Kategoriarkiv: klimatproblemet

Fortum manipulerar …!

Greenwashing …!

Det finska energiföretaget Fortum, Sveriges och Nordens största elhandelsbolag, manipulerar sin kunder genom att påstå att deras produktion är fossilfri! Allt enligt Fortum Sveriges hemsida! Sanningen är dock den att Fortum inte bara verkar i Sverige och Norden utan också i både Ryssland och övriga Europa! Enligt en granskning av SVT är Fortum i sin helhet inte grönt utan i högsta grad fossilt, till stor del baserat på rysk gas och kol! Företaget är bl.a. majoritetsägare i tyska Uniper som importerar en stor del av sitt kol och sin naturgas från Ryssland. Sammantaget konstateras i SVT:s analys att Fortums elproduktion till 60 % är fossil och att dess värmeproduktion i Ryssland och i Europa till 90 % är fossil! GREENWASHING var ordet!

Alla fuskar …!

Utsläppsfusket inom företagsvärlden är ett stort problem inte minst för konsumenterna! Genom beteendet säger man indirekt att vi tar inte klimatfrågan på allvar! Det är också bristande respekt mot kunderna! Till kunderna säger man indirekt att de saknar förmåga att se igenom våra miljöpåståenden. Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag nyligen gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom!

EU sätter stopp …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler. Enligt de nya reglerna måste företagen kunna styrka sina miljöpåståenden genom ett bevis baserat på livscykelanalyser ett s.k. ”Product Environment Footprint”-dokument! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-stoppar-greenwashing/

EU stoppar utsläppsfusket genom införande av nya regler och blir en nödvändig förebild för övriga världen!

Kryper till korset …!

Ändrar …!

Arla ändrar nu sina förpackningar efter det att KO dragit företaget inför marknadsföringsdomstolen! Bakgrunden är att Arla har vilseledande reklam på sina mjölkförpackningar. Företaget påstår att deras produkter ger NOLL klimatavtryck redan idag! Uttalandet är starkt vilseledande för konsumenterna! Inför att bli fällda i domstol kryper nu Arla till korset och ändrar reklamen. De ändrar dessutom fokus i sitt hållbarhetsarbete till svenska gårdar istället för som tidigare på klimatkompensering! Läs mer om hur Arla har vilselett konsumenterna på ett manipulativt sätt! Läs på http://climateforlife.se/arla-tvattar-gront/

Arla tvättar grönt …!

Årets matbluff …!

Arla gör dubbelfel! Dels har Arla anmälts till marknadsföringsdomstolen av KO för att använda vilseledande reklam och dels har Arla fått priset ”Årets matbluff” av konsumentföreningen ”Äkta vara”! Bakgrunden är att Arla i sin marknadsföring påstår att deras mjölk, fil och grädde ger ”noll klimatavtryck”! Felet Arla gör är att man inte samtidigt säger att man använder klimatkompensering för att minska sina klimatavtryck!

Omtvistat …!

Klimatkompensering är ett omtvistat och något diffust begrepp, som innebär att man minskar utsläppen i andra projekt på andra ställen i världen. I praktiken blir en sådan strategi i bästa fall ett nollsummespel d.v.s. de totala utsläppen varken ökar eller minskar. Det är ju dock minskningar man vill åt! Klimatkompensering rätt tillämpat är inte någon felaktig metod, men bör användas i sista hand då reducering i den egna verksamheten inte räcker till.

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arla-exemplet …!

Av den kommunikation från Arla som hittills offentliggjorts har det inte framgått hur man beräknar sina utsläpp, men man kan föreställa sig/anta att Arla inte har tagit med de indirekta utsläppen i sin leverantörskedja d.v.s. de utsläpp som sker hos bönderna som levererar råmjölken! Anm. Animaliska utsläpp framförallt från nöt- och mjölkkreatur är en av lantbrukets stora utsläppskällor till följd av matsmältningsmekanismen hos dessa djur.

Klimatavtrycket från boskapsnäringen, framförallt nöt- och mjölkkreatur, tillhör på det globala planet de s.k. Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!

Klimatkrisens fiende nr 1 …!

Likiltighet …!

Klimatkrisens fiende nr 1 är LIKGILTIGHET! Tre spaningar bekräftar!

(1) Johan Rockströms och Owen Gaffneys nya bok ”Jorden, vår planets historia och framtid”! I den uppmärksammar författarna att vi redan har alla tekniska lösningar, plus att dom är skalbara, för att lösa klimatkrisen. MEN istället möts lösningarna av ett ”Hav av likgiltighet” (författarnas ord).

(2) Filmen ”Don´t look up” med Leonardo di Caprio och Jennifer Lawrence! I den försöker de båda astronomerna professor Randall (di Caprio) och hans doktorand (Lawrence) förgäves övertyga USA:s president, Pentagon, m.fl. och media om att en asteroid inom 6 månader kommer att krocka med Jorden (allegori för klimatkris) och förstöra allt liv! MEN ingen lyssnar och tar det på allvar!

(3) Flygbolaget Lufthansa, EU, IATA m.fl.! Lufthansa har under vintern och pandemin på grund av stelbenta regler tvingats göra över 18000 flygningar med tomma plan, s.k. spökflygningar, för att få behålla sina start och avgångstider! MEN detta får bara fortgå mitt i en klimatkris!

LIKGILTIGHET var ordet!

Dubbla agendor …!

Shell i Sydafrika …!

Knappt har bläcket hunnit torka i avtalet från det senaste klimatmötet COP26 i Glasgow om att ytterligare skärpa utsläppen förrän Sydafrika kastar sig rätt i famnen på en av de största klimatbovarna, oljebolaget Shell, för exploatering av olja och naturgas utanför Sydafrikas östkust! Både Sydafrikas regering och Shell strider därmed mot all vetenskap, som säger att idag kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Paris-avtalet. De höga ambitionerna från klimatmötet är därmed som bortblåsta!

Dubbla agendor …!

Både Shell och Sydafrika kör uppenbarligen med dubbla agendor! En officiell dylik för att publikt framstå i en god dager och en prioriterad, som tillfredsställer de båda aktörernas kortsiktiga vinstintressen!

Shell flyr…!

Läs mer om Shells senaste s.k. springnota och mörkläggning av konsekvenserna av sin verksamhet på http://climateforlife.se/shell-och-lagens-langa-arm/. Shell flyttar sin hemvist från Nederländerna till Storbritannien för att undvika en dom, som i praktiken innebär att dom måste halvera sin nuvarande fossilbaserade verksamhet till 2030!

Sydafrikas svek …!

Sydafrika, vars elförsörjning till stor del baseras på kol, förhandlade fram ett bidrag från världens rika länder under COP26 på 8 miljarder dollar för att minska sitt kolberoende! Att ta emot finansiellt stöd och samtidigt kasta sig i armarna på Shell är ett flagrant, kontraproduktivt agerande och ett stort svek mot FN:s klimatarbete respektive Paris-avtalet!

Sensmoral …!

Exemplet Shell visar att fossilbolagen har inga skrupler vad gäller att krama ut den sista kronan av varje ton kol, varje m3 olja och varje m3 naturgas! Exemplet Sydafrika visar att premisserna för att få finansiellt stöd för sin utveckling är alltför lättvindiga! De rika ländernas stöd till länder under utveckling för uppbyggnad av en fossilfri energiförsörjning måste helt enkelt villkoras och följas upp bättre så att pengarna inte hamnar i fickorna på skrupelfria oljebolag utan omtanke om planeten Jorden och kommande generationer!

STOPP för för fortsatt exploatering av kol, olja och naturgas! STOPP för skrupelfria fossilbolag! STOPP för greenwashing och dubbla agendor! STOPP för utvecklingsländer som missbrukar löftet i Paris-avtalet om finansiellt stöd från de rika länderna!

Banker tvättar grönt …!

Vilseleder kunderna …!

Greenwashing var ordet! Svenska storbanker som SEB, Handelsbanken, Swedbank etc tar bara med en bråkdel av CO2-utsläppen när man räknar ihop utsläppen från de företag som ingår i deras fonder! Enligt Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB, beror det på avsaknad av en standard för hur man skall redovisa. OBS! Detta stämmer inte! Redovisningen blir därför starkt vilseledande för kunderna. Problematiken handlar om att bankerna enbart räknar ihop företagens direkta utsläpp d.v.s. inte tar med indirekta utsläpp i företagens värdekedjor.

