Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

Vive la France …!

Paris 12 december 2015!

One Planet ….!

Frankrikes president Emmanuel Macron öppnar idag, på 2-årsdagen av Paris-avtalet, ett nytt klimatmöte, ”One Planet Summit”, i utkanten av Paris i ett eventcentrum längs Seine i distriktet Boulogne-Billancourt med ca 2000 deltagare bestående av  världens ledare och representanter för näringsliv och organisationer.

Macron tar täten …!

Macron har i flera sammanhang visat att han vill ta ett stort ansvar för att Paris-avtalets mål skall uppfyllas. Hans välkända apell ”Make our world great again!” har ju en helt annan innebörd än president Trumps egoistiska  ”Make America great again”!

Finansiering i fokus ….!

Huvudfokus för ”One Planet Summit” är hur finansieringsfrågorna i Paris-avtalet skall lösas. Enligt avtalet skall världens rika länder bidra till finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning. Konkret innebär det att f.o.m. 2020 skall de rika länderna avsätta 100 miljarder dollar per år (!) till  FN:S klimatfond GCF (Green Carbon Fund) för stöd till de fattiga länderna.

Knäckfråga ….!

Förutom själva huvudfrågan, d.v.s. hur mycker respektive land åtar sig att minska sina CO2-utsläpp genom s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined  Contributions), är finansiering den stora knäckfrågan. Denna fråga har varit i luften ända sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 på COP15. OOOPS …! Den har alltså varit på bordet i hela 8 år!

Många dimensioner … !

Finansieringsfrågan är komplex och innehåller många dimensioner som ännu, efter 8 år, inte har lösts! Hur mycket skall respektive av de rika länderna bidra med?  Hur skall pengarna fördelas mellan de fattiga länderna? Hur skall administrationen gå till?  Hur skall  utvecklingsländer med relativt stark ekonomi som Kina, Indien och några länder till  hanteras i förhållande till de flesta av Afrikas betydligt fattigare länder? Hur tar man hänsyn till att vissa av de rika länderna har svarat för relativt sett (per capita) stora CO2-utsläpp? Hur hanterar man USA? Etc, etc.

Vive la France …! …!

JA! Frågorna är många och det är bara att hålla tummarna för att Emmanuel Macron och Frankrike lyckas  lösa upp några av de värsta knutarna på ”One Planet Summit” under de 3 kommande dagarna i Paris, Boulogne-Billancourt! HEJA Macron! Han sätter fingret på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem! Låt oss alla bli PLANETSKÖTARE!

Statoil lämnar oljan …!

Börjar lämna fossilt …!

Statoil, Norges olje- och gasexploatör, inser att oddsen är emot de fossila bränslena. Nu satsar man stort lika med100 miljarder NOK till 2030! Man satsar framförallt på vind, men även på sol!

Världens största ….!

Statoil planerar att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark. Det handlar om en utbyggnad med 300 megastora vindkraftverk på den brittiska delen av Doggers bankar. Totaleffekten kommer att uppgå till 3600 MW (motsvarar 5-10 stora kolkraftverk eller 3 stora kärnkraftverk).

Brittiska marknaden …!

Den producerade energin räcker till 3,5 miljoner hushåll d.v.s till betydligt fler än Norges ca 2,4 miljoner hushåll. Hela produktionen kommer dock att erbjudas till brittiska kunder, där efterfrågan på förnyelsebar el är betydligt större!

Norges oljedilemma …!

Norges statsbudget  är starkt beroende av exploatering av fossila bränslen (45 % av exporten är oljeinkomster) samtidigt som man har satt upp målet att var koldioxidneutrala till 2030! HALLÅ! Hur hänger denna ekvation ihop? Läs mer om Norges dubbelmoral på http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/

Oljepanik …!

