Metan – En lågt hängande frukt …!

Minskning av utsläpp av den mycket potenta växthusgasen metan från bl.a. jordbruket kan på kort sikt sänka planeten Jordens medeltemperatur med hela 0,3 grader!

0,3 grader …!

Enligt en färsk FN-rapport är minskning av metanutsläppen en lågt hängande frukt i kampen mot den globala uppvärmningen! Rapporten, utfärdad av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP, handlar om att planeten Jordens medeltemperatur kan sänkas med hela 0,3 grader i närtid (!) om metanutsläppen minskas med 45 % till 2030! Metan, ett kolväte (CH4), är i likhet med CO2 en växthusgas, som bidrar till den globala uppvärmningen. Metan är dock 40-50 ggr mer potent som växthusgas än koldioxid! Den avklingar dock på kort tid, ca 10 år, medan koldioxid stannar kvar i atmosfären i 100-tals år. Koldioxiden är fortfarande således klimatkampens fiende nummer ett! MEN att snabbt angripa metanet kan ge oss mer tid och rådrum i kampen mot koldioxiden!

”Lätt” att komma åt…!

Enligt FN-rapporten är det relativt lätt att komma åt metanutsläppen jämfört med koldioxid! Källorna är väl kända och lika med (1) läckage vid utvinning av naturgas (kemiskt lika med metan), kol och olja, (2) läckage i de system som transporterar naturgasen från utvinningen till konsumenterna, (3 ) utsläpp från djurhållning främst från nötkreatur och (4) utsläpp från avfall och dess förruttnelseprocess. Vidare gäller att metoder och kunskap för att minska dessa utsläpp till stor del är väl kända och förenat med ”relativt” små kostnader och i vissa fall kostnadsbesparingar.

Vinsten …!

Den stora vinsten med att angripa metanutsläppen NU är att minskningen med 0,3 grader av Jordens medeltemperatur ger oss mer tid med att minska CO2-utsläppen för att inte överskrida Paris-avtalets begränsning ”väl under 2 grader”. CO2-utsläppen är en betydligt mer diffus och komplex problematik än metan-utsläppen! Varje tiondels grad vi kan vinna genom att angripa metan-utsläppen är guld värd i kampen mot den globala uppvärmningen!

Farligt nära …!

OBS! Enligt FN:s väderorganisation WMO, USA:s vädermyndighet NOAA och Europas organisation för klimatövervakning Copernicus är ökningen av den globala uppvärmningen redan uppe i 1,2 grader, d.v,s. farligt nära Paris-avtalets målintervall på 1,5-2 grader Läs mer på http://climateforlife.se/hon-ar-fem-i-tolv/

Kurvan visar ökningen av planeten Jordens medeltemperatur från förindustriell tid,1850-1900, fram till nutid där ökningen redan är uppe i 1,2 grader d.v.s. farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader!