Gigantisk greenwashing …!

Oljeindustrin pumpar på så länge det finns efterfrågan, men försöker samtidigt dölja detta genom att framställa sig som grön genom tomma löften och skenmanövrar!

Oljeindustrin …

Nu har oljeindustrin ändrat strategi! Redan på 70- och 80-talet kände företag som Exxon, BP m.fl. till att förbränning av olja, kol och naturgas leder till global uppvärmning. Under flera decennier har oljebolagen mörkat och t.o.m. lobbat mot vetenskapen. Sedan något decennium tillbaka på 2000-talet går det inte längre! Nu har man bytt strategi! Under galgen erkänner man nu klimatvetenskapen och har börjat framställa sig som gröna! Greenwashing var ordet!

Exxon:s dimridå …!

Exxon t.ex. har, genom en påkostad annonsering i världspressen, gjort ett stort nummer av att man kommer att framställa olja ur alger 2025 motsvarande 10000 fat (ett fat = 150 l) per dygn. Därmed lägger man ut en dimridå för oss vanliga konsumenter, eftersom denna mängd är marginell jämfört med dagens produktion av fossil olja på 5 miljoner fat per dygn. Dessutom ligger 2025 en bit bort! Man säger inte heller att man planerar att öka (!) sin nuvarande produktion med 35 % till 2030! Greenwashing var ordet!

BP:s nollutsläpp …!

BP har nyligen gått ut och informerat om att företaget skall bli koldioxidneutralt till 2050. D.v.s. man skall upphöra med att ta upp olja och naturgas ur marken vid halvsekelskiftet! Man säger också att man skall hjälpa länder, städer och företag att också bli koldioxidneutrala! Hört talas om räven i hönsgården? Man säger dock inget om hur detta förvandlingsnummer skall gå till eller om att man skall öka sin oljeproduktion med 20 % till 2030! Greenwashing var ordet!

Problematiskt …!

Det skall medges att problematiken kring fossilindustrins framtid är minst sagt komplicerad! Å ena sidan säger klimatvetenskapen att 70- 80 % av idag kända fossiltillgångar måste stanna i marken för att vi skall kunna begränsa den global uppvärmningen till under två grader! Å andra sidan sitter världen i ett fossilberoende och industrin fortsätter följaktligen att hämta upp tillgångarna och exploatera nya så länge det finns en efterfrågan.

Går inte ihop …! …!

Ekvationen går ju inte ihop ! I en fri marknad måste marknadskrafterna, ”den osynliga handen”, icke desto mindre få styra! Det handlar därför om att för marknaden påverka både efterfrågesidan, d.v.s. att minska konsumtionen av fossila bränslen, och påverka utbudssidan, d.v.s. att stoppa den ökande produktionen t.ex. genom att finansmarknaden stryper tillgången till kapital för nyinvesteringar, reinvesteringar etc.

På gång …!

En utveckling i denna riktning är lyckligtvis på gång! Kolindustrin t.ex. är inne i en kraftig omstrukturering. Minst hälften av världens kolkraftverk är redan olönsamma och håller på att läggas ner på löpande band! Vidare är transportindustrin också inne i en kraftig omstrukturering mot eldrift och biobränslen!

Farten …?

Problemet är farten i den marknadsstyrda omstruktureringen! Är den tillräcklig? Sannolikt inte! Om vi, enligt FN:s klimatpanel IPCC, skall klara att bryta den ökande utsläppskurvan under innevarande år, 2020, och minska utsläppen med 7-8 % per år under resten av årtiondet så kommer det sannolikt också att krävas kraftiga regleringar från samhällets sida! Ett första steg är att oljeindustrins greenwashing lyfts upp i ljuset och genomskådas!

Om vi skall klara temperaturbegränsningarna enligt Paris-avtalet så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av kol, olja och naturgas stanna i marken!!!