Våra klimathjältar …!

I samma båt …!

Vad har DU gemensamt med etablerade klimathjältar som Angela Merkel, f.d. president Obama, Elon Musk, Johan Rockstöm, Malena Ernman, m.fl.! Jo! Vi sitter alla i samma båt! Klimatfrågan berör alla!  Planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem, som hotas av den globala uppvärmningen.

Vardagshjältar …!

OCH det behövs mängder med nya klimathjältar s.k. vardagshjältar som utan etablerade politiska-, forskar- eller företagsplattformar drar sitt strå till stacken!  ”Våra klimathjältar” handlar således helt enkelt om oss alla!

Framgångsreceptet …!

Framgångsreceptet börjar med att ta ett första steg! Det första steget stavas PRIORITERA! Gör det genom att (1) LÄRA dig mer om klimatfrågan, (2) PRATA mer om klimatfrågan och (3) REFLEKTERA mer över klimatfrågan! Nu är du på god väg! Hemligheten ligger i att genom att ändra ditt ”mindset” så  tar DU helt naturligt små steg i rätt riktning hela tiden!

Förebilder …!

Alla förändringar kräver inspiration och inte minst förebilder! Några exempel!  Rachel Carson (startade miljörörelsen på 1960-talet och stoppade användning av kemiska bekämpningsmedel som DDT), Al Gore ( satte klimatfrågan på världskartan 2006 genom filmen ”An Inconvenient Truth), Angela Merkel (”energikanslern” som gav ett politiskt ansikte till  det s.k. Energiewende i Tyskland), Obama (under sin tid som president i USA  fick han Kina att satsa på Paris-avtalet och startade under sin 8 år på posten klimatomställningen i USA ), Elon Musk ( startade klimatomställningen av transportsektorn och energisektorn med sitt företag Tesla)! Anne Hildago (borgmästare i Paris som utmanar billobbyn i Paris och sätter därmed sin politiska roll på spel), Johan Rockström (Sveriges internationellt mest kände forskare på klimatområdet som med sin enkla och pedagogiska framtoning är en av Sveriges största folkbildare på området), Malena Ernman (artist med klimatpatos som använder sitt etablerade varumärke som plattform för att föra ut viktiga budskap kring klimatfrågan), Gunhild Stordalen (norsk läkare som lämnade sin läkarbana och grundade EAT en organisation med syftet att förhindra överkonsumtion av mat i världen), Jerry Brown och Michael Bloomberg (guvernören i Kalifornien och borgmästaren i New York City som samlar stater och större städer i USA kring uppgiften att fullfölja USA:s roll i Paris-avtalet)! Stephen Hawkin (sist men inte minste nyss bortgångne, en av världens mest kända fysiker kring svarta hål, som ägnade mycket tid av sina sista år till att varna för den globala uppvärmningen)!

Vardagshjältar …!

Vardagshjältar är som sig bör sprungna direkt ur ”folket” ! Några exempel! Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol! Läs mer på http://climateforlife.se/folket-reser-sig/

Vardagshjältar! Folket reser sig

Lycka till …!

Lycka till på DIN framtida resa mot att bli en klimathjälte! Okej, DU har möjligen en bit kvar till den peruanske bonden och ungdomarna som stämmer Vita Huset och norska staten, men även för dom började det med att ta ett första steg!

Snaran dras åt …!

Vita Huset inför domstol …!

Sedan 2015 har ett tjugotal ungdomar, under parollen #YouthvGov, drivit frågan om att den federala regeringen äventyrar deras framtid genom att inte ta klimatfrågan på allvar!

Vägs ände …!

Ärendet förefaller nu ha nått vägs ände! Rättegången, som under 2017  utsattes till den  5 februari 2018 vid den lokala domstolen i Oregon, överklagades av Trump-administrationen till högre instans. I onsdags i förra veckan tillbakavisade en federal domstol  överklagandet med motiveringen ”entirely premature” d.v.s. ”synnerligen omoget” ! Nu återstår bara två vägar för Trump – att acceptera en rättegång eller att överklaga till Högsta domstolen!

Ytterligare bakgrund ….!

Anklagelsen handlar om att den federala regeringen har brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt ungdomarna, ett 20-tal individer mellan 9 och 21 år, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. Läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

 

Ett minne blott …!

(1) Visste DU …!

Visste du att Kalifornien försörjer stora delar av USA (2/3) och  övriga världen, bl.a. Sverige, med framförallt frukt som t.ex. nektariner? OCH att denna försörjningslänk nu är hotad till följd av klimatförändringarna!

(2) Visste DU …!

