Vad gör FN och Världssamfundet …!

Vid FN:s klimatmöte COP 21 i Paris 2015 lades grunden för klimatarbetet för världens alla ca 200 länder med syftet att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader!

FN och Paris-avtalet …!

Världssamfundet har på ett organiserat sätt via FN alltsedan i början på 90-talet uppmärksammat och agerat för att begränsa den globala uppvärmningen. Det första klimatmötet i FN:s regi det s.k. COP1 (möte nr 1 benämnt COP = Collaboration of Parties) hölls i Rio de Janeiro 1994. Sedan dess har FN:s klimatmöten hållits varje år förutom 2020 då mötet ställdes in till följd av en världsomfattande Coronapandemi. Det uppskjutna mötet lika med COP26 skall istället hållas i Glasgow i slutet på 2021.

För att underbygga de diskussioner och beslut som görs på de årliga klimatmötena med vetenskapligt underlag kring den globala uppvärmningens utveckling har FN:s klimatmöten som stöd en klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som sammanställer de senaste forskningsresultaten på området baserat på 2000-3000 klimatforskare världen över.

Efter mötet i Rio de Janeiro 1994 slöts ganska snart, i samband med COP4 i Kyoto i Japan, ett bilateralt klimatavtal, det s.k. Kyoto-protokollet. Detta blev det första avtalet mellan världens länder med kvantifierade mål vad gäller att minska CO2 utsläppen. Tyvärr accepterade inte de stora utsläpparländerna som USA, Kina, Ryssland, Kanada och några till villkoren i avtalet.

Ur ett klimatperspektiv kan man därför betrakta Kyoto-protokollet som knappt ett halvt steg mot ett fungerande klimatavtal. Europas länder lika med EU anslöt sig till avtalet och dess uppställda mål och kom att agera pådrivare för att fler länder skulle ansluta sig.

Så småningom, egentligen efter alltför lång tid eftersom varje år utan att de större utsläpparländerna är med är ett förlorat klimatår, började klimatdiskussionerna breddas i och med att USA på allvar gick in i diskussionerna omkring 2008 i samband med att f.d. president Obama påbörjade sin första period som USA:s president 2008.

Vid COP15 i Köpenhamn 2009 började de första konturerna av ett konkret globalt klimatavtal kunna skönjas. Även om man rent formellt misslyckades med att komma fram till ett nytt avtal efter det då alltjämt gällande Kyoto-protokollet från 1997 så lade man fast två viktiga grundstenar i Köpenhamn.

Det handlade om dels att den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 2 grader och dels att den rika världen måste ta på sig att finansiera klimatomställningen i de mindre rika länderna de s.k. utvecklingsländerna.

Efter COP15 i Köpenhamn följde ett antal klimatmöten innan man slutligen kom fram till ett globalt klimatavtal vid COP21 i Paris, det s.k. Paris-avtalet, som kom att omfatta alla FN:s ca 200 länder utom några få länder däribland även, tråkigt nog, USA, som begärde utträde ur avtalet 2016 omedelbart efter det att Donald Trump hade tillträtt som USA:s president.

Efter tillträdet av nuvarande president Joe Biden är dock USA tillbaka i avtalet. Förutom de två viktiga grundstenarna, som lades fast under COP15 i Köpenhamn, har Paris-avtalet konkretiserats med avseende på hur begränsningarna av CO2-utsläppen skall gå till. Vart och ett av FN:s ca 200 länder skall således vart 5:e år konkretisera hur mycket CO2-utsläppen skall begränsas.

Detta skall göras genom att varje land autonomt bestämmer sina utsläppsminskningar sina s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Baserat på klimatlöftena 2015 d.v.s. varje lands NDC:s i samband med Paris-avtalet kan konstateras att målen för utsläpps-minskningarna totalt sett blev för lågt ställda för att begränsa uppvärmningen till avtalets krav på väl under 2 grader.

FN:s klimatpanel IPCC har påtalat detta i ett antal rapporter från 2017 och framåt. I praktiken säger IPCC att världens länder måste minska sina utsläpp med 50 % varje årtionde fram till 2050 för att Paris-avtalet skall kunna uppfyllas. Nya NDC:s kommer att tillhandahållas till COP26 i Glasgow 2021 som bas för nästa 5-års-period i Paris-avtalet.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) USA – Fullt krig om klimatet, (2) Divestment-rörelsen växer, (3) Kina ”polar” med USA – kryper till korset under galgen, (4) Monsieur Trumps skräckkabinett, (5) Folket reser sig, (6) New Dehli kvävs, (7) Breaking News- Minska utsläppen räcker inte, (8) Paris-avtalet i gungning, (9) Klimatstrejk över hela världen, (10) Franska revolutionen 2.0, (11) Politiken i otakt, (12) Kanslern har talat, (13) Mer om Lex Corona, (14) Klimatet dubbelt så dyrt – varje år, (15) IEA kräver stopp, (16) Transatlantisk klimatlänk, (17) Årets WEF – Ny ekonomisk världsordning, (18) Idag den 4/11 – En historisk dag, (19) FN:s klimatpanel – 2 grader är för mycket, (20) Paris-avtalet hotas, (21) Red Alert, (22) Är du mörkrädd – läs inte, (23) Modern version av ”Davids kamp mot Goliat” !