Köpstopp på rysk energi …!

Hårda sanktioner …!

Enligt ett förslag från EU-kommissionen skall EU helt sluta att köpa gas och olja från Ryssland senast till 2030! Detta förslag togs fram i tisdags i förra veckan och fick bifall senare under veckan vid EU:s toppmöte i Versailles! Förslaget bygger på att vi redan i år skall kunna minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar! EU:s plan handlar om sanktioner som på kort sikt slår hårt mot Rysslands krigskassa och på lång sikt vrider energivapnet ur händerna på oberäkneliga despoter! Anm. Under 2021 var, enligt Eurostats statistik, Ryssland EU:s tredje största importland varav energi utgjorde nära 70 % till ett värde av ca 100 miljarder euro.

På kort sikt…!

På kort sikt d.v.s. redan i år har EU-kommissionen kommit fram till att andra leverantörer kan ersätta 40 % av den ryska naturgasen i form av LNG (flytande naturgas) och gas i rörledning. Resterande del av de snabba minskningarna kan enligt kommissionen åstadkommas genom energieffektiviseringar i samband med att tidigarelägga renoveringar av bostäder.

På lång sikt …!

På lång sikt d.v.s. för att helt stoppa import av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen att snabba upp utbyggnaden av förnyelsebar energi i kombination med vätgassatsningar. Vätgasen kan användas för att göra den förnyelsebara energin planerbar. Den kan lagras och användas som bränsle istället för naturgas i befintliga gaskraftverk då vind och sol inte kan generera! För att underlätta den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi uppmanar kommissionen också medlemsländerna att se över och förenkla nödvändiga tillståndsprocesser.

Även Big Oil …!

Läs även om att Ryssland kommer att få svårt att hålla sin olje- och gasindustri igång på lång sikt, helt oavsett EU:s minskning av sin import, till följd av att de stora utländska oljebolagen, Big Oil, redan har lämnat Ryssland och därmed har dränerat dess fossilindustri på kompetens och experter s.k. ”braindrain”! Läs på http://climateforlife.se/big-oil-lamnar-putin/.