GOD JUL …!

God Jul och Gott Nytt År …!

Med hopp om en god helg och rika tillfällen till avkoppling och eftertanke både vad gäller det gångna och det kommande året önskar Climate for Life en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi passar samtidigt på att smyga in ett tips till nyårslöfte! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Mycket hänger på DIG som enskild individ i dina olika roller som konsument, i familjen, i det sociala livet, i yrket etc och inte minst i rollen som ambassadör och förebild för smarta val i klimatfrågan!

Sveriges klimathandlingsplan …!

Sveriges klimathandlingsplan är ytterst ett sätt att bidra till ett framtida drägligt klimat – ”climate for life” – för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

Förväntningarna …!

Enligt klimatlagen från 2018 skall en klimathandlingsplan tas fram vart 4:e år av sittande regering! Vad har vi rätt att förvänta oss? JO! (1) Att den presenteras senast året efter ordinarie riksdagsval! (2) Att den bl.a. harmonierar med vad man kommer överens om vid FN:s klimatmöten varje år! Anm. Ett viktigt inspel till planen, som fortfarande inte är presenterad av regeringen, torde vara vad man kom överens om vid årets klimatmöte COP28 i Dubai! Efter 30 års klimatmöten är man nu äntligen överens i avtal om att vi skall bort från fossilfria bränslen så fort som möjligt bl.a. genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera energieffektiviseringen! OBS! Den kolbudget vi har kvar globalt sett för att klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är förbrukad redan om 6 år med nuvarande utsläpp!

Bottennapp på COP28, men …!

Opec gjorde ett försök att sabotera klimatförhandlingarna genom att uppmana sina medlemmar att blockera alla skrivningar om utfasning av fossila bränslen, men FN:s ca 200 länder lyckades ändå komma fram till ett avtal som pekar ut vägen mot fossilfrihet!

Opec intervenerar…!

Opec, oljeländernas samarbetsorganisation, stod för ett rejält bottennapp under COP28 genom att uppmana de deltagande oljeländerna att blockera alla skrivningar om utfasning av det fossila! Utspelet visar vad vi har att göra med! En fossilbransch i desperation! Kortsiktig ekonomi går före klimatkaos! Efter något dygns förlängning av mötet enades man om en uppmjukad kompromiss i ordvalet kring det fossila! FN:s ca 200 länder är nu överens om att på ett ordnat och rättvist sätt gå bort från kol, olja och naturgas till 2050! I gengäld accelereras satsningarna på omställningen genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera satsningarna på energieffektivisering!

Symbolik och praktik …!

Helt oavsett vilket ordval man väljer för att formulera att vi måste stoppa användningen av det fossila så ligger det en stark symbolik i att överhuvudtaget efter 30 år av klimatmöten nu äntligen få med detta i COP28-avtalets sluttext! MEN rent praktiskt betyder det exakta ordvalet inte så mycket! Skrivningarna om att kraftigt accelerera satsningarna på det förnybara och energieffektivisering kommer ju i praktiken innebära att marknaden av sig själv fasar ut det fossila! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/positiva-nyheter-fran-cop28/!

DU …!

Vad kan DU göra ? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Opec:s interventioner och COP28:s sluttexter, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet att ta med sig är att vi än så länge inte kan lita på fossilindustrins avsikter! Årets klimatmöte ger ändå hopp! Att kraftigt accelerera satsningarna på en fossilfri omställning kommer i praktiken att betyda att marknaden av sig själv kommer att fasa ut det fossila! Så! Bli en ClimateDoer och sprid budskapet att det efter årets klimatmöte finns ett starkt ljus i tunneln! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Från CO2 till mat …!

VD:n för Green-On Annette Granéli och teknikchefen Andes Lorén visar stolt upp sina ”gröna” matfettsprodukter!

El, CO2 och vatten …!

Det Göteborgsbaserade foodtech-företaget Green On gör livsmedel inom fett- och mejeriområdet av el, CO2 och vatten! Magin baseras på kemi och en produktionsprocess på hög teknologisk nivå! Det handlar om livsmedel såsom ost, yoghurt, kakfyllning, choklad, creme cheese m.m. Fördelarna är uppenbara! Det krävs ingen djurhållning, inga bekämpningsmedel och inga gödningsmedel! Det ger minskad användning av kokos- och palmolja och sparar därmed regnskogar! Det behövs en begränsad användning av färskvatten! Verksamheten har hittills bedrivits i en utvecklingsfas. MEN företaget är nu moget för att ta nästa steg genom samarbete med stora, etablerade livsmedelsaktörer såsom svensk/danska AAK och en tysk respektive fransk mejerijätte! HEJA Green On!

Positiva nyheter från COP28 …!

Det förnybara …!