Bisarra resultat …!

Konsekvenserna av bankernas sätt att räkna blir i flera fall lätt bisarra! Resultatet blir att företag som tillverkar solceller kan komma att klassas sämre ur ett hållbarhetsperspektiv än företag som tillverkar bilar med förbränningsmotorer eller ännu extremare sämre än oljebolag där, precis som för bilarna, de huvudsakliga utsläppen är indirekta och allokerade till värdekedjan på brukarsidan!

Internationell standard …!

Att området för att beräkna CO2-avtryck inte är standardiserat stämmer således inte! Det finns en etablerad internationell standard på området i form av det s.k. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) där man skiljer på direkta och indirekta utsläpp i tre olika klasser de s.k. scope 1, 2 och 3. Scope 1 handlar om direkta utsläpp d.v.s. utsläpp som uppstår hos företagen och deras inre processer. Scope 2 och 3 är indirekta utsläpp som uppstår utanför företagen i deras värdekedjor såväl på leverantörs- som på brukarsidan.

Anm …!

Anm. Den internationella standarden GHG-protokollet är etablerad sedan 10-15 år tillbaka och administreras av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) i förening.

Minsta motståndets lag …!

Problemet i grunden sett ur SEB:s, Handelsbankens och Swedbanks perspektiv är att företagen i deras fonder inte generellt tillämpar existerande standards. Bankerna tillämpar då minsta motståndets lag och ”köper” företagens redovisningsfilosofi att begränsa utsläppen till scope 1.

En enda röra …!

Resultatet blir en enda röra och att svenska storbanker aktivt medverkar till att företagen i deras fonder mer eller mindre medvetet försöker göra sig grönare än vad man är! Icke desto mindre vilar ansvaret tungt på bankerna att förklara de verkliga sammanhangen när man marknadsför sina fonder! NU väljer man att vilseleda genom falsk information d.v.s. genom att hävda att det inte finns en standard för redovisning av CO2-utsläpp! Greenwashing var ordet!

Bortsett från oljeindustrins mer eller mindre krampaktiga försök att dribbla med scope 1,2, och 3 så har VW sannolikt rekord i greenwashing sedan den stora avgasskandalen 2015 och har alltsedan dess lagt ner miljarder på att tvätta sitt varumärke!

Shell och lagens långa arm …!

Flyttar …!

Shell flyttar till Storbritannien från Nederländerna för att undkomma en dom från juni 2021, som innebär att Shell måste minska sina CO2-utsläpp med 45 % till 2030 jämfört med 2019 års nivå d.v.s. i stort sett tvingas halvera sin verksamhet! Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/! Officiellt motiverar Shell flytten med en ”mumbojumbo-förklaring” om förenkling av utdelningen till aktieägarna. Genom att flytta till Storbritannien byter man emellertid skattehemvist och hux flux så gäller inte domen längre! Shell, som i decennier har mörkat konsekvenserna av sin verksamhet i form av global uppvärmning (läs mer på http://climateforlife.se/shell-tvattar/), är nu tydligen också berett att smita från notan! Förr eller senare torde dock antingen lagens långa arm eller ”den osynliga handen” d.v.s. marknaden hinna ifatt!

AP-fonderna får Greenwashpriset …!

De statliga AP-fonderna har fått Greenwashpriset för andra gången, vilket kan vara värt en skämskudde!

Andra gången …!

De statliga AP-fonderna får detta förnedrande anti-pris för andra gången! Priset delas årligen ut av Jordens vänner (Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation). Trots att lagen om hur fonderna skall investera på ett hållbart sätt skärptes för tre år sedan är det endast första och andra AP-fonderna som har ändrat sin investeringsstrategi. De andra fonderna fortsätter att stoppa in våra pensionspengar i fossilindustrin och i företag som bidrar till skövlingen av världens regnskogar!

Motivering …!

Jordens vänners motivering för årets pris lyder: ”Om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar såsom värstingarna Blackrock, Chevron med flera. Svenska folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av aktörer och därför är AP-fonderna en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2021.

Försvaret …!

