1:a varningen …!

Johan Rockström menar att under rekordvarma 2023 har vi fått ett smakprov på hur världen ser ut vid 1,5 grader!

Värmerekord …!

Under den senaste 12-månadersperioden, februari 2023-januari 2024 har planeten Jorden inte varit så varm på 100000 år! Vi passerade en medeltemperatur på 1,52 grader enligt EU:s klimattjänst Copernicus! OBS! Vi pratar här om medeltemperaturen under en enstaka 12-månadersperiod, vilket inte är detsamma som den globala uppvärmningen! Definitionsmässigt är den globala uppvärmningen lika med medeltemperaturen under en följd av år. Den ligger nu på 1,26 grader jämfört med förindustriell tid! Nota bene! De ovanligt många extremväder världen upplevt under det gångna året kan i praktiken betraktas som 1:a varningen till mänskligheten vad som händer om vi passerar 1,5 grader och däröver, enligt Johan Rockström!

Farligt nära 1, 5 grader!

Den globala uppvärmningen, 1,26 grader, ligger icke desto mindre nu farligt nära Parisavtalets undre gräns på 1,5 grader! Världens länder enades ju på klimatmötet COP21 i Paris 2015 att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader. Vi kan fortfarande rent teoretiskt klara 1,5 grader, men det krävs en betydande skärpning av klimatlöftena från världens länder än vad som just nu är fallet! Vi är på väg mot betydligt större global uppvärmning lika med uppemot 3 grader!

IPCC förklarar …!

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) förklarar i sina analyser vad som händer vid olika grader av global uppvärmning. Det handlar om stora skillnader redan inom Paris-avtalets temperaturintervall 1,5- 2 grader, men naturligtvis rent katastrofala skillnader om vi skulle lämna detta intervall och gå uppemot 3 grader, som vi nu är på väg till!

Värmeböljor …!

Värmeböljor kommer allt oftare och träffar allt fler ju större den globala uppvärmningen blir . Enligt IPCC så inträffar värmeböljor rent statistiskt 2 ggr per 10 år vid 1,5 grader men hela 3 ggr per 10 år vid 2 grader och nästan varje år vid 3-4 graders global uppvärmning. Värmeböljor har som bekant många konsekvenser inte minst för hälsan!

Värmeslag ..

Under värmeböljan i Europa 2022 dog 60000 människor av överhettningssymptom s.k. värmeslag. Varje grads temperaturökning på hälsovådliga temperaturnivåer betyder för Europa ytterligare 20000 dödsfall. I det globala perspektivet kan samtidigt noteras att Europa knappast är värst drabbat vad gäller höga temperaturnivåer vid värmeböljor.

Vattenbrist …!

Ett varmare klimat innebär per automatik också att vattentillgången för människor minskar! Enligt IPCC kommer var sjätte person i Sydeuropa att sakna tillräckligt med vatten vid 1,5 graders global uppvärmning, var tredje vid vid 2 grader och i stort sett alla vid 3-4 graders global uppvärmning!

10 cm …!

10 cm är skillnaden i havsnivåhöjning mellan 1,5 och 2 graders global uppvärmning. Den kan tyckas liten, men är i praktiken enorm om man ser till konsekvenserna! 10 cm:s höjning gör stor skillnad i låglänta områden där havet tränger in i grundvattnet och gör det otjänligt för människor, djur och jordbruk. Konsekvenserna blir också större vid översvämningar till följd av stormar och orkaner då havet trycker på ännu mer! IPCC har bedömt att 10 miljoner fler människor drabbas av för levnadsvillkoren allvarliga konsekvenser vid 2 grader jämfört med 1,5 grader!

”Tippingpoints” …!

Med ökande global uppvärmning så kommer s.k. tippingpoints för världens större ekosystem närmre. Det handlar om temperaturtrösklar där en negativ utveckling/kollaps ej går att stoppa såsom att Amazonas och andra regnskogar utplånas , att korallreven försvinner, att avsmältningen av isen vid polerna accelererar ohejdat etc! Håller vi oss under 2 grader bedömer IPCC att det finns risk för kollapser, men inte särskilt troligt! OBS! Risken ökar signifikant mycket ju närmre 2 grader och däröver vi kommer!!!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån IPCC och konsekvenserna av den globala uppvärmningen, men så är icke fallet! Konsekvenserna drabbar alla mer eller mindre direkt eller indirekt! Vi pratar om konsekvenser som framförallt drabbar kommande vuxengenerationer! Det kan handla om din barn och barnbarn! Nota bene! DU kan göra något NU! Bli en ClimateDoer genom att integrera klimatfrågan i din vardag! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Klimatkrisen nära dig …!

Februarilovet …!

Februarilovet närmar sig för både oss i Sverige och många andra i Europa! Många ser framemot välbehövlig rekreation bl.a. genom den årliga skidsemestern! Klimatkrisen kan dock komma emellan! Till följd av ett ovanligt varmt år i kombination med liten nederbörd, framförallt i södra Europa, är snötäcket exceptionellt litet i Alperna och Pyrenéerna! Enligt satellitobservationer via NASA och dess satellit Terra är snötäcket i början på februari 40 – 70 % mindre på dessa platser jämfört med medelvärdet under de senaste 30 åren! För mänskligheten i stort är detta förvisso ett mindre problem, men det är en påminnelse om att klimatförändringarna slår blint, att de kommer närmre och att de påverkar din vardag redan idag!

EU höjer insatserna …!

Nytt mål …!

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt klimatmål lika med 90 %:s minskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990 års nivå. Det nya målet kompletterar EU:s nuvarande klimatpaket ”Fit for 55”, som innebär en minskning av utsläppen med minst 55 % till 2030. EU har ambitionen att gå före genom att Europa skall bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Tillsammans med 2030-målet bedömer EU:s vetenskapliga råd ”European Scientific Advisory Board on Climate Change” att EU ligger någorlunda i fas med FN.s mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader men helst till 1,5 grader! HEJA EU!

Till ”verkstad” …!

Vägen till ”verkstad” kan dock ta tid! Precis som för 2030-målet skall det nya målet till 2040 först röstas igenom av medlemsländerna i EU-parlamentet. Detta kommer inte att ske förrän EU-valet har skett i juni. Därefter skall ett nytt klimatpaket tas fram med prioriterade åtgärder. Först när detta har förhandlats i berörda instanser och beslutats i EU-parlamentet kan det bli konkret och tillämpas! OBS! Processen måste ha sin gång, men att det är bråttom är dagens understatement! Varje ny CO2-molekyl i atmosfären stannar kvar i hundratals år och påverkar den globala uppvärmningen! Kolbudgeten för vad atmosfären tål håller redan på att rinna ut!

Prioriterade åtgärder …!

Redan nu har dock analyserna i det vetenskapliga rådet kring angelägna åtgärder läckt ut! En av de mest angelägna åtgärderna är att elproduktionen skall göras helt fossilfri till 2040, huvudsakligen baserat på förnybara alternativ. Kvarvarande fossila bränslen efter 2040 får endast gå till flyg och sjöfart. Vidare skall hela gasinfrastrukturen ställas om för e-bränslen och vätgas. Energieffektivisering och cirkularitet i konsumtionen kommer också att vara viktiga ingredienser liksom koldioxidinfångning (CCS) och en begränsad andel små modulära reaktorer.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att påverka EU:s klimatmål, men så är icke fallet! Nota bene! De politiska målen kan aldrig infrias om inte DU som konsument, yrkesutövare eller väljare är med på tåget som en ClimateDoer och förebild i klimatomställningen. Det första testet blir nu i juni i samband med EU-valet! DÅ blir det viktigt att rösta på något av de partier som tar klimatomställningen på allvar! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Framtida sjöfart går på vatten och el …!

I Östersund …!

I Östersund planerar det tyska energibolaget Uniper att satsa miljarder på en bränslefabrik för e-metanol för att ersätta fossila bränslen inom sjöfart respektive kemiindustrin. Projektet presenterades nyligen av Jämtkraft, ägare till det nya kraftvärmeverket i Östersund, och Uniper Sverige. Processen går ut på att grön vätgas, framställd av vatten och förnybar el, tillsammans med biogen CO2, avskiljd från det snart färdigställda biobränslebaserade kraftvärmeverket i Östersund, omvandlas till e-metanol. Det har döpts till NorthstarH2 med en lätt blinkning till forna tiders sjöfart och dess navigation efter Polstjärnan! HEUREKA! Ett nytt fossilfritt bränsle är fött!

Klimatet – bankerna bromskloss …!

Finansierar oljan …!

Svenska banker bromsar klimatomställningen genom att låna ut till olje- och gasindustrin motsvarande ett CO2-utsläpp på 100 miljoner ton per år, d.v.s. dubbelt så mycket som Sveriges totala territoriella utsläpp! Enligt Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide så är samtliga fem svenska storbanker involverade med SEB i topp på 34 miljoner ton per år och Handelsbanken lägst med 8 miljoner ton per år. För bankerna handlar det om att tjäna kortsiktiga pengar utan en tanke på klimatet! En stor SKÄMSKUDDE till de svenska bankerna!!!

Stoppar huvudet i sanden …!

De använder samma ”stoppa huvudet i sanden-strategi” som oljebolagen d.v.s. så länge kunderna är med på noterna så kör vi! Dom blundar helt enkelt för vad som händer längre fram i värdekedjan! Detta är givetvis inte acceptabelt då bankerna på kort sikt, till skillnad från oljebolagen, har mängder med andra alternativ för sin utlåning! Den aktuella lånemängden är ju dessutom bara är en marginell del av bankernas utlåning!

Slår tillbaka …!

Bankernas girighet och kortsiktiga tänkande kommer att slå tillbaka både genom badwill och låneförluster! Inte nog med att det ser illa ut i hållbarhetsrapporteringen utan det föreligger också en uppenbar risk att bankerna får gradera om sina lån till oljebolagen till s.k.”sunk costs”! Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste 5-årsprognos tränger framförallt sol och vind ut fossila bränslen från marknaden. Relativt färska investeringar i olja, gas och kol riskerar att hamna i avbrutna projekt med konkurser och avskrivning av lån som följd ! Läs mer på http://climateforlife.se/sol-och-vind-tar-over/ !

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de svenska bankernas utlåning till olje-och gasindustrin, men så är icke fallet! Genom att ställa frågor till din bank om deras fossila utlåning lever DU upp till din roll som en ClimateDoer! DU kan också byta till en bank som tar de här frågorna på större allvar! Till exempel så har Danske Bank och Handelsbanken stoppat all utlåning till fossila ändamål! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Sol och vind tar över …!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterar i sin senaste 5-årsprognos 2023-2028 att sol och vind tar över tillväxten i den globala eltillförseln! Tillväxten för ny el formligen exploderar! Under den kommande 5-årsperioden är tillväxten inom enbart sol och vind lika stor som tillväxten av sol, vind och vattenkraft under de senaste 100 åren! Den underliggande drivkraften är både politisk och marknadsmässig genom allt lägre kostnader för sol och vind! Några hållpunkter framåt! (1) 2024 blir sol och vind större än vattenkraften, (2) 2025 blir förnybart inklusive vattenkraft större än kol, (3) 2026 blir sol och vind större än kärnkraft och (4) 2028 har sol och vind fördubblats till 25 % av den globala eltillförseln och är tillsammans med vattenkraft lika med 42 % av totalen!

Fru Justitia stoppar norska oljan …!

