MR BOND utmanar DIG!

Lämna DIN komfortzon!

Mr Bond har lämnat sin komfortzon och har valt att pröva nya vägar.  Kolla följande länk Skyskrapa! Han har lämnat tryggheten vid frukostbordet och läser Frankfurter Allgemeiner Zeitung istället för Sydsvenskan! Lämna Du också  invanda mönster och påbörja aktivt DIN klimatresa! Klimatomställningen går inte över en natt! Han har dock sin strategi klar! ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! OCH så här skall DU göra!

(1) Resan börjar med  probleminsikt!

MEN vad kan jag göra som enskild individ? Mr Bond  möter denna spontana invändning allt som oftast! MEN handen på hjärtat! HUR mycket vet DU om klimatfrågan egentligen? Ja, just det! Så börja med att ta reda på allt DU kan om klimatfrågan via bloggen ”Climatte for Life” och dess Facebook-sida facebook.com/climateforlife2C. HUR är det med DIN övertygelse?OM det finns minsta tvivel så tänk på att  95 % av forsknings- och vetenskapssamhället har kommit fram till att den globala uppvärmningen är ”man made”.  Den äventyrar nuvarande och framtida livsbetingelser om vi inte bromsar NU! Kolla tempeaturen nedan de senaste 10000 åren. Först händer ingenting, sedan ingenting och till sist, de senaste 100 åren allt!Global uppvärmning 12000 år

(2) Bli en ”Whistleblower”!

Nästa steg på DIN resa blir att sprida budskapet vidare. Ensam är stark i många sammanhang, men inte i det här fallet! Men vaddå sprida vidare? Ytterligare en invändning som Mr Bond får höra! Enkelt! Som sagt lämna DIN komfortzon och sprid budskapet i första hand till släkt och vänner. i  ”mjölkaffären” och ”wherever”! Se till att det blir en snackis! DU kan inte lita på at någon annan tar hand om det här åt DIG! Det berör i högsta grad DIG, DINA barn och eventuella barnbarn. Ett tryck måste skapas på alla som har någon form av kollektiv makt i de här frågorna såsom bland politiker, företagsledare, ideella organisationer , i skolor, hos media ec. Vad gäller påverkan på politiker är det speciellt viktigt i år! Varför? Jo, klimatförhandlingarna i Paris senare i år är sista chansen för att på politisk väg bryta den dramatiska temperaturökning vi sett hittills!

(3) Gör som Mr Bond!

Mr Bond kommer att finnas där på DIN fortsatta klimatresa! Förutom att utmana DIG och alla makthavare kommer han att agera genom att själv utföra konkreta åtgärder och beskriva sitt agerande från ”A till Ö”. Han hoppas att han skall kunna fungera som inspiratör i mikroskalan. MEN tänk på om DU gör som han och sprider det vidare så närmar vi oss hans övergripande strategi. ALLA tar små steg i rätt riktning hela tiden! Just nu håller han på med projektet att installera solceller. Läs mer på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del-1/ och fortsättningen på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del2/

NORGE VISAR VÄGEN lämnar kolet!

Statens pensionsfond lämnar allt fossilt!

Stortingets finansutskott beslutade under onsdagen att Statens pensionsfond skall lämna alla investeringar i företag som har mer än 30 % kol i portföljen. OBSERVERA att Statens pensionsfond, ”Norges oljepengar”, är världens största oberoende investeringsfond. Signaleffekten inför klimatförhandlingarna i Paris bedöms vara betydande. Beslutet klubbas i Stortinget den 5 juni! Efter kolet fortsätter man med saneringen av fonden från annat fossilt såsom, olja, tjärsand etc.

352250460_ee2f9e5565_z-638x478[1]

Norge tar ansvar och skyddar sina tillgångar!

Med beslutet tar Norge ansvar samtidigt som man skyddar sina tillgångar. VAD som är hönan och vad som är ägget kan nog diskuteras! Enligt FN/IPCC:s, IEA:s etc rapportering måste 2/3 av idag kända fossiltillgångar stanna i marken för att inte 2-gradersmålet skall överskridas. Så till sist och syvendes handlar det om att inte sitta med svartepetter och s.k. ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig! NOTERA att vi redan har förbrukat halva den tillåtna budgeten på 1000 miljarder ton CO2. Med nuvarande takt på CO2-utsläpen har vi nått taket redan 2030.  D.v.s. kurvan måste brytas ASAP.

co2_trend_gl-638x466[1]

KLIMATAVTALET! – Planen slirar!

EU tar tag i taktpinnen!

Den här veckan, må-ti, träffas ledarna för 35 av totalt 195 stater involverade i FN:s förhandlingar om ett kommande  och heltäckande klimatavtal. Avtalet skall ersätta ett haltande Kyoto-avtal från 1997. Mötet sker i Berlin med Angela Merkel och Francoise Hollande som värdar med Angela Merkel i förarsätet .  Francoise Hollande har en senare nyckelroll som värd för det ur klimatsynpunkt helt avgörande mötet COP 21 i Paris i december. Denna veckas  möte i Berlin följs av en rad ytterligare möten med EU i huvudrollen innan Paris.

Angela Merkels ligger i!

I juni om ca 3 veckor träffas den s.k. G7 gruppen (de sju ”stora” ekonomierna) i tyska alperna på ”Schloss Elmau”, med Angela Merkel som värd. Klimatfrågan förväntas ligga högt upp på agendan. Hon har i en rad sammanhang profilerat sig som klimathök och kommer att sätta press på de andra! Något senare också i juni träffas den stora FN-delegationen på 195 stater i Bonn som en första större förberedelse för mötet i Paris i december. Bonn-mötet kommer att följas upp av ett nytt större förberedelsemöte i New Yourk i september

Planen slirar!

Jo,  alla dessa möten behövs ty planen för förberedelser till Paris, som gjordes upp på förra FN-mötet, COP-20 i Lima, Peru slirar betänkligt. Där beslutades att alla involverade 195 stater skulle avge sina löften till minskade CO2-emissioner senast den sista mars i år. Den sista mars hade dock endast 32 stater lämnat sina bidragsmål s.k. INDP:s (Intended National Determined Contributions). Av dessa  kom 27 från EU:s stater. Per idag 21 maj har endast ytterligar 5 länder lämnat sina bidrag. Snacka om respekt för ingångna avtal och beslut! Krafttag behövs! MEN vad kan DU och jag göra? Jo, sprida budskapet om den slumrande katastrofen till din bekantskapskrets, till dina lokala politiker, till whatever!

EU sticker ut på ett positivt sätt!

EU går före inte bara vad gäller att hålla i taktpinnen och uppnå konsensus kring INDC:s utan även nivåerna på utsläpps-minskningarna! Inom EU har man enats om utsläppsminskningar på 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Inom parentes kan nämnas att Tyskland utmärker sig även här på ett positivt sätt genom att sätta sitt 40 %:s- mål redan till 2020. Helt rätt! Ambitiösa mål krävs för att 2-gradersmålet skall kunna innehållas!  OBSERVERA att 2 grader innebär att utsläppen måste minskas med 80-90 % till 2050.

De stora utsläpparländerna än så länge inte på banan!

Kina och USA som ligger i topp i utsläppen har trots allt indikerat en klar vilja att nu vara med i ett globalt och heltäckande klimatavtal. MEN ambitionerna är alldeles för låga! De har hittills indikerat nivåer långtifrån EU:s. Kom ihåg att dessa båda länder svarar för över hälften av alla utsläpp! Kina säger t.ex. att man skall påbörja minskningen av sin utsläpp senast 2030. USA å sin sida är mer ambitiösa och anger målet 27 %:s minskning till 2025 i förhållande till 2005 års nivå. Omräknat till 1990  års referensnivå, som EU använder, kanske det motsvarar säg 15 %. Det här med procent och årtal är svårt! Det fick Lövden-regeringen efara i höstas när man inför EU skulle redogöra för sina INDP:s.  Där var väl egentligen inte en siffra rätt! Läs mer om Sveriges ”fejkade” situation på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/

De globala utsläppen idag anno 2015!

Som sagt Kina och USA är de största utsläpparländerna med Ryssland och Indien närmast därefter. Detta gäller räknat i absoluta tal på ländernivå. EU har en relativt hygglig position i denna liga. MEN mäter man per capita så är USA överlägset störst med en utsläppsnivå per capita lika med ca 20 ton CO2 per år och EU-staterna någonstans mellan 5-10 ton per capita och år. Kina som fortfarande är under stark utveckling ligger betydligt lägre än både USA och EU på ca 4 ton per år. En talande överblick på de globala utsläppen i absoluta tal på ländernivå framgår av nedanstående karta!