Förutom att Statoil nu börjar lämna oljan har på senare tid oljepanik utbrutit i Norge! Man dumpar olje- och gasaktier från oljefonden motsvarande 300 miljarder NOK, man säljer oljelicenser för exploatering av naturkänsliga områden i Arktis och man har dragits inför domstol av ungdomar för att bryta mot paragraf 112 i grundlagen. Allt detta handlar om att rädda det som räddas kan!!! ELLER mer cyniskt! Sug ut varenda krona ur oljan oavsett hur det påverkar det globala 2-gradersmålet!

 

Folket reser sig …!

Folket reser sig!

Stater/företag inför domstol …!

Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol!

Blir prejudikat …!

Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är att om den kärande får rätt kommer utfallet att bli prejudicerande och öppna upp för mängder av liknande fall!  FOLKET RESER SIG!!!

(1) Den peruanske bonden …!

Den peruanske bonden, Saul Luciano Lliuya, hävdar att RWE är medansvarigt för att hans by, Huaraz, belägen i peruanska Anderna nedanför en bergssjö, som hela tiden fylls på av smältande glaciärer, riskerar att utsättas för en tsunami om sjöns naturliga fördämningar brister. RWE ensamt släpper ut 0,5 % av de globala CO2-utsläppen (4 ggr Sveriges totala utsläpp)!

Avslag i första instans …!

Hans klagan avslogs i första instans 2016 av den lokala domstolen i Essen, RWE:s hemvist. Ärendet togs då upp i den regionala domstolen i Hamm. Saul Luciano Lliuya har nu vunnit en delseger genom att domstolen i Hamm nyligen meddelade att klagan är välgrundad och att parterna ombeds att återkomma med kompletterande bevisning för deras respektive sak!

(2) Norska staten vs ungdomar ….!

Norska staten har stämts av ungdomar representerade av organsationen ”Natur och Ungdom” tillsammans med Greenpeace. Stämningsansökan lämnades in i oktober 2016. Den går ut på att Norges planer på att öppna upp för oljeborrning i norska Arktis bryter mot paragraf 112 i grundlagen. Paragraf 112 säger att ”staten skall värna om naturen och miljön för framtida generationer”. Rättegången påbörjades nyligen i november i år och pågick i ca 10 dagar.  Dom bedöms falla inom 12 veckor.

(3) Vita Huset vs ungdomar …!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

New Delhi kvävs!!!

Luftföroreningar …!

De senaste veckorna har luftföreningarna i New Delhi, en stad med 19 miljoner (!) invånare, nått nivåer som är 70 ggr högre än den övre gräns på 2, 5 PM (parts per million) som WHO (World Health Organization) rekommenderar!

Två paket cigaretter …!

Nivåerna motsvarar rökning av två paket cigaretter per dag! Det säger sig självt att människorna i denna världens mest förorenade miljonstad måste skydda sig på olika sätt! Skolorna har t.ex. fått stänga de senaste veckorna för att miljontals barn berörs och måste stanna hemma. Flera diplomatiska beskickningar har beslutat att evakuera sin personal! Etc, etc.

Indien proaktivt …!

Icke desto mindre är Indien proaktivt vad gäller klimatfrågan! Under sommaren i juni 2017 meddelade Indien att man har stoppat planerna på byggande av 15-20 stora nya kolkraftverk. Kol är inte konkurrenskraftigt längre i Indien jämfört med vind och sol. Läs mer på http://climateforlife.se/solen-slar-ut-kol-i-indien/. Vidare blev Indien tungan på vågen för godkännande av Paris-avtalet! Läs mer på http://climateforlife.se/klimatavtal-klart-indien-tungan-pa-vagen/

MEN ….!

Men för att klara den nödvändiga klimatomställningen behöver Indien och alla övriga utvecklingsländer, hjälp med finansieringen. Dessa länder klarar inte finansieringen  av omställningen från fossila till förnyelsebara alternativ på egen hand. I själva verket var detta Indiens främsta bevekelsegrund för att godkänna Paris-avtalet.

Enligt Paris-avtalet …!

