Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

Sverige toppar fel liga …!

I söndags …!

I söndags, den 21 april, inträffade Sveriges Overshoot Day d.v.s. då hade vi förbrukat vår andel av Jordens naturresurser! Resten av året tär vi således på de begränsade resurserna och lämnar en mindre hållbar planeten Jorden till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare varje år! Den 29 december 1970 överskred planeten i sin helhet denna ödesdigra gräns för första gången. Detta datum har därefter inträffat allt tidigare! För 2024 kommer Overshoot Day att inträffa redan den 25 juli! Det skulle i stort sett behövas två jordklot för att försörja världens befolkning på ett hållbart sätt!!!

Vi är farligt ute ….!

OBS! Vi är farligt ute! Det finns en gräns för hur mycket våra ekosystem klarar! Når de sina tippingpoints så finns det ingen återvändo! Då faller dom av sig själva! Ett sådant exempel är världens korallrev!

Korallreven i fara …!

Världens korallrev har det senaste året drabbats av omfattande korallblekning rapporterar den amerikanska vädermyndigheten NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Bakgrunden är de extremt höga temperaturerna i havsbassängerna världen runt. Detta är ett dödligt hot för korallerna, som fungerar som värd för mikroskopiska alger som bor inuti korallerna. När vattnet blir för varmt lämnar algerna korallerna, förlorar sina färger och riskerar att dö om inte algerna flyttar in igen.

Viktiga ekosystem …!

Korallrev är inte bara vackra, utan också oerhört viktiga ekosystem för mängder av fiskar, andra vattenlevande arter och icke minst i förlängningen för oss människor! OBS! Minst 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning och näringskälla. Dessutom skyddar korallreven kusterna från stormar och erosion!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig lång ifrån Overshoot Day och världens korallrev, men så är icke fallet! Till sist och syvende så är det vår överkonsumtion och våra CO2-utsläpp som skapar värmestressen på Jorden både till lands och till sjöss! Ett tips ! För att bidraga till att vända på utvecklingen kan DU som en ClimateDoer och enskild individ i dina fortsatta konsumtionsbeslut tillämpa 5R-strategin! Den handlar om att minska konsumtionen och lyder ”Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot” i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Ny kärnkraft – Ett villospår …!

Villospår …!

Climate for Life (CFL) har under våren publicerat inläggsserien ”Reaktorgate” med ett antal avslöjanden under temat – Ny kärnkraft och verkligheten! Våra avslöjanden har hittills inte fått något fokus i den politiska retoriken eller har t.o.m. medvetet mörkats. Vår utgångspunkt inför inläggsserien var att befintlig kärnkraft hittills har tjänat Sverige väl och kommer att göra det i ytterligare 2-3 decennier förutsatt att kraven på säkerhet och ekonomi kan innehållas. MEN att ny kärnkraft än så länge är ett osäkert kort! Efter research och analyser i samband med inläggsserien kan vi konstatera att ny kärnkraft allt mer och mer framstår som ett villospår!

Korta versionen …!

Den korta versionen bakom vår slutsats är att kärnkraftens roll i den framtida globala elförsörjningen kommer att bli obetydlig jämfört med förnybara alternativ, att det på leverantörsmarknaden inte längre finns några för Sverige lämpliga, fristående och kompletta reaktorleverantörer, att produktionskostnaderna för ny kärnkraft har rusat i höjden och numera är 2-3 gånger högre än förnybara alternativ, att planerbarheten för kärnkraft i det korta perspektivet i praktiken är obefintlig, att kärnkraftens karaktär av storskalighet, nolltolerans mot allvarliga olyckor och universella tekniska lösningar gör den sårbar både politiskt och tekniskt!

Långa versionen …!

För att ta del av hela inläggsserien ”Reaktorgate” i retrospekt tillhandahåller vi hela listan av inlägg i ett sammanhang inklusive länk till respektive avsnitt i enlighet med följande:

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är långt ifrån den svenska energipolitiken i allmänhet och ny kärnkraft i synnerhet, men så är icke fallet! DU kan nu leva upp till din roll som en ClimateDoer och i dina nätverk sprida CFL:s budskap vidare att ny kärnkraft är ett villospår! OM energipolitiken fortsätter i detta spår riskerar den att lägga en våt filt på industrins kortsiktiga behov av MYCKET mer grön el plus långsiktigt förorsaka stora ekonomiska påfrestningar på statsbudgeten kombinerat med både tekniska och politiska risker för svåra bakslag!!! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 6 , det andra av två avsnitt om kärnkraftens säkerhet, där vi avslöjar att kärnkraften är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv dels till följd av sin komplexitet, storskalighet och nolltoleransen mot allvarliga olyckor och dels till följd av att den bygger på ett fåtal standardiserade och universella lösningar!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Generiska fel …!

Komplexiteten i tekniken, i stor utsträckning till följd av de extremt höga säkerhetskraven, i kombination med standardiserade och universella tekniska lösningar gör att eventuella latenta fel och brister i konstruktionen, s.k. generiska fel, också kan få stora tekniska smittoeffekter, d.v.s. med krav på mer eller mindre omfattande ombyggnader för hela eller delar av kärnkraftsflottor, när de väl upptäcks.

Exemplet Fukushima …!

Reaktorerna i Fukushima 2011 uppvisade stora säkerhetsbrister i konstruktionens avseende skyddet mot potentiella yttre störningar! Själva händelseförloppet, som så småningom ledde till reaktorernas kollaps och härdsmälta, bottnade i en extrem yttre störning i form av en kraftig jordbävning med efterföljande tsunami, som i sin tur ledde till ett totalt bortfall av elkraftförsörjningen till reaktorerna både vad gäller det yttre nätet och anläggningarnas egen nödkraft.

Alla världens reaktorer drabbas …!

Olyckan satte fingret på att inte bara reaktorerna i Fukushima utan även alla vid denna tidpunkt ca 400 reaktorer i världen inte klarade av att kyla reaktorhärden utan tillgång till elkraftförsörjning. Som en konsekvens har både befintliga reaktorer (inklusive de svenska) och reaktorer under utveckling tvingats till kompletteringar i form av s.k. passiva säkerhetssystem. Det handlar om nya tekniska funktioner för att klara av att kyla reaktorhärden under en begränsad tid utan tillgång till såväl yttre som inre elkraft.

Klimatförändringarna …!

Ett annat kanske lite oväntat yttre hot, långt bortom dramatiska naturkatastrofer som tsunamin i Fukushima, som kan slå ut hela eller delar av en kärnkraftflotta är klimatförändringarna! Under sommaren 2022, kännetecknad bl.a. av extrema värmeböljor i södra Europa, fick flera av Frankrikes kärnkraftverk lokaliserade till dess floder, vars vatten används för att kyla bort restvärmen i turbinprocessen, stoppas eller gå ner på dellast till följd av en kombination av lågt vattenstånd och höga vattentemperaturer.

Sverige …!

Även det svenska kärnkraftprogrammet har varit behäftat med allvarliga säkerhetsbrister av typen generiska fel! Ett av de allvarligaste upptäcktes i samband med den s.k. ”silincidenten” i Barsebäck 2 1992. Felet upptäcktes av en ren tillfällighet då säkerhetssystemet för tryckavlastning av den s.k. reaktorinneslutningen utlöstes obefogat. Den efterföljande händelsekedjan visade att den tänkta funktionen att tryckavlasta reaktorinneslutningen vid allvarliga missöden som rörbrott aldrig skulle ha fungerat i en autentisk olyckssituation.

Dåvarande säkerhetsmyndighet, Statens kärnkraftinspektion (SKI), beordrade samtliga berörda kraftverksägare, dåvarande Sydkraft, Vattenfall och OKG, att omedelbart stoppa alla reaktorer med denna allvarliga latenta säkerhetsbrist lika med anläggningarna Barsebäck 1-2, Ringhals 1 och Oskarshamn 1 -2 med omfattande ombyggnader som följd!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens sårbarhet vad gäller tekniska säkerhetsbrister, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 5 , det första av två avsnitt om kärnkraftens säkerhet, där vi avslöjar att kärnkraften är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv dels till följd av sin komplexitet, storskalighet och nolltoleransen mot allvarliga olyckor och dels till följd av att den bygger på ett fåtal standardiserade och universella lösningar!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

I grunden sårbar …!

Konventionell kärnkraft är i grunden sårbar sett i ett systemperspektiv då varje incident eller i värsta fall olycka kan smitta av sig både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det fåtal olyckor och allvarliga incidenter som hittills inträffat bekräftar att den s.k. politiska smittorisken är betydande! En allvarlig olycka, oavsett i vilket land den inträffar, kan således leda till nationell omprövning av kärnkraften som en framtida energikälla både för det drabbade landet och andra länder med kärnkraft!

