igång. Finansdepartementet har inför en begynnande återstart av ekonomin satts under hård press av flera aktörer för att i fortsättningen arbeta fram gröna stödpaket. OBS! Tyskland har föregått med gott exempel! I förra veckan beslutades ett enormt stödpaket på 130 miljarder euro präglat av många gröna förslag! HEJA Sverige!

Follow the money …!

Nytt uppdrag …

Regeringen har gett Finansinspektionen ett nytt uppdrag att se till att aktörerna på finansmarknaden d.v.s. banker, finansbolag, investmentbolag m.fl. lägger in klimatmålen i sin verksamhet. Det övergripande målet enligt Paris-avtalet är ju att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! En viktig strategi för att nå dit är att dekarbonifiera samhället! I praktiken betyder detta ett stort NO NO till fossila bränslen! Finansinspektionen skall vara klara med sitt uppdrag senast 22 mars 2021. Efter formalisering av föreslagna verktyg och metoder gäller devisen ”follow the money” för att göra finansmarknaden mer transparent och bryta kapitalströmmarna till fossilindustrin!

Börsbolag fegar ur …!

Näringslivet fegar ur vad gäller att minska utsläppen till 2030 i linje med Paris-avtalet enligt en undersökning av Hagainitiativet!

Bara 19 % …!

I förra veckan rapporterade Hållbart Näringsliv att enligt en undersökning av Hagainitiativet (ett klimatorienterat företagsnätverk) så ligger endast 19 % av 100 granskade svenska börsbolag i linje med Paris-avtalets klimatmål. För företagen handlar det om att sätta klimatmål som svarar mot en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader, vilket bland annat innebär att halvera CO2-utsläppen till 2030!

Enstaka stjärnor …!

Av bolag med tillräckliga klimatmål återfinner vi bolag som Atlas Copco, Axfood, BillerudKorsnäs, Castellum, Electrolux, Ericsson, Holmen, Hufvudstaden, Ica gruppen, Investor, JM, Loomis, NCC, Sandvik, Skanska, Sweco, Telia Company, Thule Group, ÅF Pöyry.

Business as usual …!

Tyvärr dominerar förhållningssättet ”Business as usual” bland bolagen trots upprepade larmsignaler under de senaste två åren från FN:s klimatpanel IPCC! Näringslivet har ju vid sidan av politikersamfundet och konsumentkollektivet en nyckelroll i klimatomställningen!

I Sverige …!

Det borde ju inte vara så, i Sverige, med en av världens mest progressiva klimatpolitiska ramverk? Näringslivet har ju nyligen , hösten 2019, dessutom lämnat in sina sektorvisa handlingsplaner för klimatet avseende 13 olika sektorer under stort massmedialt ståhej! En avgrundsklyfta öppnar sig uppenbarligen ändå här mellan ord och handling! SKÄRPNING anbefalles! Gäller både näringslivet och uppföljande politiska aktörer som den regeringsanknutna kampanjen ”Fossilfritt Sverige” och sist men inte minst den svenska regeringen och dess miljöpolitik!

Vi är på väg mot en överhettad planeten Jorden om inte alla parter skärper sig från politikersamfundet till näringslivet och konsumentkollektivet!

Divestera mera …!

1:a AP-fonden är nu helt fossilfri bl.a. tack vara påtryckningar från olika miljörörelser plus den ökade risken i fossilindustrin!

1:a AP-fonden …!

Nu har 1:a AP-fonden flyttat/sålt/divesterat alla sina fossila placeringar! På tiden kan man tycka, men man måste komma ihåg att de statliga AP-fonderna, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, har att ta hänsyn till både risk/chans vid sina placeringar och att de skall vara hållbara enligt en ny lag (2000:192) från den 1 januari 2019.

Den nya lagen…!

I den nya lagen står det: “Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Fem i tolv …!

Lagen säger alltså att hänsyn skall tas till både klimat – och värderingsperspektivet! Vilket perspektiv som väger tyngst är en tolkningsfråga. Att AP-fonderna inte har divesterat tidigare tyder på att värderingsperspektivet har prioriterats! NU, fem i tolv, har 1:a AP-fonden uppenbarligen kommit fram till att fossila innehav är en dålig placering både ur värde- och klimatsynpunkt!

Timingen…!

Timingen just nu är kanske inte den allra bästa med tanke på kraftigt fallande oljepriser till följd av både oro på oljemarknaden och den pågående coronakrisen! MEN räddas det som räddas kan! Vetenskapen säger ju att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar som kol, olja och naturgas måste stanna i marken om vi skall kunna begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Paris-avtalet.

”Lost assets” …!

Om man skall följa vetenskapen strikt handlar det om enorma tillgångar klassade som ”lost assets”, vilket mer och mer går upp för världens investerare, liten som stor! Sent skall syndaren vakna! DIVESTERA MERA för klimatet och för plånboken!

Varning! En placerad krona i fossilindustrin förstör både klimat och plånbok!

Sanningens minut …!

Sanningens minut närmar sig för Preem, miljödomstolarna, överklagande aktörer och Regeringen vad gäller att ta ställning till planerna på utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil

Närmar sig …!

Idag, tisdagen 10/3, startar Mark- och Miljööverdomstolens hantering av Naturskyddsföreningens och flera miljöorganisationers överklaganden mot beslut i lägre instanser avseende utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Sanningens minut närmar sig både för Sveriges miljödomstolar och Regeringen, som i slutänden kan komma att behöva pröva fallet gentemot Sveriges klimatlag från 1 januari 2018.

Störst …!

Om Preems planer skulle godkännas skulle Preem bli Sveriges enskilt största utsläppare av CO2! En utbyggnad skulle innebära en ökning av utsläppen med ca 60 % till 2,7 miljoner ton CO2 per år (jfr Sveriges inhemska utsläpp på ca 50 miljoner ton CO2 per år)!

Rättsprocessen …

Hittillsvarande rättsinstanser såsom Länsstyrelsen och Mark-och Miljödomstolen har uppenbarligen inte kunnat hitta lagrum som stödjer de överklagande aktörernas talan och därför dömt till Preems fördel. Domskälen för detta torde vara att dessa instansers huvudsakliga jurisdiktion rör mer konkreta luft-, vatten- och markmiljöfrågor och inte övergripande frågor som den globala uppvärmningen. Det sannolika är att Mark-och Miljööverdomstolens hamnar i samma position och hänvisar frågan till Regeringen.

Regeringens bord …!

Med tanke på frågans övergripande karaktär är det mycket som talar för att frågan till slut hamnar på Regeringens bord senare i år. Sanningens minut närmar sig således för Regeringen och dess tillämpning av den nya klimatlagen från 1 januari 2018. I princip säger denna lag att klimatfrågan skall ha högsta prioritet för alla regeringsbeslut som har betydelse för Sveriges inhemska CO2-utsläpp. Den säger också att CO2-utsläppen skall minskas så att Sverige blir CO2-neutralt till 2045.

Preem …!

Preem å sin sida hävdar att deras raffinaderiprocess är unik och kommer att ge betydligt mindre utsläpp än om produktionen skulle ske i ett annat land med mindre rigorösa utsläppskrav. Lokalt får Preem stöd av kommunen, som i första hand värnar om det hundratal arbetstillfällen det handlar om. Ännu värre för det lokala näringslivet enligt kommunen vore om Preem, som man varnat för, skulle behöva flytta hela verksamheten från Sverige till följd av stoppade utbyggnadsplaner.

Logiska utfallet …!

Summa summarum har Regeringen sannolikt alltså att ta ställning till en mycket komplex fråga med motstridiga intressen på flera olika nivåer. Det logiska utfallet förefaller dock självklart! D.v.s. utbyggnaden bör stoppas av Regeringen med hänvisning till Sveriges rikes klimatlag från 1 januari 2018 respektive till Sveriges anslutning till Paris-avtalet från 2015!

Sensmoral …!

Regeringen måste våga! Det är på tiden att samhällets institutioner inbegripet det politiska systemet vågar ta dom tuffa besluten till klimatets fördel! OBS! Det är ett vetenskapligt faktum att om vi skall klara Paris-avtalets temperaturmål mindre än 2 grader och helst 1,5 grader så måste 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stanna i marken.

Tankeställare …!

En liten tankeställare och varningsklocka för Regeringen kan vara att deras kollega i Storbritannien nyligen fick bakläxa i allmän domstol för ett felaktigt beslut i ett uppmärksammat klimatärende avseende utbyggnad av storflygplatsen Heathrow i London! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/lagen-kontra-politiken-1-0/

Enligt Sveriges klimatlag från 1 januari 2018 skall klimatet ha högsta prioritet i alla regeringsbeslut som rör de inhemska utsläppen, vilket innebär att utsläppen skall m i n s k a s så att Sverige blir koldioxidneutralt till 2045!