Johan Florén på sjunde AP-fonden försvarar AP7 med den s.k. ägardialogen och hävdar att det är enbart som ägare man kan påverka! Han säger apropå AP7:s investering i ett av världens största oljebolag, Chevron: ”Vad gäller Chevron så var vi aktiva på deras bolagsstämma där vi lyckades påverka deras styrelsesammansättning och deras nettonoll-mål.” ”Att AP-fonderna får utmärkelsen handlar mest om att vi i grunden har olika uppfattningar om vad som är ett effektivt hållbarhetsarbete” hävdar han vidare. 

Kommentar …!

Om sjunde AP-fondens försvar kan sägas att det är lite väl tunt och närmast kan beskrivas som en första klassens dimridå. För det första saknar pensionsfondernas ageranden på bolagsstämmorna helt transparens kontra de intressenter som fonderna företräder d.v.s. pensionsspararna. För det andra så handlar fondernas investeringar i fossilindustrin om kortsiktiga ekonomiska överväganden med förhoppningar om värdeökning! Långsiktigt tänkande kan det ju inte vara, eftersom det numera är ett mer eller mindre outtalat faktum att fossilindustrin på lång sikt är ett ekonomiskt slukhål! OBS! Fonderna har enligt stadgarna att ta hänsyn till både värdekriteriet och hållbarhetskriteriet. MEN hos AP-fonderna regerar uppenbarligen Mammon! Läs mer om AP-fonderna och om icke önskvärda investeringar på http://climateforlife.se/divestera-mera/

Greenwashing ökar …!

Enligt Konsumentverket så har problemet med greenwashing ökat kraftigt under de senaste åren! Företagen målar sig gärna i grönt framförallt i årsredovisningar och sin löpande marknadsföring!

Upprensning på gång …!

En upprensning i greenwashdjungeln är dock på gång till följd av nya EU-regler f.o.m. 1 januari 2022. Då införs den s.k. taxonomin inom EU d.v.s. ett krav på företagen att årligen redovisa hur stor del av ekonomin (omsättning, investeringar och driftskostnader) som är kopplad till hållbarhet baserat på ett särskilt klassificeringssystem för hållbarhet! Reglerna kommer att gälla alla företag med mer än 500 anställda såväl inom finanssektorn (även pensionsfonder) som inom övriga sektorer avseende tillverkning, handel, tjänster etc.

F.o.m. 1 januari 2022 går det inte att fuska längre med hållbarhet genom greenwashing, eftersom företagen då måste redovisa hur stor del av ekonomin som är hållbar och därmed bli mer transparenta mot potentiella investerare och andra finansiella intressenter!

Hero of our time …!

Johan Rockström vinner utmärkelsen ”Årets klimathjälte 2021” av Världsnaturfonden WWF!

Johan Rockström …!

Johan Rockström en internationellt erkänd svensk klimatprofil, f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research” i Tyskland, fick i förra veckan en utmärkelse av Världsnaturfonden WWF i kategorin Klimat som Årets klimathjälte 2021. Juryns motivering: ”Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Med sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU! ” Läs mer om Johan Rockströms raka sanningar på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-sager-sanningar/

Domstol – Australien måste skydda unga …!

Australiens miljöminister Sussan Ley har enligt domstol en skyldighet att ”vidta försiktighet” vid nya fossila bränslesatsningar för att inga barn och unga skall ta skada eller dö!

Förlorade …!

Regeringen i Australien förlorade i början på sommaren ett mål i den federala domstolen mot ungdomar som väckt åtal mot regeringen för planerna på att starta upp ett stort kolgruveprojekt i orten Boggabri i New South Wales. Domen följer av ett överklagande mot kolgruveprojektet väckt av 8 ungdomar och en nunna från området.

Historisk dom …!

Enligt en av målsägandena, 16-åriga Anj Sharma, är detta en historisk dom, som gör det svårare för politiker att fortsätta med att godkänna stora projekt som skyndar på klimatkrisen! BRAVO!

Fru Justitia …!

Fru Justitia flyttar fram sina positioner i kampen om framtiden mellan dagens ungdomar och mindre nogräknade regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets bekostnad! Läs mer om att fru Justitia skipar rättvisa mot regeringar och företag för klimatet på http://climateforlife.se/fru-justitia-ditt-skyddshelgon/ respektive på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/

Fru Justitia skipar rättvisa i kampen för klimatet mot regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets och de ungas bekostnad!