SVERIGE säkrar klimatfrågan politiskt!

Ingen kommer undan …. !

I förra veckan säkrade Sveriges politiker klimatfrågan över blockgränserna genom ett förslag att upphöja den till lag.  Om man så vill kan man säga att Sverige har fått ett eget Paris-avtal d.v.s. alla inblandade parter är överens om de långsiktiga målen. Vindflöjelpolitik eller Trumpism där nytillträdande regeringar med ett enkelt penndrag kan kullkasta allting är ute ur bilden! Undertecknandet av förslaget gjordes också med en talande blinkning till Trumpismens/patriarkatets företrädare. Denna subtila demonstration har för övrigt blivit viral på sociala medier över hela världen!

Vad innebär förslaget…?

Det nya svenska, politiska ramverket kring klimatfrågan innebär i korthet att den blir en övergripande fråga för alla departement. Hanteringen av frågan skall redovisas varje år inför höstbudgeten (med facit i hand kan man säga att Näringsdepartementets hantering av Vattenfall och brunkolsfrågan sannolikt hade fått ett helt annat utfall). Ett klimatpolitiskt råd bestående av utomstående experter skall ”övervaka” departementens löpande arbete med klimatfrågan. Inför varje ny mandatperiod måste den sittande regeringen upprätta en handlingsplan för de kommande 4 åren. De konkreta klimatpolitiska målen innebär att Sverige skall ha minskat sina CO2-utsläpp från trafiken med 70% till 2030 och totalt sett med 85 % till 2045 i förhållande till 1990 års nivå.

Hur skarpt är det…?

Ur ett EU-perspektiv eller i förhållande till Paris-avtalet är målen inte särskilt anmärkningsvärda utan detta är vad som minst krävs för att Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader skall innehållas! Förslaget kommer att leda till en proposition i mars 2017 till grund för ett riksdagsbeslut före sommaren och ett ikraftträdande 1 januari 2018. Man kan förutse att det blir en svår politisk diskussion kring vilka åtgärder som skall leda oss mot målen. Helt oavsett kan man dock säga att den stora vinsten med förslaget är att man över blockgränserna har lyft klimatfrågan över alla andra frågor. BRA JOBBAT!!!