Vad gör Sverige …!

I Sveriges riksdag har genom ett klimatpolitiskt ramverk grunden lagts för att Sverige skall ha förutsättningar för att uppfylla målen i Paris-avtalet!

Klimatpolitiskt ramverk …!

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer respektive som medlem i FN att ta hänsyn till övergripande klimatmål och olika mekanismer för att uppfylla målen. Detta gäller inte minst  mål och mekanismer i Paris-avtalet.

Sverige har därutöver en nationell klimatpolitik, som i flera avseenden går längre än både vad som gäller inom EU och FN. Sedan januari 2018 har Sverige som ett av få länder en klimatlag med ett tillhörande klimatpolitiskt ramverk som reglerar hur Sverige som land skall förhålla sig till klimatfrågan.

Ramverket innehåller såväl konkreta klimatmål som rent administrativa regler för hur Sverige skall styra mot de uppställda målen. Vad gäller målen gäller att utsläppen från transporter skall minsks med 70 % till 2030 i förhållande till 2010 års nivå. Vidare gäller att Sverige skall ha en 100 % förnybar elförsörjning till 2040 och vara klimatneutrala till 2045.

I det klimatpolitiska ramverket regleras att det gäller oberoende av regeringskonstellation och att sittande regering vart 4:e år skall presentera en handlingsplan för hur målen skall uppnås. Därutöver gäller att ett från regeringen oberoende Klimatpolitiskt råd varje år skall granska regeringen arbete med klimatfrågan.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Breaking news – Tickande miljöbomb, (2) Skymf mot klimatet – Vattenfall ställer av i förtid, (3) Kolet – Regeringen och Vattenfall mot väggen, (4) Regeringen Löfven på hal is – Vattenfall och brunkolet, (5) Breaking news – Energiuppgörelsen i hamn, (6) Löfven sätter Paris-avtalet ur spel, (7) Sverige säkrar klimatfrågan politiskt, (8), Sveriges viktigaste lag, (9) Borgfreden räddar klimatet, (10) Sverige på rätt håll, men, (11) Elektrifieringskommision för transporter, (12) Sanningens minut, (13) Regeringen kraftsamlar, (14) Ryter till, (15) Preem – Förnuftet segrade, (16) Målet mot svenska staten, (17) Sverige i medvind!