Kategoriarkiv: vem gör vad …..

Black Friday …!

Planeten Jorden …!

Planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, räcker inte till! Som det är nu, med vår konsumtionsnivå i Sverige, skulle det behövas 4 (!) jordklot! Därför säger Climate for Life STOPP till konsumtion på Black Friday, fredagen den 26 november! Black Friday är ett importerat numera mossigt fenomen från USA lika med klämdagen/fredagen efter Thanksgiving. Köphets som Black Friday signalerar ligger definitivt inte i tiden om vi skall klara klimatomställningen. Snälla! När du tänker konsumera, vilket ju är nödvändigt, tänk då på de sedelärande 5 R:en! D.V.S. R:en lika med Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot i nu nämnd ordning. Eller annorlunda uttryckt: Konsumera med sans och balans för Sverige och planeten Jorden i tiden! LYCKA TILL!

EU stoppar skogsskövling …!

Sedan 1990 har 420 miljoner hektar skog försvunnit d.v.s på bara 30 år har 10 % (!) av världens skogar försvunnit motsvarande en yta större än hela EU!

Föreslår förbud …!

I samband med EU-kommissionens s.k. naturpaket i onsdags föreslogs ett förbud mot import av konsumentvaror, som ger upphov till illegal avskogning och framförallt skövling av regnskogar. Det föreslagna importförbudet handlar om sex populära produkter lika med kaffe, kakao, palmolja, sojabönor, nötkött och trävaror. Om förslaget går igenom i EU-parlamentet blir EU först i världen med konkreta åtgärder med syftet att indirekt stoppa illegal skogsskövling. Importförbudet kommer att träffa aktörer längre bak i kedjan som producenter och importörer. För att möjliggöra uppföljning och kontroll, för t.ex. satellitövervakning, måste dessa aktörer ange exakta koordinater på berörda plantager, skogar och betesmarker. Vi som konsumenter skall således kunna känna oss trygga utan att behöva ta ansvaret för hållbarheten på dessa produkter i butikerna! HEJA EU!

COP26! – NU är det DIN tur …!

Dur eller moll …?

I lördags avslutades klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Går slutomdömet i dur eller moll? Media och olika rapportörer verkar tävla om vem som har de ”bästa” rubrikerna huruvida konferensen var lyckad eller misslyckad! Sanningen är att INGEN VET! Det blir bara meningslösa spekulationer! Däremot så vet alla efter konferensen att det som krävs är att utsläppen måste halveras varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader i enlighet med Paris-avtalet. Mantrat 1,5 grader har varit ett genomgående tema under konferensen, vilket är bra inte minst rent symboliskt! MEN nu är det DIN tur!

Börjar nu …!

NU börjar det verkliga arbetet, att kraftigt sänka utsläppen, för DIG som enskild individ, för DIG som aktiv i näringslivet och organisationer och för DIG som politiker på det nationella, regionala och kommunala planet! OBS! Slutavtalet, Glasgow Climate Pact, är bara ett golv för ambitionsnivån för att alla 195 deltagande länder skulle kunna skriva på avtalet! D.V.S. det är inte förbjudet att ha MYCKET högre ambitioner! Till sist och syvende torde det bli marknadskrafterna, den osynliga handen, som krossar den fortsatta användningen av fossila bränslen! OCH marknadskrafterna är inte minst DU, DIN konsumtion och DINA beslut i företag och vid valurnorna! Dagens barns och ungdomars framtid står på spel!!!

COP26! USA + Kina = sant …!

John Kerry har haft klimat- och miljöfrågor på agendan under ett flera decennier långt diplomatliv och kan nu under COP26 kröna sina diplomatansträngningar i klimatfrågan under senare år med en uppgörelse med Kina – mot alla odds!

Bakom kulisserna …!

John Kerry är klimathjälten bakom kulisserna! Efter ett långvarigt diplomatarbete under flera år, bl.a. i klimatets tjänst, nådde John Kerry, Vita Husets internationella klimatsändebud, under onsdagen på COP26 en uppgörelse med Kina om samarbete för att nå 1,5 graders-målet! Uppgörelsen är lika viktig som symbolisk då Kina och USA är världens två största utsläppare av växthusgaser. De står tillsammans för ca 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser på ca 55 miljarder ton (2019). Joe Biden hade under sin presidentkampanj en tydlig klimatagenda och gjorde vid sitt tillträde ett schackdrag när han utsåg den tidigare Vietnamveteranen och f.d. utrikesministern i Obamas administration till sitt klimatsändebud! Läs mer på http://climateforlife.se/joe-steppar-upp/

Mot alla odds …!

Uppgörelsen med Kina är i själva verket en bragd av John Kerry! En sådan uppgörelse är mot alla odds med tanke på de svala diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina efter Donald Trumps 4 år i Vita Huset! Kerrys ansträngningar att få till stånd ett klimatsamarbete med Kina sträcker sig flera år tillbaka i tiden! Redan när Kerry tillträde som utrikesminister 2013 under Obamas andra period som president förstod han vikten av att bygga diplomatiska broar mot Kina i klimatfrågan.

Trump raserade …!

Hans diplomati resulterade i två olika högnivåmöten mellan Kinas president Xi Jingping och president Obama (tillsammans med Kerry) både 2014 och 2015 om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen. Sedan kom Donald Trump in i bilden och rev ner alla relationer!

Revanschen …!

När Kerry återkom in under Joe Biden 2021 handlade det minst sagt om en brant uppförsbacke! Men John Kerry var ute efter revansch! Han gjorde två resor till Kina, både i april och september, och hade fram till COP26 inte mindre än 12 möten (!) i olika former med sin motsvarighet Xie Zsenhua! Kinas hållning var dock hela tiden att klimatfrågan inte kan bli föremål för en separat uppgörelse vid sidan av alla andra utestående frågor! Uppgörelsen på COP26 i onsdags är därför ännu mer bragdartad och inte minst oväntad! John Kerry fick sin revansch!!!

COP26 – Indien överraskar …!

Modi överraskar …!

Indien och premiärminister Norendra Modi överraskade alla under sitt 3 minuter långa tal på COP26:s första dag! Indien har hittills vägrat att lämna in förnyade klimatlöften, i förhållande till de ursprungliga löftena enligt Paris-avtalet 2015. Trots påtryckningar från USA och flera andra länder har man ihärdigt vägrat att skärpa sina ursprungliga klimatlöften med hänvisning till att man först vill komma ikapp andra länder vad gäller ekonomisk tillväxt. Modi överraskade dock alla genom att komma med fem konkreta klimatlöften!

Nollutsläpp m.m. …!

Förutom ett övergripande klimatmål om nollutsläpp till 2070 meddelade han ytterligare fyra mer konkreta klimatlöften! (1) Hälften av Indiens energitillförsel skall vara förnyelsebar till 2030 (f.n. dominerar kol med en andel på 70 %)! (2) Sol och vind skall byggas ut med 500 GW till 2030 (1 GW = 1000 MW, vilket effektmässigt motsvarar 1-2 gigantiska kolkraftverk)! (3) De beräknade CO2-utsläppen till 2030 skall minskas med 1 miljard ton (Indien är idag, efter Kina USA och EU, den 4:e största utsläpparen av CO2 med 3-4 miljarder ton per år)! (4) Koldioxidintensiteten i ekonomin skall halveras till 2030, vilket innebär att Indien kan öka sin ekonomiska tillväxt utan motsvarande ökning av utsläppen!

Modi sätter press …!

De nya klimatlöften från Indien satte enligt observatörerna på plats en inledande positiv ton för COP26! Vidare bedöms Modis överraskande och positiva besked sätta extra press på Kina, som hittills mer eller mindre bojkottat COP26! Indien och Modi visar nu att Kina kan räkna med konkurrens om rollen som klimatledare för tillväxtländerna där flera saknar egna resurser för att på allvar ta tag i klimatomställningen/-anpassningen!

