Statoil lämnar oljan …!

Börjar lämna fossilt …!

Statoil, Norges olje- och gasexploatör, inser att oddsen är emot de fossila bränslena. Nu satsar man stort lika med100 miljarder NOK till 2030! Man satsar framförallt på vind, men även på sol!

Världens största ….!

Statoil planerar att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark. Det handlar om en utbyggnad med 300 megastora vindkraftverk på den brittiska delen av Doggers bankar. Totaleffekten kommer att uppgå till 3600 MW (motsvarar 5-10 stora kolkraftverk eller 3 stora kärnkraftverk).

Brittiska marknaden …!

Den producerade energin räcker till 3,5 miljoner hushåll d.v.s till betydligt fler än Norges ca 2,4 miljoner hushåll. Hela produktionen kommer dock att erbjudas till brittiska kunder, där efterfrågan på förnyelsebar el är betydligt större!

Norges oljedilemma …!

Norges statsbudget  är starkt beroende av exploatering av fossila bränslen (45 % av exporten är oljeinkomster) samtidigt som man har satt upp målet att var koldioxidneutrala till 2030! HALLÅ! Hur hänger denna ekvation ihop? Läs mer om Norges dubbelmoral på http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/

Oljepanik …!

Förutom att Statoil nu börjar lämna oljan har på senare tid oljepanik utbrutit i Norge! Man dumpar olje- och gasaktier från oljefonden motsvarande 300 miljarder NOK, man säljer oljelicenser för exploatering av naturkänsliga områden i Arktis och man har dragits inför domstol av ungdomar för att bryta mot paragraf 112 i grundlagen. Allt detta handlar om att rädda det som räddas kan!!! ELLER mer cyniskt! Sug ut varenda krona ur oljan oavsett hur det påverkar det globala 2-gradersmålet!

 

Folket reser sig …!

Folket reser sig!

Stater/företag inför domstol …!

Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol!

Blir prejudikat …!

Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är att om den kärande får rätt kommer utfallet att bli prejudicerande och öppna upp för mängder av liknande fall!  FOLKET RESER SIG!!!

(1) Den peruanske bonden …!

Den peruanske bonden, Saul Luciano Lliuya, hävdar att RWE är medansvarigt för att hans by, Huaraz, belägen i peruanska Anderna nedanför en bergssjö, som hela tiden fylls på av smältande glaciärer, riskerar att utsättas för en tsunami om sjöns naturliga fördämningar brister. RWE ensamt släpper ut 0,5 % av de globala CO2-utsläppen (4 ggr Sveriges totala utsläpp)!

Avslag i första instans …!

Hans klagan avslogs i första instans 2016 av den lokala domstolen i Essen, RWE:s hemvist. Ärendet togs då upp i den regionala domstolen i Hamm. Saul Luciano Lliuya har nu vunnit en delseger genom att domstolen i Hamm nyligen meddelade att klagan är välgrundad och att parterna ombeds att återkomma med kompletterande bevisning för deras respektive sak!

(2) Norska staten vs ungdomar ….!

Norska staten har stämts av ungdomar representerade av organsationen ”Natur och Ungdom” tillsammans med Greenpeace. Stämningsansökan lämnades in i oktober 2016. Den går ut på att Norges planer på att öppna upp för oljeborrning i norska Arktis bryter mot paragraf 112 i grundlagen. Paragraf 112 säger att ”staten skall värna om naturen och miljön för framtida generationer”. Rättegången påbörjades nyligen i november i år och pågick i ca 10 dagar.  Dom bedöms falla inom 12 veckor.

(3) Vita Huset vs ungdomar …!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

Häpnadsväckande! – Huvudet i sanden!!!

Enkät om framtiden …!

Analys- och konsultföretaget Accenture har i sin rapport Energimarknaden 2016 redovisat resultatet av sin enkät till 30 st svenska energiföretag, både privata och offentliga, om hur man rangordnar de 25 viktigaste framtidsfrågorna.

Huvudet i sanden …!

