Kategoriarkiv: c) EU gör ….

EU stoppar avskogning …!

Först i världen …!

I förra veckan blev EU först i världen med en lag mot avskogning! Lagen innebär förbud mot varor som bidrar till en ohållbar skogshantering! Den pågående skövlingen av världens regnskogar i avsikt att producera produkter som soja, palmolja, kaffe, kakao, gummi, trävaror, nötkött m.m. är det mest flagranta exemplet på ohållbar skogshantering! Lagen föreskriver att importerande företag måste kontrollera ursprunget och garantera att produkterna inte bidrar till avskogning. Lagens juridiska kraft går t.o.m. utanför den standard som gäller i ursprungsländerna! Kontrollen kommer att ske genom stickprov utförda av berörda lokala myndigheter. OBS! DU som konsument har ju självfallet också en viktig roll i detta sammanhang! Överträdelse kan ge dryga böter upp till 4 % av företagens omsättning! Heja EU!

Big Five …!

Skövling av världens regnskogar tillhör klimatbovarnas Big Five d.v.s. är en av de fem största klimatbovarna! Det handlar om (1) Energiförsörjning, (2) Transporter, (3) Köttkonsumtion, (4) Konsumtion i allmänhet och (5) Skövling av regnskogar. Beträffande den pågående skövlingen av regnskogarna kan noteras att världen i snabb takt går miste om sin största kolsänka! Dessutom håller vi genom vårt konsumtionsbeteende på att utarma/utrota växter och djur och därmed rubba den biologiska mångfalden i dessa unika ekosystem! Läs mer om att DU i praktiken som enskild individ kan påverka ALLA de stora klimatbovarna! Läs på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån skövlingen av världens regnskogar, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att göra din omgivning uppmärksam på den nya EU-lagen och själv tänka på att fråga om ursprungsgaranti innan DU lägger importerade varor som soja, kaffe, kakao nötkött m.m. i varukorgen kan DU påverka! Vid sidan av lokala myndigheter är DU ju som konsument den absolut sista barriären för att stoppa skövlingen av världens regnskogar! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sluttvättat …!

Läs mer om företagens utbredda benägenhet till greenwashing på http://climateforlife.se/eu-till-foretagen/

Nu är det …!

Nu är det sluttvättat! EU-parlamentet beslutade i förra veckan med förkrossande majoritet, 544 ja mot 35 nej, nya regler för hur företagen skall handskas med klimatbegrepp som hållbar, cirkulär, klimatneutral, grön omställning etc vid marknadsföring av sina produkter. Till exempel! Det går inte längre att påstå att en produkt är klimatneutral när det grundar sig på s.k. klimatkompensation! Det går inte att använda hållbarhetsmärkning om den inte har godkänd certifiering! Det går inte att använda fluffiga och allmänna påståenden om de inte kan styrkas! OCH konsumenter skall få tydlig information om reparationsmöjligheter och kostnader! Enligt EU-rapportören, den kroatiske politikern Biljana Borzan (S), så betyder det här slutet för djungeln av falska miljöpåståenden bland företagen! HEJA!

All in på sol och vind …!

Höjer målen …!

EU höjer målen kraftigt för förnyelsebar elförsörjning till 2030! Förhandlare från medlemsstaterna och EU-rådet under det svenska ordförandeskapet kom den 30 mars efter 14 timmars intensiva förhandlingar överens om att att höja målet från 32 % till minst 42,5 % till 2030! En relativt kraftig höjning på kort tid! Det handlar om en fördubbling på 7 år då den förnyelsebara andelen el f.n. ligger på 22 %! För att det skall vara möjligt gäller också nya mer operativa mål för förbrukarsidan, såsom för trafiken, industrin och bostadsmarknaden! En av de största bromsklossarna, tillståndsgivningen för vind och sol, skall ses över för att det skall vara möjligt att nå det ambitiösa målet 42 % till 2030! OBS! Sverige har all anledning att haka på för att behålla sin position som föregångare i klimatomställningen! HEJA!

Stopp för diesel och bensin …!

F.o.m. 1 januari 2035 är nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor inte tillåtet inom EU!

EU-beslut …!

