New Delhi kvävs!!!

Luftföroreningar …!

De senaste veckorna har luftföreningarna i New Delhi, en stad med 19 miljoner (!) invånare, nått nivåer som är 70 ggr högre än den övre gräns på 2, 5 PM (parts per million) som WHO (World Health Organization) rekommenderar!

Två paket cigaretter …!

Nivåerna motsvarar rökning av två paket cigaretter per dag! Det säger sig självt att människorna i denna världens mest förorenade miljonstad måste skydda sig på olika sätt! Skolorna har t.ex. fått stänga de senaste veckorna för att miljontals barn berörs och måste stanna hemma. Flera diplomatiska beskickningar har beslutat att evakuera sin personal! Etc, etc.

Indien proaktivt …!

Icke desto mindre är Indien proaktivt vad gäller klimatfrågan! Under sommaren i juni 2017 meddelade Indien att man har stoppat planerna på byggande av 15-20 stora nya kolkraftverk. Kol är inte konkurrenskraftigt längre i Indien jämfört med vind och sol. Läs mer på http://climateforlife.se/solen-slar-ut-kol-i-indien/. Vidare blev Indien tungan på vågen för godkännande av Paris-avtalet! Läs mer på http://climateforlife.se/klimatavtal-klart-indien-tungan-pa-vagen/

MEN ….!

Men för att klara den nödvändiga klimatomställningen behöver Indien och alla övriga utvecklingsländer, hjälp med finansieringen. Dessa länder klarar inte finansieringen  av omställningen från fossila till förnyelsebara alternativ på egen hand. I själva verket var detta Indiens främsta bevekelsegrund för att godkänna Paris-avtalet.

Enligt Paris-avtalet …!

Avtalet säger att de rika länderna skall tillföra 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländer som Indien m.fl.  Än så länge har dock inte de årliga klimatförhandlingarna i FN:s regi lyckats lösa hur detta skall gå till. Man kan säga att en av grundstenarna i klimatavtalet än så länge ”står på vänt”!

Slutsats …!

Apropå luftföroreningarna! Det går inte att peka finger på Indien och New Delhi! De rika länderna och hela världssamfundet har också ett stort ansvar! OCH problemet är akut! Miljontals människor dör årligen direkt eller indirekt till följd av luftföroreningar!

 

King Coal! – GOODBYE!

Allians mot kol …!

På klimatmötet i Bonn under förra veckan bildade ett 25-tal länder, regioner och företag en allians för att få bort kol som bränsle! Alliansen kallas ”Powering Past Coal Alliance”. Initiativet togs av Storbritannien och Kanada!

Bakgrund …!

Kol som bränsle används idag i samband med 40 % av världens energiförsörjning. Kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med övriga fossila bränslen som olja och naturgas. Kol är den överlägset största utsläppskällan avseende CO2 mätt i absoluta termer. Kol bidrar därmed på ett avgörande sätt till den globala uppvärmningen. Kol ger dessutom upphov till utsläpp av föroreningar såsom sotpartiklar, kväveoxider etc. Kol dödar årligen ca 800000 människor i urbaniserade områden på grund av luftföroreningar.

Planen …!

Planen för alliansen är på kort sikt att antalet partner i alliansen skall ökas till 50 medlemmar till nästa klimatmöte 2018 i Katowice i Polen. På längre sikt är planen att all kol som bränsle skall försvinna inom OECD och EU:s 28  medlemsländer till 2030. För  övriga världen gäller måldatumet 2050.

Sverige …!

Sverige var ej med i den första konstituerande alliansen på 25 medlemmar under klimatmötet i Bonn, men har NU också gått med! Sverige använder inte kol för elproduktion, men dock inom industrin framförallt inom den tunga basindustrin varav främst inom järn- och ståltillverkning.

Tyskland ….?

Tyskland, som är den största kolanvändaren i Europa, var ej heller med i den första konstituerande alliansen, men kommer säkert att gå med när dess inrikespolitik har klarnat. I själva verket var kolfrågan en av de största stötestenarna då koalitions-förhandlingarna mellan CDU/CSU, de gröna och FDP kollapsade tidigare i veckan. Tyskland är för övrigt ett av föregångsländerna globalt sett med sitt s.k. ”Energiewende” vad gäller klimatomställningen. Så ”Sei ruhig” dom kommer att komma med på tåget!

COP23! – Det BÄSTA och SÄMSTA!

 

Klimatmötet avslutat ….!

Klimatmötet i Bonn avslutades i lördags. Nästa klimatmöte COP24 blir i Katowice i Polen i december nästa år 2018!

Det BÄSTA …!

Det bästa med årets klimatmöte i Bonn var att USA och Trump-administrationen höll sig på sin kant. Annars hade man inför mötet befarat att USA skulle störa förhandlingarna genom oseriösa inspel och inhopp.

Ljuset i tunneln …

Tvärtom ser man nu ljuset i tunneln i USA genom att  Trump förefaller ännu mer isolerad i klimatfrågan.  Ett antal stater, med Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks borgmästare Michael Bloomberg i spetsen, och ett antal större städer och företag förklarade på klimatmötet att deras nya rörelse, ”att hålla fast vid Paris-avtalet”, bara växer i USA!

Det SÄMSTA ….!

Det sämsta med klimatmötet i Bonn var att frågan om finansiering av de fattiga ländernas klimatomställning inte har flyttats fram en millimeter!

100 miljarder dollar …!

Enligt Paris-avtalet och tidigare COP-möten har världens länder kommit överens om att de rika skall finansiera delar av de fattigas klimatomställning. De rika länderna skall enligt avtalet tillsammans avsätta 100 miljarder dollar per år till FN:s gröna fond, GCF (Green Carbon Fund).  f.o.m. 2020. Hur detta skall gå till har man ännu inte kommit fram till! Behovet är faktiskt överhängande redan idag för vissa ö-stater!

Fidji …

Fidji-öarna som stod värd för denna konferens, COP23, är i skriande behov av finansiering för åtgärder främst med hänsyn till den pågående havsvattennivåhöjningen. Öarna håller på att försvinna! Enligt en nyligen gjord undersökning behöver Fidji en stor summa pengar, ca 40 miljarder SEK (lika mycket som deras BNP) på kort sikt för akuta anpassningsåtgärder!

KLIMATET! – En valfråga 2018!

(M)Maria Malmer Stenergard …!

Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger så här: ”Jag tror att miljöfrågorna kommer att segla upp som en valfråga 2018. Sedan förra valet har vi enats om väldigt ambitiösa klimatmål, dels genom Parisavtalet och dels genom miljömålsberedningen. För att nå de här målen måste vi staka ut vägen, tiden håller på att rinna ut”.

Påtryckningar ….!

M som har legat lågt länge i klimatfrågorna har således äntligen kommit till skott! Kanske som ett resultat av påtryckningar från bl.a. media! Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson har analyserat problematiken. Han har bl.a. kommit fram till att M sannolikt hittills har betraktat klimatfrågan som en vänsterfråga! MEN det är ingen vänsterfråga, enligt PM Nilsson! Läs mer på http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/

SOLEPOKEN är här!

Skanör, Parkvägen 8, Bo Nilsand

Solen krossar rekord …!

Enligt en rapport från IEA (International Energy Agency) häromveckan är vi nu på väg in i en helt ny epok – SOLEPOKEN!

Faith Birol förklarar …!

Enligt Faith Birol, föreståndare för IEA, kommer det att installeras 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW) ny eleffekt med sol som energikälla de närmaste 5 åren. OBS! Det är lika mycket som  installerats med kol som energikälla de senaste 80 åren (!).  ELLER, annorlunda uttryckt! Solen kommer inom 5 år (!) att producera lika mycket el som årligen konsumeras i Kina, Indien och Tyskland tillsammans!

Sol och vind …!

Enligt en annan IEA-rapport från 2015 kommer sol och vind att producera 28 % av världens elkonsumtion inom 5 år, vilket skulle betyda att det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solpaneler i timmen (!!!) de närmaste 5 åren! Kolla!

Börsbolagen dåliga på HÅLLBARHET! – Inte bra!

Ny undersökning visar …!

Enligt en ny undersökning, med titeln ”Walk the talk”, av Handelshögskolan i Stockholm är storbolagen dåliga på hållbarhet! Det handlar mest om svepande beskrivningar och inga konkreta åtgärder!

Mer talk än walk …!

Enligt studien är det mer ”talk” än ”walk” d.v.s. en stor del av börsbolagen intar positionen ”Business as usual” och ägnar sig istället åt s.k. greenwashing. VW-exemplet och den s.k. avgasskandalen från 2015 visar att denna positionering  dock kan sluta illa ! Läs mer på http://climateforlife.se/greenwashing-kostar/

Katten på råttan …!

Katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktaren … osv.  OCH längst ut sitter DU och jag som enskilda individer för att leva upp till klimatomställningen i det vardagliga livet! Just så fungerar det också i marknadsekonomin! Om inte storbolagen ställer om och tar konkret hänsyn till klimatomställningen så gör inte deras leverantörer det heller o.s.v. OCH till syvende och sist sitter DU och jag längst ut på repet utan konkret alternativ till klimatanpassade produkter och tjänster!

Allvarligt läge ….!

Situationen är allvarlig och undersökningen kommer förhoppningsvis att leda till en tankeställare lite högre upp i näringskedjan hos politikerna och regeringen.

Hållbarhetsredovisning otillräcklig …!

Frågan om hållbarhet har i viss mån tacklats på det politiska planet genom att det numera, f.o.m. årsskiftet 2016/2017, föreligger krav på s.k. hållbarhetsredovisning för medelstora och stora företag. Lagen om hållbarhetsredovisning  är uppenbarligen, enligt undersökningen ”Walk the talk”, otillräcklig och mer eller mindre   tandlös!

Det är bara att inse …!

Så länge inte företagen ser konsekvenserna av ett felaktigt handlande, som i VW-fallet, så händer inget! MEN det skall inte behöva gå så långt! Därför måste lagen  om hållbarhetsredovisning kompletteras bl.a. med förebyggande riskanalyser! Detta  BUDSKAP har CFL (Climate for Life) sedan tidigare skickat till: Statrådsberedningen, Näringsdepartement, och Energi-och Miljödepartementet! DOCK hittills utan reaktion och resultat!

 

Enligt forskare från handelshögskolan i Stockholm påstår flera finans- och spelbolag att de arbetar mer med hållbarhet än vad de faktiskt gör. 

Studien ”Walking the talk?” är genomförd tillsammans med Misum (Mistra center for sustainable markets) och granskar hållbarhetskommunikationen hos flera stora bolag på Stockholmsbörsen Large Cap. ”More talk than walk” konstaterar dom.

Flera av bolagens hållbarhetskommunikation består av svepande beskrivningar och otydliga målsättningar. 83 procent av företagen kommunicerar mer generellt kring hållbarhet, istället för att redovisa vad för konkreta åtgärder de vidtagit.

USA i intern kamp under COP23!!!

Planeten Jorden står på spel i Bonn!

USA under klimatmötet …?

Alla vet att USA har hoppat av Paris-avtalet. President Trump hade hoppats att fler skulle följa efter när detta tillkännagavs i juni 2017. MEN så har det inte blivit! Sedan Nicaragua ratificerade avtalet för några veckor sedan så återstår bara 2 länder som inte godkänt avtalet! USA och Syrien! Så frågan är berättigad! Vad gör USA vid klimatmötet i Bonn under två veckors förhandlingar med start i måndags 6 november???

Officiellt ….!

Under tidigare möten har USA spelat en central roll, inte minst till följd av att man står för de största utsläppen per capita, 20 miljoner ton per år och per person. Alltsedan COP 15 i Köpenhamn 2009 har f.d. president Obama varit med och drivit processen framåt. Officiellt representeras USA i Bonn av en karriärdiplomat Thomas Shannon mer i egenskap av bevakare!

Vid sidlinjerna ….!

Utanför de officiella förhandlingarna är aktiviteten desto större och inte minst uppseendeväckande! Man kan med fog påstå att det pågår en intern maktkamp om klimatfrågan i USA! Denna kamp utspelar nu sig på första parkett inför världens ögon i Bonn!

Häpnadsväckande utspel ….!

Den federala makten och Trump-administrationen gör ett häpnadsväckande utspel genom att vid en av sidokonferenserna arrangera ett seminarium och där tillkännage hur man med hjälp av satsning på kol, naturgas och kärnkraft skall bekämpa den globala uppvärmningen! JA! Du läste rätt! Den bakvända logiken går ut på  att exportera ”rent” kol, naturgas och kärnkraft till utvecklingsländerna för uppbyggnad av deras respektive energisystem! HUUUGGHHHA!

Citat ….!

”The program is billed as a discussion of how American energy resources, particularly fossil fuels, can help poor countries meet electricity needs and drive down greenhouse gas emissions. Entitled “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation,” it will feature speakers from Peabody Energy, a coal company; NuScale Power, a nuclear engineering firm; and Tellurian, a liquefied natural gas exporter.”

USA ändå med ….!

Alltsedan president Trump tillkännagav att USA kommer att lämna Parisavtalet pågår en rörelse i motsatt riktning där stater, städer och företag organiserar sig för att uppfylla f.d. president Obamas utfästeser i Paris-avtalet d.v.s. att USA skall minska CO2-utsläppen med 28 % till 2025 jämfört med 2005 års nivå. Denna stadigt växande rörelse  för att uppfylla USA:s CO2-mål har en egen paviljong under klimatmötet i Bonn!