På 1:a plats kom hur man skall kunna tjäna pengar på att inte förändra sig!!! D.v.s. hur skall dom krama ur de sista kronorna ur befintlig infrastruktur, alltså ur nuvarande i viss mån förlegade produktionsanläggningar och elnät! På 2:a plats kom skatter! Först på 11:e plats kom övergången till förnyelsebara energikällor! Långt ner kom också av ”energisamfundet” omvittnade (!?)  framtidsfrågor som kundnöjdhet (18:e), energitjänster (18:e) och digitalisering allra sist på 25:e plats! Snacka om att stoppa huvudet i sanden!

Betalat dyrt ….!

En del stora produktionsinriktade energibolag som svenska Vattenfall och tyska Eon och RWE har alla fått svälja den bittra kalken av stora ekomomiska förluster till följd av trögrörlighet och bristande framtidsvisioner. Vattenfall, d.v.s. i praktiken vi skattebetalare, har fått ta förluster uppemot 160 miljarder SEK de senaste 5 åren. De nämnda tre bolagen har dock alla ändrat sin strategi för att möta en framtida förändrad energimarknad antingen genom att dela upp verksamheten mellan ”gammal” och ”ny” verksamhet eller genom att sälja av ”gammal” verksamhet ( läs Vattenfall och försäljningen av den tyska brunkolen).

Slutsats ….!

MEN på det hela taget visar ju Accentures enkät att trögrörligheten och bristen på framtidsvisioner består.  Resultatet rimmar mycket dåligt med intentionerna i det av världssamfundet accepterade övergripande målet att begränsa den globala uppvärmningen  till under 2 grader. Detta mål innebär i praktiken att vi måste lämna gamla strukturer och vara nästintill 100 % förnybara till senast 2050! Man kan med fog undra över om de 30 företagen enligt enkäten, dock med vissa undantag, ”satt och sov på den lektion” då den globala uppvärmningen avhandlades!!!

New Delhi kvävs!!!

Luftföroreningar …!

De senaste veckorna har luftföreningarna i New Delhi, en stad med 19 miljoner (!) invånare, nått nivåer som är 70 ggr högre än den övre gräns på 2, 5 PM (parts per million) som WHO (World Health Organization) rekommenderar!

Två paket cigaretter …!

Nivåerna motsvarar rökning av två paket cigaretter per dag! Det säger sig självt att människorna i denna världens mest förorenade miljonstad måste skydda sig på olika sätt! Skolorna har t.ex. fått stänga de senaste veckorna för att miljontals barn berörs och måste stanna hemma. Flera diplomatiska beskickningar har beslutat att evakuera sin personal! Etc, etc.

Indien proaktivt …!

Icke desto mindre är Indien proaktivt vad gäller klimatfrågan! Under sommaren i juni 2017 meddelade Indien att man har stoppat planerna på byggande av 15-20 stora nya kolkraftverk. Kol är inte konkurrenskraftigt längre i Indien jämfört med vind och sol. Läs mer på http://climateforlife.se/solen-slar-ut-kol-i-indien/. Vidare blev Indien tungan på vågen för godkännande av Paris-avtalet! Läs mer på http://climateforlife.se/klimatavtal-klart-indien-tungan-pa-vagen/

MEN ….!

Men för att klara den nödvändiga klimatomställningen behöver Indien och alla övriga utvecklingsländer, hjälp med finansieringen. Dessa länder klarar inte finansieringen  av omställningen från fossila till förnyelsebara alternativ på egen hand. I själva verket var detta Indiens främsta bevekelsegrund för att godkänna Paris-avtalet.

Enligt Paris-avtalet …!

Avtalet säger att de rika länderna skall tillföra 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländer som Indien m.fl.  Än så länge har dock inte de årliga klimatförhandlingarna i FN:s regi lyckats lösa hur detta skall gå till. Man kan säga att en av grundstenarna i klimatavtalet än så länge ”står på vänt”!

Slutsats …!

Apropå luftföroreningarna! Det går inte att peka finger på Indien och New Delhi! De rika länderna och hela världssamfundet har också ett stort ansvar! OCH problemet är akut! Miljontals människor dör årligen direkt eller indirekt till följd av luftföroreningar!