Förnyade klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) har lämnats in till FN inför COP26 av alla länder förutom av några stora utsläppare som Kina (nr 1)och Ryssland (nr 5)!

Vindkraften tar över …!

Havsbaserat …!

Allt fler vill bygga havsbaserat! För ett år sedan 2020 fanns det ansökningar på 45 GW, men nu 2021 har ansökningarna exploderat till 135 GW! Alltså trefaldigats! 1 GW = 1000 MW d.v.s. jämförbart med ett storskaligt kärnkraftverk. En starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen är att staten via Svenska Kraftnät har signalerat att man kommer att stå för kostnaden för anslutningskablarna mellan land- och havsanläggningarna. OM samtliga ansökningar skulle resultera i ny havsbaserad vindkraft handlar det om en tillkommande elenergimängd på 500 TWh d.v.s. 3 ggr Sveriges nuvarande elenergibalans på 160 TWh! Investeringen skulle med nuvarande anläggningspriser hamna på 400 miljarder SEK.

”Måttlig” investering …!

Investeringen på 400 miljarder SEK är som isolerad företeelse ett stort belopp, men i sitt sammanhang, d.v.s. som systemavgörande infrastrukturinvestering inom energiförsörjning är beloppet trots allt måttligt! Hittills, under de senaste 5-10 åren, har anläggnings-priserna mer än halverats så investeringsvolymen är förmodligen dessutom överskattad sett i ett framtida perspektiv.

”Liten” investering ….!

Jämför man med om Sverige rent hypotetiskt istället skulle satsa på 3:e generationens kärnkraft för motsvarande elenergimängd så är beloppet t.o.m. att betrakta som litet! Den senaste kommersiella versionens kärnkraft den s.k. 3:e generationens kärnkraft håller bl.a. på att byggas i Olkiluoto i Finland. Den aktuella reaktorn i Olkiluoto, som nu 2021 för övrigt är 12 år (!) försenad, kommer att kosta minst 75 miljarder SEK i investering. För att producera elenergimängden 500 TWh skulle det behövas ett 30-tal dylika reaktorer motsvarande en investering på över 2000 miljarder SEK.

Kommentar …!

Att jämföra och värdera investering rakt av är dock ej helt relevant då vi ju jämför s.k. primakraft med väderberoende kraft. Vindkraftens behöver således balanseras med olika former av lagringsmöjligheter alternativt reservkraft. Räkneexemplet är dock i all sin enkelhet tydligt talande till förmån för vindkraften!

Strikt ekonomiskt …!

Skulle man göra en strikt ekonomisk jämförelsekalkyl d.v.s. med hänsyn till ekonomisk livslängd, drift-och underhållskostnader etc torde det inte råda någon tvekan om att vindkraften är överlägsen 3:e generationens kärnkraft framförallt med hänsyn till de betydligt lägre drift- och underhållskostnaderna!

500 TWh vindkraft …!?

Vad gäller de aktuella ansökningarna om havsbaserad vindkraft på 500TWh så kan man konstatera att många av ansökningarna inte kommer att realiseras av olika skäl, bl.a. till följd av att en del ansökningar sannolikt kan betraktas som sonderingar, en del kommer att fastna i tillståndsprocessen, en del kommer att stoppas av försvarsmakten etc. Till sist och syvendes blir det troligen den undre gränsen för behovet av tillkommande elenergi i Sveriges framtida elenergibalans som blir styrande!

100 TWh havsbaserat …!

Med tanke på framförallt Sveriges framtida elbehov till följd av den ökade elektrifieringen av samhället torde det inte vara orealistiskt att anta att åtminstone 20 % av ansökningarna blir verklighet. Havsbaserad vindkraft skulle då landa på minst 100 TWh i Sveriges framtida elenergibalans!

Vindkraften tar över …!

