Divestera mera …!

1:a AP-fonden är nu helt fossilfri bl.a. tack vara påtryckningar från olika miljörörelser plus den ökade risken i fossilindustrin!

1:a AP-fonden …!

Nu har 1:a AP-fonden flyttat/sålt/divesterat alla sina fossila placeringar! På tiden kan man tycka, men man måste komma ihåg att de statliga AP-fonderna, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, har att ta hänsyn till både risk/chans vid sina placeringar och att de skall vara hållbara enligt en ny lag (2000:192) från den 1 januari 2019.

Den nya lagen…!

I den nya lagen står det: “Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Fem i tolv …!

Lagen säger alltså att hänsyn skall tas till både klimat – och värderingsperspektivet! Vilket perspektiv som väger tyngst är en tolkningsfråga. Att AP-fonderna inte har divesterat tidigare tyder på att värderingsperspektivet har prioriterats! NU, fem i tolv, har 1:a AP-fonden uppenbarligen kommit fram till att fossila innehav är en dålig placering både ur värde- och klimatsynpunkt!

Timingen…!

Timingen just nu är kanske inte den allra bästa med tanke på kraftigt fallande oljepriser till följd av både oro på oljemarknaden och den pågående coronakrisen! MEN räddas det som räddas kan! Vetenskapen säger ju att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar som kol, olja och naturgas måste stanna i marken om vi skall kunna begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Paris-avtalet.

”Lost assets” …!

Om man skall följa vetenskapen strikt handlar det om enorma tillgångar klassade som ”lost assets”, vilket mer och mer går upp för världens investerare, liten som stor! Sent skall syndaren vakna! DIVESTERA MERA för klimatet och för plånboken!

Varning! En placerad krona i fossilindustrin förstör både klimat och plånbok!