GOD JUL …!

Climate for Life önskar …!

En God Jul och ett Gott Nytt År med hopp om rika tillfällen till kontemplation och tankar kring hur DU skall kunna bli en DOER för klimatet – en climateforlifeDOER d.v.s. en hjälte som bidrar till ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer!

Dubbla agendor …!

Shell i Sydafrika …!

Knappt har bläcket hunnit torka i avtalet från det senaste klimatmötet COP26 i Glasgow om att ytterligare skärpa utsläppen förrän Sydafrika kastar sig rätt i famnen på en av de största klimatbovarna, oljebolaget Shell, för exploatering av olja och naturgas utanför Sydafrikas östkust! Både Sydafrikas regering och Shell strider därmed mot all vetenskap, som säger att idag kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Paris-avtalet. De höga ambitionerna från klimatmötet är därmed som bortblåsta!

Dubbla agendor …!

Både Shell och Sydafrika kör uppenbarligen med dubbla agendor! En officiell dylik för att publikt framstå i en god dager och en prioriterad, som tillfredsställer de båda aktörernas kortsiktiga vinstintressen!

Shell flyr…!

Läs mer om Shells senaste s.k. springnota och mörkläggning av konsekvenserna av sin verksamhet på http://climateforlife.se/shell-och-lagens-langa-arm/. Shell flyttar sin hemvist från Nederländerna till Storbritannien för att undvika en dom, som i praktiken innebär att dom måste halvera sin nuvarande fossilbaserade verksamhet till 2030!

Sydafrikas svek …!

Sydafrika, vars elförsörjning till stor del baseras på kol, förhandlade fram ett bidrag från världens rika länder under COP26 på 8 miljarder dollar för att minska sitt kolberoende! Att ta emot finansiellt stöd och samtidigt kasta sig i armarna på Shell är ett flagrant, kontraproduktivt agerande och ett stort svek mot FN:s klimatarbete respektive Paris-avtalet!

Sensmoral …!

Exemplet Shell visar att fossilbolagen har inga skrupler vad gäller att krama ut den sista kronan av varje ton kol, varje m3 olja och varje m3 naturgas! Exemplet Sydafrika visar att premisserna för att få finansiellt stöd för sin utveckling är alltför lättvindiga! De rika ländernas stöd till länder under utveckling för uppbyggnad av en fossilfri energiförsörjning måste helt enkelt villkoras och följas upp bättre så att pengarna inte hamnar i fickorna på skrupelfria oljebolag utan omtanke om planeten Jorden och kommande generationer!

STOPP för för fortsatt exploatering av kol, olja och naturgas! STOPP för skrupelfria fossilbolag! STOPP för greenwashing och dubbla agendor! STOPP för utvecklingsländer som missbrukar löftet i Paris-avtalet om finansiellt stöd från de rika länderna!

Gamla gruvor blir heta …!

Ny kombo ”sol vind och vatten” …!

Det svenska utvecklingsföretaget Mine Storage har hittat en ny kombination av de förnyelsebara alternativen sol-, vind- och vattenkraft genom att utnyttja gamla, nedlagda gruvor! Konceptet handlar om energilagring för att balansera under- och överskott i de framtida elsystemen med allt större inslag av variabel sol- och vindkraft! Man använder sig av en nästan 100 år gammal teknik i form av s.k. pumpkraftverk där vatten, vid överskott på sol och vind, pumpas respektive släpps, vid underskott på sol och vind, genom turbiner , mellan vattenmagasin på olika nivåer.

Det nya …!

Det nya och revolutionerande i Mine Storage:s lösning är att de använder nedlagda gruvor för installation av pumpkraftverk d.v.s en teknologi där vatten pumpas/släpps via turbiner mellan ett högre och lägre vattenmagasin. Det övre vattenmagasinet kan vara en ofta förekommande s.k. gruvsjö medan det lägre är delar av tunnelsystemet. Med hänsyn till den kraftiga utbyggnaden av sol- och vindkraft worldwide i kombination med att det finns 500000-1000000 (!) nedlagda gruvor världen över bedöms marknadspotentialen vara enorm!

Partnerskap …!

Mine Storage har erhållit finansiellt stöd av statens innovationsmyndighet Vinnova och utvecklingen utförs i partnerskap med gruvbolaget Boliden, energibolaget Mälarenergi och pump- och turbintillverkaren tyska Voith. HEJA!!!

Flyga på luft och vatten …!

I Guinness rekordbok …!

