Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

På tal om …!

Att kol bör låsas in och stanna i marken ”vet alla”, men verkligheten ser helt annorlunda ut!!!

Visste DU …?

Visste DU att oljenationen Norge är sena på bollen och fortfarande bryter kol för eget bruk på Spetsbergen på Norges del av Svalbard? Visste DU att Kina under 2022 gav tillstånd för byggande av två stora kolkraftverk per vecka (!!!) lika med en utbyggnadstakt som är 6 gånger större än i resten av världen? Visste DU att Kina samtidigt är världens största exploatör av sol och vind och att ingen vet egentligen om Kina är fågel eller fisk vad gäller kol kontra förnyelsebar energi? Visste Du att alla idag kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån utbyggnaden av kol i Kina, men genom att driva opinion i dina både professionella och privata sfärer kan DU påverka! All användning av fossila bränslen måste i praktiken motarbetas! Så bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och bidra till upplysningen av att trenden just nu går på helt fel håll! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!

Mer el …!

IEA …!

Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste prognos kommer världens efterfrågan på el att öka med i genomsnitt 3 % per år de kommande åren! 2025 kommer världens klimatutsläpp från elproduktion baserat på fossila källor som kol, olja och naturgas att minska för första gången! Ett paradigmskifte är på gång! Det banar väg för elproduktion baserat på förnyelsebart och kärnkraft! Så gott som all nyproduktion av el (90%) kommer, enligt IEA, att baseras på förnyelsebart och kärnkraft! GODA NYHETER för klimatutsläppen! Det är dock en lång väg att vandra! Nota bene! Klimatutsläppen från el baserat på fossila källor utgör hela 13 miljarder ton av världens totala utsläpp på 36 miljarder ton per år!

Pusselbiten som fattas …!

Energipusslet …!

I energipusslet om elproduktionen som just nu håller på att läggas i Sverige, Europa, USA m.fl. länder är det mycket som tyder på att vätgas är den pusselbit som fattas för att balansera variationerna i produktionen av förnyelsebar el! I förra veckan slöt t.ex. Tyskland och Norge ett strategiskt partnerskap inom energi, som bl.a. innehåller en överenskommelse om leveranser av grön vätgas (framställd m.h.a. förnyelsebar el) från Norge till Tyskland i en rörledning klar senast 2030. Vätgasen skall bl.a. användas som bränsle i nya gaskraftverk i det tyska elsystemet. Läs också om vätgasens intåg både i Sverige och Finland för industrin på http://climateforlife.se/norr-banar-vag-for/ !

Vätgassamhället …!

Den omställning som nu sker inom elproduktionen, tung industri och transportsektorn genom att ersätta traditionella fossila bränslen med vätgas kan bli inkörsporten till vätgassamhället! OCH en viktig dellösning i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle för kommande generationer! NU behövs alla goda krafter i alla led, i det globala politikersamfundet, i näringslivet och på individnivå för att slå vakt om idag kända och skalbara tekniska lösningar för att begränsa den globala uppvärmningen och rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer! Klockan är fem i tolv!!!

Vi måste agera NU för att rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som DU idag befinner dig en bit ifrån vätgassamhället! MEN om vätgasen är den pusselbit som fattas för att vi skall kunna balansera en på kort sikt kraftig utbyggnad av Sveriges elproduktion blir det din räddning vad gäller framtida stabila och låga elpriser! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och sprid budskapet att det finns lösningar på kort sikt! Läs mer om hur DU blir en DOER för klimatet – en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Greta dissar …!

Årets tweet …!

Under de sista dagarna på 2022 dök årets, om inte århundradets, tweet upp! Den plockades upp i medier över hela världen med över 2,5 miljoner likes! Så här! Influeraren och kickboxaren Andrew Tate twittrade och bad om Greta Thunbergs mejladress! Han hånade klimatet genom att vilja mejla en lista på alla sina 33 monsterfossilbilar! Greta Thunberg var inte sen med att kontra med mejladressen ”smalldickenergy@getalife.com”! Med en enkel mejlmetafor satte hon därmed fokus på ett skrämmande samband! Ett aningslöst, egoistiskt, girigt, kortsiktigt, ekonomiskt tänkande hos enskilda individer på alla nivåer har hittills lett till att CO2-utsläppen fortsätter att öka trots upprepade katastrofvarningar! Brilliant Greta Thunberg!!! Bli även DU en DOER för klimatet – en ClimateDoer!

Klimatmöte på Bali …!

Biden och Xi kom i veckan på ett G20-möte överens om att återuppta de avbrutna samtalen om klimatet!

Fortsatta samtal …!

I skuggan av FN:s klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten kom ledarna för världens två största ekonomier Joe Biden och Xi Jinping, på G20-mötet på Bali, överens om att återuppta tidigare avbrutna bilaterala samtal om klimatet. OBS! Kina och USA släpper tillsammans ut mer än hälften av de globala CO2-utsläppen (ca 36 miljarder ton CO2 per år). Överenskommelsen mellan de båda supermakterna är sannolikt den enskilt viktigaste dagsaktuella händelsen kring klimatet även beaktat det alltjämt pågående klimatmötet COP27!

COP27 …!

COP27 lider mot sitt slut för den här gången! Klimatmötet, som pågått sedan 6 november, avslutas officiellt idag fredag genom en s.k. slutdeklaration. Den stora knäckfrågan vid årets möte har varit utvecklingsländernas krav på i-länderna att finansiera en klimatfond för att täcka de skador från klimatkatastrofer som i första hand uppstår i dessa länder till följd av deras utsatta läge på södra halvklotet. Eftersom alla länder måste godkänna texten i slutdeklarationen brukar klimatmötena gå över tiden och texterna bli ordentligt urvattnade! Allt tyder på att så sker även i år!

DU …!

Vad kan DU göra? DU befinner dig visserligen långt ifrån COP27 och de sista pågående nattmanglingarna i klimatmötets slutskede, men DU kan göra en uppföljande insats genom att förvissa dig om att våra politiker, oavsett parti- och blockgränser, svarar upp mot de överenskommelser som trots all urvattning blir följden av årets klimatmöte! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Planeten Jorden i fara …!

Tippingpoints …!

Enligt en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Science har planeten Jorden redan med nuvarande globala uppvärmning på 1,1 grader lämnat sitt stabila tillstånd! I detta sammanhang talar man om s.k. tippingpoints d.v.s. då den globala uppvärmningen har nått en sådan nivå att för villkoren på Jorden kritiska eko- och klimatsystem helt enkelt kollapsar av sig själva utan ytterligare utsläpp/uppvärmning. Av 16 st undersökta eko- och klimatsystem är det åtminstone 5 (!) som redan vid 1,1 grader kan ha uppnått sina tippingpoints! Planeten Jorden är i fara!

Arktis och Antarktis …!

Ett konkret exempel är avsmältningen av landisarna i Arktis respektive på Antarktis, vilket i förlängningen skulle innebära havsnivåhöjningar på tiotals meter! Givet kilometertjocka istäcken kommer detta dock inte att ske förrän om ett hundratal år. MEN sett i perspektivet av Jordens ålder på ca 4,5 miljarder år skulle ju ändå detta betyda katastrofala konsekvenser för levnadsvillkoren på Jorden för kommande generationer inom rimligt lång tid!

Korallreven …!

Ett annat exempel i den omedelbara farozonen är utdöendet av världens korallrev till följd av förhöjda vattentemperaturer! OBS! Ca 90 % av energin från obalansen mellan solens instrålning och utgående energi från Jorden i form av värmestrålning och reflexion hamnar i världshaven! Till skillnad från avsmältningen av landisarna vid polerna kan detta visa sig vara ett betydligt snabbare förlopp och i verklig närtid kunna äventyra matförsörjningen för hundratals miljoner människor på i första hand tropiska breddgrader!

Havsströmmarna och permafrosten …!

Bland de eko-och klimatsystem som är i den omedelbara farozonen återfinns också försvagning av de atlantiska havsströmmarna och upptining av permafrosten på norra halvklotet! Försvagning av havsströmmarna berör Golfströmmen, vilket skulle innebära minskad nederbörd i Europa och Nordamerika med allvarliga konsekvenser för jordbruket och matförsörjningen som följd. Upptiningen av permafrosten i sin tur skulle kraftigt boosta den globala uppvärmningen till följd av frigörelse av den mycket potenta växthusgasen metan (ca 80 ggr större växthuseffekt än CO2).

Röd linje …!

Studien visar att redan vid Paris-avtalets undre gräns, 1,5 grader, kan en röd linje ha passerats! Vid denna ökade nivå på uppvärmningen skärper forskarna sin bedömning för de fem utpekade mest hotade eko- och klimatsystemen dramatiskt! Vid nuvarande nivå på 1,1 grader säger man lite vagt att en tippingpoint ”kan ha” passerats medan man med betydligt större säkerhet säger att det är ”sannolikt” vid en ökning till 1,5 grader! Anm. Studiens alarmerande resultat i kombination med FN:s nyligen utfärdade varning (http://climateforlife.se/code-red-fn-varnar-varlden/) att vi är helt ur spår vad gäller att minska våra utsläpp gör situationen dubbelt oroande!

Fler röda linjer …!

Det vetenskapliga faktumet att vi med nuvarande klimatlöften i Paris-avtalet är på väg mot en global uppvärmning på uppemot 3 grader gör det uppenbart att vi med studiens resultat i beaktande går mot fler röda linjer! Enligt forskarna, bl.a. från University of Exeter i England, Stockholm Resilience Center i Sverige och Potsdam Institute i Tyskland, tillkommer ytterligare 5 hotade eko- och klimatsystem vid en uppvärmning större än 1, 5 grader. Vid större än 2 grader tillkommer ytterligare 6 hotade system som bl.a. berör risken att regnskogarna i Amazonas dör ut och förvandlas till savann, att permafrosten på norra halvklotet kan kollapsa helt, att de atlantiska havsströmmarna kan kollapsa helt etc.

SLUTSATS …!

Enligt forskningen är det möjligt att flera av Jordens eko-och klimatsystem redan idag, vid en global uppvärmning på 1,1 grader, kan ha lämnat sitt stabila tillstånd, men sannolikt vid ytterligare uppvärmning till 1,5 grader! Vid nuvarande trend med en global uppvärmning uppemot 3 grader inom detta sekel är det följaktligen en grov underdrift att påstå att planeten Jorden är i fara! Det handlar snarare om att planeten Jorden är HOTAD! Den nya forskningen kring tippingpoints har gett klimatkrisen ett nytt skrämmande ansikte!

VAKNA …!

Nu är det dags att vakna! Det håller inte längre att stoppa huvudet i sanden och fortsätta med ”business as usual” d.v.s. agera som om ingenting har hänt! Alla aktörer alltifrån beslutsfattare på olika nivåer inom politiken och näringslivet till ideella organisationer och enskilda individer måste nu lyfta på huvudet och se sanningen i vitögat!

DU …!

Vad kan DU göra? Det finns tyvärr många rena myter kring att DU som enskild individ skulle ha en begränsad förmåga att kunna bidra till klimatomställningen! Ingenting kunde vara mera fel! I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som beslutsfattare, konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

USA och klimatet – Sommarens höjdare …!

Här skriver Joe Biden under den nya klimatlagen Inflation Reduction Act!

USA i pool position …!

President Joe Biden fick i mitten på augusti igenom sitt omfattande klimatpaket motsvarande stöd och stimulanser på ca 400 miljarder dollar över en 10-årsperiod! USA är därmed, sedan Obama, åter i pool position i klimatracet! Nota bene! Biden gick ju till val på att USA åter skulle ta ledningen i klimatomställningen! Ett och ett halvt år senare har detta blivit verklighet! Resan har varit något ”bumpy” till följd av intern motstånd inom demokraterna, främst från senator Joe Manchin från den kol-och naturgasdominerade delstaten West Virginia. MEN nu är det klart! Utan tvekan sommarens höjdare!

Mål och medel …!

Målet är att minska utsläppen med 40 till 42 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Stödet är inriktat på utbyggnad av förnybar kraftproduktion, energilagring, elektrifiering av transporter, grön väteanvändning, avskiljning och lagring av CO2, förlängning av livslängden för befintliga kärnkraftverk, energieffektivisering m.m.