Detta tillskott tillsammans med den redan kraftiga pågående utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i kombination med utbyggda lagringsmöjligheter pekar klart på att Sverige kommer att klara sitt mål att bli 100 % förnyelsebart till 2040! OBS! Detta gäller även med hänsyn till det ökande elbehovet till följd av den pågående elektrifieringen av samhället! Anm. Den landbaserade vindkraften står redan idag för 30 TWh av Sveriges elbehov och kommer med hänsyn till pågående och tillståndsgivna projekt redan 2023 (!) vara uppe i 50 TWh, d.v.s. vara större än dagens kärnkraft!

Stormakt inom grön el …?

Rent visionärt ligger det också nära till hands att leka med tanken att Sverige med sina goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft skulle kunna bli en elproducerande stormakt inom grön el både för export och för att attrahera nya industrier där tillgång till förnyelsebar grön el är ett krav för att kunna konkurrera på världsmarknaden!!!

Sverige kan bli en stormakt inom grön el och en räddande ängel för planeten och kommande generationer!

Marshallplan för sol i USA …!

Enorm utvecklingspotential …!

Enligt en färsk rapport, Solar Futures Study, från USA:s energidepartement, DoE (Departement of Energy), är en dekarbonisering av USA:s energisystem till 2050 fullt realistiskt! OBS! Hälften av all el skulle i så fall komma från solen! Idag handlar det endast om en andel på 3%. DoE bedömer således att solen har en enorm utvecklingspotential i USA! Det handlar varken mer eller mindre om en Marshallplan för solen i USA! (Anm. George Marshall, utrikesminister i USA under president Harry Truman, tog initiativ till finansiering av den gigantiska återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget därav begreppet Marshallplan).

Bidens tuffa mål …!

Bakgrunden till rapporten är Bidenadministrationens förslag till tuffa mål för klimatomställningen! Man har satt upp målet att halvera CO2-utsläppen till 2030 i förhållande till 2005 års nivå respektive att elförsörjningen skall vara helt baserad på förnyelsebar energi redan till 2035. Rapporten Solar Futures Study kan i sammanhanget ses som en konkret plan för hur de uppställda målen skall kunna uppnås.

Solenergin exploderar …!

Enligt rapporten måste dagens utbyggnadstakt för solenergi på 15 GW/år (15000 MW installerad soleffekt per år) fördubblas de närmaste 4 åren och därefter fördubblas ytterligare en gång till 60 GW per år under de följande åren fram till 2030. Utbyggnadstakten måste sedan bibehållas fram till 2035 och ytterligare ökas fram till 2050 beroende på vilken ambitionsgrad man väljer i planen. Bildlig talat kan man säga att solenergin exploderar!

Stora tal …!

För att kunna relatera till de stora talen kan som en jämförelse nämnas att den totalt installerade vattenkraften i Sverige ligger på ca 16000 MW d.v.s. lika med USA:s i dagsläget årliga utbyggnadstakt av solenergi, en utbyggnadstakt som således enligt planen skall fyrfaldigas (!) fram till 2030!

Elektrifiering av samhället …!

Parallellt med ökningen av installerad soleffekt ingår också i planen en ökad utbyggnad av andra förnyelsebara alternativ, främst vindkraft, och olika former av energilagringslösningar. Förutsatt att man väljer den högre ambitionsgraden kommer USA:s energisystem att bli helt dekarboniserat till 2050, vilket innebär en bredare elektrifiering av det amerikanska samhället. Den innebär i sin tur en kraftig utbyggnad av elsystemet, i stort sett en fördubbling, för elektrifiering av slutförbrukare som byggnader, transporter och industrins processer.

Haken …?

Allt detta låter ju för bra för att vara sant! NEJ, faktiskt inte! Alla fysiska parametrar och konsekvenser som klimat , ekonomi, sysselsättning, tillväxt etc pekar entydigt på ett ”GO” för planen! Haken eller hindret handlar snarare om politik och de sedan länge infekterade motsättningarna i den amerikanska kongressen, inte minst inom klimatpolitiken!

Politiska regleringar …!