I tisdags 14/2 tog EU-parlamentet genom ett beslut i Strasbourg det definitiva beslutet om att det är stopp för nytillverkning av personbilar med förbränningsmotor f.o.m 1 januari 2035. Beslutet är förberett i andra EU-instanser sedan oktober/november 2022, men nu är det definitivt! En politisk stridsfråga har gällt om huruvida s.k. e-fuels skulle kunna utgöra ett undantag. MEN så blev icke fallet! Personbilar med förbränningsmotor är således på väg ut och helt borta 2035!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka detta gigantiska systemskifte inom bilindustrin, men som konsument kan du påverka genom att efterfråga en bil med någon form av eldrift vid ditt nästa bilbyte! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer genom att vid första lämpliga tillfälle gå med i elbilsracet! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU till företagen …!

Skärper tonen …!

EU skärper nu tonen mot företag som sysslar med greenwashing! Enligt ett läckt dokument kommer EU-kommissionen inom kort att presentera ett förslag som innebär att företagen måste kunna bevisa sina miljöpåståenden. Respektive medlemsland åläggs att utforma de praktiska reglerna. I princip handlar det om ett system av oberoende granskning och sanktioner vid falska miljöpåståenden! OBS! Danmark har gått före! Redan under 2022 införde man regler mot ”gröntvätt”! Läs mer på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/

Exemplet Arla …!

Ett färskt talande exempel bland svenska företag är Arla, som på sina produkter använde texten ”netto noll”! Texten har uppfattas som starkt vilseledande och har anmälts av olika konsumentorganisationer till KO, som i sin tur har tagit fallet till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolens utslag har kommit i dagarna! Den går på konsumenternas och KO:s linje! Texten får därför inte finnas kvar! Anm. Arla har dock själva insett sitt övertramp och långt före domstolsutslaget tagit bort texten! SENSMORAL! Arlas chansning a la ”går det så går det” indikerar tydligt att generella regler och sanktioner är nödvändiga!

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arlas huvudsakliga klimatavtryck ligger sannolikt i leverantörskedjan då boskapsnäringen på det globala planet tillhör Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långtifrån att kunna påverka företagens greenwashing, men som konsument, vare sig det gäller rena konsumtionsbeslut eller i din yrkesroll, kan du påverka genom att välja bort produkter eller företag där miljöpåståendena är tvivelaktiga! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU mot förnybart …!

Sol och vind …!

Enligt tankesmedjan Ember Climate är produktionen av sol- och vindel inom EU lika med ”All Time High” under 2022! Totalt har produktionen av förnybart uppgått till över 600 TWh, varav ca 400 TWh vind och ca 200 TWh sol. Andelen förnybar el motsvarar nu hela 22 % av elbalansen inom EU , vilket bl.a. innebär att sol och vind nu har gått om naturgas! Enligt tankesmedjan har tillväxten av sol och vind delvis sin förklaring i det pågående energikriget i Europa. Vad gäller andelen solel ligger Nederländerna i topp med 14 % i sin elmix tätt följd av Grekland och Ungern. Inom vindel ligger Danmark i topp med hela 50 % (!!!) följt av Litauen med 40 % och Irland med 35 %. EU går före! HEJA!

EU växlar upp …!

Importrestriktioner …!

EU-kommissionen lade i förra veckan fram ett nytt lagförslag som syftar till att skydda världens regnskogar! Det handlar om importen av både livsmedel såsom palmolja, kakao, soja, kött m.m. och varor som t.ex. trä, möbler, läder etc. som för sin produktion tar mark med regnskog i anspråk! Lagen kan träda i kraft efter beslut i EU-parlamentet och godkännande av respektive medlemsland. Efter godkännande och offentliggörande träder den nya lagen i kraft inom tre veckor. För vissa berörda produkter förutsätts dock en övergångstid för lagens ikraftträdande på upp till 18 månader.

Viktig kolsänka …!

Världens regnskogar är en viktig kolsänka d.v.s. växterna använder CO2 från atmosfären för sin tillväxt genom fotosyntesen. OBS! Skövling av regnskogar räknas in bland de ”Big Five” vad gäller de stora klimatbovarna! De övriga fyra är energiförsörjning, transporter, köttkonsumtion och allmän konsumtion! Läs mer om de fem största klimatbovarna på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

Att hämta en metafor från djurriket vad gäller klimatriskerna är ingen tillfällighet då det ju delvis till följd av klimatförändringarna i kombination med människans rovdrift på Jordens resurser parallellt pågår en accelererande artutrotning!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån skövlingen av världens regnskogar! I själva verket är det DU som konsument som sitter längst ut i kedjan räknat från t.ex. en soja- eller palmoljeplantage i Brasilien eller på Borneo! I fortsättningen! Kolla ursprunget för de produkter DU konsumerar! För övrigt kan DU som enskild konsument påverka hela spektrat bland klimatbovarnas ”Big Five”! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

EU förbjuder bensin och diesel …!