Redan i inledningen på COP28 i förra veckan kom 116 länder (däribland Sverige) av FN:s ca 200 länder överens om en avsiktsförklaring att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030! Det handlar om en installerad effekt på ca 11000 GW, som omräknat till energiproduktion motsvarar ca 25000 TWh! D.V.S. väsentligt mer än hälften av den globala elproduktionen idag på drygt 30000 TWh! En gigantisk ökning redan till 2030! Deklarationen presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon sänder därmed en kraftig signal om att det förnybara är i fokus inte bara inom EU utan hos de flesta av världens länder! Flera olika skäl! Tekniken finns! Det går snabbt! Det är kostnadseffektivt! Riskerna är hanterbara! Det tar oss med stormsteg bort från det fossila!

Det fossila …!

Det fossila har varit elefanten i rummet under de senaste årens COP-möten! Det är först under de senaste två COP-mötena, COP26 i Glasgow och COP 27 i Sharm el Sheikh, som det fossila överhuvudtaget har nämnts i klimatmötenas sluttexter. Den stora frågan då har varit ordvalet för att uttrycka att vi måste få stopp på utsläppen från det fossila! Utfasning eller Nedfasning! På COP27 fastnade man för det mjukare ordet nedfasning! Mot bakgrund av den i år deklarerade viljan hos världens länder att rekordsnabbt öka det förnybara kan det tyckas som att ordvalet egentligen bara är ”en strid om påvens skägg”!

Den osynliga handen …!

Om målsättningen att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten håller blir konsekvensen att icke oväsentliga delar av det fossila trängs ut av marknaden såväl inom elproduktionen som inom industri och transportsektorn. Lite slarvigt skulle man, enligt klassisk marknadsteori, kunna säga att ”den osynliga handen”, d.v.s. marknaden, kommer att sköta om utfasningen/nedfasningen av det fossila! Givetvis i kombination med diverse statliga styrmedel! Anm. Den globala elproduktionen baseras idag på ca 60 % fossila bränslen, ca 10 % sol och vind, ca 20 % vattenkraft och ca 10 % kärnkraft.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån COP28 i Dubai och årets klimatförhandlingar, men så är icke fallet! DU är en viktig mottagare av den information som kommer ut från klimatmötet. Tredubblingen av det förnybara redan till 2030 och dess avgörande roll för att automatiskt tränga ut delar av det fossila bör DU som en ClimateDoer ta med dig! Sprid budskapet i dina nätverk och inge därmed hopp i din privata krets, i din yrkesroll och i största allmänhet! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Johan Rockström …!

Sluta ”samla stenar” …!

Johan Rockström, vår internationellt mest kände klimatforskare, slår huvudet på spiken apropå skiftet från fossilsamhället till det förnybara och liknelsen med stenåldern! Han säger ” Vi slutade inte att samla stenar för att stenarna tog slut”! Evolutionen gjorde att vi lämnade grottorna och stenåldern för att bronsåldern, järnåldern etc gav oss innovationer och därmed mycket bättre levnadsbetingelser! Ett liknande utvecklingssteg gäller då vi ersätter det fossila med det förnybara! Plus att vi undviker klimatkaos på planeten Jorden! Problemet är att vi inte hinner invänta evolutionen i tusentals år som på stenåldern! Sett i ett evolutionsperspektiv måste skiftet från fossilsamhället till det förnybara samhället ske NU! Här pratar vi 2050!!! Det handlar snarare om revolution! HEJA Johan Rockström!

Ser mellan fingrarna …!

Civil olydnad …!

I förra veckan avkunnades en dom i Stockholms tingsrätt mot klimataktivisten Noa Tucker gällande s.k. ”ohörsamhet mot ordningsmakten”! Hans brott bestod i att tillsammans med med 40 andra klimataktivister hindra trafiken på Kungsgatan i Stockholm sensommaren 2022. Händelsen som sådan är inte särskilt uppseendeväckande då klimatet ligger högt upp på samhällets agenda! MEN det mest överraskande var att Fru Justitia såg mellan fingrarna när påföljden för brottet skulle dömas ut! Noa Tucker dömdes för sitt brott, men fick påföljdseftergift! Det normala straffet för denna typ av brott är dagsböter! Fru Justitia rycker återigen ut till försvar för den enskilde och signalerar tydligt att samhället inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna!

Domskälen …!

I domskälen konstaterar tingsrätten att Noa Tuckers handling inte motiverar straffrihet trots hans åberopande av nödläge, men att han kan ges påföljdseftergift på grund av följande (citat): ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. Noa Tucker har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Stockholms tingsrätt och domen mot Noa Tucker, men så är icke fallet! Det sedelärande i hela historien är att utmana och ta risker genom att göra din röst hörd! Samhället har ju hittills misslyckats med att ens vända kurvan för klimatutsläppen! Framtiden för dina barn, barnbarn och kommande generationer står på spel! NÖDLÄGE! Utan att ta till civil olydnad kan DU göra din röst hörd genom att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!