Det brittiska företaget ”Zero Petroleum” har hamnat i Guinness rekordbok för att ha skapat och i samarbete med RAF (Royal Air Force) testflugit med världens första syntetiska flygbränsle! Det handlar om ett helt cirkulärt och utsläppsfritt koncept baserat på ”råvarorna” luft och vatten! Det har utvecklats på uppdrag av brittiska RAF, som för sin verksamhet, försvarsflyg, är beroende av ett bränsle med hög energitäthet likt dagens kerosin (flygbränsle). Batterier t.ex. är 50 ggr tyngre och har 15 ggr större volym. Konceptet plagierar naturens egna processer att ta fram kolväteföreningar! Skillnaden är att för Zero petroleum tar det 3 minuter! För naturen tar det 600 miljoner år att ta fram fossila bränslen!

Känd teknologi …!

”Zero Petroleums” koncept är en sinnrik kombination av idag känd teknologi! CO2 hämtas från luften genom s.k. DAC (Direct Air Capture), väte framställs genom elektrolys av vatten, CO2 och väte omvandlas genom en termisk process (Ficher -Tropsch, känd sedan 1920-talet) till syntetiskt flytande kolväte d.v.s. en kemisk sammansättning lika med fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Med hänsyn till målen om 100 % cirkularitet och utsläppsfrihet så förutsätts all eltillförsel vara baserad på förnyelsebara alternativ som sol- och vindkraft.

Blåkopia på naturen …!

Hela processen är i praktiken en blåkopia på naturens egna processer! I naturen omvandlas luftens CO2 och väte i ett första steg genom fotosyntes till kol i biosfären för att i ett andra steg så småningom efter 500 -600 miljoner års deponering bli dagens fossila bränslen. För Zero Petroleum går dock omvandlingen till kolväteföreningar snabbare! 3 minuter(!!!). Ett jättekliv a la ”Forest to Factory”!

Framtiden …!

Det bör noteras att det nya bränslekonceptet fortfarande befinner sig på testnivå och i utvecklingsstadiet. Icke desto mindre så uppger flygchefsmarskalk Sir Mike Wigston på RAF att åtminstone en av deras flygbaser skall var baserad på det nya bränslet redan 2025 och att hela RAF skall bli koldioxidneutralt till 2040 bl.a. med hjälp av den nya teknologin! HEJA!!!

EU:s taxonomi – JA till ”gammelkraft” …!?

Hållbara eller inte …?

Inför EU-kommissionens stundande förslag om vilka verksamheter som skall klassas som hållbara i den s.k. taxonomin håller det på att blåsa upp till strid om ”gammelkraft” som naturgasbaserad gaskraft och kärnkraft! Vissa medlemsländer, med egna särintressen i frågan, yrkar på att gaskraft och kärnkraft skall klassas som hållbara. Det har enligt uttalanden tagits emot positivt både av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Angela Merkel! Hur den sedan i onsdags nya tyska regeringen ställer sig i denna fråga är oklart. Det torde dock knappast vara möjligt att få med De Gröna på att klassa ”gammelkraft”som hållbart!

EU:s taxonomi …!

EU:s kommande förslag handlar om hållbarhetsklassning för medelstora till stora industrier genom att gällande hållbarhetsredovisning utökas med ytterligare krav. Förslaget går ut på att företagen skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem den s.k. taxonomin. EU-kommissionen kommer sannolikt att lägga fram sitt förslag om taxonomin innan årsskiftet. Därefter skall förslaget godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023. Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Trovärdigheten på spel …!

Propåerna från vissa medlemsländer att klassa gaskraft och kärnkraft som hållbara har väckt starka motreaktioner både politiskt och inom miljö- och klimatrörelsen! EU:s trovärdighet som förebild och föregångare i klimatomställningen står här minst sagt på spel!

Per definition …!

Per definition är det tveklöst så att ingetdera av alternativen gaskraft och kärnkraft är hållbara om man med hållbarhet menar att en verksamhet inte innebär löpande förbrukning av Jordens ändliga resurser. Anm. Cirkulära industriprocesser och produktion av förnyelsebar energi är med denna definition typexempel på hållbara verksamheter.

Nota bene …!

Nota bene! Både gaskraft och kärnkraft kräver ändliga resurser för att hållas igång! Gaskraften ger dessutom direkta växthusgasutsläpp dels vid utvinningen och distributionen av naturgasen genom läckage (naturgas/metan är en betydligt mer potent växthusgas än CO2) och dels genom CO2-utsläpp vid förbränningen av naturgasen i kraftverket. Kärnkraften är i motsats till gaskraften fri från utsläpp av växthusgaser, men kan rent definitionsmässigt inte betraktas som hållbar. Kärnkraften strider såväl mot förbrukningskravet, genom ett ändligt bränsle i form av uran, som mot cirkularitetskravet, genom en komplex problematik kring det högaktiva avfallet!

Politikens dilemma …!

Hela diskussionen om gaskraftens och kärnkraftens hållbarhet visar på politikens dilemma inför klimatfrågan! För att inte förlora röster hos väljarna tenderar politiker i maktposition att prioritera kortsiktiga särintressen, framförallt ekonomiska, före det långsiktiga intresset av att skydda planeten Jorden mot den globala uppvärmningen!