Avtalet säger att de rika länderna skall tillföra 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländer som Indien m.fl.  Än så länge har dock inte de årliga klimatförhandlingarna i FN:s regi lyckats lösa hur detta skall gå till. Man kan säga att en av grundstenarna i klimatavtalet än så länge ”står på vänt”!

Slutsats …!

Apropå luftföroreningarna! Det går inte att peka finger på Indien och New Delhi! De rika länderna och hela världssamfundet har också ett stort ansvar! OCH problemet är akut! Miljontals människor dör årligen direkt eller indirekt till följd av luftföroreningar!

 

King Coal! – GOODBYE!

Allians mot kol …!

På klimatmötet i Bonn under förra veckan bildade ett 25-tal länder, regioner och företag en allians för att få bort kol som bränsle! Alliansen kallas ”Powering Past Coal Alliance”. Initiativet togs av Storbritannien och Kanada!

Bakgrund …!

Kol som bränsle används idag i samband med 40 % av världens energiförsörjning. Kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med övriga fossila bränslen som olja och naturgas. Kol är den överlägset största utsläppskällan avseende CO2 mätt i absoluta termer. Kol bidrar därmed på ett avgörande sätt till den globala uppvärmningen. Kol ger dessutom upphov till utsläpp av föroreningar såsom sotpartiklar, kväveoxider etc. Kol dödar årligen ca 800000 människor i urbaniserade områden på grund av luftföroreningar.

Planen …!

Planen för alliansen är på kort sikt att antalet partner i alliansen skall ökas till 50 medlemmar till nästa klimatmöte 2018 i Katowice i Polen. På längre sikt är planen att all kol som bränsle skall försvinna inom OECD och EU:s 28  medlemsländer till 2030. För  övriga världen gäller måldatumet 2050.

Sverige …!

Sverige var ej med i den första konstituerande alliansen på 25 medlemmar under klimatmötet i Bonn, men har NU också gått med! Sverige använder inte kol för elproduktion, men dock inom industrin framförallt inom den tunga basindustrin varav främst inom järn- och ståltillverkning.

Tyskland ….?

Tyskland, som är den största kolanvändaren i Europa, var ej heller med i den första konstituerande alliansen, men kommer säkert att gå med när dess inrikespolitik har klarnat. I själva verket var kolfrågan en av de största stötestenarna då koalitions-förhandlingarna mellan CDU/CSU, de gröna och FDP kollapsade tidigare i veckan. Tyskland är för övrigt ett av föregångsländerna globalt sett med sitt s.k. ”Energiewende” vad gäller klimatomställningen. Så ”Sei ruhig” dom kommer att komma med på tåget!

SOLEPOKEN är här!

Skanör, Parkvägen 8, Bo Nilsand

Solen krossar rekord …!

Enligt en rapport från IEA (International Energy Agency) häromveckan är vi nu på väg in i en helt ny epok – SOLEPOKEN!

Faith Birol förklarar …!

Enligt Faith Birol, föreståndare för IEA, kommer det att installeras 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW) ny eleffekt med sol som energikälla de närmaste 5 åren. OBS! Det är lika mycket som  installerats med kol som energikälla de senaste 80 åren (!).  ELLER, annorlunda uttryckt! Solen kommer inom 5 år (!) att producera lika mycket el som årligen konsumeras i Kina, Indien och Tyskland tillsammans!

Sol och vind …!

Enligt en annan IEA-rapport från 2015 kommer sol och vind att producera 28 % av världens elkonsumtion inom 5 år, vilket skulle betyda att det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solpaneler i timmen (!!!) de närmaste 5 åren! Kolla!

USA i intern kamp under COP23!!!

Planeten Jorden står på spel i Bonn!

USA under klimatmötet …?

Alla vet att USA har hoppat av Paris-avtalet. President Trump hade hoppats att fler skulle följa efter när detta tillkännagavs i juni 2017. MEN så har det inte blivit! Sedan Nicaragua ratificerade avtalet för några veckor sedan så återstår bara 2 länder som inte godkänt avtalet! USA och Syrien! Så frågan är berättigad! Vad gör USA vid klimatmötet i Bonn under två veckors förhandlingar med start i måndags 6 november???