Från 2035 …!

I torsdags i förra veckan klubbade EU-parlamentet inkl. dess ministerråd en lagtext, som innebär att inga nya bensin- och dieselbilar får tillverkas inom EU f.o.m. 2035! Beslutet kan ses som ett led i att uppnå EU:s klimatmål ”Fit for 55” d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivå till 2030. Uppfyllelsen av det kommande förbudet skall följas upp vid två kontrollstationer – 2025 och 2030. ”Ett historiskt beslut”, säger Pascal Canfin från Frankrike, föredragande och talesperson för klimatomställningen inom EU-parlamentet. Elbilsracet fortsätter!

EU vässar klorna i elbilsracet …!

Var sjätte mil …!

EU-parlamentet beslutade i förra veckan att det till 2026 (!) skall finnas laddstationer var sjätte mil längs de stora vägarna i Europa och till 2028 vätgasstationer var tionde mil! Enligt föredraganden Ismail Erzug (SPD) är detta nödvändigt för att EU skall kunna uppnå sitt klimatmål d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå! I praktiken betyder beslutet en revolution vad gäller antalet offentliga laddstationer! Som exempel kan tas Tyskland! Där skall antalet laddstationer i urbana miljöer öka från idag ca 70000 st till ca 1 miljon 2030! Parlamentets beslut skall nu förhandlas och detaljeras i en lagtext i förhandlingar med respektive EU-land. Elbilsracet fortsätter!

Taxonomin till EU-domstolen …!

Österrike överklagar …!

Regeringen i Österrike överklagar EU-parlamentets beslut från i somras att kärnkraft och naturgas skall räknas som hållbara inom ramen för EU:s s.k. taxonomi. (Anm. EU:s nya riktlinjer för vilka produkter och företag som kan betraktas som hållbara syftar till att vägleda kapital- och finansmarknaderna mot hållbara investeringar). Att kärnkraft och naturgas skall finnas med på denna lista betraktas av flera EU-länder, miljöorganisationer m.fl. som en stor plump i protokollet! Österrike har nu blivit budbärare för missnöjet och ger EU-parlamentet bakläxa!

Klimatet får ge vika …!

Klimatet har tyvärr fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-och-taxonomin-sommarens-lagvattenmarke/! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft den 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det efter Putins pågående energikrig mot Ukraina och Europa nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara!

Österrike åberopar …!

Österrike åberopar såväl juridiska som framförallt reella invändningar mot att såväl kärnkraft som naturgas skall ingå i taxonomin. I definitionen av hållbarhet enligt taxonomin står det fritt översatt: ”För att produkter och tjänster skall kunna betraktas som hållbara får de inte vara förknippade med risken för stora miljöproblem vare sig vid användningen eller vid störningar och olyckor”. Österrike menar att varken kärnkraft eller naturgas kan uppfylla denna definition.

Kärnkraften …!

Österrike hävdar att kärnkraften är förknippad med okalkylerbara risker och hänvisar till de tidigare olyckorna i Tjernobyl och Fukushima, men lyfter även fram Putins pågående energikrig och bombningarna av Ukrainas kärnkraftanläggningar där landets största anläggning Zaporizjzja är hårt utsatt. Den har flera gånger blivit av med sin elförsörjning och därmed sin förmåga att kontrollera anläggningens säkerhet!

Naturgasen …!

Att naturgasen inte är hållbar varken vid sin användning (Anm. Naturgas är ju ett fossilt bränsle och genererar CO2 vid förbränning) eller med tanke på olycksrisker och störningar i en känslig infrastruktur är uppenbart inte minst efter det aktuella attentatet mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 och Putins skruvande på gaskranarna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om DU som enskild individ är långt ifrån händelsernas centrum i detta sammanhang, men DU kan indirekt påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp problematiken med att klimatet alltför ofta får ge vika i politiken till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!