Vad gör DU …?

DIN roll …!

I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras.

Avståndet till processerna i näringslivet och dess leverantörskedjor och besluten i politikersamfundet kan tyckas långt, men i grunden är det DINA konsumtionsbeslut och DIN röst vid valurnorna som definierar omställningen till ett hållbart näringsliv respektive en hållbar klimatpolitik.

Nyckeln till att Du som enskild individ skall kunna påverka omställningen är att integrera klimatfrågan i DIN vardag genom att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer d.v.s en sorts ambassadör och förebild för smarta val och beslut i klimatfrågan!

Genom att regelbundet följa Climate for Lifes infokampanj för ökade kunskaper och sammanhang om klimatet har DU tagit ett första steg för att gå in i denna roll. Med en ökad medvetenhet är det vår förhoppning att det skall bli lättare att både göra egna åtgärder och som ambassadör förmedla och utbyta erfarenheter med omgivningen.

Att kommunicera med omgivningen utifrån nya insikter om klimatfrågan och dess koppling till vardagen t.ex. med familjen, vänner, arbetskamrater, på bussen etc. är första steget i en kreativ process som så småningom på ett naturligt sätt leder till konkreta klimatanpassade val och beslut för både dig själv och din omgivning.

För att konsolidera och fördjupa DIN roll som ClimateDoer kan DU anamma följande strategi lika med fem konsekutiva steg, som leder DIG till målet att bli mer aktiv i klimatfrågan i DIN vardag.

(1) PRIORITERA, lika med att alltid ha klimatfrågan med i DINA överväganden i vardagen, (2) PRATA, lika med att målmedvetet ta upp och diskutera klimatfrågan i DIN omgivning, (3) LÄRA, lika med att vara allmänt uppmärksam på att fördjupa DINA kunskaper, (4) REFLEKTERA, lika med att utnyttja DINA ökade insikter genom att analysera vad DU kan göra och (5) AGERA lika med att verka som en ClimateDoer genom att både göra egna åtgärder och påverka andra.

Låt DIG också inspireras av Climate for Lifes egen DOER, Mr Bond d.v.s. Nils A Bond, som dels delar med sig av hur han går tillväga för att överväga och genomföra klimatanpassade val och beslut i vardagen och dels hur han utmanar etablissemanget genom att ifrågasätta ogenomtänkta förhållningssätt till klimatfrågan.

DU kan bekanta DIG ytterligare med Mr Bond via följande länk http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond/