GLAD PÅSK …!

Ett angeläget tips …!

I årets påskägg ligger ett angeläget klimattips! Snälla! Följ våra pågående inläggsserier under våren lika med ”Climate for Life avslöjar”, som handlar om ”Reaktorgate”, där vi avslöjar att ny kärnkraft är ett villospår, och ”Climate for Life avlivar myter”, som handlar om vanliga ursäkter för att slippa gör något åt klimatet! Vi önskar dock framförallt en Glad Påsk med vila och trevligt umgänge, men också tillfälle till att begrunda budskapen i våra pågående inläggsserier! Lycka till! Båda serierna började omkring den 1 mars och pågår fortsatt under våren! Finns på http://climateforlife.se/2024/03/

Climate for Life avlivar myter – Nr 3 …!

”Jag vet för lite …!

”Jag vet för lite” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att sätta sig in i klimatfrågan är en process och får ta sin tid! Det handlar om att PRIORITERA klimatfrågan i flödet, att PRATA om den, att aktivt LÄRA sig mer om den, att REFLEKTERA över dina nya kunskaper och slutligen att AGERA genom konkreta handlingar! Prioritera-Prata- Lära-Reflektera-Agera är vägen framåt! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 4 där vi avslöjar att retoriken kring kärnkraftens överlägsna planerbarhet jämfört med förnybara alternativ är fake news. I själva verket gäller kärnkraftens planerbarhet endast i ett makroperspektiv begränsat till planerad årlig service eller tillfälliga reparations- och tillsynsåtgärder.

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Fake news …!

Kärnkraften har ofta i den politiska retoriken framställts som planerbar och därmed i detta avseende överlägsen s.k. väderberoende kraft som sol och vind. Detta är fake news! Kärnkraftens planerbarhet är i praktiken begränsad till ett makroperspektiv i den meningen att kraftverksägaren i samsyn med näthållaren planerar in när enskilda kärnkraftverk i kraftverksflottan skall ställas av för årlig översyn och service eller för tillfälliga reparations – och tillsynsåtgärder. Anm. En bättre kvalitetsstämpel för kärnkraften jämfört med förnybara alternativ borde istället vara stabil och förutsägbar!

Kärnkraft och grundlast …!

Förutom planerade avställningar i ett makroperspektiv skall kärnkraften drivas som grundlast d.v.s. med fullast i så många timmar per år som möjligt för att få ner styckkostnaderna (öre/kWh) med hänsyn till de höga fasta kostnaderna i form av avskrivningar och finansiella kostnader. Kärnkraften har sålunda inget att tillföra vad avser planerbarhet i ett mikroperspektiv d.v.s. för att balansera variationerna timme för timme eller dag för dag i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el.

Planerbarhet i mikroperspektivet …!

Till följd av den kort sikt, snabba pågående elektrifieringen av industri och transporter i huvudsak baserad på väderberoende kraft kommer det, således helt oavsett eventuella beslut om ny kärnkraft, att krävas betydligt mer reglerbar kraft utöver dagens vattenkraft, kommunal kraftvärme, fossilbaserad reservkraft etc. Den framtida balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i mikroperspektivet måste således klaras av andra kraftslag än kärnkraft, som av både tekniska och ekonomiska skäl måste gå som grundlast!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens roll i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i Sverige, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hållbara och cirkulära tomater …!

Från Västmanland …!

I Västmanland, i Lindesbergs kommun. i Frövi växer ett av Europas största växthusprojekt fram! Här skall det holländska företaget ”Food Ventures” odla hållbara och cirkulära tomater året runt motsvarande 15-20 % av Sveriges årskonsumtion! Notera att tomatodling kräver mängder av både energi och vatten! Det bästa av allt! Både vatten och energi tillhandahålles i ett cirkulärt koncept! Energin kommer från intilliggande Billeruds pappersbruk i form av spillvärme och vattnet är regnvatten ackumulerat i en damm. Tung svensk basindustri och svensk tomatodling i symbios för hållbarhet och cirkuläritet!!! HEJA!

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 3 där vi avslöjar att installationskostnaderna för ny kärnkraft har ökat flerfaldigt med minst en faktor 5 (!) hittills under 2000-talet. På strikt marknadsmässiga villkor kan därför ny kärnkraft inte konkurrera med förnybara alternativ! Produktionskostnaden i öre/kWh för ny kärnkraft i dagens kostnadsläge är 2-3 gånger högre än t.ex. för vindkraften !

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Installationskostnaderna …!

De specifika installationskostnaderna har genomgått en extrem ökning hittills under 2000-talet från ca 20000 kr/kW i början på 2000-talet till idag uppemot 170000 kr/kW. Utvecklingen är en kombination av en stagnerad leverantörsmarknad och successivt ökande säkerhetskrav på kärnkraften. Anläggningarna skall, jämfört med tidigare generationer, klara betydligt fler yttre störningar såsom sabotage, terrorhot, flygplanskrascher, jordbävning, totalt bortfall av elförsörjningen m.m.

Produktionskostnaderna ….!

Överfört till produktionskostnad i öre/kWh d.v.s. summan av kapital-, bränsle-, drift och underhållskostnaderna och avgifter, handlar det om en ökning från ca 30 öre/kWh i början på 2000-talet till dagens nivå inom ett brett intervall 125-195 öre/kWh beroende på variationen i förutsättningarna! Givet en anläggning för grundlastdrift d.v.s. med 7000-8000 timmars utnyttjningstid per år, en ekonomisk livslängd på 40 år och en kalkylränta på 5 % så blir enbart de fasta kostnaderna utslaget per kWh lika med 100-170 öre/kWh baserat på historiken i de specifika installationskostnaderna hittills under 2000-talet.

Konkurrenskraften idag …!

Det kan konstateras att konkurrenskraften för ny kärnkraft vad gäller produktionskostnad i öre/kWh för närvarande, förutsatt konkurrens på marknadsmässiga villkor, är obefintlig jämfört med förnybara alternativ som t.ex, vindkraft där produktionskostnaden i nuläget ligger i intervallet 35-50 öre/kWh beroende på om det handlar om land- eller havsbaserad vindkraft!

Anm. Enligt färska mediauppgifter via SVT Nyheter har Vattenfall fått in indikativa prisuppgifter på produktionskostnaden för ny kärnkraft i Ringhals, både storskaligt och SMR,  på nivån 90-112 öre/kWh, vilket är en aktuell fingervisning på den stora och under den närmast framtiden bestående kostnadsökningen.

Konkurrenskraften imorgon …!

Konkurrenskraften för ny kärnkraft är dock svårbedömdbar på lång sikt beroende på huruvida  marknaden kan ta ny fart till följd av överenskommelsen under COP28 om en tredubbling till 2050 respektive huruvida politiken, enligt vissa signaler, avser att stödja den ekonomiskt med statliga stöd och lånegarantier

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både eventuell ny kärnkraft i Sverige och frågan om dess konkurrenskraft jämfört med förnybara alternativ, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avlivar myter – Nr 2 …!

”Jag har inte tid” …!

”Jag har inte tid” är ännu en myt – Nr 2, som också den oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Klimatfrågan tar ingen extra tid! Den kommer in överallt i din vardag i både små och stora beslut i din roll som privatperson, i din yrkesroll och i din roll som väljare! Den kräver således ingen uppoffring i form av tid utan snarare ett nytt sätt att tänka – att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 2 där vi avslöjar att leverantörsmarknaden för storskalig kärnkraft har stagnerat efter mångårig stiltje i byggnationen, vilket har resulterat i ett starkt reducerat antal leverantörer i finansiell kris och rekordartade förseningar respektive fördyringar för det fåtal reaktorer som har byggts!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

En stagnerad marknad …!

De flesta av världens idag ca 400 kärnkraftverk byggdes på en relativt kort tid under ett par decennier vid 1900-talets sista hälft. Efter över 30 års mer eller mindre stagnation i marknaden har antalet tillgängliga, renodlade kärnkraftsleverantörer minskat och lett till uttunning av kompetens och resurser och dålig ekonomi på leverantörssidan med långa leveranstider och fördyringar som följd.

Exemplet Areva …!

Franska Arevas nyligen färdigställda 1600 MW:s EPR-anläggningar Olkiluoto i Finland (2023) och Flammanville i Frankrike (2024) blev ca 15 år försenade och flera gånger dyrare än budgeterat med specifika installationskostnader på uppemot 100000 kr/kW mot budgeterade ca 20000 kr/kW, d.v.s. en faktor 5 dyrare än budgeterat!!! Företaget, som är systemkritiskt för det franska elsystemet, fick efter konkurs räddas av franska staten och integreras i den statliga elproducenten EDF.

Exemplet Westinghouse …!