Saknas politiskt mod …!

Det saknas helt enkelt politiskt mod i klimatfrågan! Alltsedan kopplingen mellan fossila bränslen och den globala uppvärmningen blev vetenskapligt belagd d.v.s. för 30-40 år sedan har den förda ”laissez faire”- eller låt gå-politiken med all önskvärd tydlighet visat att det generellt sett har saknats tillräckligt politiskt mod för att stoppa/begränsa den globala uppvärmningen!

Medeltemperaturen i atmosfären på planeten Jorden har till följd av mänsklig påverkan, framförallt genom förbränning av fossila bränslen, ökat med drygt 1 grad de senaste 100 åren sedan början på industrialismen för att dessförinnan ha legat ”stabil” i tusentals år!

Kjell Lindskog …!

Med sin nya arbetsplattform för vindkraften revolutionerar han underhållet genom bättre arbetsmiljö och förlängning av underhållsperioden till att inte bara gälla sommaren.

Har gjort det igen ..!

Kjell Lindskog har gjort det igen! Mannen bakom värdeväskan, som satte stopp för värdetransportrånen! Mannen bakom vikbara slalomkäppar, som nu används på alla världscuptävlingar! Mannen bakom över 300 patent på vitt skilda områden! NU revolutionerar han även vindkraftens underhåll! Med hans arbetsplattform för vindkraftverk förlängs underhållsperioden samtidigt som det blir det ett lyft för arbetsmiljön. Med den nya plattformen är det inte bara personer som söker kickar som kan arbeta med underhåll av 100-300 m höga vindkraftverk! Av bara farten så löste han också problemet med isbildning på vindkraftverkens vingar med inspiration från den teknik han använde för värdeväskan och värdetransportrånen. Hans filosofi är enkel! ”Jag ser hela livet genom uppfinnarens ögon”! HEJA Kjell Lindskog!

Banker tvättar grönt …!

Vilseleder kunderna …!

Greenwashing var ordet! Svenska storbanker som SEB, Handelsbanken, Swedbank etc tar bara med en bråkdel av CO2-utsläppen när man räknar ihop utsläppen från de företag som ingår i deras fonder! Enligt Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB, beror det på avsaknad av en standard för hur man skall redovisa. OBS! Detta stämmer inte! Redovisningen blir därför starkt vilseledande för kunderna. Problematiken handlar om att bankerna enbart räknar ihop företagens direkta utsläpp d.v.s. inte tar med indirekta utsläpp i företagens värdekedjor.

Bisarra resultat …!

Konsekvenserna av bankernas sätt att räkna blir i flera fall lätt bisarra! Resultatet blir att företag som tillverkar solceller kan komma att klassas sämre ur ett hållbarhetsperspektiv än företag som tillverkar bilar med förbränningsmotorer eller ännu extremare sämre än oljebolag där, precis som för bilarna, de huvudsakliga utsläppen är indirekta och allokerade till värdekedjan på brukarsidan!

Internationell standard …!

Att området för att beräkna CO2-avtryck inte är standardiserat stämmer således inte! Det finns en etablerad internationell standard på området i form av det s.k. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) där man skiljer på direkta och indirekta utsläpp i tre olika klasser de s.k. scope 1, 2 och 3. Scope 1 handlar om direkta utsläpp d.v.s. utsläpp som uppstår hos företagen och deras inre processer. Scope 2 och 3 är indirekta utsläpp som uppstår utanför företagen i deras värdekedjor såväl på leverantörs- som på brukarsidan.

Anm …!

Anm. Den internationella standarden GHG-protokollet är etablerad sedan 10-15 år tillbaka och administreras av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) i förening.

Minsta motståndets lag …!

Problemet i grunden sett ur SEB:s, Handelsbankens och Swedbanks perspektiv är att företagen i deras fonder inte generellt tillämpar existerande standards. Bankerna tillämpar då minsta motståndets lag och ”köper” företagens redovisningsfilosofi att begränsa utsläppen till scope 1.

En enda röra …!

Resultatet blir en enda röra och att svenska storbanker aktivt medverkar till att företagen i deras fonder mer eller mindre medvetet försöker göra sig grönare än vad man är! Icke desto mindre vilar ansvaret tungt på bankerna att förklara de verkliga sammanhangen när man marknadsför sina fonder! NU väljer man att vilseleda genom falsk information d.v.s. genom att hävda att det inte finns en standard för redovisning av CO2-utsläpp! Greenwashing var ordet!

Bortsett från oljeindustrins mer eller mindre krampaktiga försök att dribbla med scope 1,2, och 3 så har VW sannolikt rekord i greenwashing sedan den stora avgasskandalen 2015 och har alltsedan dess lagt ner miljarder på att tvätta sitt varumärke!