Three Mile Island 1979 …!

En av de första allvarliga olyckorna med radioaktiva utsläpp till omgivningen till följd av en partiell härdsmälta lika med Three Mile Island 1979 utanför Harrisburgh, Pennsylvania i USA smittade t.ex. av sig på det politiska Sverige genom att den ledde till folkomröstningen 1980 om kärnkraften.

Fukushima 2011 …!

På samma sätt fick den betydligt senare, 2011, inträffade katastrofala olyckan i Fukushima också stora politiska konsekvenser. Alla Japans ca 60 reaktorer fick stängas under obestämd tid. I dagsläget är endast 10 reaktorer i drift med ytterligare 15 reaktorer under ombyggnad för senare uppstart.

Vidare tog Tyskland som direkt följd av denna olycka, med dåvarande rikskansler Angela Merkel i spetsen, ett beslut att avveckla alla deras vid tillfället 22 kärnkraftverk på relativt kort tid d.v.s. under tiden fram till 2022.

Tjernobyl 1986 …!

Tjernobyl-olyckan i Ukraina 1986 i dåvarande öst fick inte samma omedelbar politiska konsekvenser som Three Mile Island och Fukushima beroende på en extrem slutenhet kring olyckan och själva händelseförloppet! En annan faktor av betydelse för en utebliven politisk smittoeffekt var det faktum att den aktuella reaktortypen vad gäller s.k. säkerhetsbarriärer inte kunde jämföras med västvärldens reaktorer.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens sårbarhet vad gäller den s.k politiska smittorisken, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 3 där vi avslöjar att installationskostnaderna för ny kärnkraft har ökat flerfaldigt med minst en faktor 5 (!) hittills under 2000-talet. På strikt marknadsmässiga villkor kan därför ny kärnkraft inte konkurrera med förnybara alternativ! Produktionskostnaden i öre/kWh för ny kärnkraft i dagens kostnadsläge är 2-3 gånger högre än t.ex. för vindkraften !

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Installationskostnaderna …!

De specifika installationskostnaderna har genomgått en extrem ökning hittills under 2000-talet från ca 20000 kr/kW i början på 2000-talet till idag uppemot 170000 kr/kW. Utvecklingen är en kombination av en stagnerad leverantörsmarknad och successivt ökande säkerhetskrav på kärnkraften. Anläggningarna skall, jämfört med tidigare generationer, klara betydligt fler yttre störningar såsom sabotage, terrorhot, flygplanskrascher, jordbävning, totalt bortfall av elförsörjningen m.m.

Produktionskostnaderna ….!

Överfört till produktionskostnad i öre/kWh d.v.s. summan av kapital-, bränsle-, drift och underhållskostnaderna och avgifter, handlar det om en ökning från ca 30 öre/kWh i början på 2000-talet till dagens nivå inom ett brett intervall 125-195 öre/kWh beroende på variationen i förutsättningarna! Givet en anläggning för grundlastdrift d.v.s. med 7000-8000 timmars utnyttjningstid per år, en ekonomisk livslängd på 40 år och en kalkylränta på 5 % så blir enbart de fasta kostnaderna utslaget per kWh lika med 100-170 öre/kWh baserat på historiken i de specifika installationskostnaderna hittills under 2000-talet.

Konkurrenskraften idag …!

Det kan konstateras att konkurrenskraften för ny kärnkraft vad gäller produktionskostnad i öre/kWh för närvarande, förutsatt konkurrens på marknadsmässiga villkor, är obefintlig jämfört med förnybara alternativ som t.ex, vindkraft där produktionskostnaden i nuläget ligger i intervallet 35-50 öre/kWh beroende på om det handlar om land- eller havsbaserad vindkraft!

Anm. Enligt färska mediauppgifter via SVT Nyheter har Vattenfall fått in indikativa prisuppgifter på produktionskostnaden för ny kärnkraft i Ringhals, både storskaligt och SMR,  på nivån 90-112 öre/kWh, vilket är en aktuell fingervisning på den stora och under den närmast framtiden bestående kostnadsökningen.

Konkurrenskraften imorgon …!

