Kategoriarkiv: c) EU gör ….

EU höjer insatserna …!

Nytt mål …!

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt klimatmål lika med 90 %:s minskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990 års nivå. Det nya målet kompletterar EU:s nuvarande klimatpaket ”Fit for 55”, som innebär en minskning av utsläppen med minst 55 % till 2030. EU har ambitionen att gå före genom att Europa skall bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Tillsammans med 2030-målet bedömer EU:s vetenskapliga råd ”European Scientific Advisory Board on Climate Change” att EU ligger någorlunda i fas med FN.s mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader men helst till 1,5 grader! HEJA EU!

Till ”verkstad” …!

Vägen till ”verkstad” kan dock ta tid! Precis som för 2030-målet skall det nya målet till 2040 först röstas igenom av medlemsländerna i EU-parlamentet. Detta kommer inte att ske förrän EU-valet har skett i juni. Därefter skall ett nytt klimatpaket tas fram med prioriterade åtgärder. Först när detta har förhandlats i berörda instanser och beslutats i EU-parlamentet kan det bli konkret och tillämpas! OBS! Processen måste ha sin gång, men att det är bråttom är dagens understatement! Varje ny CO2-molekyl i atmosfären stannar kvar i hundratals år och påverkar den globala uppvärmningen! Kolbudgeten för vad atmosfären tål håller redan på att rinna ut!

Prioriterade åtgärder …!

Redan nu har dock analyserna i det vetenskapliga rådet kring angelägna åtgärder läckt ut! En av de mest angelägna åtgärderna är att elproduktionen skall göras helt fossilfri till 2040, huvudsakligen baserat på förnybara alternativ. Kvarvarande fossila bränslen efter 2040 får endast gå till flyg och sjöfart. Vidare skall hela gasinfrastrukturen ställas om för e-bränslen och vätgas. Energieffektivisering och cirkularitet i konsumtionen kommer också att vara viktiga ingredienser liksom koldioxidinfångning (CCS) och en begränsad andel små modulära reaktorer.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att påverka EU:s klimatmål, men så är icke fallet! Nota bene! De politiska målen kan aldrig infrias om inte DU som konsument, yrkesutövare eller väljare är med på tåget som en ClimateDoer och förebild i klimatomställningen. Det första testet blir nu i juni i samband med EU-valet! DÅ blir det viktigt att rösta på något av de partier som tar klimatomställningen på allvar! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Coca Cola m.fl. tvättar grönt …!

100 % återvinning…???

Coca Cola, Nestlé och Danone greenwashar sina Pet-flaskor genom texten att flaskorna återvinnes till 100 %! Enligt den europeiska konsumentorganisationen BEUC (Bureau Européen des Union de Consommateurs) är detta en omöjlighet! Ett klagomål har nu skickats in till EU-kommissionen! Tilltaget kan jämföras med svenska Arla som efter KO-anmälan till marknadsföringsdomstolen fick backa från sina texter på mjölkpaketen om att deras produktion var klimatneutral! OBS! Det blir det tuffare och tuffare att tvätta grönt inom EU efter beslut om att alla publika påståenden om hållbarhet måste kunna styrkas! Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/! Heja EU!

Racet fortsätter …!

Sol, vind och elbilar …!

I förra veckan rapporterades glädjande statistik i klimatomställningen! (1) Nu är sol och vind större än kol och gas inom EU! Enligt ”Ember”, en internationell tankesmedja med fokus på globala energifrågor, så producerades 31 % av elen inom EU under maj månad av sol- och vindkraft jämfört med 27 % för kol och gas! (2) Elbilsförsäljningen under maj ökade med ca 70 % jämfört med förra året! Enligt ACEA (European Automobile Manufacturers Association) såldes ca i miljon bilar inom EU under maj. Av dessa var 14 % rena elbilar, 51 % fossilbilar och resten någon form av hybrider! ”Forza”!

EU stoppar avskogning …!

Först i världen …!

I förra veckan blev EU först i världen med en lag mot avskogning! Lagen innebär förbud mot varor som bidrar till en ohållbar skogshantering! Den pågående skövlingen av världens regnskogar i avsikt att producera produkter som soja, palmolja, kaffe, kakao, gummi, trävaror, nötkött m.m. är det mest flagranta exemplet på ohållbar skogshantering! Lagen föreskriver att importerande företag måste kontrollera ursprunget och garantera att produkterna inte bidrar till avskogning. Lagens juridiska kraft går t.o.m. utanför den standard som gäller i ursprungsländerna! Kontrollen kommer att ske genom stickprov utförda av berörda lokala myndigheter. OBS! DU som konsument har ju självfallet också en viktig roll i detta sammanhang! Överträdelse kan ge dryga böter upp till 4 % av företagens omsättning! Heja EU!

Big Five …!

Skövling av världens regnskogar tillhör klimatbovarnas Big Five d.v.s. är en av de fem största klimatbovarna! Det handlar om (1) Energiförsörjning, (2) Transporter, (3) Köttkonsumtion, (4) Konsumtion i allmänhet och (5) Skövling av regnskogar. Beträffande den pågående skövlingen av regnskogarna kan noteras att världen i snabb takt går miste om sin största kolsänka! Dessutom håller vi genom vårt konsumtionsbeteende på att utarma/utrota växter och djur och därmed rubba den biologiska mångfalden i dessa unika ekosystem! Läs mer om att DU i praktiken som enskild individ kan påverka ALLA de stora klimatbovarna! Läs på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån skövlingen av världens regnskogar, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att göra din omgivning uppmärksam på den nya EU-lagen och själv tänka på att fråga om ursprungsgaranti innan DU lägger importerade varor som soja, kaffe, kakao nötkött m.m. i varukorgen kan DU påverka! Vid sidan av lokala myndigheter är DU ju som konsument den absolut sista barriären för att stoppa skövlingen av världens regnskogar! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sluttvättat …!

