MR BOND installerar solceller – Del2

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till ekonomin!

Mr Bond har  ett något oortodoxt tänkande vad gäller ekonomin och lönsamheten! Han menar att DU kan inte se en privat investering i solceller baserat på strikt lönsamhet. Traditionella investerings-kalkyler kan därför inte inte användas här! Sådana mer avancerade kalkyler används framförallt i näringslivet för selektering mellan olika investeringsalternativ. Detta är ju inte fallet för Mr Bond/DIG! Hur räknar DU till exempel på en ny soffgrupp? Ja just det! Här kommer helt andra värden in i bilden som estetiska värden, komfort och liknande!

Mjuka värden med solceller!

Han resonerar ungefär så här!  Med solceller på mitt hus uppnår jag en form av ”branding” som vittnar om ett kvalitets- och framtidstänkande som i slutänden ökar värdet på mitt hus i minst lika hög grad som den ursprungliga investeringen.  Konsekvensen i det ekonomiska perspektivet blir att han inte behöver räkna med en årlig s.k. avskrivningskostnad ( i traditionella investeringskalkyler skulle man i solcellsfallet räkna med en avskrivning av investeringen på 30 år d.v.s. 1/30-del av investeringen som kostnad varje år i 30 år).

Så här räknar Mr Bond!

I den överslagskalkyl som han anser skall ligga till grund för om han skall gå vidare med projektet eller ej tänker han så här. Som i all kalkylering av lönsamhet ställer han uppoffringen i form av kostnader mot intäkterna! I hans fall utgörs kostnaderna enbart av finansieringskostnader (OBS! Han har resonerat bort avskrivningskostnaderna! Och driftkostnaderna är ju noll för solceller). Oavsett om han lånar pengar för investeringen eller om han tar av ”egna” pengar handlar det om kostnader antingen i form av räntekostnader eller förlorade ränteintäkter. Han sätter nivån 3 % på räntan i båda fallen! Nu till intäkterna! Dessa består av dels ersättning för levererad el till det svenska elnätet och dels av minskade kostnader för inköpt el.

Resultatet! Skall han gå vidare?

I hans fall har han räknat med en solcellsanläggning på mellan 60-100 m2. Säg 80 m2! Med ett kvadratmeterpris på ca 2000 kr/m2 blir investeringen 160000 kr. Kostnaden blir 3 % på 160000 kr eller ca 5000 kr/ år.  Intäkterna utgörs dels av ersättning för försåld el 1,20 kr/kWh (skattesubvension på 0,60 kr/kWh ingår) och dels minskade inköp av el också värt ca 1,20 kr/kWh (nätavgift, elhandel, skatt och moms ingår). Baserat på en årlig produktion av 10000kWh blir intäkterna ca 12000kr/ år.  Mr Bond  tycker att  resultatet är fullt tillräckligt och entydigt för att gå vidare med solcellsprojektet! Han känner sig faktiskt riktigt nöjd med sitt resonemang och går  med vidare med stor tillförsikt.

Mr Bond återkommer med en mer detaljerad kalkyl!

Mr Bond kommer att återkomma till ekonomin med en mer detaljerad kalkyl  när det föreligger verkliga förutsättningar såsom anbud på installationen, avtal om försåld el, investeringsbidrag (f.n. 20 % av investeringen) etc. Han inser dock att till sist och syvendes kan man aldrig räkna exakt på ett sådant här projekt! Det är som att skjuta på rörligt mål! Framförallt intäktssidan är svår att förutsäga i ett längre perspektiv. Just nu är elpriserna väldigt låga beroende på ett relativt stabilt utbud av elkraft på elmarknaden. Med Sveriges energimix på utbudssidan med ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft lär detta förhållande inte bestå i och med att avveckling av kärnkraften ligger i korten.  Nuvarande situation kan alltså lätt ändras till en bristssituation på lite sikt med kraftigt ökade elpriser som följd. Egen el blir då guld värd!!!

Mr Bond  undersöker  leverantörsmarknaden – Del3

I nästa avsnitt undersöker Mr Bond vilka produkter respektive vilka teknologier som finns ute på marknaden. Nästa strategiska val blir alltså val av lämplig teknologi/produkt baserat på kriterier som effektivitet, pris och kvalitet. Vidare undersöks hur utförarmarknaden fungerar d.v.s. vilka aktörer kan utföra själva installationen. MEN mer om detta i nästa avsnitt dock!