Kanslern har talat …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar på veckans visdeokonferens ”Petersberger Klimadislog” om vikten av att koppla ihop återstarten av ekonomin med klimatet!

Lex Corona …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kopplar tydligt ihop återstarten av ekonomin efter coronapandemin med klimatåtgärder! På en tvådagars videokonferens i veckan,”Petersberger Klimadialog”, med ministrar från ett 30-tal länder inklusive FN:s generalsekreterare Antonio Gueterres trycker hon på ett antal punkter! Den allra viktigaste! En uppmaning till världens länder! Sätt klimatfrågan överst när ni designar stimulanspaketen för återstarten av ekonomin efter coronakrisen!

Håll emot …!

I samband med att prioritera klimatet i stimulanspaketen varnar hon för svåra fördelningsdiskussioner! OBS! Det gäller att hålla emot de krafter som vill tillbaka till ”business as usual! Hon trycker också i detta sammanhang hårt på samarbete och kommunikation över nationsgränserna. Jfr bilateral klimatplan a la Marshallplan!

Finansmarknaden …!

Ett viktigt hjälpmedel för att investeringarna skall styras mot ett hållbart samhälle är en fungerande finansmarknad, betonar hon också! Finans-marknaden bör således förbättras för att göra investeringar i klimatåtgärder mer attraktiva. Hon hissar i detta avseende ett samarbete mellan stater, utvecklingsbanker som Europeiska investeringsbanken, Världsbanken m.fl. och den privata finansmarknaden!

Kanslern har talat!

Follow the money …!

Nytt uppdrag …

Regeringen har gett Finansinspektionen ett nytt uppdrag att se till att aktörerna på finansmarknaden d.v.s. banker, finansbolag, investmentbolag m.fl. lägger in klimatmålen i sin verksamhet. Det övergripande målet enligt Paris-avtalet är ju att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! En viktig strategi för att nå dit är att dekarbonifiera samhället! I praktiken betyder detta ett stort NO NO till fossila bränslen! Finansinspektionen skall vara klara med sitt uppdrag senast 22 mars 2021. Efter formalisering av föreslagna verktyg och metoder gäller devisen ”follow the money” för att göra finansmarknaden mer transparent och bryta kapitalströmmarna till fossilindustrin!

Earth Day 50 år …!

Earth Day 2020 firar 50 år idag den 22 april, men det är en födelsedag med förhinder!

Med förhinder..!

Idag den 22 april 2020, firar vi Earth Day – en dag för att uppmärksamma att vi måste ta vara på vårt gemensamma hem, planeten Jorden! Just detta år gör vi det med förhinder! Vi kan inte fira som vanligt genom massdemonstrationer världen över till följd av coronapandemin. MEN! Hav förtröstan! Ta denna dag istället i anspråk för att fundera över, diskutera och inte minst analysera hur vi skall starta upp efter pandemin mot ett hållbarare samhälle!Tänk Lex Corona! En av lärdomarna är att vi måste vara mer proaktiva och förberedda på globala kriser!

Lex Corona …!

Coronapandemin visar tydligt att vi inte har varit förberedda på en global kris! MEN denna pandemi visar också att vi kan kraftsamla och inrikta hela samhällen worldwide på att bekämpa en global kris med kraftfulla åtgärder när konsekvenserna väl blir tydliga! TYVÄRR är det inte lika tydligt hur man skall angripa klimatkrisen! Den är förvisso akut, men konsekvenserna är inte lika uppenbara!

Generalrepetition …!

Snälla! Låt ändå coronapandemin bli ett slags generalrepetition/Lex Corona för hur vi också måste bekämpa den faktiskt lika akuta klimatkrisen! D.v.s. vi måste också mobilisera kraftfulla åtgärder NU!!! Skillnaden vid jämförelse med den nu pågående pandemin är att när konsekvenserna av klimatkrisen blir tydliga så är det för sent!

Inga verktyg …!

När växthusgaserna i atmosfären har nått sådana nivåer att vi som levande art på planeten Jorden är hotade av utbredd torka, frekventa extremväder, metervisa havsnivåhöjningar och en okontrollerbar migration finns det inga verktyg i verktygslådan! DÅ hjälper á la pandemin inga lockdowns, social distansering, handtvätt och personlig skyddsutrustning i världen!

Sensmoral …!

Snälla! Låt årets Earth DAy bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och för globala kriser, alla kategorier, mer motståndskraftigt samhälle!!!

Låt Earth Day 2020 bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och mer motståndskraftigt samhälle!

Shell tvättar …!

Shell vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter när man går ut i media och säger att man skall vara koldioxidneutrala till 2050!

Ny mediastrategi …!

Shell, världens största olje- och gasbolag, meddelade i en pressrelease i förra veckan att man skall bli utsläppsfria (!) till 2050! OBS! Detta är bara ett sätt för Shell att skapa goodwill/lägga ut dimridåer! Man måste tyvärr läsa mellan raderna för att förstå att det enbart handlar om utsläppen i deras egen verksamhet och inte om de mångdubbelt större utsläppen i brukarledet! GREENWASHING var ordet!

Dimråder …!

Oljeindustrin lägger ut dimridåer och vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter! Det stora problemet med Shell och resten av oljeindustrin är självfallet inte de egna utsläppen utan snarare att man fortsättet att ta upp olja ur marken för konsumtion i brukarledet! Den globala oljeproduktionen ligger för närvarande på ca 100 miljoner fat (1 fat =150 l) om dagen med färska prognoser på en ökning med 20-30 % till 2030! Läs mer på http://climateforlife.se/gigantisk-greenwashing!

Om temperaturmålet mindre än 2 grader enligt Paris-avtalet skall kunna innehållas så krävs att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stannar i marken!

RED ALERT! – Kol efter Corona …???

Den engelska tankesmedjan Carbon Tracker Initiative befararar att Kina och Indien kommer att bygga nya kolkraftverk för att få fart på ekonomin efter coronakrisen!

Varnar …!

Den engelska, finansiella tankesmedjan Carbon Tracker Initiative varnar i en rapport i förra veckan för att man i Kina och i andra länder, som Indien, USA m.fl., med reglerade/subventionerade energimarknader kan frestas att satsa på en fortsatt utbyggnad av kolet för att få igång ekonomin efter Coronakrisen!

Olönsamt …1

I sammanhanget bör noteras att tankesmedjan i en tidigare, färsk rapport från mars i år har visat att det finns ingen fri/oreglerad marknad där nya kolanläggningar kan konkurrera med nya anläggningar för förnyelsebar energi som sol- och vindkraft! Man säger också att redan 2030 kommer det att bli billigare att stoppa kolkraftverken och istället bygga helt nya vind- och solkraftverk!

Subventioner …!

I reglerade marknader som i Kina, Indien m.fl. råder dock en annan ekonomisk verklighet! Staterna kan välja att subventionera kolindustrin om det passar den ekonomiska konjunkturen, vilket kanske framförallt gäller i diktaturens Kina!!

Världens största …!

Dessvärre är diktaturens Kina också världens största konsument av kol motsvarande ungefär halva den globala årsförbrukningen. Kolet bränns i tusentals kolkraftverk (ca 2000 st modell stor) med en sammanlagd installerad effekt på 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW). Dessutom finns det ytterligare 200 GW under konstruktion eller i planering, vilket självfallet utgör ett stort problem i det här sammanhanget.

Inte ensamma …!

Kina är tyvärr inte ensamma att stå inför ett ödesdigert vägval om energin efter coronapandemin! I Indien är situationen likartad som i Kina vad gäller kolanvändning! Indien är också en stor, dock ej lika stor, kolkonsument med 220 GW installerad koleffekt (ca 500 anläggningar) och med ca 70 GW under konstruktion och i planering.

Ödesvalet …!

Ödesvalet handlar om huruvida man skall ta den lätta vägen och fortsätta med att bygga ut den redan planerade kolkraften eller istället NU ta chansen och skrota planerna och satsa på den betydligt mer ekonomiska och hållbara sol- och vindkraften!

Klimatperspektivet …!

För att sätta problematiken i ett större perspektiv bör noteras att enligt FN:s klimatpanel IPCC så måste världens kolanvändning minskas med 80 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader i enlighet med Paris-avtalets mål! D.V.S. klimatet tål definitivt inte varken Kinas, Indiens eller eventuella andra länders planerade kolkraft!

Hjälp …!

Red alert!! Stoppa Kina, Indien m.fl.! Ett rop på hjälp riktas till politikersamfundet med FN i spetsen! Problematiken bör tas upp, allra senast, på FN:s, nu tyvärr uppskjutna, kommande klimatmöte COP 26 i Glasgow!

Inom lås och bom …!

Att som Carbon Tracker Initiatives undersökning visar, speciellt vad gäller Kina, att fortsätta att satsa på föråldrad, olönsam, fossilbaserad infrastruktur som ”räddningsplanka” år en missad unik möjlighet att gå mot ett hållbarare samhälle vid återhämtningen efter coronapandemin! Kolet måste hållas inom lås och bom!

Kolet måste hållas inom lås och bom om vi skall klara Paris-avtalets klimatmål om begränsning av den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till under 1,5 grader!

Börsbolag fegar ur …!

Näringslivet fegar ur vad gäller att minska utsläppen till 2030 i linje med Paris-avtalet enligt en undersökning av Hagainitiativet!

Bara 19 % …!

I förra veckan rapporterade Hållbart Näringsliv att enligt en undersökning av Hagainitiativet (ett klimatorienterat företagsnätverk) så ligger endast 19 % av 100 granskade svenska börsbolag i linje med Paris-avtalets klimatmål. För företagen handlar det om att sätta klimatmål som svarar mot en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader, vilket bland annat innebär att halvera CO2-utsläppen till 2030!

Enstaka stjärnor …!

Av bolag med tillräckliga klimatmål återfinner vi bolag som Atlas Copco, Axfood, BillerudKorsnäs, Castellum, Electrolux, Ericsson, Holmen, Hufvudstaden, Ica gruppen, Investor, JM, Loomis, NCC, Sandvik, Skanska, Sweco, Telia Company, Thule Group, ÅF Pöyry.

Business as usual …!

Tyvärr dominerar förhållningssättet ”Business as usual” bland bolagen trots upprepade larmsignaler under de senaste två åren från FN:s klimatpanel IPCC! Näringslivet har ju vid sidan av politikersamfundet och konsumentkollektivet en nyckelroll i klimatomställningen!

I Sverige …!

Det borde ju inte vara så, i Sverige, med en av världens mest progressiva klimatpolitiska ramverk? Näringslivet har ju nyligen , hösten 2019, dessutom lämnat in sina sektorvisa handlingsplaner för klimatet avseende 13 olika sektorer under stort massmedialt ståhej! En avgrundsklyfta öppnar sig uppenbarligen ändå här mellan ord och handling! SKÄRPNING anbefalles! Gäller både näringslivet och uppföljande politiska aktörer som den regeringsanknutna kampanjen ”Fossilfritt Sverige” och sist men inte minst den svenska regeringen och dess miljöpolitik!

Vi är på väg mot en överhettad planeten Jorden om inte alla parter skärper sig från politikersamfundet till näringslivet och konsumentkollektivet!

GLAD PÅSK – Med eftertanke …!

Låt en efterlängtad påskhelg bli ett tillfälle för eftertanke kring livet efter corona!

Lex Corona …!

Årets påskfirande blir inte som vanligt utan manar till mer eftertanke utöver gängse religiösa och andra konventioner! Vi har framförallt att fundera över den pågående coronakrisen och hur den kan lära oss någonting om livet efter. OBS! Det är ju ingen hemlighet att vi också har en pågående, faktiskt lika akut, klimatkris! TIPS! Gör för klimatet exakt som nu mitt i coronakrisen! (1) PRIORITERA, d.v.s. sätt krisen överst på agendan, (2) PRATA, d.v.s utbyt tankar med dina närmaste, (3) LÄRA, d.v.s. håll dig ajour, (4) REFLEKTERA, d.v.s. analysera och dra slutsatser och (5) AGERA, d.v.s. gör rätt saker hela tiden! Med dessa fem nyckelord tillönskas en GLAD PÅSK med eftertanke!!!

Gör det igen …!

Enligt Sustainable Brand Index hamnar IKEA på första plats i hållbarhet enligt Sveriges konsumenter!

Blir etta …!

IKEA hamnar åter igen som etta när konsumenterna rankar Sveriges mest hållbara företag! Det säger Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesindex i sitt slag. I årets undersökning har 56000 svenskar intervjuats. IKEA:s tydlighet och ambitioner vad gäller cirkulär ekonomi fäller utslaget! OBS! IKEA har legat i toppen varje år under varumärkesindexets 10-åriga historia! Heja IKEA! Läs mer om IKEA:s ambitiösa, cirkulära mål till 2030 på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/

Mer om Lex Corona …!

IEA:s chef Fatih Birol sänder ut en kraftig signal till världens regeringar om att koppla återstarten av ekonomin till klimatomställningen!

Kraftig signal …!

IEA (International Energy Agency) sänder nu, via sin chef Fatih Birol, ut en kraftig signal till världens regeringar! Koppla stimulanspaketen till klimatomställningen vid kickstart av ekonomin när pandemin är under kontroll! Öronmärk stimulanserna för satsningar på vindkraft, solenergi, batterier, vätgasteknik och koldioxidinfångning! Intentioner finns redan i denna riktning hos flera europeiska länder! Både Tyskland och Danmark till exempel har redan aviserat utökade investeringar och regelförändringar inom vindkraft för att få igång ekonomin mot ett hållbart samhälle! Läs mer om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/