Halva målet uppnått ….

Rörelsen satsar alltså stort för att visa världen att de goda krafterna finns och är inställda på att uppfylla USA:s roll i praktiken! En analys av vad som hittills har åstadkommit kommer att presenteras av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och staden New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  för FN:s  klimatsekreterare Patricia Espinosa. Analysen visar att rörelsen hittills har samlat aktörer på kort tid för att klara halva målet! OCH rörelsen växer stadigt!

 

”Red alert” inför COP23 …!

Nytt klimatmöte …..!

På måndag den 6:e november påbörjas FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn,Tyskland! Enligt en nyligen publicerad FN-rapport tornar dock de mörka molnen upp sig rejält!

(1) CO2-nivåerna ….!

CO2-nivåerna har aldrig varit så höga som nu! Under 2016 ökade CO2-nivåerna i atmosfären med 3,2 ppm till 403 ppm (ppm=parts per million). Mätningar i september 2017 visar på ännu högre nivåer  406,8 .. ppm. Nivåena har inte varit så höga på 3 miljoner år (då var havsvattennivåerna 30 m högre!!!). För att vi skall klara 2-gradersmålet, som beslutades under klimatmötet COP21 i Paris 2015 måste CO2-nivåerna begränsas till mindre än 450 ppm.

(2) Utsläppen ökar ….!

Utsläppen av växthusgaser ökar istället för minskar! Utsläppen ligger nu på 52 miljarder ton s.k. koldioxidekvivalenter per år (växthusgas är inte bara CO2 utan även metan, kvävedioxid m.m.). Metan från djurhållning av främst nötkreatur och läckage från utvinning och distribution av naturgas är den mest potenta/aggressiva växthusgasen, därav allt fler varningssignaler om köttätande!

Begränsad budget ….!

Enligt en FN-rapport från 2012, som senare också låg till grund för  temperaturmålet i Parisavtalet 2015 d.v.s. att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner till 1,5 grader, har Planeten Jorden ett högsta tillåtet utrymme/budget för utsläpp av växthusgaser på 1000 miljarder ton.

”Problemet” …!

Med nuvarande takt i utsläppen på ca 50 miljarder ton skulle denna budget vara förbrukad redan 2030. OBS! Hushållning med det återstående utrymmet/budgeten innebär i praktiken att utsläppen  måste minskas successivt och drastiskt. Därav ”red alert” inför COP23 i Bonn! Utsläppen måste gå till nära noll till 2050 och till noll senast 2100. Utsläppskurvan måste således brytas asap! Neråt! Inte uppåt som nu har skett de senaste 2 åren!

Paris-avtalet …..!

Processen att minska CO2-utsläppen regleras av FN:s klimatmöte COP21  och det s.k. Parisavtalet från 2015. I detta avtal kom FN:s alla ca 200 länder överens om att minska sina respektive utsläpp. Tanken i avtalet är att minskningen skall ske genom att varje land gör individuella åtaganden s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions). Det betyder att varje land själv bestämmer hur mycket man kan åtaga sig.

Inte tillräckligt …!

Hittillsvarande INDC:s  räcker dock inte  till för att upfylla de uppställda temperaturmålen! Utvecklingen pekar snarare mot en global uppvärmning på 3-4 grader! I avtalet gäller att INDC:s skall ses över vart 5:e år med start 2018. Den nyligen publicerade FN-rapporten om ökade CO2-halter i atmosfären och ökade utsläpp av växthusgaser kommer således som ett brev på posten inför COP23 i Bonn på måndag den 6 november! Just nu följer Planeten Jorden den röda kurvan enligt nedan. D.v.s. vi är på väg mot 3-4 graders global uppvärmning!

Elefanten i rummet …!

Under Bonn-mötet kommer med all sannolikhet mötesdeltagarna att känna av elefanten i rummet i form av Trump och hans ur klimatsynpunkt ihopkomna skräckkabinett. Trump och hans administration har hittills gjort allt för att sabotera intentionerna i klimatavtalet! MEN var lugna! Tåget med klimatomställningen är redan i rörelse! Det går inte att stoppa! OCH Trump kan inte heller stoppa detta tåg i USA! Städerna och staterna i USA är i stor utsträckning autonoma/själstyrande och många driver redan en rakt motsatt politik mot Trump !