Sanningens minut …!

Sanningens minut närmar sig för Preem, miljödomstolarna, överklagande aktörer och Regeringen vad gäller att ta ställning till planerna på utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil

Närmar sig …!

Idag, tisdagen 10/3, startar Mark- och Miljööverdomstolens hantering av Naturskyddsföreningens och flera miljöorganisationers överklaganden mot beslut i lägre instanser avseende utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Sanningens minut närmar sig både för Sveriges miljödomstolar och Regeringen, som i slutänden kan komma att behöva pröva fallet gentemot Sveriges klimatlag från 1 januari 2018.

Störst …!

Om Preems planer skulle godkännas skulle Preem bli Sveriges enskilt största utsläppare av CO2! En utbyggnad skulle innebära en ökning av utsläppen med ca 60 % till 2,7 miljoner ton CO2 per år (jfr Sveriges inhemska utsläpp på ca 50 miljoner ton CO2 per år)!

Rättsprocessen …

Hittillsvarande rättsinstanser såsom Länsstyrelsen och Mark-och Miljödomstolen har uppenbarligen inte kunnat hitta lagrum som stödjer de överklagande aktörernas talan och därför dömt till Preems fördel. Domskälen för detta torde vara att dessa instansers huvudsakliga jurisdiktion rör mer konkreta luft-, vatten- och markmiljöfrågor och inte övergripande frågor som den globala uppvärmningen. Det sannolika är att Mark-och Miljööverdomstolens hamnar i samma position och hänvisar frågan till Regeringen.

Regeringens bord …!

Med tanke på frågans övergripande karaktär är det mycket som talar för att frågan till slut hamnar på Regeringens bord senare i år. Sanningens minut närmar sig således för Regeringen och dess tillämpning av den nya klimatlagen från 1 januari 2018. I princip säger denna lag att klimatfrågan skall ha högsta prioritet för alla regeringsbeslut som har betydelse för Sveriges inhemska CO2-utsläpp. Den säger också att CO2-utsläppen skall minskas så att Sverige blir CO2-neutralt till 2045.

Preem …!

Preem å sin sida hävdar att deras raffinaderiprocess är unik och kommer att ge betydligt mindre utsläpp än om produktionen skulle ske i ett annat land med mindre rigorösa utsläppskrav. Lokalt får Preem stöd av kommunen, som i första hand värnar om det hundratal arbetstillfällen det handlar om. Ännu värre för det lokala näringslivet enligt kommunen vore om Preem, som man varnat för, skulle behöva flytta hela verksamheten från Sverige till följd av stoppade utbyggnadsplaner.

Logiska utfallet …!

Summa summarum har Regeringen sannolikt alltså att ta ställning till en mycket komplex fråga med motstridiga intressen på flera olika nivåer. Det logiska utfallet förefaller dock självklart! D.v.s. utbyggnaden bör stoppas av Regeringen med hänvisning till Sveriges rikes klimatlag från 1 januari 2018 respektive till Sveriges anslutning till Paris-avtalet från 2015!

Sensmoral …!

Regeringen måste våga! Det är på tiden att samhällets institutioner inbegripet det politiska systemet vågar ta dom tuffa besluten till klimatets fördel! OBS! Det är ett vetenskapligt faktum att om vi skall klara Paris-avtalets temperaturmål mindre än 2 grader och helst 1,5 grader så måste 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stanna i marken.

Tankeställare …!

En liten tankeställare och varningsklocka för Regeringen kan vara att deras kollega i Storbritannien nyligen fick bakläxa i allmän domstol för ett felaktigt beslut i ett uppmärksammat klimatärende avseende utbyggnad av storflygplatsen Heathrow i London! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/lagen-kontra-politiken-1-0/

Enligt Sveriges klimatlag från 1 januari 2018 skall klimatet ha högsta prioritet i alla regeringsbeslut som rör de inhemska utsläppen, vilket innebär att utsläppen skall m i n s k a s så att Sverige blir koldioxidneutralt till 2045!