Officiellt ….!

Under tidigare möten har USA spelat en central roll, inte minst till följd av att man står för de största utsläppen per capita, 20 miljoner ton per år och per person. Alltsedan COP 15 i Köpenhamn 2009 har f.d. president Obama varit med och drivit processen framåt. Officiellt representeras USA i Bonn av en karriärdiplomat Thomas Shannon mer i egenskap av bevakare!

Vid sidlinjerna ….!

Utanför de officiella förhandlingarna är aktiviteten desto större och inte minst uppseendeväckande! Man kan med fog påstå att det pågår en intern maktkamp om klimatfrågan i USA! Denna kamp utspelar nu sig på första parkett inför världens ögon i Bonn!

Häpnadsväckande utspel ….!

Den federala makten och Trump-administrationen gör ett häpnadsväckande utspel genom att vid en av sidokonferenserna arrangera ett seminarium och där tillkännage hur man med hjälp av satsning på kol, naturgas och kärnkraft skall bekämpa den globala uppvärmningen! JA! Du läste rätt! Den bakvända logiken går ut på  att exportera ”rent” kol, naturgas och kärnkraft till utvecklingsländerna för uppbyggnad av deras respektive energisystem! HUUUGGHHHA!

Citat ….!

”The program is billed as a discussion of how American energy resources, particularly fossil fuels, can help poor countries meet electricity needs and drive down greenhouse gas emissions. Entitled “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation,” it will feature speakers from Peabody Energy, a coal company; NuScale Power, a nuclear engineering firm; and Tellurian, a liquefied natural gas exporter.”

USA ändå med ….!

Alltsedan president Trump tillkännagav att USA kommer att lämna Parisavtalet pågår en rörelse i motsatt riktning där stater, städer och företag organiserar sig för att uppfylla f.d. president Obamas utfästeser i Paris-avtalet d.v.s. att USA skall minska CO2-utsläppen med 28 % till 2025 jämfört med 2005 års nivå. Denna stadigt växande rörelse  för att uppfylla USA:s CO2-mål har en egen paviljong under klimatmötet i Bonn!

Halva målet uppnått ….

Rörelsen satsar alltså stort för att visa världen att de goda krafterna finns och är inställda på att uppfylla USA:s roll i praktiken! En analys av vad som hittills har åstadkommit kommer att presenteras av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och staden New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  för FN:s  klimatsekreterare Patricia Espinosa. Analysen visar att rörelsen hittills har samlat aktörer på kort tid för att klara halva målet! OCH rörelsen växer stadigt!

 

Volkswagen tvåa på bollen!

Slirar efter ….!

Inför öppningen av bilmässan IAA (Internationalen Automobilausstellung) igår torsdag 14/9 i Frankfurt, Tyskland lät VW:s VD Matthias Müller meddela att alla VW:s nya modeller kommer att ha någon form av eldrift. Bra! MEN först 2030! Jfr Volvo, Jaguar Landrover, Mercedes, som alla ligger 10 år före, d.v.s. elektrifiering redan om 1-2 år! Matthias Müller lär också ha gjort det något häpnadsväckande uttalandet att ”dieselmotorn har en fantastisk framtid”!

Minnet är kort ….!

Minnet är kort! Det var inte så länge sedan (september 2015) som VW stod i skamvrån inför hela världens bilindustri och bilägare på grund av den stora  avgasskandalen den s.k. ”Dieselgate”. Läs mer om denna  på http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/.  Indirekt lade VW, helt oplanerat, därmed grunden för den nu pågående, snabba utvecklingen av eldrivna fordon! Redan 2030 förutspås, enligt den schweiziska storbanken UBS, minst var fjärde bil vara en elbil! Se utvecklingen som det slår gnistor om nedan! ”Sparks fly”!

Danmark har fattat galoppen!

Danmark lämnar Nordsjön!

Danmark har via företagen AP Möller-Maersk och DONG varit aktiva för utvinning av olja och naturgas i Nordsjön sedan början av 60-talet! MEN nu är det slut! DONG sålde sin olje- och naturgasverksamhet till brittisk-schweiziska Ineso i slutet på maj i år och AP Möller-Maersk sålde  Maersk Oil till franska Total (världens 5:e oljebolag) häromveckan den 21 augusti.

Bakgrunden….!

Både på kort och lång sikt handlar det om marknaden och balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja! Efterfrågan börjar svikta och därmed oljepriset! Läs även tidigare inlägg , http://climateforlife.se/oljan-under-attack/. Med allt lägre oljepriser blir det allt svårare för oljeindustrin att få verksamheten till att gå ihop.

Värdet noll …!

Dessutom blir finansiering av utveckling, prospektering etc ointressant för investerarna. Enligt  dr Louis Arnoux på Cool Planet och hans artikelserie ”Looking down the barrel” blir det ekonomiska värdet i ett fat med olja allt mindre. Redan 2022 handlar det generellt sett om att värdet är noll. Förluster och kostnader för utvinning har tagit över! Kolla nedan!

Houston, Houston we have a problem ….!

Interstate 69 is covered by floodwaters from Tropical Storm Harvey Tuesday, Aug. 29, 2017, in Humble, Texas. (AP Photo/David J. Phillip)

Rop på hjälp …..

Det välkända nödanropet från besättningen på Apollo 13 under en planerad månfärd 1970 till markkontrollen på Cape Canaveral, Houston, Texas ekar ödesmättat i  dessa dagar! MEN nu gäller det stormen Harvey som har dränkt Houston (USA:s 4:e stad) i vattenmassor motsvarande ett område 5 ggr större än Manhattan, New York City. Det har kommit över 1000 mm regn på ett par dagar!

Trump blundar …!

VAD gör Trump och hans administration? Han åker pliktskyldigast till platsen och kommer med en massa plattityder om att myndigheterna i Texas och Vita Huset gör ett fantastiskt jobb för att ta hand om konsekvenserna av katastrofen. Inget ord om människorna som drabbats eller kopplingen till klimatfrågan.

Trump bäddar …!

I själva verket har han ju på fullt allvar (!) förbjudit sin administration att använda ordet ”Climate Change”.  Det är också  ödets ironi att han bara veckan före utfärdade en presidentorder om att upphäva f.d. president Obamas lagar om att kustnära städer likt Houston måste göra förberedelser för att anpassa sig till den havsvattennivåhöjning som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är hur de människor, miljontals, som direkt och indirekt har drabbats av stormen Harvey reagerar på att i framtiden vara helt oskyddade mot liknande stormar?

Vetenskapen bannlyst ….!

Som dessa tokigheter inte vore nog  har hans handgånge man Scott Pruitt inom EPA (Environmental Protection Agency), motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk, gått ut och anklagat forskarvärlden för att politisera katastrofen. Varför? Jo, dom förklarar den uppenbara kopplingen till den globala uppvärmningen! Men, HALLÅ! Trump och hans administration har ju klimatförnekelse som en av grundbultarna i sin politik!  Snacka om att kasta sten i glashus!!!

Ren fysik ….!

De stora vattenmassor som Harvey har fört med sig  och kopplingen till den globala uppvärmningen är ren och skär fysik. Varmare luft kan helt enkelt absorbera mer fukt! I det här fallet handlar det om fukt från ett varmare hav (också den globala uppvärmningen), där stormen har sitt ursprung.  Alla som har gått i daggvått gräs en sommarmorgon inser ju sambandet mellan fukt och varm luft. MEN inte Trump och hans jasägare till medarbetare! Inte ens 1000-1500 mm regn på ett par dagar kan förmås att rubba deras cirklar!