Countries_by_carbon_dioxide_emissions_world_map-638x250[1]

 

 

MR BOND installerar solceller – Del2

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till ekonomin!

Mr Bond har  ett något oortodoxt tänkande vad gäller ekonomin och lönsamheten! Han menar att DU kan inte se en privat investering i solceller baserat på strikt lönsamhet. Traditionella investerings-kalkyler kan därför inte inte användas här! Sådana mer avancerade kalkyler används framförallt i näringslivet för selektering mellan olika investeringsalternativ. Detta är ju inte fallet för Mr Bond/DIG! Hur räknar DU till exempel på en ny soffgrupp? Ja just det! Här kommer helt andra värden in i bilden som estetiska värden, komfort och liknande!

Mjuka värden med solceller!

Han resonerar ungefär så här!  Med solceller på mitt hus uppnår jag en form av ”branding” som vittnar om ett kvalitets- och framtidstänkande som i slutänden ökar värdet på mitt hus i minst lika hög grad som den ursprungliga investeringen.  Konsekvensen i det ekonomiska perspektivet blir att han inte behöver räkna med en årlig s.k. avskrivningskostnad ( i traditionella investeringskalkyler skulle man i solcellsfallet räkna med en avskrivning av investeringen på 30 år d.v.s. 1/30-del av investeringen som kostnad varje år i 30 år).

Så här räknar Mr Bond!

I den överslagskalkyl som han anser skall ligga till grund för om han skall gå vidare med projektet eller ej tänker han så här. Som i all kalkylering av lönsamhet ställer han uppoffringen i form av kostnader mot intäkterna! I hans fall utgörs kostnaderna enbart av finansieringskostnader (OBS! Han har resonerat bort avskrivningskostnaderna! Och driftkostnaderna är ju noll för solceller). Oavsett om han lånar pengar för investeringen eller om han tar av ”egna” pengar handlar det om kostnader antingen i form av räntekostnader eller förlorade ränteintäkter. Han sätter nivån 3 % på räntan i båda fallen! Nu till intäkterna! Dessa består av dels ersättning för levererad el till det svenska elnätet och dels av minskade kostnader för inköpt el.

Resultatet! Skall han gå vidare?

I hans fall har han räknat med en solcellsanläggning på mellan 60-100 m2. Säg 80 m2! Med ett kvadratmeterpris på ca 2000 kr/m2 blir investeringen 160000 kr. Kostnaden blir 3 % på 160000 kr eller ca 5000 kr/ år.  Intäkterna utgörs dels av ersättning för försåld el 1,20 kr/kWh (skattesubvension på 0,60 kr/kWh ingår) och dels minskade inköp av el också värt ca 1,20 kr/kWh (nätavgift, elhandel, skatt och moms ingår). Baserat på en årlig produktion av 10000kWh blir intäkterna ca 12000kr/ år.  Mr Bond  tycker att  resultatet är fullt tillräckligt och entydigt för att gå vidare med solcellsprojektet! Han känner sig faktiskt riktigt nöjd med sitt resonemang och går  med vidare med stor tillförsikt.

Mr Bond återkommer med en mer detaljerad kalkyl!

Mr Bond kommer att återkomma till ekonomin med en mer detaljerad kalkyl  när det föreligger verkliga förutsättningar såsom anbud på installationen, avtal om försåld el, investeringsbidrag (f.n. 20 % av investeringen) etc. Han inser dock att till sist och syvendes kan man aldrig räkna exakt på ett sådant här projekt! Det är som att skjuta på rörligt mål! Framförallt intäktssidan är svår att förutsäga i ett längre perspektiv. Just nu är elpriserna väldigt låga beroende på ett relativt stabilt utbud av elkraft på elmarknaden. Med Sveriges energimix på utbudssidan med ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft lär detta förhållande inte bestå i och med att avveckling av kärnkraften ligger i korten.  Nuvarande situation kan alltså lätt ändras till en bristssituation på lite sikt med kraftigt ökade elpriser som följd. Egen el blir då guld värd!!!

Mr Bond  undersöker  leverantörsmarknaden – Del3

I nästa avsnitt undersöker Mr Bond vilka produkter respektive vilka teknologier som finns ute på marknaden. Nästa strategiska val blir alltså val av lämplig teknologi/produkt baserat på kriterier som effektivitet, pris och kvalitet. Vidare undersöks hur utförarmarknaden fungerar d.v.s. vilka aktörer kan utföra själva installationen. MEN mer om detta i nästa avsnitt dock!