Stoppar oljan …!

Greenpeace och norska ungdomar inom organisationen ”Natur og Ungdom” vann nyligen en stor seger i Oslo tingsrätt över Norges Regering och Energidepartement! Domen handlade om att Regeringen felaktigt har lämnat tillstånd för att exploatera tre nya oljefynd i norska Arktis! Enligt en tidigare dom i Högsta domstolen 2020 kan inte Regeringen ge tillstånd för ny exploatering utan att grundligt utreda miljökonsekvenserna d.v.s. såväl för havsmiljön som för klimatet! Då detta inte har skett enligt domen fick Greenpeace och ungdomarna rätt på alla punkter, vilket förutom ersättning för rättegångskostnader på drygt 3 miljoner NOK innebär att fortsatt exploatering stoppas omedelbart!

Stor seger …!

Domen är en STOR seger inte bara för Greenpeace och ungdomarna i just detta rättsfall utan för att det kan bli ett prejudikat för att stoppa Norge och andra oljeaktörer i Arktis! Exploatering i känsliga havsmiljöer är förenat med stora risker för såväl det lokala ekosystemet som för klimatet! Förbränning av av olja och gas från de tre aktuella fyndigheterna, Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil, skulle innebära utsläpp av ca 470 miljoner ton CO2-utsläpp d.v.s. 10 gånger mer än Norges årliga utsläpp!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Norges och andra oljeaktörers hyckleri att skjuta över ansvaret för oljans CO2-utsläpp på användarna, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att hyckleriet genom den aktuella domen i Oslo tingsrätt nu håller på att genomskådas så lever DU upp till din roll som en ClimateDoer! DU kan naturligtvis också som enskild individ säga stopp genom att skära ner på eller helt lämna diesel/ bensin! Läs mer om hur DU blir en ClimatDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

2023 – varmast hittills …!

Värmerekord …!

Enligt EU:s väderlekstjänst Copernicus så har temperaturen på Jorden troligen inte varit så hög på 100000 år! Den globala medeltemperaturen hamnade på 1,48 grader, d.v.s. väldigt nära Paris-avtalets 1,5 grader, jämfört med temperaturen under förindustriell tid. Sedan juni slogs värmerekord på värmerekord varje månad jämfört med motsvarande månad tidigare sedan mätningarna startade! Allt handlar om klimatförändringarna, CO2-halten i atmosfären och växthuseffekten!!!

CO2-halten …!

CO2- halten i atmosfären ligger nu (13 januari) på 424,96 ppm som är 4,25 ppm högre än för ett år sedan. Under förra året ökade den nästan dubbelt så mycket som det senaste decenniets årliga genomsnitt. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på flera miljoner år och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Samtidigt är det viktigt att veta att CO2-halten är en viktig och direkt avgörande pusselbit i vetenskapen kring den globala uppvärmningen eller den s.k. växthuseffekten.

Växthuseffekten …!

Växthuseffekten är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Grundproblemet med obalansen är att en del av den infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Läs mer på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/! Kolla även grafiken nedan!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka påverka kommande värmerekord och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! DU kan som enskild person påverka dina egna utsläpp genom att prioritera klimatfrågan i samband med vardagens alla små och stora beslut! MEN DU kan även utvidga din roll som en ClimateDoer genom att påverka andra till att göra samma sak! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!

Vestas sätter världsrekord …!

Vindracet fortsätter …!

Det danska vindkraftsföretaget Vestas fick strax före nyår sin hittills största onshore order på 1100 MW i USA av Pattern Energy i New Mexico! Det handlar dessutom om världens hittills största enskilda landbaserade vindkraftpark! Den blir i storleksordningen som ett storskaligt konventionellt kärnkraftverk och består av 242 st V163-4,5 MW turbiner. De första leveranserna skall inledas under första kvartalet 2025 med uppstart första halvåret 2026. HEJA Vestas!

You can do it!