Bronsåldern, skogen, klimatet och EU …!

Skogen och övrig markanvändning är ett viktigt fokusområde i EU:s klimatarbete då dessa båda områden binder kol via växtprocessen som genom fotosyntesen tar tillbaka en del av den CO2 vi släpper ut till följd av förbränning av fossila bränslen.

Redan under bronsåldern …!

Redan under bronsåldern för 2500 år sedan d.v.s. långt, långt före vi började använda ”moderna” fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas existerade global uppvärmning skapad av människan! Enligt en nyligen publicerad studie från SMHI:s forskningsenhet ökade Europas medeltemperatur med hela 1,5 grader till följd av den stora avskogning som skedde för jordbruk och boskapsskötsel tusentalet år före bronsåldern. Idag har vi andra behov än på bronsåldern, men skogen som en viktig kolsänka är icke desto mindre fortsatt hotad både i ett europeiskt och internationell perspektiv! EU har tagit tag i detta med kvantifierade krav på medlemsländerna!

EU säger …!

Inom ramen för EU:s klimatpaket ”Fit for 55”, d.v.s minskning av CO2-utsläppen med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, gäller skärpta regler för hur medlemsländerna kan hantera sina skogar och sin markanvändning. Enkelt uttryckt handlar det i praktiken om att öka skogens roll som kolsänka, återställa våtmarker och i övrigt tillvarata ett modernt jordbruks förmåga att lagra kol. För hela EU gäller kravet att öka kolbindningen från 220 miljoner ton per år 2019 till 310 miljoner ton år till 2030.

Återställa våtmarker …!

Mekanismerna bakom och syftet med att binda kol i biosfären genom växande skog och växter är numera väl spridd . Det är dock inte lika tydligt vad gäller syftet med att återställa våtmarker! Till saken hör att våtmarker, d.v.s. växtdelar som förmultnat under tusentals år, är mycket kolrika. Så fort vattenmiljön försvinner t.ex. till följd av utdikning så ökar avgången av CO2 kraftigt till följd av en annan syremiljö! Den f.d. våtmarken har då förvandlats till en tickande bomb för klimatet! OBS! I Sverige, med en av världens största tillgångar på våtmarker varav ca 25 % är utdikade, så släpper våtmarkerna ut lika mycket CO2 som hela personbilstrafiken!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både EU:s skogspolitik och återställning av våtmarker, men så är icke fallet. Genom att öka din medvetenhet stärker DU din position som en ClimateDoer! DU blir bättre på följa debatten och dess motstridiga intressen! DU blir också bättre på att verka som en ClimateDoer och dela med dig till andra! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/