EN MÄRKESDAG klart med varumärke!

Climate for Life har blivit registrerat som varumärke!

I förra veckan erhöll infokampanjen ”Climate for Life” en officiell bekräftelse på den nya varumärkesstatusen! Det är i sig verkligen värt att FIRA! Nu kan vi jobba vidare med den nya statusen i ryggen mot målet att ALLA kan bidra till klimatomställningen. Enkelt! Det gäller bara att alla tar små steg i rätt riktning hela tiden! Det yttersta målet är ju att inte överskrida 2 grader. Som det är nu är vi på god väg mot 5-6 grader. URSÄKTA, men nu skall jag inte förstöra feststämningen!

Varumärke Climate for Life

MR BOND installerar solceller- Del 1

 

Mr Bond/NILS A Bond gör entré!

Det som Mr Bond gör det kan DU göra är hans paroll! Läs mer om Mr Bond på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/.  NU gör han sin entré i DIN värld och kommer i ett antal inlägg framöver att beskriva hur han gör för att installera solceller. Första delen kommer här!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond kollar dom tekniska/fysiska förutsättningarna!

Han bor i villa i södra Sverige och konstaterar att det innebär att han kan räkna med ca 1000 soltimmar per år. I ett nordligare läge hade det rört sig om 100-200 timmar mindre. D.v.s. ingen större skillnad! Solceller passar alla med rätt tekniska/fysiska förutsättningar! Han konstaterar också att villan har tillräckligt stor takyta i lämpliga väderstreck. Sydvästläge och 30-45 graders taklutning är det optimala! Han tänker sig att använda 60 m2 av takytan för solceller. En sådan yta skulle ge ca 10 kW soleffekt och ett energitillskott på ca 10000 kWh per år!

MEN solenergin matchar ju inte hans elbehov!

Ja, det stämmer! Mr Bond förbrukar ca 20000 kWh el per år för uppvärmning och hushållsel (15000 respektive 5000 kWh).  För uppvärmning har han en kombination av värmepump (luft/vatten) och elpatron för tillskott vid utetemperaturer mindre än – 5 grader. Han behöver alltså elen framförallt på vinterhalvåret och dygnet runt. Detta stämmer ju inte med när solenergin produceras d.v.s. framförallt på sommarhalvåret och på dagtid! Mr Bond löser detta genom att kontakta den s.k. nätleverantören (det lokala elnätet), i hans fall Eon, och begära utbyte av elmätaren. Han får då en elmätare som kan hålla reda på hur många av de egenproducerade ca 10000 kilowattimmarna som används direkt och hur många han inte använder direkt själv och därför levererar till Eon. Han bli alltså elleverantör under de perioder på sommaren  när hans elbehov är relativt litet! Dessa kilowattimmar kan han sedan ”få tillbaka” på vinterhalvåret.

MR BOND installerar solceller- Del2

I nästa avsnitt av Mr Bonds solcellsprojekt kommer han att göra en överslagskalkyl på ”lönsamheten” i projektet. Han är något oortodox i sitt ekonomiska tänkande och har följaktligen ett lite annorlunda synsätt än vad som tillämpas vid strikt kalkylering av investeringar. MER om detta i nästa avsnitt dock!

Hallå JORDEN! Sjätte massutrotningen på gång!

DU och jag, asteroider och vulkanutbrott har en sak gemensamt!

Någon som såg Vetenskapens värld i måndags på SVT? Gör det! Ligger på SVT Play! Filmen i programmet handlar om hur livet på Jorden har utplånats totalt 5 ggr under sin livstid (ca 5 miljarder år). De senaste gångerna för 250 respektive 65 miljoner år sedan handlade det om vulkanutbrott i Sibirien  respektive en asteroid med ca 1 mils diameter som träffade jorden  och slog ner i Mexikanska golfen. Asteroiden för 65 miljoner år sedan  innebar utrotning av dinosarierna!

VAD har detta med DIG och mig att göra?

Jo, konsekvenserna av våra nuvarande koldioxidutsläpp kan jämföras med de klimatförändringar som blev följden av vulkanutbrottet i Sibirien eller asteroiden i Mexikanska golfen. OTROLIGT! Svårt att fatta! Det som ställer till det för oss är tidsperspektivet. Det tar trots allt 100-200 år innan vi har ”släckt ner”! MEN hallå! Vad DU och jag håller på med är dock en mycket snabbare process än vulkanbrottet i Sibirien. Så ”fimpa” utsläppen NU!!!

