Räddar omställningen …!

Fördubbling …!

Enligt en färsk utredning från Energimyndigheten i samarbete med andra statliga aktörer såsom Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Trafikverket etc kan, förutsatt den gröna energiomställningen inom industrin, Sveriges elbehov komma att fördubblas till 280 GWh redan till 2035! Energimyndigheten bedömer också att en så historiskt stor ökning av el baserat på fossilfria alternativ endast kan realiseras med hjälp av landbaserad vindkraft! Framförallt av tidsmässiga skäl! Statens egna myndigheter och aktörer har nu pekat ut vägen! Dags för verkstad!

Fortsatt ökning …!

Enligt utredningen kommer därefter elbehovet att öka ytterligare till 370 GWh fram till 2045! Andra produktionsformer med längre tidshorisonter för förverkligande kan då komma att bli aktuella såsom havsbaserad vindkraft och kärnkraft!

Stora krav …!

Den utpekade vägen ställer stora krav på samhällets aktörer såsom politiken, statliga aktörer, näringslivet, finansmarknaden m.fl.! Överlägset Nummer ETT på kravlistan är en politisk överenskommelse över block- och partigränser kring en realistisk färdplan! Energimyndighetens färska utredning kan vara en möjlig startpunkt! Eftersom det handlar om långsiktiga och kapitalintensiva investeringar kommer ”borgfred” att vara ett absolut minimikrav från marknadens aktörer!

Kasta över bord …!

Politiken måste kasta nuvarande låsningar kring specifika produktionsslag över bord! Alla fossilfria alternativ funkar, men inom ramen för vad som är tidsmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt! Den största utmaningen i sammanhanget blir att balansera ett framtida elsystem med en stor andel förnyelsebar kraft!

Utmaningen …!

Utmaningen handlar rent tekniskt om att att gör elsystemet flexibelt/ reglerbart! I dagens energisystem är detta inget problem där både vattenkraft och kärnkraft kan användas för balansering. Med det skisserade framtida elsystemet krävs dock betydligt fler möjligheter alltifrån ny fossilfri kraftproduktion (kraftvärme, gaskraftverk (vätgas, biogas), pumpkraftverk, kärnkraft m.m.) till utjämning med andra länders kraftsystem, lagringsmöjligheter, smarta elnät med bortkopplingar etc ! Sammanfattningsvis så är den politiska, finansiella och tekniska utmaningen enorm och kräver att alla inblandade aktörer lyfter blicken och slutar med att stoppa huvudet i sanden med pseudodebatter om enskilda energislag!

Stopp för pseudodebatter om enskilda energislag!!!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att att DU befinner dig långt ifrån att påverka Sveriges framtida elsystem, men DU kan påverka genom att undvika att gå i den tankefälla som just nu präglar energidebatten där enskilda energislag ställs mot varandra t.ex. havsbaserad vindkraft mot ny kärnkraft. Lösningen på Sveriges kraftigt utökade elsystem handlar inte om det! Så! Kasta loss från irrationella låsningar och bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/