EU:s taxonomi – JA till ”gammelkraft” …!?

Hållbara eller inte …?

Inför EU-kommissionens stundande förslag om vilka verksamheter som skall klassas som hållbara i den s.k. taxonomin håller det på att blåsa upp till strid om ”gammelkraft” som naturgasbaserad gaskraft och kärnkraft! Vissa medlemsländer, med egna särintressen i frågan, yrkar på att gaskraft och kärnkraft skall klassas som hållbara. Det har enligt uttalanden tagits emot positivt både av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Angela Merkel! Hur den sedan i onsdags nya tyska regeringen ställer sig i denna fråga är oklart. Det torde dock knappast vara möjligt att få med De Gröna på att klassa ”gammelkraft”som hållbart!

EU:s taxonomi …!

EU:s kommande förslag handlar om hållbarhetsklassning för medelstora till stora industrier genom att gällande hållbarhetsredovisning utökas med ytterligare krav. Förslaget går ut på att företagen skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem den s.k. taxonomin. EU-kommissionen kommer sannolikt att lägga fram sitt förslag om taxonomin innan årsskiftet. Därefter skall förslaget godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023. Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Trovärdigheten på spel …!

Propåerna från vissa medlemsländer att klassa gaskraft och kärnkraft som hållbara har väckt starka motreaktioner både politiskt och inom miljö- och klimatrörelsen! EU:s trovärdighet som förebild och föregångare i klimatomställningen står här minst sagt på spel!

Per definition …!

Per definition är det tveklöst så att ingetdera av alternativen gaskraft och kärnkraft är hållbara om man med hållbarhet menar att en verksamhet inte innebär löpande förbrukning av Jordens ändliga resurser. Anm. Cirkulära industriprocesser och produktion av förnyelsebar energi är med denna definition typexempel på hållbara verksamheter.

Nota bene …!

Nota bene! Både gaskraft och kärnkraft kräver ändliga resurser för att hållas igång! Gaskraften ger dessutom direkta växthusgasutsläpp dels vid utvinningen och distributionen av naturgasen genom läckage (naturgas/metan är en betydligt mer potent växthusgas än CO2) och dels genom CO2-utsläpp vid förbränningen av naturgasen i kraftverket. Kärnkraften är i motsats till gaskraften fri från utsläpp av växthusgaser, men kan rent definitionsmässigt inte betraktas som hållbar. Kärnkraften strider såväl mot förbrukningskravet, genom ett ändligt bränsle i form av uran, som mot cirkularitetskravet, genom en komplex problematik kring det högaktiva avfallet!

Politikens dilemma …!

Hela diskussionen om gaskraftens och kärnkraftens hållbarhet visar på politikens dilemma inför klimatfrågan! För att inte förlora röster hos väljarna tenderar politiker i maktposition att prioritera kortsiktiga särintressen, framförallt ekonomiska, före det långsiktiga intresset av att skydda planeten Jorden mot den globala uppvärmningen!

Saknas politiskt mod …!

Det saknas helt enkelt politiskt mod i klimatfrågan! Alltsedan kopplingen mellan fossila bränslen och den globala uppvärmningen blev vetenskapligt belagd d.v.s. för 30-40 år sedan har den förda ”laissez faire”- eller låt gå-politiken med all önskvärd tydlighet visat att det generellt sett har saknats tillräckligt politiskt mod för att stoppa/begränsa den globala uppvärmningen!

Medeltemperaturen i atmosfären på planeten Jorden har till följd av mänsklig påverkan, framförallt genom förbränning av fossila bränslen, ökat med drygt 1 grad de senaste 100 åren sedan början på industrialismen för att dessförinnan ha legat ”stabil” i tusentals år!