Amerikanska Westinghouse påbörjade 2013 4 st s.k. APR1000-reaktorer med 2 st vardera i South Carolina respektive i Georgia. Projektet i South Carolina fick avbrytas i förtid redan 2017 då Westinghouse gick i konkurs efter stora förseningar och fördyringar. De slutliga specifika installationskostnaderna bedömdes uppgå till 130000 kr/kW. Efter byte till nya ägare, uranbolaget Cameron och investmentbolaget Brookfield Asset Management, fortsatte Westinghouse byggnationen av de två reaktorerna i Georgia. Ena reaktorn blev klar under 2023 medan den andra bedöms kunna bli klar under 2024. Den specifika installationskostnaden kommer enligt nuvarande bedömning att landa på 175000 kr/kW.

Exemplet EDF …!

Franska statens elbolag EDF, motsvarigheten till svenska Vattenfall, bygger för närvarande två EPR-reaktorer om vardera 1600 MW i projektet Hinkley Point C i Storbritannien, d.v.s. av samma typ som Arevas reaktorbyggen i Olkiluto och Flammanville. Att elleverantören EDF agerar byggentreprenör får anses vara lite udda, men är en ren följd av räddningsaktionen avseende Areva. Även för Hinkley Point C skjuter kostnaderna i höjden där de specifika installationskostnader bedöms landa på 140000 kr/kW.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den kaosartade leverantörsmarknaden vad gäller ny kärnkraft, men så är icke fallet! De exempellösa kostnadsökningarna och likaså de extremt långa byggtiderna är en rejäl väckarklocka både vad gäller ekonomi och klimat! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också kan sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Vinden bryter ny ”mark” – i havet …!

Flytande vindkraftpark ..!

I förra veckan fick Vattenfall tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra en havsbaserad vindkraftpark, Poseidon, ca 2,5 mil utanför Göteborg. Projektet är ett viktigt steg i utvecklingen genom att det handlar om en vindkraftpark på flytande fundament! Vattendjupet på det 152 kvadratkilometer stora havsområdet är på sina håll 230 m. Havsbaserad vind breddar sitt aktionsområde väsentligt med detta koncept! Parken kommer att innehålla ett 90-tal vindkraftverk vart och ett högre än Eiffeltornet! Elen, 5.5 TWh som från ett storskaligt kärnkraftverk, välkomnas av landshövding Sven Tolgfors då elbehovet i Västra Götaland enligt prognoser kommer att tredubblas till 2045! HEJA!

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start idag presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag avslöjas att kärnkraftens nuvarande relativa andel på ca 10 % av den globala eltillförseln kommer att ligga kvar på denna, jämfört med förnybar el, blygsamma nivå även i framtiden helt i enlighet med med de överenskommelser som slöts vid FN:senaste klimatmöte i Dubai 2023!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Den globala eltillförseln …!

Kärnkraftens andel av den globala eltillförseln på ca 30000 TWh per år ligger f.n. kring 10 %. Övriga energislag i eltillförseln utgörs av fossila bränslen 60%, vattenkraft 20% och sol och vind 10 %. Ser man framåt och utgår ifrån vad världens ca 200 länder kom överens om på FN:s senaste klimatmöte COP28 i Dubai i december 2023 försvinner fossila bränslen ur ekvationen under perioden fram till 2050 där minskningen dock skall ske så fort som möjligt med viss tonvikt på de närmaste 10 åren.

Vid COP28 …!

Vid klimatmötet COP28 i Dubai kom över hälften av länderna, 116 st, överens om att tredubbla den installerade effekten av det förnybara, i allt väsentligt sol och vind, redan till 2030 !!! Det handlar om en dramatisk ökning på kort tid motsvarande en elproduktion på 25000 TWh per år. Samtidigt kom ett 20-tal länder, inklusive Sverige, överens om att tredubbla kärnkraften till 2050 jämfört med 2020 års nivå motsvarande en elproduktion på ca 9000 TWh per år d.v.s. också en kraftig ökning, men på betydligt längre sikt än det förnybara!

Framtiden …!

Om målbilderna från COP28 infrias så kommer den redan påbörjade snabba, globala elektrifieringen inom alla sektorer i samhället, i avsikt att fasa ut de fossila bränslena , att kraftigt öka elbehovet! Det handlar om en ökning med en faktor 2-3 från nuvarande ca 30000 TWh per år till 60000-90000 TWh per år till senast 2050! Detta innebär i sin tur en radikalt ändrad balans i den globala eltillförseln! Från nuvarande 60 % fossilt, 20 % vattenkraft, 10 % sol, vind, bio och 10 % kärnkraft blir den framtida balansen enligt prognoserna dominerad av det förnybara medan kärnkraften kommer att ligga kvar på sin nuvarande relativa andel på 10%!

DU…!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både den globala eltillförseln och eventuell ny kärnkraft i Sverige, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/