Konkurrenskraften för ny kärnkraft är dock svårbedömdbar på lång sikt beroende på huruvida  marknaden kan ta ny fart till följd av överenskommelsen under COP28 om en tredubbling till 2050 respektive huruvida politiken, enligt vissa signaler, avser att stödja den ekonomiskt med statliga stöd och lånegarantier

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både eventuell ny kärnkraft i Sverige och frågan om dess konkurrenskraft jämfört med förnybara alternativ, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 2 där vi avslöjar att leverantörsmarknaden för storskalig kärnkraft har stagnerat efter mångårig stiltje i byggnationen, vilket har resulterat i ett starkt reducerat antal leverantörer i finansiell kris och rekordartade förseningar respektive fördyringar för det fåtal reaktorer som har byggts!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

En stagnerad marknad …!

De flesta av världens idag ca 400 kärnkraftverk byggdes på en relativt kort tid under ett par decennier vid 1900-talets sista hälft. Efter över 30 års mer eller mindre stagnation i marknaden har antalet tillgängliga, renodlade kärnkraftsleverantörer minskat och lett till uttunning av kompetens och resurser och dålig ekonomi på leverantörssidan med långa leveranstider och fördyringar som följd.

Exemplet Areva …!

Franska Arevas nyligen färdigställda 1600 MW:s EPR-anläggningar Olkiluoto i Finland (2023) och Flammanville i Frankrike (2024) blev ca 15 år försenade och flera gånger dyrare än budgeterat med specifika installationskostnader på uppemot 100000 kr/kW mot budgeterade ca 20000 kr/kW, d.v.s. en faktor 5 dyrare än budgeterat!!! Företaget, som är systemkritiskt för det franska elsystemet, fick efter konkurs räddas av franska staten och integreras i den statliga elproducenten EDF.

Exemplet Westinghouse …!

Amerikanska Westinghouse påbörjade 2013 4 st s.k. APR1000-reaktorer med 2 st vardera i South Carolina respektive i Georgia. Projektet i South Carolina fick avbrytas i förtid redan 2017 då Westinghouse gick i konkurs efter stora förseningar och fördyringar. De slutliga specifika installationskostnaderna bedömdes uppgå till 130000 kr/kW. Efter byte till nya ägare, uranbolaget Cameron och investmentbolaget Brookfield Asset Management, fortsatte Westinghouse byggnationen av de två reaktorerna i Georgia. Ena reaktorn blev klar under 2023 medan den andra bedöms kunna bli klar under 2024. Den specifika installationskostnaden kommer enligt nuvarande bedömning att landa på 175000 kr/kW.

Exemplet EDF …!

Franska statens elbolag EDF, motsvarigheten till svenska Vattenfall, bygger för närvarande två EPR-reaktorer om vardera 1600 MW i projektet Hinkley Point C i Storbritannien, d.v.s. av samma typ som Arevas reaktorbyggen i Olkiluto och Flammanville. Att elleverantören EDF agerar byggentreprenör får anses vara lite udda, men är en ren följd av räddningsaktionen avseende Areva. Även för Hinkley Point C skjuter kostnaderna i höjden där de specifika installationskostnader bedöms landa på 140000 kr/kW.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den kaosartade leverantörsmarknaden vad gäller ny kärnkraft, men så är icke fallet! De exempellösa kostnadsökningarna och likaså de extremt långa byggtiderna är en rejäl väckarklocka både vad gäller ekonomi och klimat! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också kan sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start idag presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag avslöjas att kärnkraftens nuvarande relativa andel på ca 10 % av den globala eltillförseln kommer att ligga kvar på denna, jämfört med förnybar el, blygsamma nivå även i framtiden helt i enlighet med med de överenskommelser som slöts vid FN:senaste klimatmöte i Dubai 2023!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Den globala eltillförseln …!

Kärnkraftens andel av den globala eltillförseln på ca 30000 TWh per år ligger f.n. kring 10 %. Övriga energislag i eltillförseln utgörs av fossila bränslen 60%, vattenkraft 20% och sol och vind 10 %. Ser man framåt och utgår ifrån vad världens ca 200 länder kom överens om på FN:s senaste klimatmöte COP28 i Dubai i december 2023 försvinner fossila bränslen ur ekvationen under perioden fram till 2050 där minskningen dock skall ske så fort som möjligt med viss tonvikt på de närmaste 10 åren.

Vid COP28 …!