 

King Coal! – GOODBYE!

Allians mot kol …!

På klimatmötet i Bonn under förra veckan bildade ett 25-tal länder, regioner och företag en allians för att få bort kol som bränsle! Alliansen kallas ”Powering Past Coal Alliance”. Initiativet togs av Storbritannien och Kanada!

Bakgrund …!

Kol som bränsle används idag i samband med 40 % av världens energiförsörjning. Kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med övriga fossila bränslen som olja och naturgas. Kol är den överlägset största utsläppskällan avseende CO2 mätt i absoluta termer. Kol bidrar därmed på ett avgörande sätt till den globala uppvärmningen. Kol ger dessutom upphov till utsläpp av föroreningar såsom sotpartiklar, kväveoxider etc. Kol dödar årligen ca 800000 människor i urbaniserade områden på grund av luftföroreningar.

Planen …!

Planen för alliansen är på kort sikt att antalet partner i alliansen skall ökas till 50 medlemmar till nästa klimatmöte 2018 i Katowice i Polen. På längre sikt är planen att all kol som bränsle skall försvinna inom OECD och EU:s 28  medlemsländer till 2030. För  övriga världen gäller måldatumet 2050.

Sverige …!

Sverige var ej med i den första konstituerande alliansen på 25 medlemmar under klimatmötet i Bonn, men har NU också gått med! Sverige använder inte kol för elproduktion, men dock inom industrin framförallt inom den tunga basindustrin varav främst inom järn- och ståltillverkning.

Tyskland ….?

Tyskland, som är den största kolanvändaren i Europa, var ej heller med i den första konstituerande alliansen, men kommer säkert att gå med när dess inrikespolitik har klarnat. I själva verket var kolfrågan en av de största stötestenarna då koalitions-förhandlingarna mellan CDU/CSU, de gröna och FDP kollapsade tidigare i veckan. Tyskland är för övrigt ett av föregångsländerna globalt sett med sitt s.k. ”Energiewende” vad gäller klimatomställningen. Så ”Sei ruhig” dom kommer att komma med på tåget!

COP23! – Det BÄSTA och SÄMSTA!

 

Klimatmötet avslutat ….!

Klimatmötet i Bonn avslutades i lördags. Nästa klimatmöte COP24 blir i Katowice i Polen i december nästa år 2018!

Det BÄSTA …!

Det bästa med årets klimatmöte i Bonn var att USA och Trump-administrationen höll sig på sin kant. Annars hade man inför mötet befarat att USA skulle störa förhandlingarna genom oseriösa inspel och inhopp.

Ljuset i tunneln …

Tvärtom ser man nu ljuset i tunneln i USA genom att  Trump förefaller ännu mer isolerad i klimatfrågan.  Ett antal stater, med Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks borgmästare Michael Bloomberg i spetsen, och ett antal större städer och företag förklarade på klimatmötet att deras nya rörelse, ”att hålla fast vid Paris-avtalet”, bara växer i USA!

Det SÄMSTA ….!

Det sämsta med klimatmötet i Bonn var att frågan om finansiering av de fattiga ländernas klimatomställning inte har flyttats fram en millimeter!

100 miljarder dollar …!

Enligt Paris-avtalet och tidigare COP-möten har världens länder kommit överens om att de rika skall finansiera delar av de fattigas klimatomställning. De rika länderna skall enligt avtalet tillsammans avsätta 100 miljarder dollar per år till FN:s gröna fond, GCF (Green Carbon Fund).  f.o.m. 2020. Hur detta skall gå till har man ännu inte kommit fram till! Behovet är faktiskt överhängande redan idag för vissa ö-stater!

Fidji …

Fidji-öarna som stod värd för denna konferens, COP23, är i skriande behov av finansiering för åtgärder främst med hänsyn till den pågående havsvattennivåhöjningen. Öarna håller på att försvinna! Enligt en nyligen gjord undersökning behöver Fidji en stor summa pengar, ca 40 miljarder SEK (lika mycket som deras BNP) på kort sikt för akuta anpassningsåtgärder!

