Danmark steget före …!

Danmark blir ett stort grönt kraftverk för hela Europa, enligt klimatminister Dan Jörgensen!

Över partigränserna …!

I förra veckan fredagen den 24 juni träffade det sittande regeringspartiet Socialdemokraterna, med Mette Frederiksen i spetsen, en historisk energiöverenskommelse över partigränserna bland flertalet partier i Folketinget! Avtalet sätter Danmark i utvecklingsfronten i klimatomställningen i Europa!!! Fram till 2030 skall Danmark fyrdubbla solenergi och landbaserad vindenergi, femdubbla havsbaserad vindkraft och göra stora satsningar på biogas för fjärrvärmesektorn. ”Med det här avtalet blir Danmark ett stort grönt kraftverk för hela Europa” kommenterar klimatminister Dan Jörgensen euforiskt! HEJA Danmark!

Utlösande faktorn …!

Den utlösande faktorn för att man snabbt har kunnat komma överens över partigränserna är Rysslands angreppskrig på Ukraina och den uppenbara nödvändigheten av att göra sig helt oberoende av rysk olja och gas. Senast 2035 skall den sista bostaden med naturgas för värme och hushåll vara konverterad till någon form av grön energi. Anm. En ny bred energiöverenskommelse hastar också i Sverige av delvis samma skäl som i Danmark, men även till följd av en historisk ökning av elbehovet de närmaste 10 åren!

Tar notan …!

Hela satsningen i form av ökade samhällskostnader för olika stöd och utbyggnad av infrastruktur är fullt finansierad för den aktuella perioden 2023-2030. Utsläpparna får ta en stor del av notan, ca 35 %, genom kraftigt höjda CO2-avgifter! Resten finansieras genom etablering av en grön omställningsfond kopplad till danskarnas pensionsinbetalningar plus några enstaka omdisponeringar i statsbudgeten.

En storsatsning på sol, vind och biogas/fjärrvärme i Danmark fram till 2030!

EU:s taxonomi – Förnuftet på väg att segra …!

NEJ …!

EU-Kommissionens kompromissförslag från i mars i år att räkna in både naturgaskraft och kärnkraft som hållbara verksamheter inom ramen för EU:s s.k. taxonomi får bakläxa! I förra veckan i EU-parlamentets utskott för miljö respektive för ekonomi och valutafrågor röstade man NEJ till att räkna ”gammelkraft” till hållbara verksamheter! OBS! Att räkna gaskraft och kärnkraft som hållbara har varit suspekt från början, men skall ses som en eftergift till länder med särintressen i frågan, främst Tyskland och Frankrike! Läs mer om bakgrunden på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ ! NU håller vi tummarna för ett fortsatt NEJ när frågan kommer upp i parlamentet!

EU:s taxonomi …!

EU:s taxonomiförslag handlar om en utökning av nuvarande EU-regler om hållbarhetsredovisning för företag med en relativt detaljerad hållbarhetsklassning. Det går ut på att EU:s medelstora och större företag skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem (läs taxonomin). Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Vad händer nu …!

Det bör noteras att ledamöterna i de aktuella utskotten i förra veckan trots allt kunde enas om att betrakta gas- och kärnkraft som övergångslösningar! Dock icke som hållbara! Samtliga 705 ledamöter i EU-parlamentet kommer att rösta om ”gammelkraftens” vara eller icke vara inom ramen för taxonomin någon gång under perioden 4-7 juli. Enkel majoritet gäller. Därefter skall förslaget i sin helhet godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023.

Extrem torka på Afrikas Horn …!

100000-tals människor har fått fly från sina byar till följd av svår torka utlämnade till katastrofhjälp från FN och andra organisationer!

Över 800000 …!

Sedan januari 2021 har FN med hjälporganisationer registrerat över 805000 klimatflyktingar i Somalia. Landet har drabbats av extrem torka till följd av att fyra (!) ordinarie regnperioder har uteblivit. Bara under maj i år har 33000 nya flyktingar registrerats, en ökning med 28 % jämfört med april. Folk flyr sina byar av hungersnöd till flyktingläger i huvudsak inom regionen. Enligt regeringen i Mogadishu riskerar mer än 6 miljoner av landets ca 16 miljoner invånare att drabbas av svår hungersnöd! OBS! Vi bidrar alla, framförallt vi i ”Väst”, genom vårt nuvarande beteende till de fruktansvärda scener som i detta nu utspelar sig framförallt i ”Syd” och i fattigare länder!

FN:s klimatpanel …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC och dess senaste rapport AR6 från augusti 2021 om den vetenskaplig bakgrunden till klimatförändringarna råder det nu ingen tvekan om det starka sambandet mänsklig påverkan, klimatförändringar och konsekvenser i form av allt frekventare extremväder såsom långa perioder av svår torka, extremvärme, extrem nederbörd och skyfall, skogsbränder, orkaner m.m.! Läs mer om IPCC:s rapport AR6 på http://climateforlife.se/sommarens-hetaste/.

Värmeböljor vartannat år …!

Enligt AR6 går det nu också att beräkna sannolikheten för hur ofta olika extremhändelser kommer att inträffa. Oroande resultat! I genomsnitt kommer antalet extremhändelser att öka med en faktor 3(!) förutsatt att vi inte drastiskt minskar våra utsläpp. Se bild nedan! Skrämmande exempel! Barn födda 2020 eller senare, beroende på var de lever i världen, kommer att drabbas av värmeböljor vartannat år!!! Läs om allt frekventare extremhändelser på http://climateforlife.se/klimatarvet-till-unga/

Med nuvarande klimatåtaganden i Paris-avtalet kommer världens unga att få leva med extrema värmeböljor, extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder i genomsnitt vartannat år under sin livstid – ett skräckscenario till klimatarv för världens unga!

Klimatet- Bankerna plockar lågt hängande frukter …!

Stoppar huvudet i sanden …!

Enligt Fair Finance Guide har svenska banker visserligen förbättrat sitt hållbarhetsarbete sedan guidningen (internationella hållbarhetskriterier) startade 2014! MEN det handlar om att plocka lågt hängande frukter! Svenska storbanker stoppar huvudet i sanden vad gäller de kriterier som har störst betydelse för klimatet som t.ex. utlåning till fossilindustrin. Tre av fyra banker har tagit bort företag med koppling till kol, olja och naturgas från sina fonder, vilket i och för sig är bra. MEN man lånar fortfarande ut miljarder till kol i Tyskland eller till exploatering av olja och naturgas i Arktis! Strategin bottnar helt enkelt i att det är mer ekonomiskt lukrativt att låna ut miljarder än att stryka några enstaka företag från fonderna! Ignorans, dubbelmoral eller stoppa huvudet i sanden! Välj själv!

Den osynliga handen …!?

Enligt SEB:s chef för hållbarhetsstrategier Karl-Oskar Olming så är bankerna bara en spegling av marknaden! Hm! Som om den berömda ”osynliga handen” styr allting utan aktörernas egen vilja, etik och moral! SEB säger i klartext att om deras energikunder i t.ex. Norge och Tyskland vill låna så är det deras ansvar till vilka ändamål de använder pengarna. Dom menar också att om inte SEB lånar ut så är det någon annan bank som fyller ut den aktuella efterfrågan. Med hänsyn till att klimatet drabbar alla förr eller senare så är det ett ovanligt cyniskt och kortsiktigt resonemang!

Klimatsabotörerna …!

Resonemanget och argumentationen känns igen från hur fossilindustrin själv och de stora internationella oljejättarna förhåller sig till sina kunder i raffinerings- och konsumentledet! Man rentvår sig helt enkelt från allt klimatansvar genom att flytta det vidare framåt i kedjan. Likafullt tillhör man dock klimatsabotörernas skara oavsett om man är finansiär, oljeexploatör, raffinerar råoljan eller konsumerar densamma! INGEN kan ha undgått de senaste larmrapporterna från både IEA (International Energy Agency) och IPCC (Intergovernmental Protocol on Climate Change) om att all nyexploatering av kol, olja och naturgas måste omedelbart upphöra! Klimatsabotörer var ordet!

