Sanningens minut …!

Klimatmöte nästa vecka …!

På måndag 3/12 börjar FN:s årliga klimatmöte i Katowice, Polen. Att döma av ingångsvärdena till årets möte kan det  med rätta kategoriseras som: Sanningens minut! Flera katastrofrapporter signalerar om att världens länder gör för lite för att vi skall hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst under 1,5 grader. Enligt den senaste rapporten från FN:s miljöprogram UNDP i dess ”Emissions Gap Report” måste världens länder trefaldiga (!)sina klimatmål  i förhållande till gränsen 2 grader och femfaldiga (!) dem om vi skall hålla oss under1, 5 grader! Med nuvarande löften om  utsläppsbegränsningar från FN:s ca 200 länder s.k. INDC:s (Intended Ntionationally Determined Contributions) är vi på väg mot helt ohållbara 3-4 grader! Sanningens minut var ordet!!!

COP 24 dubbelt viktigt …!

COP 24 i Katowice i nästa vecka är dubbelt viktigt dels med hänsyn till katastrofrapporterna inför mötet och dels med hänsyn till att  klimatmålen, INDC:s, skall ses över på årets möte. (Anm. enligt Paris-avtalet från 2015 skall ländernas klimatmål ses över vart 5:e år med start 2018).  En annan avgörande fråga, som också aviserats för Katowice,  är HUR länderna skall göra för att hålla sig inom gränsvärdena 2/1,5 grader.

Transformativa förändringar …!

Enligt FN:s utredningsorgan för klimatet, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). och dess rapport från oktober i år  kommer det att krävas transformativa förändringar inom alla sektorer i samhället d.v.s, inom politiken, inom den offentliga sektorn, inom näringslivet och inte minst på individnivå där betydande beteendeförändringar kommer att krävas! Vi pratar här om ett paradigmskifte mot ett helt annat samhälle! Alltså dags för VERKSTAD! Läs mer om IPCC:s rapport om att vi måste ner till 1,5 grader på http://climateforlife.se/fns-klimatpanel-2-grader-ar-for-mycket/