Det bör noteras att utan politiska regleringar och stimulanser går en fullständig dekarbonisering av USA:s energisystem inte att genomföra. Det gäller följaktligen för president Biden och demokraterna att lotsa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna på hisnande 3500 miljarder dollar i kongressen för att komma igång med omställningen

Utan reglering …!

I sammanhanget bör det ändå påpekas att enligt rapporten kan omställningen komma en bit på vägen lika med 50 % mot de uppställda målen utan reglering d.v.s. enbart baserat på marknadskrafterna och förutsedda teknologiska framsteg!

Moroten …?

Vilket är moroten för att kongressen skall släppa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna? Det korta svaret! Planeten Jorden! Det kan noteras att USA är världens efter Kina överlägset största utsläppare av koldioxid räknat i absoluta tal! Räknar per capita är man den utan jämförelse överlägset största! Med sina stora utsläpp är USA således ett av de största hoten mot livsbetingelserna på planeten Jorden. USA:s omställning är nödvändig egentligen oavsett vilka uppoffringar som måste göras!!!

Det bästa av allt …!

MEN det bästa av allt! Tillväxtmässigt och inte minst rent ekonomiskt överstiger fördelarna med planen flerfaldigt de uppoffringar som behöver göras! Ökade kostnader för en påtvingad ersättning av USA:s befintliga fossilbaserade energisystem uppvägs med minst en faktor 5 av att man undviker ökade samhällskostnader till följd av klimatkatastrofer, havsnivåhöjning, migration, hälsoeffekter etc . Dessutom skapas en för USA och övriga världen stilbildande industriell tillväxt inom sektorn förnyelsebara energialternativ!

Alla vinnare …!

Summa summarum! ALLA blir vinnare på att USA genomför sin Marshallplan för solen! USA har genom planen en uppenbar chans att ta ledningen i klimatomställningen och bli föregångare för resten av världen!

COP26 – Ingen respekt för Paris-avtalet…!

Stora länder fuskar …!

Under sommaren, den 30 juli, gick deadline ut för FN:s ca 190 länder vad gäller att lämna in nya klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november! Bara 80 av länderna lämnade in sina löften i tid! Stora utsläpparländer som Kina och Indien hör till de länder som ignorerade deadlinen. Kina är dessutom världens överlägset största utsläppare! Ignoransen resulterade i en skarp varning från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) till Kinas ledare lika med ett klart avsteg från IPCC:s normala roll som neutral utredare till FN!

Fler ögonhöjare …!

Andra stora utsläpparländer som Ryssland, Australien, Brasilien och Mexiko lämnade visserligen in sina NDC:s, men det var samma eller lägre mål i de inlämnade klimatlöftena som för fem år sedan! Förfarandet strider mot intentionerna i Paris-avtalet d.v.s. att länderna vart femte år successivt skall skärpa sina NDC:s!

Paris-avtalet frivilligt …!

Mot bakgrund av att vi under innevarande årtionde måste reducera utsläppen till hälften ger de stora utsläpparländernas ignorans av Paris-avtalet oss en tankeställare! Hur hänger detta ihop? Förklaringen kan sökas i att Paris-avtalet inte är tvingande d.v.s. villkoren kan betraktas som rekommendationer. Varje deltagarland (ca 190 länder) är autonomt och beslutar själva om sina klimatlöften!

Ändå en framgång …!

Ett frivilligt avtal kan måhända uppfattas som ett dilemma, men Paris-avtalet från 2015 kan ändå rent politiskt betraktas som en stor framgång! Den stora vinsten med avtalet är att alla världens länder är överens om att sätta fokus på klimatfrågan! I praktiken fungerar avtalet som ett effektivt påtryckningsmedel för världens länder att förhindra en allvarlig klimatkris.

Inte gossen Ruda …!

Inför en hotande planetär kris vill knappast något land sticka ut som gossen Ruda i strid med både vetenskap och internationella överenskommelser. Insatserna är alltför höga då klimatfrågan påverkar relationerna mellan länderna både politiskt, ekonomiskt och stabilitetsmässigt!

Ytterligare tankeställare …!

Den politiska hanteringen av Paris-avtalet inför COP26 sätter fingret på en bredare problematik! Hanteringen ger oss en ytterligare tankeställare och visar att politikersamfundet ensamt inte kommer att kunna lösa klimatfrågan! Alla måste hjälpas åt d.v.s. alla berörda aktörer alltifrån politiker till näringsliv, organisationer och enskilda individer! Vi måste alla bli en doer i klimatfrågan – en climateforlifedoer! Läs mer om hur JUST DU som enskild individ kan bli en climateforlifedoer! Läs på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sommarens hetaste …!

Skräckrapporten …!

FN:s utredningsorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom i början på augusti med sin sjätte sammanfattning, AR6, om klimatläget. Rapporten har fokus på den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Det är första gången sedan IPCC bildades i mitten på 90-talet som man med 100-%-ig sannolikhet kan konstatera ett samband mellan mänsklighetens påverkan och ett varmare klimat och dess konsekvenser i form av extremväder, havsnivåhöjning etc. Det är också första gången man tar till storsläggan mot politikerna! Det är dags att agera! Vi riskerar att överskrida Parisavtalets temperaturbegränsningar 1,5 grader redan på 2030-talet!

Larmklockorna …!

I rapporten ringer alla larmklockor! Det kan konstateras att den globala uppvärmningens hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2000 åren, att koldioxidhalten är den högsta på minst två miljoner år, att havsnivåhöjningen är den högsta på minst 1000 år, att glaciäravsmältningen är den högsta på minst 2000 år, att både extremvärme och skyfall har blivit vanligare och allvarligare, att torka har ökat i vissa regioner, att bränder har blivit vanligare samt att haven har blivit både varmare, mer försurade och mer syrefattiga.

Omvärldens reaktioner …!

The Guardians miljöredaktör Damian Carrington: ”Människan har genom sina handlingar, eller brist på sådana, överhettat planeten. Som en dom över mänsklighetens klimatkris kan IPCC:s rapport inte vara tydligare: Skyldig så in i helvete”!

BBC rapporterar att en grupp på ett 50-tal små stater, många av dem önationer, går ut med en en gemensam varning med anledning av IPCC:s rapport.

Mohamed Nasheed ex-president på Maldiverna. ” Vi står på gränsen till utrotning. Vi betalar med våra liv för kol som andra har släppt ut”!

FN-chefen Antonio Guterres: ”Den nya klimatrapporten signalerar kod röd för mänskligheten och måste betyda dödsstöten för användning av fossila bränslen. Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”!

Christiana Figueres, som låg bakom det FN-fördrag som ledde till Parisavtalet 2015, till BBC: ”Den nya FN-rapporten ger den vetenskapliga bakgrunden till de extremväder som just nu äger rum på flera håll i världen. Det här är inte längre klimatförändringar, det är klimatkaos”

LKAB:s direktör för kommunikation och klimat, Niklas Johansson: ”Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom”! 

M.fl. …..!

Diagrammet visar skillnaden mellan Jordens medeltemperatur under perioden 1850-1900 d.v.s under förindustriell tid och perioden därefter. Vi ligger nu på 1,2 graders uppvärmning d.v.s. farligt nära Parisavtalets 1,5 grader!

Upprop i Norge – ”Rösta rätt” …!

Inför Stortingsvalet …!

Inför Stortingsvalet i Norge den 13 september tog 33 av Norges mest kända författare under förra veckan initiativ till ett klimatupprop ”Rösta rätt” via tidningen Verdens Gang . Författarna skriver! ”Som författare arbetar vi med att skapa berättelser. Men den allra viktigaste berättelsen är den vi skapar tillsammans under de närmaste tio åren: Sanningen om hur det ska gå för oss människor nu när vi står öga mot öga med natur- och klimatkrisen”! Författarna menar i klartext att norska folket skall rösta på det parti eller de partier som har modet att förändra Norges roll som oljeexportör genom att stoppa fortsatt oljeexploatering framförallt i känsliga havsområden som Arktis! HEJA!