Grönt stål visar vägen …!

Boden levererar …!

Finska radiatortillverkaren Purmo m.fl. är tidigt ute och beställer svenskt grönt stål från H2GreenSteel i Boden! Den svenska startupen startades så sent som 2020 och är ett privat alternativ till statliga Hybrit (LKAB, SSAB och Vattenfall). Bakom H2GreenSteel (H2GS) står investmentbolaget Vargas plus ett antal övriga privata finansiärer från näringslivet som Scania AB, Altor Equity m.fl. Framtiden är redan här! Svenskt grönt stål visar vägen in i vätgassamhället!!!

Tekniken …!

Tekniken går ut på att ersätta kolkoksbränslet vid masugnstillverkningen med vätgas. H2GS planerar att etablera sin tillverkning i Bodens kommun i den lilla byn, Norra Svartbyn, inklusive en anläggning för vätgasframställning. Stålleveranserna till Purmo m.fl. är tänkt att påbörjas redan 2024 (!!!).

Vätgassamhället …!

Vätgassamhället! Tanken svindlar! MEN faktum är att den omställning som nu sker inom stålindustrin med stora behov av vätgas kan komma att fungera som en katalysator för vägen i in i vätgassamhället. Behoven är stora inte bara inom stålindustrin!

Sverige …!

Ta Sveriges elförsörjning som ett exempel! Med ett i stort sett fördubblat elbehov till ca 300 TWh inom ett par decennier till följd av industrins och transportsektorns behov i huvudsak baserat på förnyelsebar energi, främst vindkraft, kommer det att krävas extraordinära balanseringsmöjligheter av energisystemet. Vätgas tillverkad baserat på t.ex. vindkraft kan liksom vattenkraft lagras och användas för denna balansering.

Unika egenskaper …!

Förutom att vätgas kan lagras och som vattenkraften användas för balanssyften i elsystemet kan den också i sin grundform (kemisk energi), till skillnad från lägesenergin i vattenkraften, transporteras över stora avstånd antingen i rörsystem t.ex. i dagens naturgassystem (när naturgasen är utfasad) eller via mobila transporter. Vätgasen blir därför flexibel och kan komma närmre sina slutanvändare som i exemplet stålindustrin, men även inom transportsektorn.

Transportsektorn på tur …!

Den pågående elektrifieringen av transportsektorn kommer att kräva speciallösningar för godstransporter både till lands och till sjöss. Ren batteridrift kommer i huvudsak att vara tillämpbart för personbilstransporter främst av ekonomiska och räckviddsmässiga skäl. För tyngre transporter med lastbilar och fartyg kommer vätgas in i bilden i kombination med bränsleceller för omvandling av vätgasen till el.

Sammanfattningsvis …!

Den omställning som nu sker inom tung industri och transportsektorn genom att ersätta traditionella fossila bränslen med vätgas kan bli inkörsporten till vätgassamhället och en viktig dellösning i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle för kommande generationer! NU behövs alla goda krafter i alla led, i politikersamfundet, i näringslivet och på individnivå för att slå vakt om idag kända och skalbara tekniska lösningar för att begränsa den globala uppvärmningen och rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer! Klockan är fem i tolv!!!

Vi måste agera NU för att rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer!