Origami på hjul …!

Stilride …!

Stilride är företaget som har tagit viktekniken origami (konsten att vika papper till tredimensionella objekt) ett steg längre! Det svenska företaget Stilride gör karossen till sin elscooter, Sport Utility Scooter, ur ett enda tunnplåtsark! Med sin patenterade vikteknik får man ut en kaross med minsta möjliga materialåtgång och med hög hållfasthet. En annan effektivitetsvinst är att man inte behöver använda ”normalt sett” behövliga avancerade verktygsmaskiner! OBS! Det handlar således om en form av ”tulipanaros” på hållbarhetens, effektivitetens och eltransporternas område! HEJA Stilride!

IMORGON! Nej till Black Friday …!

Säg NEJ …!

Säg NEJ till ”Black Friday” och överkonsumtion!TIPSET är istället att gå på de fem R:en! Refuse! Reduce! Reuse! Recycle! Rot! Tillämpa denna strategi inte bara på fredag den 24 november utan mer som ett pågående mantra i vardagen! Anm. ”Black Friday” är i praktiken en helt onödig import från USA och grundar sig på att det har blivit en klämdag dagen efter helgdagen ”Thanksgiving”. Handeln har då sett sin chans att locka lediga amerikaner till affärerna! Säg NEJ! Låt istället årets ”Black Friday” bli startpunkten för DIN resa som en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Varning! Dimridåer inför COP28 …!

Sultan Ahmed Al Jaber …!

Chefen för det kommande klimatmötet COP28 i Dubai, Ahmed Al Jaber från Förenade Arabemiraten, tillika chef för ett av världens största oljebolag Adnoc , förfäktar idén att vi skall klara våra CO2-utsläpp genom koldioxidinfångning! D.V.S! Fortsätt med att släppa ut och ta bort det senare! Denna omvända logik är inte helt överraskande! Det är en känd dimridå från flera aktörer i oljebranschen och dess oljelobby! Al Jabers eget bolag Adnoc visar på orimligheten i resonemanget! Med den kapacitet för avlägsnande av CO2 som Adnoc f.n. besitter skulle det ta 340 (!) år räknat på deras oljeproduktion bara under de närmaste 6 åren! VARNING! Se upp för falska påståenden under COP28!

Fossil överkonsumtion …!

Inspel COP28 …!

Vi överkonsumerar fossila bränslen, olja,kol och gas långt utanför Paris-avtalets temperaturgänser d.v.s. mindre än 2 grader men helst 1,5 grader! Detta är ett viktigt inspel inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! I rapporten ”Production Gap Report” från FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) konstateras att pågående och planerad utvinning av fossila bränslen till 2030 är mer än dubbelt så stor som krävs för att vi skall klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål!

OBS…!

Resultaten i årets Production Gap Report går på tvärs med FN:s klimatpanel IPCC, vars senaste rapport (http://climateforlife.se/iea-ger-ros-och-ris/) säger att all fortsatt exploatering av fossila bränslen d.v.s. såväl planer som pågående projekt måste överges! Detsamma gäller de senaste resultaten ( http://climateforlife.se/kolbudgeten-krymper/) från forskningen kring den kolbudget vi har kvar för fortsatta utsläpp av växthusgaser innan Paris-avtalets temperaturgränser överskrids!

Vi kan inte vänta …!

De växthusgaser, främst frän förbränning av fossila bränslen, vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år och bidrar till den globala uppvärmningen! Vi kan därför inte vänta då i praktiken följande gäller – ” en gång i atmosfären alltid i atmosfären”!

CO2-halten …!

Ren fysikaliskt så ökar CO2-halten i Jordens atmosfär huvudsakligen till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Ca 90 % av våra utsläpp hamnar i atmosfären och resten tas upp av världshaven och biosfären såsom världens skogar! OBS! I våras slogs nytt rekord då mänskligheten för första gången passerade en CO2-halt på 425 ppm! Halten uttrycks i ppm (”parts per million”) och är lika med andelen CO2-molekyler i atmosfären.

Ökande …!

Samtidigt kan konstateras att den underliggande trenden är ökande! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög liknande den som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. OBS! Detta får inte bli vårt arv till kommande generationer utan utvecklingen måste vändas NU!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om Du befinner dig långt ifrån COP28 och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! Vi sitter alla i samma båt! Den globala uppvärmningen drabbar alla både direkt och indirekt! Vi är på väg mot ett globalt klimatkaos! På den privata och lokala nivån kan DU bidra med att i dina nätverk sprida budskapet att vi just nu är på väg åt helt fel håll. På den politiska nivån i Sverige, i EU och i FN handlar det om att DU, via olika organisationer, media etc, kan sätta press på politikersamfundet! COP28 i Dubai i början på december, då nya klimatlöften från världens länder skall avges, blir viktigare än någonsin! Så! Bli en ClimateDoer och sprid dessa viktiga budskap! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Coca Cola m.fl. tvättar grönt …!

100 % återvinning…???

Coca Cola, Nestlé och Danone greenwashar sina Pet-flaskor genom texten att flaskorna återvinnes till 100 %! Enligt den europeiska konsumentorganisationen BEUC (Bureau Européen des Union de Consommateurs) är detta en omöjlighet! Ett klagomål har nu skickats in till EU-kommissionen! Tilltaget kan jämföras med svenska Arla som efter KO-anmälan till marknadsföringsdomstolen fick backa från sina texter på mjölkpaketen om att deras produktion var klimatneutral! OBS! Det blir det tuffare och tuffare att tvätta grönt inom EU efter beslut om att alla publika påståenden om hållbarhet måste kunna styrkas! Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/! Heja EU!

Kolbudgeten krymper …!

Kolbudgeten för planeten Jorden lika med hur mycket ytterligare CO2 vi kan släppa ut innan den globala uppvärmningen överskrider Parisavtalets gränser 1,5-2,0 grader kan liknas vid att fylla upp ett badkar och glömma stänga kranen- till sist så svämmar det över!

1,5-gradersmålet hotat …!

Kolbudgeten d.v.s. hur mycket växthusgaser, främst CO2, vi kan släppa ut i atmosfären innan vi har överskridit Paris-avtalets temperaturgränser 1,5-2,0 grader krymper enligt färska rapporter i vetenskapstidskriften Nature! Snart är ”badkaret” fullt! Liknelsen av Jordens atmosfär med ett badkar är inte så långsökt som det kanske låter! Fortsätter DU att fylla på i badkaret så blir det fullt och rinner över! Växthusgaserna som vi genom främst förbränning av fossila bränslen släpper ut stannar kvar i hundratals om inte tusentals år. Problemet är att växthusgaserna lägger sig som ett lock kring Jorden och stör balansen mellan in- och utgående energi! SLUTSATS! Vi måste stänga ”kranen” NU! Att vänta går inte! En gång i ”badkaret” alltid i badkaret!

Vetenskapen …!

Tillbaka till vetenskapen! Således enligt Nature Climate Change så har kolbudgeten för att klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål krympt till 250 miljarder ton CO2-ekvivalenter. Med en fortsättning på dagens nivå med årliga utsläpp på ca 45 miljarder ton så skulle budgeten för 1,5 grader vara förbrukad om 6 år! OCH minskningen av budgeten de senaste tre åren har gått snabbt! Så sent som 2021 var, enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), budgeten uppe i 500 miljarder ton för 1,5 grader! Den snabba minskningen sedan dess beror på att dels gjordes IPCC:s senaste beräkning för drygt 3 år sedan och dels har oförutsedda bieffekter upptäckts som snabbat på utvecklingen! Vi är alltså på väg att tappa 1,5-gradersmålet!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån forskarnas siffror om kolbudgeten och temperaturgränserna i Paris-avtalet, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet i sammanhanget är att varje CO2-molekyl räknas! En gång i ”badkaret” alltid i ”badkaret”! Detta gör att vi inte kan skjuta minskningar av CO2-utsläppen på framtiden t.ex. som nu i Sverige med den beslutade sänkningen av reduktionsplikten för bensin och diesel! Vi kan inte förlita oss på klimatneutralitet någon gång i framtiden! Då har ”badkaret” sannolikt svämmat över för länge sedan! Så! Bli en ClimateDoer! Sprid budskapet att vi inte kan vänta med att minska våra utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Axfood går före …!

Sveriges största …!

Den svenska livsmedelskoncernen Axfood tillsammans med elproducenten Alight satsar nu på Sveriges största solcellspark i Hallstavik! Det handlar om solpaneler på en area av 71 hektar lika med ca 100 fotbollsplaner och en elproduktion motsvarande konsumtionen av 12600 hushåll! Samarbetet är ett s.k. PPA (Power Purchase Agreement) där Alight äger och driver solcellsanläggningen och Axfood förbinder sig att köpa den producerade elen i ett långsiktigt avtal till ett fixt pris. PPA:s tecknas oftast mellan offentliga kunder, som stat och kommun, och en elproducent. MEN i det här fallet har Axfood som privat aktör inom näringslivet gått före och visat vägen för fler företag att på detta sätt bidra till den gröna omställningen! Heja Axfood!

IEA ger ros och ris …!

IEA levererar viktiga inspel till FN:s klimatmöte COP28 senare i år!

IEA rosar …!

Det internationella energirådet IEA (International Energy Agency) har uppdaterat sin rapport från 2021! Den stora positiva nyheten i den uppdaterade rapporten är enligt IEA-chefen Fatih Birol att investeringarna i förnybar energi, elbilar och batteriutveckling har ökat med 40 % sedan 2021! Enligt Birol är detta en häpnadsväckande utveckling! Han ser nu ljuset i tunneln! Fortsätter denna utveckling, menar han, så ligger vi i linje med Paris-avtalets 1,5-gradersmål! MEN allt hänger på att det fossila stoppas! NU!!!

IEA risar …!

I förra rapporten (http://climateforlife.se/iea-kraver-stopp/) från 2021 varnade IEA för att det fossila måste stanna i marken! I den uppdaterade utgåvan skärper IEA tonen! Nu handlar det inte bara om att nyexploateringen måste stoppas utan även om att pågående utvinningsprojekt måste avbrytas! IEA-chefen dundrar vidare och hävdar att detta inte kan ske utan politiska regleringar. En minskad efterfrågan via marknadskrafterna till följd av den gröna omställningen räcker helt enkelt inte till! Detta är, trots de positiva signalerna om det förnybara, den uppdaterade IEA-rapportens viktigaste medskick till COP28 och politiken inför det stundande klimatmötet i Dubai i början på december!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån FN:s stundande klimatmöte COP28, men så är icke fallet! Mötets resultat berör alla människor på planeten Jorden! Det handlar bl.a. om att världens länder skall förnya sina klimatlöften. Att omsätta klimatlöftena i praktiken, d.v.s. att stoppa det fossila och satsa på det förnybara, är den stora utmaningen, vilket är vad IEA:s inspel handlar om! Genom att följa rapporteringen från COP28 den 30/11-12/12 senare i år så utökar DU din kunskapsplattform som en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!