Ser mellan fingrarna …!

Civil olydnad …!

I förra veckan avkunnades en dom i Stockholms tingsrätt mot klimataktivisten Noa Tucker gällande s.k. ”ohörsamhet mot ordningsmakten”! Hans brott bestod i att tillsammans med med 40 andra klimataktivister hindra trafiken på Kungsgatan i Stockholm sensommaren 2022. Händelsen som sådan är inte särskilt uppseendeväckande då klimatet ligger högt upp på samhällets agenda! MEN det mest överraskande var att Fru Justitia såg mellan fingrarna när påföljden för brottet skulle dömas ut! Noa Tucker dömdes för sitt brott, men fick påföljdseftergift! Det normala straffet för denna typ av brott är dagsböter! Fru Justitia rycker återigen ut till försvar för den enskilde och signalerar tydligt att samhället inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna!

Domskälen …!

I domskälen konstaterar tingsrätten att Noa Tuckers handling inte motiverar straffrihet trots hans åberopande av nödläge, men att han kan ges påföljdseftergift på grund av följande (citat): ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. Noa Tucker har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Stockholms tingsrätt och domen mot Noa Tucker, men så är icke fallet! Det sedelärande i hela historien är att utmana och ta risker genom att göra din röst hörd! Samhället har ju hittills misslyckats med att ens vända kurvan för klimatutsläppen! Framtiden för dina barn, barnbarn och kommande generationer står på spel! NÖDLÄGE! Utan att ta till civil olydnad kan DU göra din röst hörd genom att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!