KLIMATET! – En valfråga 2018!

(M)Maria Malmer Stenergard …!

Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger så här: ”Jag tror att miljöfrågorna kommer att segla upp som en valfråga 2018. Sedan förra valet har vi enats om väldigt ambitiösa klimatmål, dels genom Parisavtalet och dels genom miljömålsberedningen. För att nå de här målen måste vi staka ut vägen, tiden håller på att rinna ut”.

Påtryckningar ….!

M som har legat lågt länge i klimatfrågorna har således äntligen kommit till skott! Kanske som ett resultat av påtryckningar från bl.a. media! Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson har analyserat problematiken. Han har bl.a. kommit fram till att M sannolikt hittills har betraktat klimatfrågan som en vänsterfråga! MEN det är ingen vänsterfråga, enligt PM Nilsson! Läs mer på http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/

SOLEPOKEN är här!

Skanör, Parkvägen 8, Bo Nilsand

Solen krossar rekord …!

Enligt en rapport från IEA (International Energy Agency) häromveckan är vi nu på väg in i en helt ny epok – SOLEPOKEN!

Faith Birol förklarar …!

Enligt Faith Birol, föreståndare för IEA, kommer det att installeras 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW) ny eleffekt med sol som energikälla de närmaste 5 åren. OBS! Det är lika mycket som  installerats med kol som energikälla de senaste 80 åren (!).  ELLER, annorlunda uttryckt! Solen kommer inom 5 år (!) att producera lika mycket el som årligen konsumeras i Kina, Indien och Tyskland tillsammans!

Sol och vind …!

Enligt en annan IEA-rapport från 2015 kommer sol och vind att producera 28 % av världens elkonsumtion inom 5 år, vilket skulle betyda att det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solpaneler i timmen (!!!) de närmaste 5 åren! Kolla!

Börsbolagen dåliga på HÅLLBARHET! – Inte bra!

Ny undersökning visar …!

Enligt en ny undersökning, med titeln ”Walk the talk”, av Handelshögskolan i Stockholm är storbolagen dåliga på hållbarhet! Det handlar mest om svepande beskrivningar och inga konkreta åtgärder!

Mer talk än walk …!

Enligt studien är det mer ”talk” än ”walk” d.v.s. en stor del av börsbolagen intar positionen ”Business as usual” och ägnar sig istället åt s.k. greenwashing. VW-exemplet och den s.k. avgasskandalen från 2015 visar att denna positionering  dock kan sluta illa ! Läs mer på http://climateforlife.se/greenwashing-kostar/

Katten på råttan …!

Katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktaren … osv.  OCH längst ut sitter DU och jag som enskilda individer för att leva upp till klimatomställningen i det vardagliga livet! Just så fungerar det också i marknadsekonomin! Om inte storbolagen ställer om och tar konkret hänsyn till klimatomställningen så gör inte deras leverantörer det heller o.s.v. OCH till syvende och sist sitter DU och jag längst ut på repet utan konkret alternativ till klimatanpassade produkter och tjänster!

Allvarligt läge ….!

Situationen är allvarlig och undersökningen kommer förhoppningsvis att leda till en tankeställare lite högre upp i näringskedjan hos politikerna och regeringen.

Hållbarhetsredovisning otillräcklig …!

Frågan om hållbarhet har i viss mån tacklats på det politiska planet genom att det numera, f.o.m. årsskiftet 2016/2017, föreligger krav på s.k. hållbarhetsredovisning för medelstora och stora företag. Lagen om hållbarhetsredovisning  är uppenbarligen, enligt undersökningen ”Walk the talk”, otillräcklig och mer eller mindre   tandlös!

Det är bara att inse …!