Cementa går före …!

Blir kolsänka …!

Cementas produktion av cement i Slite på Gotland är för närvarande efter järn- och stålindustrin Sveriges största utsläppare av CO2 lika med ca 3-4 % av Sveriges territoriella, totala utsläpp! MEN nu skall det bli ändring! Enligt Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb kommer man att satsa på att bli klimatpositiva (!) redan till 2030! OBS! Man siktar alltså på att bli en kolsänka! Lösningen går ut på att använda bioenergi för uppvärmningen vid kalkstensprocessen i kombination med att avskilja CO2 från avgaserna genom s.k. CCS (Carbon Capture&Storage). Heureka! Kolsänka! HEJA Cementa!

Projektet …!

Efter den nu avslutade förstudien har man beslutat att gå vidare med en s.k. genomförbarhetsstudie, vars kostnad på 124 miljoner SEK finansieras av svenska staten genom Energimyndigheten med 51 miljoner SEK och genom Cementas ägare tyska HeidelbergCement AG md 73 miljoner SEK. Projektet i sin helhet beräknas kräva en investering på 10 miljarder SEK. Investeringsbeslut ca 2026.

Karl-Petter Thorwaldsson …!

Enligt Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kan Cementa komma att fungera som pilotanläggning för klimatanpassning av världens cementtillverkning! Anm. Globalt står cementtillverkning idag för uppemot 8 % av alla växthusgaser!

Att göra industrin fossilfri, särskilt den tunga industrin med dess stora utsläpp, är en viktig pusselbit för att vi skall kunna lämna över en planet med ett drägligt klimat, ”climate for life”, till kommande generationer!

Djävulen i detaljerna …!

I detaljerna …!

Ofta är det de små, små detaljerna som gör skillnad! Just i klimatfrågan och DIN konsumtion är detta extra sant! Här sitter verkligen djävulen i detaljerna! Ta matsvinnet som exempel! Av all den mat som produceras i världen slängs ungefär en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 10 % av växthusgaserna! Anm. I Sverige slänger vi i genomsnitt 17 kg ätbar mat per capita och år i huvudsak i hushållen. I FN:s och därmed Sveriges hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 skall matsvinnet halveras till 2030 jämfört med 2015. Tyvärr är minskningstakten alltför låg för närvarande så det krävs en rejäl skärpning! Upp till kamp! MINSKA matsvinnet!!!

Heja G7! – Goda nyheter …!

Stor bukett …!

På G7-ländernas möte i Berlin i slutet på förra veckan presenterades en stor bukett med goda nyheter! G7, lika med USA, Kanada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien, enades om att göra elförsörjningen CO2-fri till senast 2035. ( Anm. Utfasning av kolkraften till 2030 fanns med i det första förslaget till slutdokument, men ströks tyvärr på begäran av USA och Japan). OBS! Ramen i överenskommelsen utesluter också kraftverk baserade på naturgas, vilket får anses vara en radikal omsvängning i den hittills förda politiken vad gäller naturgas.

Dessutom …!

Dessutom kom man överens om (1) att fossila drivmedel för transportsektorn till övervägande del skall fasas ut till senast 2030, (2) att subventioner till fossilindustrin skall fasas ut till 2025, (3) att finansiering av fossilprojekt i andra länder skall fasas ut redan i år 2022 och (4) att trots kriget i Ukraina och diskuterade/beslutade begränsningar av importen av fossila bränslen från Ryssland så skall FN:s temperaturmål 1,5 grader innehållas , vilket i praktiken betyder en kraftig satsning på förnybara energikällor! HEJA G7!!!

G7 sätter tonen för övriga världen vad gäller ett snarast stopp på fossila bränslen! Anm. Med på konferensen i Berlin var även företrädare för Indonesien, som för närvarande håller ordförandeskapet för det ännu större ekonomiska kollektivet G20, d.v.s. ett kollektiv som innehåller både industri- och utvecklingsländer!