352250460_ee2f9e5565_z-638x478[1]

Regeringen och Vattenfall kör ett cyniskt spel!

Stänger fungerande kärnkraftverk i förtid!

Enligt pressmeddelande i förra veckan planerar Vattenfall  med Regeringens goda minne att stänga två av kärnkraftverken i Ringhals ca 8 år tidigare än planerat. Skälet uppges vara dålig ekonomi för just dessa båda verk! Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att de ekonomiska skälen ligger djupare än så. I själva verket ser hela Vattenfall-affären inte bra ut just nu! Här på hemmaplan behöver man få upp elpriserna för att öka lönsamheten och få råd till att täcka fortsatta förluster i Europa som följd av både brunkol och den s.k. NUON-affären.

Ett cyniskt spel!

Den planerade nedläggningen är ett cyniskt spel som i förlängningen innebär en förmögenhetsöverföring från oss elkonsumenter (högre elpriser) till staten och Vattenfall på bekostnad av både miljö- och säkerhetshänsyn. Genom att ta två så stora kraftanläggningar ur drift som Ringhals 1 och 2 minskar man utbudet av kraft i det svenska elsystemet. Resultatet blir ökade elpriser till följd av att den svenska/nordiska elmarknaden bygger på tillgång och efterfrågan som prismodell. Vem i den fria marknaden skulle inte vilja ha en sådan knapp att trycka på? Riksrevisionens kritik av både regeringen och Vattenfall nyligen (läs mer på http:// climateforlife.se/riksrevisionen-kritiserar-regeringen-och-vattenfall/) verkar synnerligen befogad!

Kärnkraftsäkerheten ligger i potten!

Låt oss  fundera på hur personalen på de svenska kärnkraftverken  resonerar! Signalen är tydlig! Här kan vad som helst hända vad  gäller den fortsatta driften för kärnkraften. Det fram till nu planerade tidsschemat innebärande att Ringhals skulle börja tas ur drift 2025, Forsmark 2040 etc verkar ej hålla! Konsekvensen blir en minskad attraktionskraft för kärnkraftindustrin i sin helhet med uttunning av kompetens och därmed ökade säkerhetsrisker som följd. Problematiken har redan uppmärksammats av Strålsäkerhetsmyndigheten, som är högsta myndighet på området.

Koldioxidutsläppen ligger i potten!

Hur man än vrider och vänder på frågan om ”abrupt” minskad kärnkraftel i det svenska elsystemet så blir en av slutsatserna ökade koldioxidutsläpp. Förnybar el i form av vind och sol kan än så länge ej kompensera för så stora produktionsbortfall som det handlar om. OCH  av lätt införstådda skäl kan vind och sol ej heller fungera som primär kraftkälla. Följden blir ett ökat behov av att importera kraft under perioder med hög efterfrågan utan kontroll på vilka kraftkällor som används. I perioder med överskott av el  skulle bibehållen kärnkraftel från Ringhals kunna utnyttjas för export t.ex. till Tyskland. Våra vänner i Tyskland behöver all kodioxidfri el de kan få inte minst med tanke den brunkolsproblematik som Vattenfall i hög grad är en del av!

 

FÖRSTA MAJ! Upp till kamp! Ta striden!

Ta kampen mot den globala uppvärmningen!

Den viktigaste striden/kampen står inte på fabriksgolven längre! NU gäller det kampen för att undvika en dysfunktionell värld för oss själva, våra barn och barnbarn. Om vi inte agerar NU riskerar vi ännu mer extremväder i form av utbredd torka, förödande stormar, orkaner och översvämningar OCH ej tidigare skådad migration från kustnära områden till följd av stigande havsvattennivåer. Konsekvenserna är oöverskådliga! KAMPEN blir lång! Den kommer inte att gå över en natt!  ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Ett bra motto är att hela tiden kunna svara JA på frågan:  ”Pappa/Mamma får vi Jorden tillbaka?” Vi i vuxenvärlden har ett speciellt ansvar! Vi har ställt till det! Vi har makt, resurser och verktyg för att rätta till det. Vi kan stoppa huvudet i sanden och förneka att det händer! MEN vi kan inte undgå ansvaret för att ha bidragit till en dysfunktionell värld!!!

Daddy