Visste du att ”kornboden” Kalifornien  är ingenjörskonst i den högre skolan? Allt handlar om konstbevattning! De områden i t.ex. Central Valley där de flesta grönsaker och frukter odlas skulle egentligen varit ”öken” om det inte hade varit för ett sinnrikt konstbevattningssystem av dammar och kanaler för smältvatten från Sierra Nevada. En annan viktig del i systemet är utvinning av grundvatten från underjordiska s.k. akvifärer.

(3) Visste DU …!

Visste du att ”sötebrödsdagarna” håller på att ta slut till följd av klimatförändringarna? Efter flera års torka i Kalifornien och minskade snömängder i bergen börjar vattnet ta slut. Vidare har akvifärerna successivt tömts! Man får borra allt djupare för att  få tag i vatten! En successiv dränering av grundvattnet har pågått under de senaste 50 åren. OCH i år, februari 2018, är snömängderna bara 14 % av de normala!

(4) Visste DU …!

Visste du att vi västvärlden alla har bidragit till  den akuta situationen för ”kornboden” Kalifornien och för all del på många andra håll med flerårig torka och instabilt klimat genom våra ”ohämmade” CO2-utsläpp?

(5) Visste DU …!

Visste du att det existerar en övre gräns för atmosfären, en begränsad kolbudget, som vi inte får överskrida? På det individuella planet måste vi i Sverige minska våra utsläpp från ca 8 ton CO2 per person och år till 1-2 ton per person och år för att ekvationen skall gå ihop. Ser man på Sverige som helhet har vi enligt klimatöverenskommelsen i Sveriges Riksdag satt upp målet att vara koldixidneutrala till 2045! MEN du och jag måste vara mycket snabbare än så!!!

 

 

LEGO går före …!

Legos nya ”gröna” legobitar!

Sockerrör istf olja …!

Leksakstillverkaren Lego har meddelat att man byter till sockerrörsbaserad plast istället för oljebaserad! Omställningen gäller legobitarna och alla plastförpackningar. Bytet skall ske till  100 % till 2030. Första steget är taget och innebär att 1-2 % av oljebaserad plast ersätts med sockerrörsbaserad dito! De nya legobitana kommer också att vara återvinningsbara ett flertal gånger!

Varför …?

Lego som i praktiken är ett plastföretag och därmed oljebaserat till stor del inser att den allmänna opinionen kommer att gå emot oljebaserad plast! Av världens oljeproduktion går visserligen ”bara” en liten del till plast lika med 5 %. MEN i Legos perspektiv är man ju helt oljebaserade! Dessutom är det en allmän trend att gå ifrån traditionell plast, framförallt av tunga miljöskäl! Det dumpas ca 8 miljoner ton plast i haven årligen, som i form av mikroplaster påverkar såväl djur- som växtliv i världshaven och därmed oss människor!

Har inget val …!

Så även om den sockerrörsbaserade plasten är dyrare som råvara så har Lego i praktiken  inget val! Marknadsopinionen är starkt emot oljebaserad plast, vilket innebär en stor risk, i form av potentiellt förlorade marknadsandelar, när väl plastfrågan tippar över i ett tabu!

Förbud …!

Många länder, t.ex. Frankrike, har redan lagstiftat mot plast! F.o.m. 2020 får det inte vara mer än 50 % oljebas i plast i engångsartiklar av plast såsom muggar, bestick och liknande. Vidare gäller förbud mot försäljning av plastkassar f.o.m. 2016. Kenya är ett annat exempel! Där är det ännu tuffare! I Kenya är det är förbjudet att tillverka, använda och sälja plastkassar. Den som bryter mot förbudet riskerar böter på 300000 SEK eller fängelse i 4 år! Inom EU gäller ett beslut att halvera dagens användning av plastkassar (80 st per person och år) till 2025!

VAD har Kina, USA och Indien gemensamt …?

Leder revolutionen …!

Enligt en färsk IEA-rapport (IEA=International Energy Agency) var två tredjedelar av nyinstallerad eleffekt i världen under 2016 lika med förnyelsebar energi, varav sol utgjorde ungefär hälften av den förnyelsebara tillväxten.

Fortsätter öka …!

Ökningen av förnyelsebart fortsätter framförallt baserat på Kina, USA (!) och Indien! Enligt prognosen i IEA-rapporten kommer förnyelsebar energi att öka med ca 50 % under perioden 2017-2022. Fossil energi som kol, olja och gas kommer sannolikt att ligga på rejäla minussiffror under denna period! Hälften av den stora ökningen, ca 350000 MW, hamnar i Kina! Kina (”solens rike”) och solen är den stora vinnaren! Solen kommer enligt prognosen att generera betydligt mer energi än vind och vattenkraft tillsammans under perioden fram till 2022!

USA på andra plats …!

Något förvånande kommer USA på andra plats vad gäller ökningen fram till 2022. Ökningen i Kina är dock ca 3 ggr  större än i USA så Kina kommer att fortsätta att vara  den stora dominanten! Tillväxten av förnyelsebart i USA visar att Trump-administrationens energipolitik är isolerad från verkligheten.  Att hålla sig till Paris-avtalet är en växande rörelse i USA både bland företag och stater, så Trump ”trumpar” vatten åtminstone vad gäller förnyelsebart och Paris-avtalet!

Indien och EU …!

Tillväxten i Indien, ca 100000 MW, är enligt prognosen något högre än inom EU. För Indiens del innebär det en stark ökning lika med mer än en fördubbling jämfört med föregående 5-årsperiod 2011-2016. För EU:s del handlar det om en något minskad ökning till 2022 jämfört med 2011-2016. Å andra sidan har EU varit mycket tidigt ute inom förnyelsebart!

Danmark m.fl. sticker ut …!

Inom EU är det framförallt andelen förnyelsebart för vissa länder som sticker ut jämfört med länder i övriga världen! Danmark t.ex. förväntas att generera ca 70 % av sin energi baserat på förnyelsebart fram till 2022! OCH andra EU-länder som Tyskland, Storbritannien, Spanien och Irland prognoseras ligga på en andel av ca 30 % förnyelsebart till 2022. De stora tillväxtländerna inom förnyelsebart som Kina, USA och Indien, förväntas alla ligga på ”bara” 10 % förnyelsebart!

 

Sverige för långsamma…!

Vi har ett resultat …!

Enligt Trafikverkets senaste statistik från CO2-utsläpp från biltrafiken minskade utsläppen under 2017 med 2 %. Det är för lite! Om Sveriges klimatmål för biltrafiken, att minska utsläppen med 70 % till 2030 jämför med 2010, så behöver minskningen vara i snitt  8% per år, enligt Trafikverket!

Bonus/Malus …!

Ett av styrmedlen för att nå dit är det beslutade Bonus/Malus-systemet , som börjar gälla  f.o.m. 1 juli 2018! Systemet innebär fördyrade avgifter för nya fossilbilar. Beroende på motortyp kan avgifterna komma att uppgå till flera tusenlappar per år! Huruvida detta styrmedel räcker är tveksamt! Flera länder som Frankrike, Storbritannien, Norge, Indien har också tillämpat lagstiftning. I Norge till exempel är nybilsförsäljning av fossilbilar stoppat redan f.o.m. 2025!

Borgfred …!

Sverige har en blocköverskridande klimatöverenskommelse över partigränserna, som är upphöjd till lag genom den s.k. klimatlagen. Sveriges viktigaste lag! Läs mer på http://climateforlife.se/sveriges-viktigaste-lag/! Målen i överenskommelsen är mycket ambitiösa, inte minst vad gäller utsläppen från transportsektorn! OBS! Man är överens om samtliga mål över partigränserna. Det råder således borgfred om klimatmålen!

Håller borgfreden …?

Den stora frågan är dock om man kan komma överens om medlen för att nå målen? Risken är att det går för mycket partipolitik i diskussionen om de framtida medlen! En uppmaning till Sveriges riksdagspolitiker! Var nu lite mer pragmatiska! Annars når vi aldrig upp till klimatmålet framförallt inte i transportsektorn, vilket den senaste statistiken från Trafikverket visar!

Kan vi lita på dom?

Sveriges riksdag

Riksdagsledamöter likgiltiga …!

Efter de senaste veckornas debatt i traditionella media som Expressen, Aftonbladet, GP etc om svenska folkets flygvanor och därmed CO2-utsläpp har SvD frågat samtliga 349 riksdagsledamöter om det är ”okej” att öka sitt flygande! Endast 170 har svarat! Svårt att tolka svarsfrekvensen, men med tanke på frågans aktualitet både medialt och ur ett klimatperspektiv ligger det när till hands att tolka det som likgiltighet!

Mest anmärkningsvärt …!

Det mest anmärkningsvärda är dock att 6 av 10 av de 170 ledamöter som har svarat tycker att det är ”okej”.  2 av 10 svarar ”okej” helt utan reservationer (!!!) medan resten som har svarat  ”okej” lägger till förbehållet ”förutsatt ökning av inblandning av biobränsle”!

Johan Rocksröm dissar …!

Vår främste och internationellt erkände klimatforskare, Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, säger att biobränsle inte är tillräckligt! Citat Johan Rockström: Om vi skall ha en chans att klara FN:s 2-graders-mål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskad flygning med teknologiutveckling!

Flyget i perspektiv…!

För närvarande svarar flyget för ca 3 % av världens CO2-utsläpp (1,5 miljarder ton CO2-ekv per år lika med ca 30 ggr mer än Sveriges totala utsläpp alla kategorier). OCH antalet flygresor ökar snabbt. Antalet flygresenärer från Arlanda t.ex. har ökat från 16 miljoner resenärer 2010 till 26 miljoner resenärer 2017.  OBS! Svenskarnas flygresor, både inrikes och utrikes, ger lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige! Flyget är alltså ingen marginell företeelse ur ett klimatperspektiv!