Så länge inte företagen ser konsekvenserna av ett felaktigt handlande, som i VW-fallet, så händer inget! MEN det skall inte behöva gå så långt! Därför måste lagen  om hållbarhetsredovisning kompletteras bl.a. med förebyggande riskanalyser! Detta  BUDSKAP har CFL (Climate for Life) sedan tidigare skickat till: Statrådsberedningen, Näringsdepartement, och Energi-och Miljödepartementet! DOCK hittills utan reaktion och resultat!

 

Enligt forskare från handelshögskolan i Stockholm påstår flera finans- och spelbolag att de arbetar mer med hållbarhet än vad de faktiskt gör. 

Studien ”Walking the talk?” är genomförd tillsammans med Misum (Mistra center for sustainable markets) och granskar hållbarhetskommunikationen hos flera stora bolag på Stockholmsbörsen Large Cap. ”More talk than walk” konstaterar dom.

Flera av bolagens hållbarhetskommunikation består av svepande beskrivningar och otydliga målsättningar. 83 procent av företagen kommunicerar mer generellt kring hållbarhet, istället för att redovisa vad för konkreta åtgärder de vidtagit.

USA i intern kamp under COP23!!!

Planeten Jorden står på spel i Bonn!

USA under klimatmötet …?

Alla vet att USA har hoppat av Paris-avtalet. President Trump hade hoppats att fler skulle följa efter när detta tillkännagavs i juni 2017. MEN så har det inte blivit! Sedan Nicaragua ratificerade avtalet för några veckor sedan så återstår bara 2 länder som inte godkänt avtalet! USA och Syrien! Så frågan är berättigad! Vad gör USA vid klimatmötet i Bonn under två veckors förhandlingar med start i måndags 6 november???

Officiellt ….!

Under tidigare möten har USA spelat en central roll, inte minst till följd av att man står för de största utsläppen per capita, 20 miljoner ton per år och per person. Alltsedan COP 15 i Köpenhamn 2009 har f.d. president Obama varit med och drivit processen framåt. Officiellt representeras USA i Bonn av en karriärdiplomat Thomas Shannon mer i egenskap av bevakare!

Vid sidlinjerna ….!

Utanför de officiella förhandlingarna är aktiviteten desto större och inte minst uppseendeväckande! Man kan med fog påstå att det pågår en intern maktkamp om klimatfrågan i USA! Denna kamp utspelar nu sig på första parkett inför världens ögon i Bonn!

Häpnadsväckande utspel ….!

Den federala makten och Trump-administrationen gör ett häpnadsväckande utspel genom att vid en av sidokonferenserna arrangera ett seminarium och där tillkännage hur man med hjälp av satsning på kol, naturgas och kärnkraft skall bekämpa den globala uppvärmningen! JA! Du läste rätt! Den bakvända logiken går ut på  att exportera ”rent” kol, naturgas och kärnkraft till utvecklingsländerna för uppbyggnad av deras respektive energisystem! HUUUGGHHHA!

Citat ….!

”The program is billed as a discussion of how American energy resources, particularly fossil fuels, can help poor countries meet electricity needs and drive down greenhouse gas emissions. Entitled “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation,” it will feature speakers from Peabody Energy, a coal company; NuScale Power, a nuclear engineering firm; and Tellurian, a liquefied natural gas exporter.”

USA ändå med ….!

Alltsedan president Trump tillkännagav att USA kommer att lämna Parisavtalet pågår en rörelse i motsatt riktning där stater, städer och företag organiserar sig för att uppfylla f.d. president Obamas utfästeser i Paris-avtalet d.v.s. att USA skall minska CO2-utsläppen med 28 % till 2025 jämfört med 2005 års nivå. Denna stadigt växande rörelse  för att uppfylla USA:s CO2-mål har en egen paviljong under klimatmötet i Bonn!

Halva målet uppnått ….

Rörelsen satsar alltså stort för att visa världen att de goda krafterna finns och är inställda på att uppfylla USA:s roll i praktiken! En analys av vad som hittills har åstadkommit kommer att presenteras av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och staden New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  för FN:s  klimatsekreterare Patricia Espinosa. Analysen visar att rörelsen hittills har samlat aktörer på kort tid för att klara halva målet! OCH rörelsen växer stadigt!