Vid klimatmötet COP28 i Dubai kom över hälften av länderna, 116 st, överens om att tredubbla den installerade effekten av det förnybara, i allt väsentligt sol och vind, redan till 2030 !!! Det handlar om en dramatisk ökning på kort tid motsvarande en elproduktion på 25000 TWh per år. Samtidigt kom ett 20-tal länder, inklusive Sverige, överens om att tredubbla kärnkraften till 2050 jämfört med 2020 års nivå motsvarande en elproduktion på ca 9000 TWh per år d.v.s. också en kraftig ökning, men på betydligt längre sikt än det förnybara!

Framtiden …!

Om målbilderna från COP28 infrias så kommer den redan påbörjade snabba, globala elektrifieringen inom alla sektorer i samhället, i avsikt att fasa ut de fossila bränslena , att kraftigt öka elbehovet! Det handlar om en ökning med en faktor 2-3 från nuvarande ca 30000 TWh per år till 60000-90000 TWh per år till senast 2050! Detta innebär i sin tur en radikalt ändrad balans i den globala eltillförseln! Från nuvarande 60 % fossilt, 20 % vattenkraft, 10 % sol, vind, bio och 10 % kärnkraft blir den framtida balansen enligt prognoserna dominerad av det förnybara medan kärnkraften kommer att ligga kvar på sin nuvarande relativa andel på 10%!

DU…!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både den globala eltillförseln och eventuell ny kärnkraft i Sverige, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sveriges klimathandlingsplan …!

Sveriges klimathandlingsplan är ytterst ett sätt att bidra till ett framtida drägligt klimat – ”climate for life” – för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

Förväntningarna …!

Enligt klimatlagen från 2018 skall en klimathandlingsplan tas fram vart 4:e år av sittande regering! Vad har vi rätt att förvänta oss? JO! (1) Att den presenteras senast året efter ordinarie riksdagsval! (2) Att den bl.a. harmonierar med vad man kommer överens om vid FN:s klimatmöten varje år! Anm. Ett viktigt inspel till planen, som fortfarande inte är presenterad av regeringen, torde vara vad man kom överens om vid årets klimatmöte COP28 i Dubai! Efter 30 års klimatmöten är man nu äntligen överens i avtal om att vi skall bort från fossilfria bränslen så fort som möjligt bl.a. genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera energieffektiviseringen! OBS! Den kolbudget vi har kvar globalt sett för att klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är förbrukad redan om 6 år med nuvarande utsläpp!

Regeringen utmanas …!

Sveriges hittills största vindkraftpark Eystrasalt Offshore på 3900 MW planeras i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall!

Kräver snabbt tillstånd …!

Det tyska företaget Skyborn Renewables utmanar nu regeringen! De kräver en snabb tillståndsgivning för Sveriges hittills största vindkraftpark i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall! Företagets tillståndsansökan hamnade på regeringens bord alldeles nyligen, den 13 april! 256 vindkraftverk på totalt 3900 MW med en elproduktion på 15 TWh lika med 10 % av Sveriges nuvarande elbehov! Enligt vd:n för Skyborn Sweden, Olle Hedberg, har den nu inlämnade tillståndsansökan föregåtts av 4 års omfattande undersökningar, samråd m.m. Företaget som av egen erfarenhet är luttrat av den 20 år genant långa tillståndsprocessen för Kriegers flak utanför Skånes sydkust (gick i mål 2022) förväntar sig nu en snabb behandling, inte minst med hänsyn till omständigheterna av ett kraftigt ökat elbehov i Sverige!

Mr Bond reagerar …!

Politik i otakt …!

Climate for Lifes egen ClimateDoer Nils A Bond (läs mer om honom på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond) reagerar starkt mot Regeringens och Tidöpartiernas klimatpolitik! Han menar att den är i rejäl otakt med verkligheten! Eller vad sägs om att stoppa nya vindkraftverk och t.o.m. riva befintliga? Eller vad sägs om att ideligen upprepa budskapet ”ny kärnkraft” som enda patentlösning på industrins och transportsektorns inom 10 år kraftigt ökade elbehov? Eller vad sägs om att som den värsta ”Bagdad-Bob” (anm. metafor hämtad från USA/Irak-kriget 2003 för någon som förnekar uppenbara fakta) till alla tvivlare upprepa budskapet att vi skall klara våra klimatmål? Eller vad sägs om att kraftigt sänka reduktionsplikten, minska drivmedelsskatterna, förbättra reseavdragen m.m. och därmed kontraproduktivt öka utsläppen? SENSMORAL! Mer realism! Mindre populism! Tack!