Likgiltiga …???

En fri tolkning av riksdagsledamöternas  reaktion på Svenska Dagbladets fråga är att det i grund och botten handlar om att försvara sitt riksdagsmandat. Ingen vill gå emot det politiskt korrekta (åtminstone inte under ett valår) och införa inskränkningar i den potentiella väljarkårens flygande.

2-gradersmålet …!

Faktum är dock att vi västvärlden måste minska våra CO2-utsläpp radikalt med hänsyn till 2-gradersmålet i Paris-avtalet! Notera att Sveriges långsiktiga klimatmål är att bli koldioxidneutralt till 2045! Överfört till ett individuellt perspektiv innebär det att vi i Sverige skall gå från idag ca 8 ton CO2 per capita och år till 1-2 ton per capita och år till 2045. Ett HETT tips är att detta av nödvändighet kommer att innebära förändringar även på det personliga planet inklusive flygresor!

WWF om framtiden …!

Följande  bild från WWF sätter den globala uppvärmningen i perspektiv!

Apropå att flyga kan Shoran Esmailians, kulturredaktionen i SDS den 12 februari, tänkvärda ord citeras: Det är ingen rättighet att flyga. Det är inte hållbart, inte ballt, inte fritt – det är frihet på bekostnad av andra människors liv!

Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling, säger miljöprofessor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center, till SvD.

Soldater med gröna fingrar!

I Kina …!

I Kina har 60000 soldater fått nya uppgifter! Plantering av träd! För att komma till rätta med luftföroreningarna i städerna har soldaterna flyttats från  de norra gränstrakterna till områdena kring Peking för att istället för försvar ägna sig åt att plantera träd.

Grön substitution …!

Soldater mot träd! En vinnare? Åtminstone resonerar de kinesiska myndigheterna så! Enligt ett statligt program skall skogsarealen öka från ca 21 % 2016 till 23 % 2020. Under 2018 skall 7 miljoner ha (1 ha=10000  m2) planteras i provinsen Hebei, som omger Peking. Utsläppen från industrierna i Hebei sägs ligga bakom stora delar av luftföroreningarna i Peking.

Partiklarna fastnar …

Enligt den amerikanska naturskyddsföreningen och dess rapport ”Träd renar städer” av forskaren Rob McDonald är den genomsnittliga minskningen av partiklar nära ett träd mellan 7-24 % Partiklar av en viss storlek fastnar helt enkelt på träden. En ytterligare positiv bieffekt är naturligtvis att träden genom fotosyntesen minskar CO2-halten i luften  och därmed minskar bidraget till den globala uppvärmningen!

 

Sverige bäst i klassen!

 

Förnybart i EU …!

EU:s förnybarhetsmål är 20 % till 2020 och 35 % till 2030. 11 av EU:s 28 länder har redan uppnått sina 2020-mål.  Länderna har helt olika fysiska förutsättningar så målen skall ses som ett genomsnitt i EU.

Sverige ”bäst i klassen …!

Vad gäller ländernas individuella mål har Sverige det högst ställda målet lika med 49 % förnybart!  Bakgrunden är att Sverige sedan länge har en stor andel vattenkraft i elförsörjningen och en stor andel biomassa  i värmeförsörjningen! Sverige har redan uppnått målet och ligger på 53,8 %  enligt 2016 års statistik!

Ligger efter …

Ser man på länder som har en bit kvar till sina individuella mål till 2020 så sticker vissa stora EU-länder som Frankrike och Storbritannien ut med sina 16/23 % respektive 9/15 %. Av små länder har Luxemburg också mycket kvar att göra med sina 6/14%! Se alla 28 länderna här!

Inga handelsavtal utan klimat!

 

Inga handelsavtal…!

Häromveckan drog Frankrikes utrikesminister Jean-Baptiste Lemoyne  upp en linje i sanden som inte får överträdas! Det land som inte ratificerar Paris-avtalet kan inte räkna med handelsavtal med EU! Handelskommisionären inom EU, svenska Cecilia Malmström, bekräftade att detta är EU:s hållning.

Alla utom USA …!

Av totalt  197 länder (alla FN:s länder utom USA) har 174 länder haft Paris-avtalet uppe i sina parlament och ratificerat avtalet. Resten lär göra det inom en snar framtid. D.v.s. alla utom USA! Vad detta betyder i praktiken vad gäller handelsförbindelserna med USA är osäkert med Trump i Vita Huset! Möjligen får det bara ett symboliskt värde med hänsyn till Trump-administrationens protektionistiska inriktning!