EU och taxonomin – Sommarens lågvattenmärke …!

Godkännande …!

I början på juli godkände EU-parlamentet EU-kommissionens förslag att på vissa villkor ta med både kärnkraft och naturgas i EU:s förslag till taxonomi. I praktiken klassas således dessa båda energislag som hållbara verksamheter (???)! Rent teoretiskt och vetenskapligt är detta en grov övertolkning av begreppet hållbarhet! Läs mer på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ . Beslutet får ses som en eftergift till vissa EU-länder, som Tyskland och Frankrike plus några till, där naturgas och kärnkraft är kopplade till starka ekonomiska intressen!

Löjets skimmer …!

Beslutet riskerar dock att dra ett löjets skimmer över EU:s riktlinjer för klassning av hållbara företag. I praktiken handlar det om ren och skär greenwashing, vilket knappast kan vara andemeningen i en taxonomi kring hållbarhet! De senaste månaderna utveckling på energimarknaden i Europa har ytterligare accentuerat att EU har tvättat grönt i det här fallet!

Verkligheten ikapp …

Nu har verkligheten kommit ikapp detta ytterst tveksamma beslut bl.a genom Vladimir Putins energikrig mot Europa! Putins skruvande på gaskranen är ett konkret och för energikunder i Europa kännbart bevis på att naturgasen förutom att vara fossil också klassar ut sig i andra avseenden! Alla länder i EU flyr nu naturgasen med alla till buds stående medel. I Tyskland t.ex. tvingas regering och myndigheter att både återstarta nedlagda kolkraftverk och förlänga drifttiden för återstående kärnkraftverk.

Klimatförändringarna …!

Klimatförändringarna stoppar nu kärnkraften! Det handlar om sommarens utbredda torka i Syd- och Mellaneuropa! Vatttenbrist i de floder som förser kärnkraften med kylvatten har inneburit att anläggningarna har fått köras med reducerad effekt! I floder som Rhone i Frankrike har både vattennivån sjunkit och medeltemperaturen ökat så att kyleffekten i flodvattnet ej räcker till!

Slutsats …!

Både Putins energikrig och extrema väderhändelser som sommarens torka visar att varken naturgasen eller kärnkraften kan klassificeras som hållbara helt bortsett från att dessa båda energislag rent teoretiskt INTE uppfyller ett adekvat hållbarhetsbegrepp d.v.s. lika med cirkularitet och nollutsläpp! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara varken i vid eller specifik mening!

EU:s beslut i början på sommaren att klassificera naturgas som hållbart har snabbt visat sig irrelevant till följd av Putins energikrig mot Europa!