Industrirevolution …!

Den amerikanska konsultfirman Wood Mackenzie bedömer att paketet på 400 miljarder dollar kommer att resultera i investeringar mångdubbelt större! Enligt Mackenzie kommer det att innebära en industrimässig revolution inom klimatomställning! Konsultfirman uppskattar totalinvesteringarna till minst 1200 miljarder dollar! Vidare bedömer man att det kommer att skapas över 1000 nya företag inom klimatbranschen fram till 2035!

Heja G7! – Goda nyheter …!

Stor bukett …!

På G7-ländernas möte i Berlin i slutet på förra veckan presenterades en stor bukett med goda nyheter! G7, lika med USA, Kanada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien, enades om att göra elförsörjningen CO2-fri till senast 2035. ( Anm. Utfasning av kolkraften till 2030 fanns med i det första förslaget till slutdokument, men ströks tyvärr på begäran av USA och Japan). OBS! Ramen i överenskommelsen utesluter också kraftverk baserade på naturgas, vilket får anses vara en radikal omsvängning i den hittills förda politiken vad gäller naturgas.

Dessutom …!

Dessutom kom man överens om (1) att fossila drivmedel för transportsektorn till övervägande del skall fasas ut till senast 2030, (2) att subventioner till fossilindustrin skall fasas ut till 2025, (3) att finansiering av fossilprojekt i andra länder skall fasas ut redan i år 2022 och (4) att trots kriget i Ukraina och diskuterade/beslutade begränsningar av importen av fossila bränslen från Ryssland så skall FN:s temperaturmål 1,5 grader innehållas , vilket i praktiken betyder en kraftig satsning på förnybara energikällor! HEJA G7!!!

G7 sätter tonen för övriga världen vad gäller ett snarast stopp på fossila bränslen! Anm. Med på konferensen i Berlin var även företrädare för Indonesien, som för närvarande håller ordförandeskapet för det ännu större ekonomiska kollektivet G20, d.v.s. ett kollektiv som innehåller både industri- och utvecklingsländer!

Australien! – Ännu ett val för klimatet …!

Dags igen …!

I lördags den 21 maj var det dags igen! När Australiens labourparti med Anthony Albanese i spetsen vann en jordskredsseger över den sittande konservativa koalitionen med premiärminister Scott Morrison i spetsen var det åter ett parlamentsval där klimatet fällde avgörandet! Det är andra gången nu på kort tid efter det att president Macron i Frankrike för en knapp månad sedan tog hem valet på klimatfrågan! Under valkampanjen lovade Anthony Albanese att Australien i stort sett (43 %) skall halvera Australiens CO2-utsläpp till 2030 jämfört med 2005 års nivå och förvandla Australien till en grön supermakt!

Klimatförnekaren …!

Under hans företrädare Scott Morrisons 4 år vid makten har det i praktiken inte hänt någonting vad gäller att minska utsläppen trots löften i Paris-avtalet om minskning av utsläppen med 26 % till 2030. Utsläppen ligger idag på samma nivå som år 2000! Tvärtom så har Scott Morrison mer eller mindre framstått som en klimatförnekare utan konkreta mål i klimatpolitiken och som försvarare av fortsatt kolkraft och kolexport. Anm. Australien är världens största kolexportör och har världens högsta CO2-utsläpp per capita till följd av sin stora egna kolanvändning.

Stark kritik …!

På senaste COP26 mötet i Glasgow förra året fick Scott Morrison också stark kritik av övriga länder inom Paris-avtalet för att inte ställa upp några nya och skärpta utsläppsmål till 2030. Dessutom vägrade han tillsammans med andra kolanvändare som USA, Kina och Indien att skriva på ett dussintals andra länders löfte om att snarast fasa ut kolkraften.

Klent försvar …!

Under Scott Morrisons tid som premiärminister har hans administration till varje pris försvarat Australien roll som världens största kolexportör med argument som ”så länge våra kunder köper så levererar vi” eller ”om inte vi levererar så är det någon annan som levererar”. Argumenten är ihåliga sett ur perspektivet att det handlar om av överlevnaden för planeten Jorden! Det är exakt samma argument som de stora oljebolagen kör med! Nota Bene! På en överhettad planet blir allt tal om att bryta eller inte bryta mer kol respektive att pumpa eller inte pumpa upp mer råolja fullständigt meningslöst!

Vinner på klimatet …!

Vänstern och unga …!

Emmanuel Macrons linjetal den 16 april i Marseille efter första valomgången gjorde susen! I linjetalet lockade han över vänsterväljare och unga från första valomgången från vänsterns Jean-Luc Melenchon (22 %) och från Miljöpartiets Yannik Jadot (4,6%) med sin gröna politik. Den framstår som antiversionen av Marine Le Pens politik lika med att gå ur Paris-avtalet (!) och riva redan befintliga ca 8000 vindkraftverk! Macrons gröna framtidsplan handlar i korthet om att Frankrike skall bli CO2-neutralt till 2050 genom hårdare statlig styrning för att åstadkomma fossilfrihet i energin, gröna transporter, hållbar konsumtion, effektivare byggnader och skyddad biodiversitet.

(1) Hårdare statlig styrning …!

Vägen mot CO2-neutralitet till 2050 skall åstadkommas genom en hårdare statlig styrning administrerad av ett miljödirektorat direkt under premiärministern.

(2) Fossilfri energi …!

Fossilfri energi skall realiseras genom en energimix 50/50 mellan kärnkraft och förnyelsebart bl.a. genom 6 nya s.k. EPR2-reaktorer, kraftig satsning på havsbaserad vindkraft (med en sammanlagd effekt på 40 GW lika med 5000-10000 vindkraftverk) och en tiodubbling av nuvarande solkraft.

(3) Gröna transporter …!

För att göra transporterna gröna satsar man på att ge ekonomiskt stöd till elbilar i form av statliga räntefria billån och ett statligt leasingprojekt riktat mot låginkomsttagare, att anlägga laddplatser vid alla rastplatser längs motorvägarna, att konvertera all kollektivtrafik till el- och vätgasdrift , att bygga ut nya järnvägslinjer för nattåg och att satsa på flyg med låg klimatpåverkan m.m.

(4) Hållbar konsumtion …!

För att åstadkomma en hållbar konsumtion satsar man på en kraftig reglering av konsumtionsmönstret genom att skolor, sjukhus och företags matsalar måste använda 50 % ekologiska, hållbara livsmedel till senast 2024, genom förbud för textilhandeln att slänga det som inte säljs, genom att livsmedelshandeln måste halvera svinnet inom 3 år, genom att 20 % av alla livsmedel måste säljas i lösvikt till senast 2030, genom förbud mot all reklam för fossil energi inklusive bensin och diesel m.m.

(5) Effektiva byggnader …!

Inom byggnader och bostäder satsar man på en mix av stimulanser och reglering för att att effektivisera energianvändningen baserat på att renovera 700000 bostäder per år, att införa förbud mot naturgas för uppvärmning vid nybyggnad, att ge stimulanser till luftvärmepumpar, att införa krav på solceller för kommersiella byggnader med takyta större än 500 m2 vid ny- och ombyggnad m.m.

(6) Skyddad biodiversitet …!

För att skydda biodiversiteten satsar man på att minst 30 % av Frankrikes yta till lands och till havs inte skall exploateras, att som första land i världen inte bidra till avskogningen i andra länder till senast 2030, att återplantera 45000 hektar skog innan 2030, att plantera 140 miljoner träd, två per fransman, innan 2030 m.m.

SENSMORAL …

Sensmoralen i det här fallet blir att Frankrike, som första land i världen, har visat att man numera kan vinna val på klimatet. Emmanuel Macrons linjetal i Marseille den 16 april bäddade för valsegern en dryg vecka senare söndagen den 24 april. Låt oss hoppas att detta exempel kan ingjuta mod i politikersamfundet världen över. Hittills ha man duckat för klimakrisen och prioriterat mer kortsiktiga och för den egna positionen mer gynnsamma frågor. FN, genom Antonio Guterres, har nyligen varnat för denna tendens i samband med IPCC.s senaste klimatrapport! Läs mer på http://climateforlife.se/fn-larmar/