Rim och reson för el …!

Ingen verklighetsförankring …!

Det politiska spelet kring hur Sverige skall klara sin del av Paris-avtalet respektive tillfredsställa industrins och transportsektorns behov av ny, grön el saknar helt enkelt verklighetsförankring. Elektrifieringen av industrin i norra Sverige i form av ersättning av kol och koks i ståltillverkningen med grön vätgas, ny el till batteritillverkning och ny el för omställning av transportsektorn kräver uppemot 100 TWh ny el redan till 2030! D.V.S. redan om 8 år!!! Läs mer om industrin i norra Sverige och dess ökade elbehov på http://climateforlife.se/svenskt-stal-biter/! Hemläxa för Sveriges nya regering! Generalplan för el efterlyses!!!

Rim och reson …!

Den politiska hanteringen av elförsörjningen hittills saknar helt rim och reson! Det historiskt sett dramatiskt ökade elbehovet från nuvarande ca 150 TWh till 250-300 TWh på kort tid (2030) hanteras som om det vore en ren blockpolitisk fråga! FEL! Det politiska maktspelet måste snarast brytas upp! Frågan kan inte längre få tillåtas handla om vem som skall ha makten i Sveriges riksdag eller om vilket parti som har den ”bästa” klimat- och energipolitiken! Nota bene! Frågan om Sveriges framtida elförsörjning handlar i mångt och mycket istället om delar av svensk exportindustris överlevnad och framgång på en globalt konkurrensutsatt marknad!

Till Sveriges nye statsminister …!

I samband med regeringstillträdet har DU nämnt nyckelord som samsyn och ödmjukhet inför uppgiften. DU har också lyft fram att vissa framtida tunga frågor såsom anslutningen till Nato och utrikespolitiken är viktiga att hantera partiöverskridande! Snälla! Lägg även till behovet av att snabbt elektrifiera industrin och transportsektorn! Att bara ropa kärnkraft som svar på alla frågor eller som förra regeringen ropa havsbaserad kärnkraft är som att ropa i öknen d.v.s rakt ut i tomheten! Ingen hör er!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även partipolitiken …!

Även den svenska inrikespolitiken i sin helhet d.v.s., oavsett parti eller block, måste ta sitt ansvar och tona ner retoriken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets och transportsektorns behov av el till 2030”!

Vi befinner oss i en akut klimatkris och kortsiktig parti- och blockpolitik får inte äventyra levnadsvillkoren för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att klimatet inte har en egen filosofi utan handlar om ren vetenskap och att det därför är orimligt att klimatet skall få ge vika för politiskt maktspel! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/