Läs mer om företagens utbredda benägenhet till greenwashing på http://climateforlife.se/eu-till-foretagen/

Nu är det …!

Nu är det sluttvättat! EU-parlamentet beslutade i förra veckan med förkrossande majoritet, 544 ja mot 35 nej, nya regler för hur företagen skall handskas med klimatbegrepp som hållbar, cirkulär, klimatneutral, grön omställning etc vid marknadsföring av sina produkter. Till exempel! Det går inte längre att påstå att en produkt är klimatneutral när det grundar sig på s.k. klimatkompensation! Det går inte att använda hållbarhetsmärkning om den inte har godkänd certifiering! Det går inte att använda fluffiga och allmänna påståenden om de inte kan styrkas! OCH konsumenter skall få tydlig information om reparationsmöjligheter och kostnader! Enligt EU-rapportören, den kroatiske politikern Biljana Borzan (S), så betyder det här slutet för djungeln av falska miljöpåståenden bland företagen! HEJA!

All in på sol och vind …!

Höjer målen …!

EU höjer målen kraftigt för förnyelsebar elförsörjning till 2030! Förhandlare från medlemsstaterna och EU-rådet under det svenska ordförandeskapet kom den 30 mars efter 14 timmars intensiva förhandlingar överens om att att höja målet från 32 % till minst 42,5 % till 2030! En relativt kraftig höjning på kort tid! Det handlar om en fördubbling på 7 år då den förnyelsebara andelen el f.n. ligger på 22 %! För att det skall vara möjligt gäller också nya mer operativa mål för förbrukarsidan, såsom för trafiken, industrin och bostadsmarknaden! En av de största bromsklossarna, tillståndsgivningen för vind och sol, skall ses över för att det skall vara möjligt att nå det ambitiösa målet 42 % till 2030! OBS! Sverige har all anledning att haka på för att behålla sin position som föregångare i klimatomställningen! HEJA!

Stopp för diesel och bensin …!

F.o.m. 1 januari 2035 är nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor inte tillåtet inom EU!

EU-beslut …!

I tisdags 14/2 tog EU-parlamentet genom ett beslut i Strasbourg det definitiva beslutet om att det är stopp för nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor f.o.m 1 januari 2035. Beslutet är förberett i andra EU-instanser sedan oktober/november 2022, men nu är det definitivt! En politisk stridsfråga har gällt om huruvida s.k. e-fuels skulle kunna utgöra ett undantag. MEN så blev icke fallet! Personbilar med förbränningsmotor är således på väg ut och helt borta 2035!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka detta gigantiska systemskifte inom bilindustrin, men som konsument kan du påverka genom att efterfråga en bil med någon form av eldrift vid ditt nästa bilbyte! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer genom att vid första lämpliga tillfälle gå med i elbilsracet! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU till företagen …!

Skärper tonen …!

EU skärper nu tonen mot företag som sysslar med greenwashing! Enligt ett läckt dokument kommer EU-kommissionen inom kort att presentera ett förslag som innebär att företagen måste kunna bevisa sina miljöpåståenden. Respektive medlemsland åläggs att utforma de praktiska reglerna. I princip handlar det om ett system av oberoende granskning och sanktioner vid falska miljöpåståenden! OBS! Danmark har gått före! Redan under 2022 införde man regler mot ”gröntvätt”! Läs mer på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/

Exemplet Arla …!

Ett färskt talande exempel bland svenska företag är Arla, som på sina produkter använde texten ”netto noll”! Texten har uppfattas som starkt vilseledande och har anmälts av olika konsumentorganisationer till KO, som i sin tur har tagit fallet till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolens utslag har kommit i dagarna! Den går på konsumenternas och KO:s linje! Texten får därför inte finnas kvar! Anm. Arla har dock själva insett sitt övertramp och långt före domstolsutslaget tagit bort texten! SENSMORAL! Arlas chansning a la ”går det så går det” indikerar tydligt att generella regler och sanktioner är nödvändiga!

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arlas huvudsakliga klimatavtryck ligger sannolikt i leverantörskedjan då boskapsnäringen på det globala planet tillhör Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långtifrån att kunna påverka företagens greenwashing, men som konsument, vare sig det gäller rena konsumtionsbeslut eller i din yrkesroll, kan du påverka genom att välja bort produkter eller företag där miljöpåståendena är tvivelaktiga! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU mot förnybart …!

Sol och vind …!

Enligt tankesmedjan Ember Climate är produktionen av sol- och vindel inom EU lika med ”All Time High” under 2022! Totalt har produktionen av förnybart uppgått till över 600 TWh, varav ca 400 TWh vind och ca 200 TWh sol. Andelen förnybar el motsvarar nu hela 22 % av elbalansen inom EU , vilket bl.a. innebär att sol och vind nu har gått om naturgas! Enligt tankesmedjan har tillväxten av sol och vind delvis sin förklaring i det pågående energikriget i Europa. Vad gäller andelen solel ligger Nederländerna i topp med 14 % i sin elmix tätt följd av Grekland och Ungern. Inom vindel ligger Danmark i topp med hela 50 % (!!!) följt av Litauen med 40 % och Irland med 35 %. EU går före! HEJA!